Quyết định 1774/TCHQ/QĐ/KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định 1774/TCHQ/QĐ/KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1774/TCHQ/QĐ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế kiểm tra, xác định trị giá tính thuế của cơ quan hải quan theo Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày 8/12/2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1774/TCHQ/QĐ/KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Tæng côc trëng Tæng côc h¶i quan  sè 1774/TCHQ/Q§/KTTT ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ viÖc  ban hµnh quy ®Þnh vÒ kiÓm tra, x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh  t h u Õ   c ñ a   c ¬   q u a n   h ¶ i   q u a n   t h e o   T h « n g   t   1 1 8 / 2 0 0 3 / T T / B T C  ngµy 8/12/2003 Tæng côc trëng Tæng côc h¶i quan ­ C¨n cø LuËt H¶i quan ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2001; ­ C¨n cø LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 26   th¸ng   12   n¨m   1991   vµ   c¸c   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh 60/2002/N§­CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m   2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh   thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo nguyªn t¾c cña HiÖp   ®Þnh thùc hiÖn §iÒu 7 HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th­ ¬ng m¹i. ­ C¨n cø Th«ng t  118/2003/TT/BTC ngµy 8/12/2003 cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   NghÞ   ®Þnh   60/2002/N§­CP   ngµy   06  th¸ng 6 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ; ­ XÐt ®Ò nghÞ cña vô trëng Vô kiÓm tra thu thuÕ xuÊt   nhËp khÈu, QuyÕt ®Þnh  §iÒu   1:  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Quy ®Þnh  vÒ kiÓm tra, x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña c¬ quan h¶i  quan theo Th«ng t 118/2003/BTC”. §iÒu   2:   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ  ngµy ký. §iÒu   3:   Côc trëng, Vô trëng, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ  thuéc c¬ quan Tæng côc H¶i quan; Côc trëng Côc h¶i quan  c¸c tØnh, thµnh phè, liªn tØnh vµ c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã  liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Quy ®Þnh vÒ kiÓm tra, x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña c¬ quan h¶i quan theo th«ng t  sè 118/2003/TT­BTC (Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 1774/TCHQ/Q§/KTTT ngµy  29/12/2003 cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan) C¸n bé, c«ng chøc h¶i quan trong qu¸ tr×nh kiÓm tra   x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ph¶i tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   60/2002/N§­CP   ngµy   6/6/2002   cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi   víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo nguyªn t¾c cña HiÖp ®Þnh thùc   hiÖn §iÒu 7 HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th¬ng m¹i vµ  Th«ng   t  sè   118/2003/TT/BTC   ngµy   8/12/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh híng dÉn NghÞ ®Þnh sè 60/2002/N§­CP ngµy 6/6/2002   cña ChÝnh phñ (díi ®©y viÕt t¾t lµ Th«ng t) vµ c¸c quy  ®Þnh díi ®©y: A. Quy ®Þnh vÒ kiÓm tra néi dung khai b¸o  trÞ gi¸ tÝnh thuÕ Chi côc H¶i quan vµ ®¬n vÞ t¬ng ®¬ng cã tr¸ch nhiÖm  tæ chøc c«ng t¸c kiÓm tra, x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi  víi tÊt c¶ c¸c l« hµng nhËp khÈu thuéc ®èi tîng ¸p dông  Th«ng t, trõ c¸c trêng hîp trÞ gi¸ tÝnh thuÕ do c¬ quan  h¶i quan x¸c ®Þnh  nhng Chi côc H¶i quan  kh«ng  cã th«ng  tin ®Ó x¸c ®Þnh th× chuyÓn hå s¬ lªn Côc H¶i quan tØnh,  thµnh phè ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. I. T¹i kh©u tiÕp nhËn ®¨ng ký tê khai C«ng chøc lµm nhiÖm vô tiÕp nhËn ®¨ng ký tê khai ph¶i  cËp nhËt th«ng tin trªn tê khai trÞ gi¸ vµo m¸y tÝnh vµ  kiÓm tra c¸c néi dung sau ®©y: 1. §èi tîng ¸p dông Th«ng t: C«ng chøc h¶i quan ph¶i c¨n cø vµo néi dung khai b¸o  vµ c¸c chøng tõ liªn quan ®Ó x¸c ®Þnh hµng ho¸ nhËp khÈu  cã thuéc ®èi tîng ¸p dông Th«ng t hay kh«ng. 2. Tªn hµng trªn tê khai: tªn hµng ho¸ khai b¸o ph¶i  lµ tªn th¬ng m¹i th«ng thêng kÌm theo c¸c ®Æc trng c¬ b¶n  vÒ hµng ho¸. 3. Hîp ®ång th¬ng m¹i:
  3. 3 §èi chiÕu h×nh thøc, néi dung hîp ®ång víi kh¸i niÖm  hîp ®ång th¬ng m¹i theo quy ®Þnh cña Th«ng t, ®Æc biÖt lµ  c¸c néi dung vÒ tªn hµng ho¸, gi¸ c¶ hoÆc ph¬ng thøc x¸c  ®Þnh gi¸ c¶ cña hµng ho¸, c¸ch thøc thanh to¸n. NÕu hîp  ®ång kh«ng râ rµng hoÆc cã nghi ngê vÒ néi dung còng nh  tÝnh ph¸p lý cña hîp ®ång th× ghi chÐp vµo tê khai trÞ  gi¸ phÇn dµnh cho c«ng chøc h¶i quan ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc  tham vÊn hoÆc tiÕp tôc kiÓm tra. 4. Ho¸ ®¬n th¬ng m¹i: Ho¸   ®¬n   th¬ng   m¹i   ph¶i   phï   hîp   víi   hîp   ®ång   th¬ng  m¹i. 5. TÝnh hîp lÖ, thèng nhÊt cña tê khai trÞ gi¸ tÝnh  thuÕ víi tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu. 6. C¸c chøng tõ ph¶i nép kÌm theo tê khai trÞ gi¸. C¸c  chøng  tõ ph¶i  nép kÌm  theo  tê khai  trÞ gi¸  ®îc  quy ®Þnh t¹i Th«ng  t, tuú theo tõng  ph¬ng  ph¸p  mµ ngêi  khai h¶i quan ®∙ sö dông ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ.  Trong trêng hîp cã nghi vÊn vÒ c¸c chøng tõ hoÆc trÞ gi¸  khai   b¸o   th×   ghi   ý   kiÕn   vµo   tê   khai   trÞ   gi¸   tÝnh   thuÕ  hµng ho¸ nhËp khÈu (b¶n lu t¹i c¬ quan h¶i quan) ®Ó c¸c  kh©u sau kiÓm tra tiÕp. II. T¹i kh©u kiÓm ho¸: C«ng chøc lµm nhiÖm vô kiÓm ho¸ ph¶i x¸c ®Þnh tªn gäi  th¬ng m¹i th«ng thêng cña hµng ho¸, c¸c ®Æc trng c¬ b¶n  cña hµng ho¸ nhËp khÈu thùc tÕ. Trêng hîp ngêi khai h¶i quan sö dông ph¬ng ph¸p trÞ  gi¸   giao   dÞch   cña   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   gièng   hÖt,   ph¬ng  ph¸p trÞ gi¸ giao  dÞch  cña hµng ho¸ nhËp khÈu  t¬ng  tù,  ph¬ng ph¸p khÊu trõ, ph¬ng ph¸p kh¸c, c«ng chøc lµm nhiÖm  vô kiÓm ho¸ ph¶i so s¸nh, ®èi chiÕu vµ cã ý kiÕn vÒ viÖc  hµng ho¸ ®îc lùa chän  lµ hµng  ho¸  nhËp  khÈu gièng  hÖt,  hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù vµ hµng ho¸ nhËp khÈu thùc tÕ  cã   ®¸p   øng   ®Þnh   nghÜa   vÒ   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   gièng   hÖt  hoÆc hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù hay kh«ng vµ ghi kÕt qu¶  vµo tê khai nhËp khÈu. III. T¹i kh©u kiÓm tra tÝnh thuÕ: C«ng chøc lµm nhiÖm vô kiÓm tra x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh  thuÕ ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc díi ®©y trong thêi gian  th«ng quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
  4. 4 1. Trêng hîp ngêi khai h¶i quan x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh  thuÕ theo ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch: 1.1.   KiÓm   tra   c¸c   ®iÒu   kiÖn   ¸p   dông   ph¬ng   ph¸p   trÞ  gi¸ giao dÞch. C¨n cø vµo bé hå s¬ khai b¸o vµ hå s¬ doanh nghiÖp ®­ îc lu gi÷ t¹i c¬ quan h¶i quan, tiÕn hµnh kiÓm tra ngêi  nhËp khÈu vµ ngêi xuÊt khÈu cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt hay  kh«ng. §èi   víi   c¸c   trêng   hîp   ngêi   khai   h¶i   quan   khai   b¸o  hoÆc c¬ quan h¶i quan x¸c ®Þnh ®îc ngêi mua vµ ngêi b¸n  cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt th× ph¶i cËp nhËt vµo hå s¬ doanh  nghiÖp. 1.2. KiÓm tra trÞ gi¸ khai b¸o, bao gåm c¸c néi dung: 1.2.1. TÝnh thèng nhÊt gi÷a c¸c kho¶n ®iÒu chØnh theo  qui ®Þnh t¹i môc VII vµ PhÇn II Th«ng t, c¸c kho¶n thanh  to¸n gi¸n tiÕp, chiÕt khÊu, tiÒn l∙i khÊu trõ... víi c¸c  chøng tõ liªn quan. ViÖc kiÓm tra ®îc tiÕn hµnh tuÇn tù  theo   c¸c   tiªu   thøc   nªu   t¹i   phÇn   x¸c   ®Þnh   trÞ   gi¸   tÝnh  thuÕ trªn tê khai trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 1.2.3. TÝnh trung thùc cña trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. Trªn c¬ së kÕt qu¶ khai b¸o, c«ng chøc h¶i quan lµm  nhiÖm vô kiÓm tra x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ph¶i nghiªn  cøu kü hå s¬, hiÓu râ b¶n chÊt cña hµng ho¸, c¸c ®Æc tÝnh  c¬ b¶n trong viÖc kinh doanh ngµnh hµng nhËp khÈu vµ tiÕn  hµnh so s¸nh,  ®èi  chiÕu  trÞ gi¸ tÝnh thuÕ  khai  b¸o víi  c¸c th«ng tin cã s½n t¹i c¬ quan h¶i quan. Khi sö dông  c¸c th«ng tin nµy, c«ng chøc h¶i quan ph¶i in hoÆc chÐp  ra giÊy, ký ghi râ hä tªn vµ ®Ýnh kÌm hå s¬ nhËp khÈu lu  t¹i h¶i quan. Trêng   hîp   ph¸t   hiÖn   nh÷ng   b»ng   chøng   râ   rµng   vÒ   sù  gian lËn th× xö lý theo quy ®Þnh. Trêng hîp nghi ngê vÒ  møc gi¸ khai b¸o qu¸ bÊt hîp lý nhng kh«ng ®ñ c¬ së kÕt  luËn th× vÉn cho th«ng quan, sau ®ã yªu cÇu ngêi khai h¶i  quan tiÕn hµnh tham vÊn ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh trung thùc cña  trÞ gi¸ khai b¸o. C¸c trêng hîp nghi ngê ph¶i tham vÊn bao gåm: ­ TrÞ gi¸ khai b¸o thÊp h¬n 80% so víi trÞ gi¸ tÝnh  thuÕ cña c¸c l« hµng gièng hÕt, t¬ng tù nhËp khÈu trong  kho¶ng thêi gian 90 ngµy tríc ngµy nhËp khÈu cña l« hµng  ®ang kiÓm tra. ­ TrÝ  gi¸ khai  b¸o  thÊp h¬n  gi¸ thµnh  s¶n  xuÊt  hay  c¸c chi phÝ nguyªn  vËt liÖu chÝnh  s¶n  xuÊt  ra hµng  ho¸  gièng hÕt hoÆc t¬ng tù.
  5. 5 ­ TrÞ gi¸ khai b¸o thÊp h¬n so víi gi¸ b¸n c«ng khai  mÆt hµng gièng  hÕt hoÆc t¬ng  tù trªn  thÞ  trêng quèc tÕ  (tÝnh theo gi¸ FOB). ­ TrÞ gi¸ khai b¸o thÊp h¬n 80% gi¸ b¸n c«ng khai mÆt  hµng ®ã vµo thÞ trêng ViÖt Nam. ­ TrÞ gi¸ khai b¸o thÊp h¬n 80% so víi gi¸ b¸n hµng  ho¸ ®ã sang mét níc thø ba. ­   C¸c   kho¶n   ph¶i   céng   kh«ng   ®îc   khai   b¸o   ®Èy   ®ñ,  chÝnh x¸c. ­   C¸c   kho¶n   ®îc   trõ   dùa   trªn   c¸c   sè   liÖu   kh«ng   cã  thËt, kh«ng trung thùc, kh«ng ®ñ c¬ së. Quy ®Þnh vÒ kiÓm tra tÝnh trung thùc cña trÞ gi¸ tÝnh  thuÕ vµ tham vÊn t¹i môc nµy ®îc ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c  trêng hîp ngêi khai h¶i quan sö dông ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh  trÞ gi¸ tÝnh thuÕ kh¸c. 2. Trêng hîp ngêi khai h¶i quan x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh  thuÕ theo ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp  khÈu gièng hÖt, hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù. C¸c néi dung ph¶i kiÓm tra bao gåm: 2.1.   KiÓm   tra   c¸c   ®iÒu   kiÖn   lùa   chän   hµng   ho¸   nhËp  khÈu gièng hÖt, hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù. C¨n  cø vµo  hå s¬ cña  hµng ho¸  nhËp  khÈu gièng  hÖt,  hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù, c¸c th«ng tin cã s½n t¹i c¬  quan h¶i quan n¬i x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®Ó kiÓm tra  c¸c néi dung sau: 2.1.1.   §èi   chiÕu   sè,   ngµy   ®¨ng   ký   tê   khai   h¶i   quan  cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt, hoÆc hµng ho¸ nhËp khÈu  t¬ng tù ®îc chän víi d÷ liÖu lu tr÷ t¹i c¬ quan h¶i quan. §èi víi c¸c trêng hîp ngêi khai h¶i quan sö dông tê  khai h¶i quan hµng ho¸ gièng hÖt, t¬ng tù ®∙ hoµn thµnh  thñ   tôc   h¶i   quan   t¹i   c¸c   Côc   H¶i   quan   tØnh,   thµnh   phè  kh¸c   mµ   kh«ng   cã   trong   d÷   liÖu   lu   tr÷   t¹i   c¬   quan   h¶i  quan   n¬i   kiÓm   tra   th×   ®Þnh     kú   hµng   th¸ng   sao   tê   khai  nhËp khÈu vµ göi v¨n b¶n (FAX) ®Õn Côc H¶i quan ®ã ®Ó yªu  cÇu x¸c minh. Khi nhËn ®îc yªu cÇu x¸c minh, Côc H¶i quan  tØnh   thµnh   phè   liªn   quan   tiÕn  hµnh   x¸c   ®Þnh   tÝnh   trung  thùc cña tê khai ®ã vµ th«ng b¸o cho Côc H¶i quan tØnh,  thµnh phè cã yªu cÇu biÕt trong vßng 15 ngµy kÓ tõ ngµy  nhËn ®îc v¨n b¶n (FAX). 2.1.2.   TÝnh   phï   hîp   cña   hµng   ho¸   ®îc   lùa   chän   víi  ®Þnh nghÜa vÒ hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt, hµng ho¸ nhËp  khÈu t¬ng tù theo quy ®Þnh. 2.1.3. Ph¬ng ph¸p ®∙ ¸p dông ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh  thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt, hµng ho¸ nhËp khÈu 
  6. 6 t¬ng tù (ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp  khÈu). 2.1.4. Thêi ®iÓm xuÊt khÈu cña l« hµng ho¸ nhËp khÈu  gièng hÖt, hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù vµ thêi ®iÓm xuÊt  khÈu cña l« hµng ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. NÕu mét trong c¸c néi dung trªn ®©y kh«ng ®îc ®¸p øng  th× c¬ quan h¶i quan sÏ x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo  quy ®Þnh. 2.1.5. KiÓm tra viÖc ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ cña hµng ho¸  nhËp khÈu ®îc lùa chän. Trêng hîp  cã sù ®iÒu  chØnh  ®¬n  gi¸ vÒ cÊp  ®é th¬ng  m¹i, sè lîng, ph¬ng thøc vµ qu∙ng ®êng vËn chuyÓn, nhng  ngêi khai h¶i quan kh«ng ®a ra ®îc c¸c chøng tõ hîp lÖ  chøng  minh  cho viÖc ®iÒu chØnh  ®ã th×  trÞ  gi¸  khai  b¸o  kh«ng ®îc chÊp nhËn vµ c¬ quan h¶i quan x¸c ®Þnh trÞ gi¸  tÝnh thuÕ. 3. Trêng hîp ngêi khai h¶i quan x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh  thuÕ theo ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ khÊu trõ. 3.1. KiÓm tra viÖc lùa chän gi¸ b¸n. KiÓm   tra   tÝnh   hîp   ph¸p   cña   c¸c   chøng   tõ   chøng   minh  gi¸ b¸n hµng ho¸ nhËp khÈu trªn thÞ trêng néi ®Þa. C¸c ho¸ ®¬n b¸n l¹i hµng ho¸ nhËp khÈu trong níc t¬ng  øng víi ®¬n gi¸ ®îc lùa chän ®Ó khÊu trõ ph¶i cã tæng l­ îng hµng ho¸ ®¹t tõ 10% trë lªn so víi lîng hµng ho¸ cña  l« hµng ®îc lùa chän ®Ó khÊu trõ. NÕu c¸c chøng tõ ®a ra kh«ng hîp ph¸p, hîp lÖ hoÆc c¬  quan h¶i quan cã ®ñ c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ b¸n kh«ng phï hîp  víi   gi¸   mua   b¸n   thùc   tÕ   trªn   thÞ   trêng   néi   ®Þa   th×   c¬  quan h¶i quan x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 3.2. KiÓm tra c¸c kho¶n khÊu trõ. 3.2.1. KiÓm tra c¸c chøng tõ sö dông ®Ó khÊu trõ vÒ  chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o hiÓm ph¸t sinh trong níc. 3.2.2. KiÓm tra sù phï hîp cña tû lÖ gi÷a lîi nhuËn  vµ chi phÝ chung so víi doanh thu. Trêng hîp  mét hay nhiÒu kho¶n khÊu tõ kh«ng phï hîp  víi nguyªn t¾c kÕ to¸n do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh th× trÞ  gi¸ tÝnh thuÕ do c¬ quan h¶i quan x¸c ®Þnh. 4.   Trêng   hîp   ngêi   khai   h¶i     quan   x¸c   ®Þnh   trÞ   gi¸  tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p kh¸c. 4.1. KiÓm tra sù phï hîp cña ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ  gi¸   tÝnh   thuÕ   do   ngêi   khai   h¶i   quan   sö   dông   víi   c¸c  nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 NghÞ ®Þnh 60/2002/N§­CP  vµ Th«ng t.
  7. 7 4.2. KiÓm tra tÝnh kh¸ch quan, trung thùc cña c¸c sè  liÖu, chøng tõ ®∙ sö dông. Sau   khi   kiÓm   tra   néi   dung   khai   b¸o,   c«ng   chøc   lµm  nhiÖm vô x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®a ra kÕt luËn cô thÓ  ®èi víi viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña l« hµng ®ã: ­ ChÊp nhËn trÞ gi¸ khai b¸o khi x¸c ®Þnh ®îc: + Bé hå s¬ ®Çy ®ñ, hîp ph¸p, hîp lÖ. + Hµng ho¸ nhËp khÈu ®óng so víi khai b¸o vµ hîp ®ång  th¬ng m¹i, ho¸ ®¬n th¬ng m¹i. + TrÞ  gi¸ tÝnh  thuÕ  khai  b¸o phï  hîp víi  c¸c th«ng  tin cã s½n t¹i c¬ quan h¶i quan t¹i thêi ®iÓm nhËp khÈu. + Hå s¬ kh«ng cã nh÷ng sai ph¹m hoÆc cã th× ®ã kh«ng  ph¶i lµ nh÷ng sai ph¹m vÒ trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. +   C«ng   chøc   h¶i   quan   kh«ng   ph¸t   hiÖn   hoÆc   kh«ng   cã  nghi ngê vÒ tÝnh trung thùc cña trÞ gi¸ khai b¸o. ­ ChÊp nhËn trÞ gi¸ khai b¸o vµ tiÕn hµnh tham vÊn,  x¸c ®Þnh néi dung cÇn tham vÊn. ­ ChÊp nhËn trÞ gi¸ khai b¸o, yªu cÇu tiÕn hµnh kiÓm  tra sau th«ng quan, nªu vÊn ®Ò nghi vÊn. ­ Kh«ng chÊp nhËn trÞ gi¸ khai b¸o, nªu râ lý do. B. Quy ®Þnh vÒ viªc c¬ quan h¶i quan x¸c ®Þnh  trÞ gi¸ tÝnh thuÕ vµ tham vÊn: I. Thêi gian vµ tr×nh tù x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ: 1. §èi víi c¸c trêng hîp trÞ gi¸ tÝnh thuÕ do c¬ quan  h¶i   quan   x¸c   ®Þnh   th×   viÖc   x¸c   ®Þnh   trÞ   gi¸   tÝnh   thuÕ  ph¶i ®îc thùc hiÖn t¹i Chi côc h¶i quan cöa khÈu, trong  thêi h¹n th«ng quan vµ tiÕn hµnh theo c¸c bíc sau: 1.1. X¸c ®Þnh tªn hµng ho¸ kÌm theo c¸c ®Æc trng c¬  b¶n vÒ hµng ho¸ cÇn x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 1.2.   X¸c   ®Þnh   trÞ   gi¸   tÝnh   thuÕ:   ViÖc   x¸c   ®Þnh   trÞ  gi¸   tÝnh   thuÕ   ph¶i   ¸p   dông   tuÇn   tù   c¸c   ph¬ng   ph¸p   x¸c  ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®îc quy ®Þnh (tõ ph¬ng ph¸p thø 2  ®Õn ph¬ng ph¸p thø 6, trõ c¸c ph¬ng ph¸p ®îc b¶o lu) vµ  dõng ngay  ë ph¬ng  ph¸p  x¸c ®Þnh ®îc trÞ gi¸ tÝnh  thuÕ.  Khi x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ, c«ng chøc h¶i quan ph¶i  tra cøu toµn bé c¸c th«ng tin cã s½n t¹i c¬ quan h¶i quan  liªn quan ®Õn hµng ho¸ nhËp khÈu vµ c¸c th«ng tin trong  bé   hå   s¬   nhËp   khÈu   ®Ó   x¸c   ®Þnh   trÞ   gi¸   tÝnh   thuÕ,   c¸c 
  8. 8 th«ng tin ®îc sö dông ph¶i in ra giÊy, ký ghi râ hä tªn  vµ ®Ýnh kÌm hå s¬ x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 1.3. Ra th«ng b¸o x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. Chi côc  trëng  hoÆc  ngêi ®îc uû quyÒn  ký th«ng  b¸o x¸c ®Þnh trÞ  gi¸ tÝnh thuÕ. MÉu th«ng b¸o x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ  ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy. 2. Trêng hîp kh«ng cã th«ng tin ®Ó x¸c ®Þnh ®îc trÞ  gi¸ tÝnh thuÕ trong thêi h¹n th«ng quan th× t¹m thêi chÊp  nhËn trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo khai b¸o vµ ghi vµo Tê khai  trÞ gi¸, b¶n tr¶ cho ngêi khai h¶i quan,  néi  dung  “t¹m  chÊp nhËn trÞ gi¸ khai b¸o, trÞ gi¸ tÝnh thuÕ sÏ ®îc x¸c  ®Þnh chÝnh thøc trong vßng 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng ký tê  khai”. Sau ®ã göi b¶n sao toµn bé hå s¬ nhËp khÈu chuyÓn  lªn Côc H¶i quan tØnh,  thµnh phè vµo ngµy  lµm  viÖc  h«m  sau ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 3. §èi víi c¸c hå s¬ x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ do  Chi côc chuyÓn lªn, Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè ph¶i  tiÕn hµnh x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ trong thêi h¹n quy  ®Þnh. Tr×nh tù, thñ tôc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ thùc  hiÖn nh  quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 trªn ®©y. Trong thêi h¹n 10  ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc yªu cÇu x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh  thuÕ, Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè ph¶i x¸c ®Þnh xong trÞ  gi¸ tÝnh thuÕ vµ göi Chi côc H¶i quan cã yªu cÇu ®Ó ra  th«ng b¸o cho ngêi khai h¶i quan. II. Quy ®Þnh vÒ tham vÊn: 1.   Trong   thêi   h¹n   30   ngµy   kÓ   tõ   ngµy   l«   hµng   ®îc  th«ng qua, c¬ quan h¶i quan ph¶i tiÕn hµnh x¸c ®Þnh møc  ®é rñi ro, x¸c ®Þnh nghi ngê vÒ trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®∙ khai  b¸o ®Ó tiÕn hµnh tham vÊn. ViÖc tham vÊn thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t. 2.  Trong  thêi h¹n  5 (n¨m)  ngµy  kÓ tõ ngµy  kÕt thøc  tham vÊn c¬ quan h¶i quan ph¶i xö lý kÕt qu¶ tham vÊn,  th«ng b¸o cho ngêi khai h¶i quan biÕt kÕt qu¶ tham vÊn:  chÊp nhËn trÞ gi¸ khai b¸o, trÞ gi¸ tÝnh thuÕ do c¬ quan  h¶i quan x¸c ®Þnh  l¹i,  ®ång thêi th«ng  b¸o kÕt qu¶ x¸c  ®Þnh l¹i trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 3. Theo dâi, kiÓm tra ho¹t ®éng tham vÊn: L∙nh ®¹o Chi côc H¶i quan cöa khÈu ph¶i chØ ®¹o chÆt  chÏ   viÖc   tham   vÊn   kh«ng   ®Ó   x¶y   ra   t×nh   tr¹ng   tham   vÊn  trµn lan, phiÒn hµ s¸ch nhiÔu, g©y khã kh¨n cho ngêi khai  h¶i quan.
  9. 9 §Þnh kú hµng th¸ng Chi côc H¶i quan cöa khÈu ph¶i cã  b¸o c¸o vÒ viÖc tham vÊn, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng  nµy vÒ Côc H¶i quan. Trªn c¬ së c¸c b¸o c¸o tham vÊn do Chi côc H¶i quan  cöa   khÈu   göi   vÒ,   Côc   H¶i   quan   tØnh,   thµnh   phè   ph¶i   cã  nh÷ng ®¸nh gi¸, ph©n tÝch chØ ®¹o kÞp thêi vÒ ho¹t ®éng  tham vÊn t¹i c¸c Chi côc. Khi cã tõ 70% trë lªn sè vô sau  khi kÕt thóc tham vÊn mµ kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chøng cø cô  thÓ vÒ gian lËn hay b¸c bá trÞ gi¸ khai b¸o th× Côc H¶i  quan   tØnh   thµnh   phè   ph¶i   tiÕn   hµnh   kiÓm   tra   ho¹t   ®éng  tham vÊn ë Chi côc H¶i quan cöa khÈu ®ã. §Þnh kú 3 th¸ng mét lÇn Côc H¶i quan tØnh thµnh phè  b¸o c¸o vÒ Tæng côc kÕt qu¶ ho¹t ®éng tham vÊn theo c¸c  chØ tiªu: sè vô tiÕn hµnh tham vÊn, kÕt qu¶ cô thÓ cña  viÖc tham vÊn (b¸c bá trÞ gi¸ khai b¸o, x¸c ®Þnh cã gian  lËn...). C. Mèi liªn hÖ cña c«ng t¸c x¸c ®Þnh trÞ gi¸  tÝnh thuÕ víi c¸c bé phËn liªn quan: §èi víi c¸c trêng h¬p cã nghi ngê gian lËn th¬ng m¹i  qua gi¸ Chi côc ®∙ tiÕn hµnh tham vÊn nhng kh«ng ®ñ c¬ së  kÕt luËn th× lËp phiÕu chuyÓn nghiÖp vô (mÉu kÌm theo v¨n  b¶n nµy) göi c¸c bé phËn nghiÖp vô liªn quan nh kiÓm tra  sau   th«ng  quan,   ®iÒu   tra   chèng   bu«n   lËu,   tuú   theo  tÝnh  chÊt vô viÖc ®Ó tiÕp tôc xö lý. Bé phËn trÞ gi¸ tÝnh thuÕ  ph¶i më sæ theo dâi ®èi víi c¸c trêng hîp nµy vµ cËp nhËt  kÕt qu¶ khi cã th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra, ®iÒu tra tõ  c¸c ®¬n vÞ liªn quan. Khi nhËn ®îc yªu cÇu cña bé phËn trÞ gi¸, c¸c bé phËn  nghiÖp   vô  liªn   quan   ph¶i   tiÕn  hµnh   triÓn   khai  c¸c  biÖn  ph¸p nghiÖp vô trong thêi gian 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­ îc phiÕu chuyÓn nghiÖp vô. KÕt qu¶ kiÓm tra, ®iÒu tra xuÊt ph¸t tõ c¸c th«ng tin  do bé phËn trÞ gi¸ cung cÊp ph¶i ®îc th«ng b¸o trë l¹i ®Ó  ®a vµo c¬ së d÷ liÖu gi¸ vµ lµm c¬ së ®¸nh gi¸, rót kinh  nghiÖp cho c«ng t¸c trÞ gi¸. §èi víi c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn trÞ gi¸ do c¸c bé  phËn liªn quan cung cÊp, c«ng chøc h¶i quan ph¶i cËp nhËt  vµo c¬ së d÷ liÖu gi¸ vµ sö dông ®Ó kiÓm tra chÆt chÏ c¸c  tê khai nhËp khÈu hµng ho¸ liªn quan. Côc trëng Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè, Chi côc trëng  Chi côc H¶i quan cöa khÈu chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, ®iÒu  phèi viÖc phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c bé phËn liªn quan 
  10. 10 ®Õn c«ng t¸c gi¸ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ c«ng t¸c chung cña toµn  ®¬n vÞ vµ chèng gian lËn th¬ng m¹i qua gi¸. D. Ho¹t ®éng cña Tæ t vÊn: C¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè cã tæ chøc Phßng gi¸  tÝnh thuÕ ph¶i thµnh lËp tæ t  vÊn ®Ò gi¶i ®¸p, híng dÉn  cho ngêi khai  h¶i  quan  khai b¸o trÞ gi¸ tÝnh thuÕ  theo  quy ®Þnh cña Th«ng t. Tæ t vÊn ®Æt t¹i Côc H¶i quan tØnh,  thµnh phè. Sè ®iÖn tho¹i cña Tæ t  vÊn ®îc niªm yÕt c«ng  khai t¹i c¸c ®iÓm th«ng quan. C¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè kh¸c tuú theo ®iÒu  kiÖn cã thÓ thµnh lËp Tæ t vÊn hoÆc c«ng bè sè ®iÖn tho¹i  ®Ó t vÊn cho ngêi khai h¶i quan khi cã yªu cÇu. §. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Trong thêi ®Çu thùc hiÖn Th«ng t, ®Ó tr¸nh ïn t¾c  vµ ®¶m b¶o thêi gian th«ng  quan theo quy ®Þnh,  ®èi víi  c¸c trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt xuÊt khÈu,  hµng ho¸ nhËp khÈu cã thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu b»ng kh«ng  (0%), hµng nhËp khÈu thuéc ®èi tîng xÐt miÔn thuÕ th× chØ  tiÕn   hµnh   kiÓm   tra   tÝnh   hîp   ph¸p,   hîp   lÖ   cña   hå   s¬   l«  hµng víi tê khai trÞ gi¸ do doanh nghiÖp x¸c ®Þnh. 2. KiÓm tra hÖ th«ng th«ng tin vµ c«ng t¸c x¸c ®Þnh  trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ë c¸c Chi côc: Côc   h¶i   quan   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   ph¶i   thêng   xuyªn  kiÓm   tra   viÖc   cËp   nhËt,   khai   th¸c   vµ   sö   dông   hÖ   thèng  th«ng tin t¹i c¬ quan h¶i quan, c«ng t¸c x¸c ®Þnh trÞ gi¸  tÝnh thuÕ ë c¸c Chi côc h¶i quan trùc thuéc. 3. C¨n cø quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµy vµ ®Æc ®iÓm t×nh  h×nh cña ®¬n vÞ m×nh, Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè tæ  chøc bè trÝ c¸n bé c«ng chøc vµ x¸c ®Þnh quy tr×nh nghiÖp  vô trÞ gi¸ tÝnh thuÕ, lu©n chuyÓn hå s¬ phï hîp ®¶m b¶o  nguyªn   t¾c   kh«ng   kÐo   dµi   thêi   gian   th«ng   quan,   th«ng  tho¸ng vµ tu©n thñ ph¸p luËt. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn quy ®Þnh nµy cã n¶y sinh v­ íng m¾c yªu cÇu c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè b¸o c¸o  vÒ Tæng côc H¶i quan nghiªn cøu xö lý.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản