Quyết định 184/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:34

0
84
lượt xem
3
download

Quyết định 184/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 184/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển và công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 184/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 184/2003/Q§-BTC ngµy 04 th¸ng 11 n¨m 2003 VÒ viÖc ban hµnh møc thu phÝ kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ chÊt lîng tµu biÓn vµ c«ng tr×nh biÓn thuéc ph¹m vi gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm ViÖt Nam Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ sè 38/2001/PL-UBTVQH ngµy 28/8/2001; NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Theo ®Ò nghÞ cña Bé Giao th«ng vËn t¶i t¹i c«ng v¨n sè 3467/GTVT- TC ngµy 12/8/ 2003 vµ ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu PhÝ kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ chÊt lîng tµu biÓn vµ c«ng tr×nh biÓn thuéc ph¹m vi gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm ViÖt Nam, bao gåm: 1. PhÝ kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ chÊt lîng ®ãng míi vµ thiÕt kÕ tµu biÓn. 2. PhÝ kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ chÊt lîng ®o vµ tÝnh dung tÝch tµu biÓn. 3. PhÝ kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ chÊt lîng tµu biÓn ®ang khai th¸c. 4. PhÝ phª duyÖt tµi liÖu híng dÉn khai th¸c an toµn cña tµu biÓn. 5. PhÝ kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ chÊt lîng trong söa ch÷a, ho¸n c¶i tµu biÓn.
 2. 2 §iÒu 2: Møc thu t¹i biÓu phÝ nµy ®· bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nhng cha bao gåm LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn chÊt lîng vµ an toµn kü thuËt cho tµu biÓn, c«ng tr×nh biÓn vµ chi phÝ vÒ ¨n ë, ®i l¹i, th«ng tin liªn l¹c ®Ó phôc vô c«ng t¸c kiÓm ®Þnh. §iÒu 3: Trong trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c víi BiÓu phÝ nµy th× ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu íc quèc tÕ. §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01/01/2004 vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 128/1999/Q§-BVGCP ngµy 16/12/1999 cña Trëng ban Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ vÒ gi¸ dÞch vô ®¨ng kiÓm tµu biÓn ViÖt Nam vµ níc ngoµi mang cÊp §¨ng kiÓm níc ngoµi, tµu biÓn níc ngoµi mang cÊp §¨ng kiÓm ViÖt Nam, c«ng tr×nh biÓn thuéc ph¹m vi gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm ViÖt Nam vµ QuyÕt ®Þnh sè 129/1999/Q§-BVGCP ngµy 16/12/1999 cña Trëng ban Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ vÒ gi¸ dÞch vô ®¨ng kiÓm tµu biÓn, ph¬ng tiÖn thuû néi ®Þa vµ s¶n phÈm c«ng nghiÖp cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam thuéc ph¹m vi gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn cã liªn quan. §iÒu 5: Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép phÝ, c¸c c¬ quan kiÓm ®Þnh vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 3. 3 BIÓU PHÝ KIÓM ®ÞNH AN TOµN Kü THUËT Vµ CHÊT LîNG TµU BIÓN, C¤NG TR×NH BIÓN THUéC PH¹M VI GI¸M S¸T CñA §¡NG KIÓM VIÖT NAM (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 184/2003/Q§-BTC ngµy 04 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) CH¬NG I NH÷NG QUI §ÞNH CHUNG I. §èI TîNG, PH¹M VI ¸P DôNG §èi tîng nép phÝ lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®îc c¬ quan ®¨ng kiÓm ViÖt Nam kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ chÊt lîng ®èi víi tµu biÓn vµ c«ng tr×nh biÓn theo qui ®Þnh cña c¸c qui ph¹m, qui ®Þnh quèc gia vµ c«ng íc quèc tÕ liªn quan khi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc díi ®©y: - Gi¸m s¸t ®ãng míi - Phª duyÖt thiÕt kÕ ®ãng míi, ho¸n c¶i - §o vµ tÝnh dung tÝch - KiÓm tra trong qu¸ tr×nh khai th¸c - ThÈm ®Þnh tr¹ng th¸i kü thuËt tµu - Gi¸m ®Þnh tr¹ng th¸i kü thuËt tµu, ®iÒu tra tai n¹n, sù cè hµng h¶i theo yªu cÇu cña c¬ quan b¶o biÓm, ngêi thuª tµu, ngêi mua tµu, c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cña Nhµ níc - Phª duyÖt c¸c tµi liÖu híng dÉn khai th¸c an toµn cña tµu - Gi¸m s¸t söa ch÷a, ho¸n c¶i tµu II. MéT Sè Tõ NG÷ TRONG BIÓU PHÝ ®îC HIÓU NH SAU: 1. “Tµu biÓn”: Lµ cÊu tróc næi, cã hoÆc kh«ng cã ®éng c¬, chuyªn dïng ®Ó ho¹t ®éng trªn biÓn vµ c¸c vïng níc liªn quan ®Õn biÓn. 2. “C«ng tr×nh biÓn”: Lµ c¸c c«ng tr×nh cè ®Þnh, c«ng tr×nh di ®éng, c¸c ®êng èng, thiÕt bÞ, hÖ thèng liªn quan phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng th¨m dß, khai th¸c kho¸ng s¶n biÓn. 3. “Tæng dung tÝch” vµ “Träng t¶i”: Lµ trÞ sè tæng dung tÝch vµ träng t¶i cña tµu ®îc nªu trong c¸c tµi liÖu sau: - GiÊy chøng nhËn thiÕt kÕ ®îc duyÖt. - GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký. - GiÊy chøng nhËn cÊp tµu. - GiÊy chøng nhËn dung tÝch.
 4. 4 - Sæ kiÓm tra kü thuËt tµu ch¹y ven biÓn 4. “Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn (§VPTC)”: Lµ sè ®¬n vÞ phÝ ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c lo¹i h×nh c«ng viÖc kiÓm ®Þnh thùc hiÖn vµ c¸c th«ng sè ®Æc trng cña tµu. Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn (§VP TC) ®îc nªu ë c¸c phÇn t¬ng øng cña BiÓu phÝ nµy. 5. “Sè ®¬n vÞ phÝ theo thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm ®Þnh (§VPTG), ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: §VPTG = 400 x k Trong ®ã: - 400 : Sè ®¬n vÞ phÝ tÝnh cho 01 (mét) lÇn thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm ®Þnh - Tµu biÓn mang cÊp cña ®¨ng kiÓm ViÖt Nam, hÖ sè k = 1 - Tµu biÓn mang cÊp cña ®¨ng kiÓm níc ngoµi, hÖ sè k = 1,5 - C«ng tr×nh biÓn, hÖ sè k = 2,5 6. “Gi¸ trÞ cña mét ®¬n vÞ phÝ (α), ®îc x¸c ®Þnh nh sau: 6.1. §èi víi tµu biÓn thuéc ph¹m vi gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm ViÖt Nam: α = 1.000 ®ång. 6.2. §èi víi tµu biÓn treo cê ViÖt Nam hoÆc treo cê níc ngoµi mang cÊp cña §¨ng kiÓm níc ngoµi vµ c«ng tr×nh biÓn thuéc ph¹m vi gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm ViÖt Nam: α = 0,3 ®« la Mü. 7. “Chi phÝ kh¸c (CPK)” Chi phÝ kh¸c bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ: ®i l¹i, ¨n ë, th«ng tin liªn l¹c, quay phim, chôp ¶nh phôc vô cho c«ng viÖc kiÓm ®Þnh. C¸c kho¶n chi phÝ nµy tÝnh theo chi phÝ thùc tÕ, cã sù x¸c nhËn cña thuyÒn trëng hoÆc cña ngêi ®¹i diÖn vµ ®îc c¬ quan, ®¬n vÞ, ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n phÝ kiÓm ®Þnh chÊp nhËn. III. C¸C PH¬NG PH¸P TÝNH PHÝ KIÓM ®ÞNH 1. Ph¬ng ph¸p tÝnh phÝ kiÓm ®Þnh tiªu chuÈn (PK§TC): §îc ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc kiÓm ®Þnh cã sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn nªu trong BiÓu phÝ . PhÝ kiÓm ®Þnh tiªu chuÈn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: PK§TC = PTC + CPK Trong ®ã: - PTC: phÝ tiªu chuÈn + §èi víi tµu biÓn: PTC = α x §VPTC + §èi víi c«ng tr×nh biÓn, phÝ tiªu chuÈn (PTC) ®îc tÝnh b»ng 1,5 lÇn øng víi c¸c lo¹i h×nh kiÓm tra vµ c¸c ®èi tîng kiÓm tra t¬ng øng cña tµu biÓn.
 5. 5 - CPK: chi phÝ kh¸c 2. Ph¬ng ph¸p tÝnh phÝ kiÓm ®Þnh theo thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm ®Þnh (PK§TG ): ®îc ¸p dông cho c¸c c«ng viÖc kiÓm ®Þnh sau: - KiÓm tra tµu sau ho¸n c¶i (nÕu ®ît ho¸n c¶i kh«ng trïng víi bÊt kú ®ît kiÓm tra chu kú nµo cña tµu), kiÓm tra bÊt thêng, kiÓm tra liªn tôc m¸y. - Gi¸m ®Þnh tai n¹n vµ sù cè hµng h¶i, gi¸m ®Þnh tr¹ng th¸i kü thuËt tµu vµ c¸c c«ng viÖc kiÓm ®Þnh cha ®îc nªu trong BiÓu phÝ nµy. - Trong trêng hîp tÝnh phÝ kiÓm ®Þnh theo Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn, nÕu ph¶i t¨ng sè lÇn thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm ®Þnh do ph¶i thùc hiÖn gi¸m s¸t, kiÓm tra bæ sung th× ®îc tÝnh thªm sè phÝ kiÓm ®Þnh tÝnh theo sè lÇn thùc hiÖn c«ng viÖc bæ sung thùc tÕ. PhÝ kiÓm ®Þnh theo thêi gian ®îc tÝnh theo c«ng thøc: PK§TG = PTG + CPK Trong ®ã: - PTG = α x §VPTG x n: lµ phÝ tÝnh theo sè lÇn thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm ®Þnh. - n: lµ sè lÇn thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm ®Þnh Mét lÇn thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm ®Þnh tèi ®a trong thêi gian 4 giê. NÕu thêi gian thùc hiÖn mét c«ng viÖc kiÓm ®Þnh trªn 4 giê, ®îc tÝnh thªm nh sau: + Sè lÎ díi 2 giê tÝnh b»ng 0,5 lÇn + Sè lÎ tõ 2 giê ®Õn 4 giê tÝnh lµ mét lÇn Thêi gian ®i l¹i, chê ®îi thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm ®Þnh vµ thêi gian lËp hå s¬ kiÓm ®Þnh kh«ng ®îc tÝnh vµo sè giê ®Ó x¸c ®Þnh sè lÇn thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm ®Þnh. 3. Ph¬ng ph¸p tÝnh phÝ kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ chÊt lîng söa ch÷a, ho¸n c¶i tµu biÓn: ®îc tÝnh trªn gi¸ söa ch÷a, ho¸n c¶i tµu biÓn. Gi¸ söa ch÷a, ho¸n c¶i tµu biÓn (bao gåm c¶ vËt tý, thiÕt bÞ do kh¸ch hµng cung cÊp) lµm c¨n cø tÝnh phÝ kiÓm ®Þnh lµ gi¸ cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 4. C¸c trêng hîp tÝnh phÝ kiÓm ®Þnh kh¸c 1. §èi víi c¸c tµu biÓn hoÆc c«ng tr×nh biÓn §¨ng kiÓm ViÖt Nam kh«ng thùc hiÖn viÖc ph©n cÊp mµ chØ thùc hiÖn viÖc kiÓm tra an toµn kü thuËt, th× viÖc tÝnh phÝ kiÓm ®Þnh c¸c h¹ng môc t¬ng øng ®îc thùc hiÖn nh ®èi víi tµu, c«ng tr×nh biÓn ®îc ph©n cÊp. 2. §èi víi c¸c c«ng viÖc kiÓm ®Þnh ®îc thùc hiÖn theo néi dung tháa thuËn gi÷a §¨ng kiÓm ViÖt Nam vµ §¨ng kiÓm níc ngoµi th× phÝ kiÓm ®Þnh ®îc x¸c ®Þnh theo BiÓu phÝ nµy hoÆc tháa thuËn gi÷a §¨ng kiÓm ViÖt nam víi §¨ng kiÓm níc ngoµi. 3. §èi víi dÞch vô gi¸m s¸t, kiÓm tra c¸c c«ng tr×nh th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ trªn biÓn cha nªu trong BiÓu phÝ nµy, phÝ kiÓm ®Þnh ®îc tÝnh theo hîp ®ång tháa thuËn gi÷a §¨ng kiÓm ViÖt Nam vµ kh¸ch hµng. Møc phÝ
 6. 6 kiÓm ®Þnh ®îc tÝnh theo ngµy lµm viÖc vµ tèi thiÓu b»ng 60% møc phÝ kiÓm ®Þnh cña §¨ng kiÓm níc ngoµi tham gia thùc hiÖn ®èi víi c«ng viÖc t- ¬ng øng. 4. PhÝ kiÓm ®Þnh theo BiÓu phÝ nµy cha bao gåm c¸c lo¹i phÝ thu thªm theo qui ®Þnh cña quèc gia mµ tµu, c«ng tr×nh biÓn treo cê.
 7. 7 CH¬NG II NH÷NG QUY §ÞNH Cô THÓ PHÇN A: PHÝ KIÓM §ÞNH AN TOµN Kü THUËT Vµ CHÊT LîNG ®ãNG MíI Vµ THIÕT KÕ TµU BIÓN I. PHÝ KIÓM ®ÞNH AN TOµN Kü THUËT Vµ CHÊT LîNG ®ãNG MíI TÇU BIÓN 1. PhÝ kiÓm ®Þnh gi¸m s¸t ®ãng míi phÇn ph©n cÊp 1.1. PhÝ kiÓm ®Þnh gi¸m s¸t ®ãng míi phÇn th©n tµu vµ trang thiÕt bÞ Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: §VPTC = A x B x K Trong ®ã: A = Sè ®¬n vÞ phÝ c¨n cø theo tæng dung tÝch cña tµu ®îc nªu trong B¶ng 1.1a. B = HÖ sè c¨n cø theo kiÓu tµu ®îc nªu trong B¶ng 1.1b K = HÖ sè ®îc lÊy nh sau: K = 1,0 ®èi víi tµu mang cÊp cña §¨ng kiÓm ViÖt Nam K = 0,4 ®èi víi tµu mang cÊp cña §¨ng kiÓm níc ngoµi vµ c«ng tr×nh biÓn B¶ng 1.1a: TT Tæng dung tÝch, GT Sè ®¬n vÞ phÝ A 1 §Õn 50 1.250 2 Trªn 50 ®Õn 100 1.250 + (GT-50)x 35 3 Trªn 100 ®Õn 300 3.000 + (GT-100) x 30 4 Trªn 300 ®Õn 600 9.000 + (GT-300)x 25 5 Trªn 600 ®Õn 1.000 16.500 + (GT-600)x 22 6 Trªn 1.000 ®Õn 2.000 25.300 + (GT-1.000)x 20 7 Trªn 2.000 ®Õn 4.000 45.300 + (GT-2.000)x 18 8 Trªn 4.000 ®Õn 8.000 81.300 + (GT-4.000)x 15 9 Trªn 8.000 ®Õn 12.000 141.300 + (GT-8.000)x 12 10 Trªn 12.000 189.300 + (GT-12.000)x 8 B¶ng 1.1b: TT KiÓu tµu HÖ sè B 1 Tµu kh«ng tù hµnh 0,85 2 Tµu chë hµng tæng hîp 1,00
 8. 8 3 Tµu chë hµng rêi, tµu chë quÆng, tµu chë gç, tµu chë xi 1,10 m¨ng, tµu chë ®¸ v«i, tµu chë « t«, tµu chë container 4 Tµu kÐo, tµu hoa tiªu, tµu c«ng t¸c, tµu c«ng tr×nh, tµu tuÇn 1,20 tra, tµu vá hîp kim nh«m, tµu vá phi kim lo¹i 5 Tµu chë dÇu, tµu chë hµng hçn hîp quÆng/dÇu, tµu chë 1,40 hµng nguy hiÓm, tµu chë nhùa ®êng 6 Tµu ch¹y b»ng buåm hoÆc buåm/®éng c¬, tµu nghiªn cøu 1,50 biÓn, tµu dÞch vô dÇu khÝ, tµu cao tèc, cÇn cÈu næi, ô næi, tµu cã tõ hai th©n trë lªn, tµu kh¸ch 7 Tµu chë x« hãa chÊt, tµu chë x« khÝ hãa láng 2,00 1.2. PhÝ kiÓm ®Þnh gi¸m s¸t ®ãng míi phÇn hÖ thèng m¸y tµu Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: §VPTC = A x B x C x K Trong ®ã: A = Sè ®¬n vÞ phÝ c¨n cø theo tæng c«ng suÊt (søc ngùa) cña c¸c m¸y chÝnh vµ c¸c m¸y phô ®îc nªu trong B¶ng 1.2a B = HÖ sè c¨n cø theo sè lîng m¸y chÝnh ®îc nªu trong B¶ng 1.2b C = HÖ sè c¨n cø theo sè lîng ®êng trôc ch©n vÞt ®îc nªu trong B¶ng 1.2c K = HÖ sè ®îc lÊy nhý sau: K = 1,0 ®èi víi tµu mang cÊp cña §¨ng kiÓm ViÖt Nam K = 0,4 ®èi víi tµu mang cÊp cña §¨ng kiÓm níc ngoµi vµ c«ng tr×nh biÓn B¶ng 1.2a: TT Tæng c«ng suÊt m¸y chÝnh vµ c¸c m¸y Sè ®¬n vÞ phÝ A phô, Ne (søc ngùa) 1 §Õn 50 450 2 Trªn 50 ®Õn 90 450 + (Ne-50)x 20 3 Trªn 90 ®Õn 200 1.250 + (Ne-90) x 16 4 Trªn 200 ®Õn 400 3.010 + (Ne-200) x 10 5 Trªn 400 ®Õn 600 5.010 + (Ne-400)x 8 6 Trªn 600 ®Õn 1.000 6.610+ (Ne-600)x 6 7 Trªn 1.000 ®Õn 2.000 9.010 + (Ne-1.000)x 5 8 Trªn 2.000 ®Õn 5.000 14.010 + (Ne-2.000)x 4 9 Trªn 5.000 ®Õn 8.000 26.010 + (Ne-5.000)x 3 10 Trªn 8.000 35.010+ (Ne-8.000)x 2 B¶ng 1.2b: TT Sè lîng m¸y chÝnh HÖ sè B
 9. 9 1 1 1,00 2 2 1,10 3 3 1,20 4 Tõ 4 trë lªn 1,30 B¶ng 1.2c: TT Sè lîng ®êng trôc ch©n vÞt HÖ sè C 1 1 1,00 2 2 1,10 3 3 1,15 4 Tõ 4 trë lªn 1,20 1.3. PhÝ kiÓm ®Þnh gi¸m s¸t ®ãng míi phÇn nåi h¬i Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc nªu trong B¶ng 1.3. B¶ng 1.3: TT BÒ mÆt truyÒn nhiÖt cña c¸c nåi h¬i, S (m2) Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn §VPTC 1 §Õn 20 650 2 Trªn 20 ®Õn 50 950 3 Trªn 50 ®Õn 100 1.500 4 Trªn 100 ®Õn 200 2.250 5 Trªn 200 ®Õn 300 2.750 6 Trªn 300 2.750 + (S -300)x 3 1.4. PhÝ kiÓm ®Þnh gi¸m s¸t ®ãng míi phÇn trang thiÕt bÞ ®iÖn Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc nªu trong B¶ng 1.4. B¶ng 1.4: TT Tæng c«ng suÊt ®Þnh møc cña c¸c m¸y Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ph¸t ®iÖn, P (kVA) §VPTC 1 §Õn 20 320 2 Trªn 20 ®Õn 50 320 + (P-20)x31 3 Trªn 50 ®Õn 100 1.250 + (P-50)x 25 4 Trªn 100 ®Õn 250 2.500 + (P-100)x 11,5 5 Trªn 250 ®Õn 500 4.225 + (P-250)x 9,5 6 Trªn 500 ®Õn 1.000 6.600+ (P-500)x 6,0 7 Trªn 1.000 ®Õn 2.000 9.600 + (P-1.000)x 3,2 8 Trªn 2.000 ®Õn 4.000 12.800 + (P-2.000)x 2
 10. 10 9 Trªn 4.000 16.800 + (P-4.000)x 1,5 ViÖc tÝnh chuyÓn kW vµ kVA theo c«ng thøc sau: 1,00 kW = 1,25 kVA 1.5. PhÝ kiÓm ®Þnh gi¸m s¸t ®ãng míi phÇn hÖ thèng tù ®éng vµ ®iÒu khiÓn tõ xa Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: §VPTC = A x B x C Trong ®ã: A = Sè ®¬n vÞ phÝ c¨n cø theo tæng c«ng suÊt m¸y chÝnh vµ cÊp tù ®éng hãa ®îc nªu trong B¶ng 1.5a B = HÖ sè c¨n cø theo sè lîng m¸y chÝnh ®îc nªu trong B¶ng 1.2b C = HÖ sè c¨n cø theo sè lîng ®êng trôc ch©n vÞt ®îc nªu trong B¶ng 1.2c B¶ng 1.5a: TT Tæng c«ng suÊt Sè ®¬n vÞ phÝ A m¸y chÝnh, Ne (SN) MO MC 1 §Õn 500 850 550 2 Trªn 500 ®Õn 1.000 850 + (Ne-500)x 1,2 550 + (Ne-500)x 1,0 3 Trªn 1.000 ®Õn 1.450 + (Ne-1.000)x 1.050 + (Ne-1.000)x 0,6 2.000 0,8 4 Trªn 2.000 ®Õn 2.250 + (Ne-2.000)x 1.650+ (Ne-2.000)x0,4 5.000 0,6 5 Trªn 5.000 ®Õn 4.050 + (Ne-5.000)x 2.850 + (Ne-5.000)x0,2 10.000 0,4 6 Trªn 10.000 6.050 + (Ne-10.000)x 3.850 + (Ne-10.000)x 0,2 0,12 1.6. PhÝ kiÓm ®Þnh gi¸m s¸t ®ãng míi phÇn hÖ thèng l¹nh b¶o qu¶n hµng Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc nªu trong B¶ng 1.6. B¶ng 1.6: TT Tæng thÓ tÝch buång l¹nh, V (m3) Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn §VPTC 1 §Õn 50 700 2 Trªn 50 ®Õn 100 756 3 Trªn 100 ®Õn 300 798 4 Trªn 300 ®Õn 500 840 5 Trªn 500 ®Õn 1.000 874
 11. 11 6 Trªn 1.000 ®Õn 3.000 916 7 Trªn 3.000 944 1.7. PhÝ kiÓm ®Þnh gi¸m s¸t ®ãng míi phÇn hÖ thèng lÇu l¸i: Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn c¨n cø theo tæng dung tÝch cña tµu vµ cÊp hÖ thèng lÇu l¸i ®îc nªu trong B¶ng 1.7. TT Tæng dung tÝch GT Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn §VPTC BRS BRS1, BRS1A 1 §Õn 500 752 892 2 Trªn 500 ®Õn 1.000 787 927 3 Trªn 1.000 ®Õn 2.000 857 997 4 Trªn 2.000 ®Õn 5.000 903 1.067 5 Trªn 5.000 ®Õn 945 1.120 10.000 6 Trªn 10.000 ®Õn 1.050 1.242 20.000 7 Trªn 20.000 1.050+(GT-20.000) 1.242+(GT-20.000) x0,012 x0,012 1.8. PhÝ kiÓm ®Þnh gi¸m s¸t ®ãng míi phÇn b×nh chÞu ¸p lùc Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc nªu trong B¶ng 1.8. B¶ng 1.8: TT Tæng thÓ tÝch c¸c b×nh, V (m3) Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn §VPTC 1 §Õn 0,3 310 2 Trªn 0,3 ®Õn 1,0 310 + (V-0,3)x 20 3 Trªn 1,0 ®Õn 2,5 324 + (V-1,0)x 10 4 Trªn 2,5 ®Õn 5,0 339 + (V-2,5)x 8 5 Trªn 5,0 ®Õn 10 359 + (V-5,0)x 6 6 Trªn 10 389 + (V-10)x 4 2. PhÝ kiÓm ®Þnh gi¸m s¸t ®ãng míi phÇn theo c«ng íc quèc tÕ vµ qui ph¹m quèc gia liªn quan 2.1. PhÝ kiÓm ®Þnh gi¸m s¸t ®ãng míi phÇn m¹n kh« Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc nªu trong B¶ng 2.1. B¶ng 2.1: TT Tæng dung tÝch, GT Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn §VPTC
 12. 12 1 §Õn 50 220 2 Trªn 50 ®Õn 100 220 + (GT-50)x 10 3 Trªn 100 ®Õn 500 720 + (GT-100)x 5 4 Trªn 500 ®Õn 1.000 2.720 + (GT-500)x 4 5 Trªn 1.000 ®Õn 2.000 4.720 + (GT-1.000)x 2 6 Trªn 2.000 ®Õn 5.000 6.720 + (GT-2.000)x 1,8 7 Trªn 5.000 ®Õn 10.000 12.120 + (GT-5.000)x 1,6 8 Trªn 10.000 20.120 + (GT-10.000)x 1,2 2.2. PhÝ kiÓm ®Þnh gi¸m s¸t ®ãng míi phÇn trang thiÕt bÞ an toµn Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc tÝnh theo c«ng thøc: §VPTC = A x B Trong ®ã: A = Sè ®¬n vÞ phÝ c¨n cø theo tæng dung tÝch cña tµu ®îc nªu trong B¶ng 2.2a B = HÖ sè c¨n cø theo c«ng dông cña tµu ®îc nªu trong B¶ng 2.2b B¶ng 2.2a: TT Tæng dung tÝch, GT Sè ®¬n vÞ phÝ A 1 §Õn 50 300 2 Trªn 50 ®Õn 100 300 + (GT-50)x 6 3 Trªn 100 ®Õn 300 600 + (GT-100)x 5 4 Trªn 300 ®Õn 500 1.600 + (GT-300)x 4 5 Trªn 500 ®Õn 1.000 2.400 + (GT-500)x 3 6 Trªn 1.000 ®Õn 2.000 3.900 + (GT-1.000)x 1,5 7 Trªn 2.000 ®Õn 4.000 5.400 + (GT-2.000)x 1,3 8 Trªn 4.000 ®Õn 8.000 8.000 + (GT-4.000)x1,2 9 Trªn 8.000 ®Õn 12.000 12.800 + (GT-8.000)x 1,0 10 Trªn 12.000 16.800 + (GT-12.000)x 0.5 B¶ng 2.2b: TT KiÓu tµu HÖ sè B 1 Tµu kh¸ch 2,0 2 Tµu chë x« khÝ hãa láng, hãa chÊt nguy hiÓm 1,8 3 Tµu dÇu 1,5 4 C¸c lo¹i tµu kh¸c 1,0 2.3. PhÝ kiÓm ®Þnh gi¸m s¸t ®ãng míi phÇn trang bÞ v« tuyÕn ®iÖn 2.3.1. §èi víi tµu trang bÞ v« tuyÕn ®iÖn theo GMDSS Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc nªu trong B¶ng 2.3.1. B¶ng 2.3.1
 13. 13 TT Vïng ho¹t ®éng Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn §VPTC 1 A1 + A2 + A3 2.000 2 A1 + A2 1.500 2.3.2. §èi víi tµu trang bÞ v« tuyÕn ®iÖn kh«ng theo GMDSS Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc nªu trong B¶ng 2.3.2. B¶ng 2.3.2: TT Vïng ho¹t ®éng Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn §VPTC 1 Tµu thuéc Nhãm I 750 2 Tµu thuéc Nhãm II 500 3 Tµu thuéc Nhãm III 300 2.4. PhÝ kiÓm ®Þnh gi¸m s¸t ®ãng míi phÇn hÖ thèng ng¨n ngõa « nhiÔm do dÇu 2.4.1. HÖ thèng ng¨n ngõa « nhiÔm khu vùc chøa hµng cña tµu dÇu Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc nªu trong B¶ng 2.4.1. B¶ng 2.4.1: TT Träng t¶i cña tµu, DWT Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn §VPTC (tÊn) Kh«ng cã hÖ thèng Cã hÖ thèng röa röa b»ng dÇu th« b»ng dÇu th« 1 §Õn 50 1.250 2 Trªn 50 ®Õn 100 1.750 3 Trªn 100 ®Õn 200 2.250 4 Trªn 200 ®Õn 500 3.450 5 Trªn 500 ®Õn 1.000 4.350 6 Trªn 1.000 ®Õn 2.000 4.732 7 Trªn 2.000 ®Õn 5.000 5.194 8 Trªn 5.000 ®Õn 10.000 13.550 18.550 9 Trªn 10.000 ®Õn 20.000 15.230 20.230 10 Trªn 20.000 ®Õn 30.000 17.835 25.835 11 Trªn 30.000 ®Õn 50.000 18.750 27.750 12 Trªn 50.000 18.750 + (DWT- 27.750 +(DWT- 50.000) x 0,0011 50.000)x0,0012 2.4.2. HÖ thèng ng¨n ngõa « nhiÔm khu vùc buång m¸y Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc nªu trong B¶ng 2.4.2. B¶ng 2.4.2:
 14. 14 TT Tæng dung tÝch cña tµu, GT Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn §VPTC 1 §Õn 50 150 2 Trªn 50 ®Õn 100 150 + (GT-50)x3 3 Trªn 100 ®Õn 200 300 + (GT-100)x2,5 4 Trªn 200 ®Õn 500 550 + (GT-200)x 2,0 5 Trªn 500 ®Õn 1.000 1.150 + (GT-500)x 1,8 6 Trªn 1.000 ®Õn 5.000 2.050 + (GT-1000)x 1,0 7 Trªn 5.000 ®Õn 10.000 6.050 + (GT-5000)x 0,8 8 Trªn 10.000 ®Õn 20.000 10.050 + (GT-10000)x 0,6 9 Trªn 20.000 16.050 + (GT-20.000)x0,4 2.5. PhÝ kiÓm ®Þnh gi¸m s¸t ®ãng míi phÇn hÖ thèng ng¨n ngõa « nhiÔm do chÊt láng ®éc chë x« Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc nªu trong B¶ng 2.5. B¶ng 2.5: TT Tæng dung tÝch cña tµu, GT Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn §VPTC 1 §Õn 300 1.002 2 Trªn 300 ®Õn 500 1.358 3 Trªn 500 ®Õn 1.000 1.684 4 Trªn 1.000 ®Õn 2.000 1.924 5 Trªn 2.000 ®Õn 5.000 2.260 6 Trªn 5.000 ®Õn 10.000 2.568 7 Trªn 10.000 2.568 + (GT-10.000)x 0,0012 2.6. PhÝ kiÓm ®Þnh gi¸m s¸t ®ãng míi phÇn hÖ thèng ng¨n ngõa « nhiÔm do níc th¶i Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc nªu trong B¶ng 2.6. B¶ng 2.6: TT Tæng dung tÝch cña tµu, GT Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn §VPTC 1 §Õn 1.000 250 2 Trªn 1.000 ®Õn 2.000 350 3 Trªn 2.000 ®Õn 5.000 550 4 Trªn 5.000 ®Õn 10.000 850 5 Trªn 10.000 1.050 2.7. PhÝ kiÓm ®Þnh gi¸m s¸t ®ãng míi phÇn thiÕt bÞ n©ng hµng Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc nªu trong B¶ng 2.7. B¶ng 2.7:
 15. 15 TT T¶i träng lµm viÖc an toµn - SWL Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn (tÊn) §VPTC 1 §Õn 5 300 2 Trªn 5 ®Õn 25 950 3 Trªn 25 ®Õn 50 1.550 4 Trªn 50 1.550 + (SWL-50)x3 §èi víi sµn n©ng vµ thang m¸y Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn b»ng Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn nªu ë B¶ng 2.7 nh©n víi hÖ sè 3. II. PHÝ KIÓM ®ÞNH AN TOµN Kü THUËT Vµ CHÊT LîNG THIÕT KÕ TµU BIÓN 1. PhÝ kiÓm ®Þnh thiÕt kÕ ®ãng míi Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm ®Þnh thiÕt kÕ ®ãng míi ®îc tÝnh b»ng 10% sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ chÊt lîng ®ãng míi. 2. PhÝ kiÓm ®Þnh thiÕt kÕ sao duyÖt, thiÕt kÕ duyÖt l¹i, thiÕt kÕ söa ®æi Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm ®Þnh thiÕt kÕ sao duyÖt, thiÕt kÕ duyÖt l¹i, thiÕt kÕ söa ®æi ®îc tÝnh b»ng 30% sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm ®Þnh thiÕt kÕ ®ãng míi. 3. PhÝ kiÓm ®Þnh thiÕt kÕ ho¸n c¶i 3.1. ThiÕt kÕ ho¸n c¶i lín Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm ®Þnh thiÕt kÕ ho¸n c¶i ®îc tÝnh b»ng 50% sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm ®Þnh thiÕt kÕ ®ãng míi t¬ng øng. 3.2. ThiÕt kÕ ho¸n c¶i nhá Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm ®Þnh thiÕt kÕ ho¸n c¶i ®îc tÝnh b»ng 30% sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm ®Þnh thiÕt kÕ ®ãng míi t¬ng øng. 4. PhÝ kiÓm ®Þnh thiÕt kÕ hoµn c«ng Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm ®Þnh thiÕt kÕ hoµn c«ng ®îc tÝnh b»ng 20% sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm ®Þnh thiÕt kÕ ®ãng míi. PHÇN B: PHÝ KIÓM ®ÞNH AN TOµN Kü THUËT Vµ CHÊT LîNG §O Vµ TÝNH DUNG TÝCH TµU BIÓN Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: §VPTC = A x B x C x D Trong ®ã:
 16. 16 A = Sè ®¬n vÞ phÝ c¨n cø theo tæng dung tÝch cña tµu ®îc nªu trong B¶ng 1 B = HÖ sè c¨n cø theo kiÓu tµu ®îc nªu ë B¶ng 2. C = HÖ sè c¨n cø theo qui ®Þnh ®o dung tÝch ®îc nªu trong B¶ng 3 D = HÖ sè c¨n cø theo lo¹i c«ng viÖc ®o dung tÝch ®îc nªu ë B¶ng 4. B¶ng 1: TT Tæng dung tÝch, GT Sè ®¬n vÞ phÝ A 1 §Õn 50 300 2 Trªn 50 ®Õn 100 300+(GT-50) x 2 3 Trªn 100 ®Õn 500 400+(GT-100) x 0,8 4 Trªn 500 ®Õn 1.000 720+(GT-500) x 0,7 5 Trªn 1.000 ®Õn 2.000 1.070+(GT-1.000) x 0,6 6 Trªn 2.000 ®Õn 5.000 1.670+(GT-2.000) x 0,5 7 Trªn 5.000 ®Õn 10.000 3.170+(GT-5.000) x 0,4 8 Trªn 10.000 5.170+(GT-10.000) x 0,3 B¶ng 2: TT KiÓu tµu HÖ sè B 1 Tµu kh¸ch, tµu nghiªn cøu khoa häc, tµu chÕ biÕn h¶i 1,50 s¶n 2 Tµu kÐo, cÇn cÈu næi 1,20 3 C¸c kiÓu tµu kh¸c 1,00 B¶ng 3: TT Qui ®Þnh ®o dung tÝch HÖ sè C 1 C«ng íc quèc tÕ vÒ ®o dung tÝch tµu biÓn 1969 1,00 2 Qui ®Þnh ®o dung tÝch quèc gia 0,80 3 Qui ®Þnh ®o dung tÝch Panama, kªnh Suez 2,00 B¶ng 4: TT Lo¹i c«ng viÖc ®o dung tÝch HÖ sè D 1 §o dung tÝch lÇn ®Çu 1,00 2 §o l¹i dung tÝch 0,80 3 §o dung tÝch cho chiÕc tµu thø 2 trë lªn cña c¸c tµu cïng 0,75 lo¹t Lu ý:
 17. 17 Tµu cïng lo¹t lµ tµu ®îc ®ãng theo cïng mét thiÕt kÕ vµ t¹i cïng mét c¬ së ®ãng tµu. PHÇN C: PHÝ KIÓM ®ÞNH AN TOµN Kü THUËT Vµ CHÊT LîNG TµU BIÓN ®ANG KHAI TH¸C PhÝ kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ chÊt lîng tµu biÓn ®ang khai th¸c, bao gåm: 1. PhÝ kiÓm ®Þnh phÇn ph©n cÊp. 2. PhÝ kiÓm ®Þnh phÇn theo C«ng íc Quèc tÕ vµ quy ph¹m quèc gia liªn quan. 3. PhÝ kiÓm ®Þnh gia h¹n kiÓm tra ®Þnh kú. 4. PhÝ kiÓm ®Þnh kiÓm tra bÊt thêng. 5. PhÝ kiÓm ®Þnh lÇn ®Çu tµu ®ang khai th¸c. 6. PhÝ gi¸m ®Þnh tr¹ng th¸i kü thuËt tµu biÓn trong c¸c trêng hîp: ®iÒu tra tai n¹n, sù cè hµng h¶i theo yªu cÇu cña c¬ quan b¶o hiÓm, ngêi thuª tµu, ngêi mua tµu, c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cña nhµ níc. 7. PhÝ thÈm ®Þnh tr¹ng th¸i kü thuËt tµu biÓn. I. PHÝ KIÓM §ÞNH PHÇN PH¢N CÊP 1. PhÝ kiÓm ®Þnh phÇn th©n tµu vµ trang thiÕt bÞ 1.1. PhÝ kiÓm tra Hµng n¨m Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: §VPTC = A x B x C Trong ®ã: A = Sè ®¬n vÞ phÝ c¨n cø theo tæng dung tÝch cña tµu ®îc nªu trong B¶ng 1.1a B = HÖ sè c¨n cø theo tuæi tµu ®îc nªu trong B¶ng 1.1b C = HÖ sè c¨n cø theo kiÓu tµu ®îc nªu trong B¶ng 1.1c. B¶ng 1.1a:
 18. 18 TT Tæng dung tÝch, GT Sè ®¬n vÞ phÝ A 1 §Õn 50 130 2 Trªn 50 ®Õn 100 130+(GT-50)x3,0 3 Trªn 100 ®Õn 300 280+(GT-100)x1,80 4 Trªn 300 ®Õn 600 640+(GT-300)x1,0 5 Trªn 600 ®Õn 1.000 940+(GT-600)x0,40 6 Trªn 1.000 ®Õn 2.000 1.100+(GT-1.000)x0,20 7 Trªn 2.000 ®Õn 4.000 1.300+(GT-2.000)x0,19 8 Trªn 4.000 ®Õn 8.000 1.680+(GT-4.000)x0,16 9 Trªn 8.000 ®Õn 12.000 2.320+(GT-8.000)x0,10 10 Trªn 12.000 2.720+(GT-12.000)x0,007 B¶ng 1.1b: TT Tuæi tµu (n¨m) HÖ sè B 1 §Õn 5 1,00 2 Trªn 5 ®Õn 10 1,10 3 Trªn 10 ®Õn 15 1,25 4 Trªn 15 ®Õn 20 1,50 5 Trªn 20 ®Õn 25 1,75 6 Trªn 25 2,00 B¶ng 1.1c: TT KiÓu tµu HÖ sè C 1 Tµu kh«ng tù hµnh 0,85 2 Tµu chë hµng tæng hîp 1,00 3 Tµu chë hµng rêi, tµu chë quÆng, tµu chë gç, tµu chë 1,10 xi m¨ng, tµu chë ®¸ v«i, tµu chë « t«, tµu chë container 4 Tµu kÐo, tµu hoa tiªu, tµu c«ng t¸c, tµu c«ng tr×nh, tµu 1,20 tuÇn tra, tµu vá hîp kim nh«m, tµu vá phi kim lo¹i 5 Tµu chë dÇu, tµu chë hµng hçn hîp quÆng/dÇu, tµu 1,40 chë hµng nguy hiÓm, tµu chë nhùa ®êng 6 Tµu ch¹y b»ng buåm hoÆc buåm/®éng c¬, tµu nghiªn 1,50 cøu biÓn, tµu dÞch vô dÇu khÝ, tµu cao tèc, cÇn cÈu næi, ô næi, tµu cã tõ hai th©n trë lªn, tµu kh¸ch 7 Tµu chë x« hãa chÊt, tµu chë x« khÝ hãa láng 2,00 1.2. PhÝ kiÓm tra Trung gian Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm tra Trung gian ®îc tÝnh b»ng sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm tra Hµng n¨m nh©n víi hÖ sè 1,35. 1.3. PhÝ KiÓm tra §Þnh kú
 19. 19 Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm tra §Þnh kú ®îc tÝnh b»ng sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm tra Hµng n¨m nh©n víi hÖ sè 1,50. NÕu ®ît kiÓm tra §Þnh kú kÕt hîp víi kiÓm tra t¨ng cêng ®Ó chøng nhËn trÎ hãa th©n tµu th× sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn cña ®ît kiÓm tra nµy ®îc tÝnh b»ng sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm tra §Þnh kú nh©n víi hÖ sè 1,20. 2. PhÝ kiÓm ®Þnh phÇn hÖ thèng m¸y tµu 2.1. PhÝ kiÓm tra Hµng n¨m Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: §VPTC = A x B x C x D Trong ®ã: A= Sè ®¬n vÞ phÝ c¨n cø theo tæng c«ng suÊt (søc ngùa) cña c¸c m¸y chÝnh vµ c¸c m¸y phô ®îc nªu trong B¶ng 2.1a B = HÖ sè c¨n cø theo tuæi tµu ®îc nªu trong B¶ng 1.1b C = HÖ sè c¨n cø theo sè lîng m¸y chÝnh ®îc nªu trong B¶ng 2.1b D = HÖ sè c¨n cø theo sè lîng ®êng trôc ch©n vÞt ®îc nªu trong B¶ng 2.1c B¶ng 2.1a: TT Tæng c«ng suÊt m¸y chÝnh vµ c¸c m¸y Sè ®¬n vÞ phÝ A phô, Ne (søc ngùa) 1 §Õn 50 44 2 Trªn 50 ®Õn 90 44+(Ne-50)x0,65 3 Trªn 90 ®Õn 200 70+(Ne-90)x0,60 4 Trªn 200 ®Õn 400 136+(Ne-200)x0,55 5 Trªn 400 ®Õn 600 246+(Ne-400)x0,52 6 Trªn 600 ®Õn 1.000 350+(Ne-600)x0,50 7 Trªn 1.000 ®Õn 2.000 550+(Ne-1.000)x0,28 8 Trªn 2.000 ®Õn 5.000 830+(Ne-2.000)x0,13 9 Trªn 5.000 ®Õn 8.000 1.220+(Ne-5.000)x0,11 10 Trªn 8.000 1.550+(Ne-8.000)x0,10 B¶ng 2.1b: TT Sè lîng m¸y chÝnh HÖ sè C 1 1 1,00 2 2 1,10 3 3 1,20 4 Tõ 4 trë lªn 1,30 B¶ng 2.1c: TT Sè lîng ®êng trôc ch©n vÞt HÖ sè D 1 1 1,00
 20. 20 2 2 1,10 3 3 1,15 4 Tõ 4 trë lªn 1,20 2.2. PhÝ kiÓm tra Trung gian Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm tra Trung gian ®îc tÝnh b»ng sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm tra Hµng n¨m nh©n víi hÖ sè 1,35. 2.3. PhÝ kiÓm tra §Þnh kú 2.3.1. Tµu kh«ng ¸p dông kiÓm tra liªn tôc hÖ thèng m¸y tµu Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm tra §Þnh kú ®îc tÝnh b»ng sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm tra Hµng n¨m nh©n víi hÖ sè 1,50. 2.3.2. Tµu ¸p dông kiÓm tra liªn tôc hÖ thèng m¸y tµu Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm tra §Þnh kú ®îc tÝnh b»ng sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm tra Hµng n¨m nh©n víi hÖ sè 1,20. 3. PhÝ kiÓm ®Þnh phÇn trang thiÕt bÞ ®iÖn 3.1. PhÝ kiÓm tra Hµng n¨m Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn ®îc nªu trong B¶ng 3.1. B¶ng 3.1: TT Tæng c«ng suÊt ®Þnh møc cña c¸c m¸y Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu ph¸t ®iÖn, P (KVA) chuÈn §VPTC 1 §Õn 50 50 2 Trªn 50 ®Õn 100 50+(P-50)x0,9 3 Trªn 100 ®Õn 250 95+(P-100)x0,7 4 Trªn 250 ®Õn 500 200+(P-250)x0,5 5 Trªn 500 ®Õn 1.000 325+(P-500)x0,38 6 Trªn 1.000 ®Õn 2.000 515+(P-1.000)x0,35 7 Trªn 2.000 ®Õn 4.000 865+(P-2.000)x0,28 8 Trªn 4.000 1.425+(P-4.000)x0,22 ViÖc tÝnh chuyÓn gi÷a thø nguyªn kW vµ kVA theo c«ng thøc sau: 1,00 kW = 1,25 kVA 3.2. PhÝ kiÓm tra Trung gian Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm tra Trung gian ®îc tÝnh b»ng sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm tra Hµng n¨m nh©n víi hÖ sè 1,35. 3.3. PhÝ kiÓm tra §Þnh kú Sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm tra §Þnh kú ®îc tÝnh b»ng sè ®¬n vÞ phÝ tiªu chuÈn kiÓm tra Hµng n¨m nh©n víi hÖ sè 1,50. 4. PhÝ kiÓm ®Þnh trªn ®µ vµ gia h¹n kiÓm ®Þnh trªn ®µ
Đồng bộ tài khoản