Quyết định 194/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định 194/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 194/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định chế độ quản lý hải quan, thuế áp dụng thí điểm mở rộng chức năng của các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 194/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé tµi chÝnh Sè 194/2003/Q§-BTC ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2003 Ban hµnh Quy ®Þnh chÕ ®é qu¶n lý h¶i quan, thuÕ ¸p dông thÝ ®iÓm më réng chøc n¨ng cña c¸c doanh nghiÖp trong Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn Bé trëng Bé tµi chÝnh - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; - C¨n cø c¸c C«ng v¨n sè 1395/CP-CN ngµy 08/11/2002; C«ng v¨n sè 891/CP-CN ngµy 04/7/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ thÝ ®iÓm më réng chøc n¨ng ho¹t ®éng cña KCX T©n ThuËn; - C¨n cø c¸c C«ng v¨n sè 7322/BKH/KCN ngµy 18/11/2002; C«ng v¨n sè 4206/BKH/KCN&KCX ngµy 11/7/2003 cña Bé KÕ ho¹ch Vµ §Çu t. - XÐt ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy ®Þnh chÕ ®é qu¶n lý h¶i quan, thuÕ ¸p dông thÝ ®iÓm më réng chøc n¨ng cña c¸c doanh nghiÖp trong Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3: Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Tµi chÝnh vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Quy ®Þnh chÕ ®é qu¶n lý h¶i quan, thuÕ ¸p dông thÝ ®iÓm më réng chøc n¨ng cña c¸c doanh nghiÖp trong Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 194/2003/Q§-BTC ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) I. Quy ®Þnh chung: 1. Quy ®Þnh nµy híng dÉn vÒ thñ tôc h¶i quan chÕ ®é kiÓm tra, gi¸m s¸t h¶i quan vµ qu¶n lý thuÕ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu trao ®æi hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp chÕ xuÊt trong Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn ®îc phÐp më réng chøc n¨ng ho¹t ®éng theo quy ®Þnh t¹i C«ng v¨n sè 7322/BKH/KCN ngµy 18/11/2002; C«ng v¨n sè 4206/BKH/KCN&KCX ngµy 11/7/2003 cña Bé KÕ ho¹ch Vµ §Çu t. Ho¹t ®éng kh¸c cña c¸c doanh nghiÖp chÕ xuÊt kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng thÝ ®iÓm më réng chøc n¨ng, viÖc lµm thñ tôc h¶i quan, chÝnh s¸ch thuÕ thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh t¹i NghÞ ®Þnh 36/CP ngµy 24/4/1997 cña ChÝnh phñ vµ v¨n b¶n híng dÉn cã liªn quan. 2. C¸c doanh nghiÖp trong Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn ph¶i h¹ch to¸n riªng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, dÞch vô thÝ ®iÓm; cã kho, b·i riªng ®Ó lu gi÷ c¸c lo¹i hµng ho¸ nµy. II. híng dÉn cô thÓ: 1. §èi víi dÞch vô cung cÊp hµng ho¸, nguyªn liÖu cho c¸c doanh nghiÖp trong Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn vµ néi ®i¹ tõ c¸c nguån trong níc vµ níc ngoµi: §èi víi ho¹t ®éng nµy doanh nghiÖp ph¶i thµnh lËp kho ngo¹i quan hoÆc cã hîp ®ång thuª kho ngo¹i quan t¹i Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn. ViÖc thµnh lËp kho ngo¹i quan; thuª kho ngo¹i quan; hµng ho¸ ®a vµo, ®a ra, lu gi÷, b¶o qu¶n trong kho ngo¹i quan vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 101/2001/N§-CP ngµy 31/12/2001 cña ChÝnh phñ. 2. §èi víi dÞch vô thu mua, b¶o qu¶n, gia c«ng t¸i chÕ, ®ãng gãi c¸c s¶n phÈm trong níc b¸n ra níc ngoµi vµ thu mua, b¶o qu¶n, gia c«ng, t¸i chÕ, ®ãng gãi c¸c s¶n phÈm níc ngoµi b¸n vµo néi ®Þa. 2.1. VÒ dÞch vô thu mua, b¶o qu¶n, ®ãng gãi c¸c s¶n phÈm trong níc b¸n ra níc ngoµi vµ thu mua, b¶o qu¶n, ®ãng gãi c¸c s¶n phÈm níc ngoµi b¸n vµo néi ®Þa: - Doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn dÞch vô nµy theo lo¹i h×nh hµng göi kho ngo¹i quan hoÆc; - Lµm thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp khÈu trùc tiÕp t¹i H¶i quan Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn nÕu hµng ®îc xuÊt khÈu ngay ra níc ngoµi hoÆc hµng nhËp
  3. 3 khÈu ®îc ®a tiªu thô ngay trong néi ®Þa. Doanh nghiÖp chÕ xuÊt ph¶i tu©n thñ theo ®óng chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu hiÖn hµnh. §èi víi dÞch vô thu mua, b¶o qu¶n, ®ãng gãi c¸c s¶n phÈm trong níc b¸n ra níc ngoµi, doanh nghiÖp chÕ xuÊt cã tr¸ch nhiÖm kª khai, thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ xuÊt khÈu vµ ®îc hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng xuÊt khÈu. §èi víi dÞch vô thu mua, b¶o qu¶n, ®ãng gãi c¸c s¶n phÈm níc ngoµi b¸n vµo néi ®Þa, doanh nghiÖp chÕ xuÊt cã tr¸ch nhiÖm kª khai, thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã) nh ®èi víi hµng nhËp khÈu. 2.2. VÒ ho¹t ®éng t¸i chÕ c¸c s¶n phÈm trong níc b¸n ra níc ngoµi vµ t¸i chÕ c¸c s¶n phÈm tõ níc ngoµi b¸n vµo néi ®Þa: a. §èi víi ho¹t ®éng t¸i chÕ s¶n phÈm trong níc b¸n ra níc ngoµi: - Khi doanh nghiÖp chÕ xuÊt mua s¶n phÈm tõ thÞ trêng néi ®Þa vµo Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn ®Ó t¸i chÕ, H¶i quan Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn lµm thñ tôc xuÊt khÈu cho c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc trong níc (díi ®©y gäi t¾t lµ doanh nghiÖp trong níc) theo quy ®Þnh ®èi víi hµng xuÊt khÈu. Doanh nghiÖp trong níc ®îc hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng xuÊt khÈu. - Khi xuÊt khÈu s¶n phÈm ra níc ngoµi, doanh nghiÖp chÕ xuÊt lµm thñ tôc xuÊt khÈu t¹i Chi côc H¶i quan Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn, trong tê khai xuÊt khÈu ph¶i ghi râ hµng xuÊt khÈu ®îc mua t¸i chÕ theo tê khai sè, ngµy. H¶i quan KCX T©n ThuËn lµm thñ tôc xuÊt khÈu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi hµng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp chÕ xuÊt. b. §èi víi ho¹t ®éng t¸i chÕ s¶n phÈm tõ níc ngoµi b¸n vµo néi ®Þa - Khi nhËp khÈu s¶n phÈm tõ níc ngoµi vµo KCX ®Ó t¸i chÕ doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®¨ng ký lµm thñ tôc nhËp khÈu t¹i H¶i quan KCX T©n ThuËn, trong tê khai h¶i quan ph¶i ghi râ nhËp t¸i chÕ tiªu thô néi ®Þa. - Khi tiªu thô néi ®Þa, doanh nghiÖp trong níc mua hµng ph¶i lµm thñ tôc nhËp khÈu t¹i H¶i quan KCX T©n ThuËn, ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã) theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi hµng nhËp khÈu. 2.3. §èi víi ho¹t ®éng gia c«ng c¸c s¶n phÈm tõ trong níc b¸n ra níc ngoµi vµ gia c«ng s¶n phÈm tõ níc ngoµi b¸n vµo néi ®Þa: - V× s¶n phÈm gia c«ng thuéc quyÒn së h÷u cña c¸c doanh nghiÖp ®Æt gia c«ng kh«ng thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp nhËn gia c«ng (doanh nghiÖp chÕ xuÊt). Do ®ã viÖc nhËn gia c«ng, ®Æt gia c«ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi hµng gia c«ng; ViÖc s¶n phÈm ®Æt gia c«ng t¹i Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn cña th¬ng nh©n níc ngoµi b¸n vµo néi ®Þa thùc hiÖn theo quy ®Þnh xuÊt, nhËp khÈu t¹i chç s¶n phÈm gia c«ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 44/2001/N§-CP ngµy 02/8/2001 söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 57/1998/N§-CP ngµy 31/7/1998 cña ChÝnh phñ, Th«ng t 07/2000/TT-TCHQ ngµy 02/11/2000 cña Tæng côc H¶i quan; ViÖc b¸n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong níc ®Æt gia c«ng trong Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn ra níc ngoµi thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi hµng xuÊt khÈu.
  4. 4 3. DÞch vô mua hµng ho¸ tõ níc ngoµi ®Ó b¸n t¹i níc thø 3: - §èi víi dÞch vô nµy, doanh nghiÖp më tê khai ®¨ng ký theo lo¹i h×nh t¹m nhËp - t¸i xuÊt. Thñ tôc t¹m nhËp vµ thñ tôc t¸i xuÊt ®îc lµm t¹i Chi côc H¶i quan Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn. ViÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ t¹m nhËp tõ cöa khÈu nhËp vµo Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn vµ viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ t¸i xuÊt tõ KCX T©n ThuËn ®Õn cöa khÈu xuÊt thùc hiÖn theo quy ®Þnh ®èi víi hµng chuyÓn cöa khÈu. Trêng hîp khi t¸i xuÊt s¶n phÈm cã kÕt hîp víi s¶n phÈm kh¸c kh«ng ph¶i s¶n phÈm t¹m nhËp, doanh nghiÖp ph¶i ®¨ng ký tê khai riªng ®èi víi s¶n phÈm nµy theo ®óng lo¹i h×nh. 4. VÒ tÝnh thuÕ nhËp khÈu trªn phÇn gi¸ trÞ nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu ®Ó thùc hiÖn gia c«ng ®èi víi ho¹t ®éng gia c«ng cho néi ®Þa: - ViÖc ®¨ng ký hîp ®ång gia c«ng vµ thñ tôc h¶i quan thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi doanh nghiÖp chÕ xuÊt gia c«ng cho néi ®Þa. - Khi nhËp khÈu s¶n phÈm gia c«ng trë l¹i néi ®Þa, doanh nghiÖp trong níc ®Æt gia c«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã). ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép chØ tÝnh trªn phÇn nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu tõ níc ngoµi cÊu thµnh trong s¶n phÈm gia c«ng, thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh trªn toµn bé gi¸ gia c«ng céng thuÕ nhËp khÈu céng thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã). C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép ®èi víi phÇn nguyªn liÖu vËt, t nhËp khÈu tõ níc ngoµi cÊu thµnh trong s¶n phÈm gia c«ng gåm: + Gi¸ trÞ tõng lo¹i nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu cÊu thµnh trong mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm (®îc tÝnh b»ng gi¸ nhËp khÈu tõ níc ngoµi (CIF) hoÆc gi¸ trªn thÞ trêng néi ®Þa cña nguyªn liÖu, vËt t cïng lo¹i (®¬n vÞ tÝnh VND) nh©n víi ®Þnh møc tiªu hao cña tõng lo¹i nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu trong mçi ®¬n vÞ hµng ho¸ do doanh nghiÖp chÕ xuÊt tù x©y dùng. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp chÕ xuÊt chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh trung thùc cña ®Þnh møc nµy. + Sè lîng s¶n phÈm nhËp trë l¹i néi ®Þa ViÖt Nam + ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®èi víi tõng lo¹i nguyªn liÖu, vËt t. 5. C¸c ho¹t ®éng thÝ ®iÓm më réng chøc n¨ng trong Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 01 n¨m kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ; Sau thêi gian miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, c¸c ho¹t ®éng nµy chÞu thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 28%. III Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Côc H¶i quan, Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè, c¸c doanh nghiÖp, ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai thùc hiÖn quy ®Þnh nµy. 2. §Þnh kú hµng Quý c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn thÝ ®iÓm më réng chøc n¨ng cã b¸o c¸o göi Chi côc H¶i quan KCX T©n ThuËn, Côc ThuÕ TP. Hå ChÝ Minh nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng më réng chøc n¨ng quy
  5. 5 ®Þnh t¹i híng dÉn nµy vÒ sè lîng hµng nhËp khÈu, xuÊt khÈu, tiªu thô néi ®Þa, hµng cßn tån kho. Trêng hîp cã dÊu hiÖu doanh nghiÖp kh«ng trung thùc trong b¸o c¸o hoÆc gian lËn ®Ó trèn thuÕ H¶i quan KCX T©n ThuËn, Côc ThuÕ Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®îc phÐp kiÓm tra ho¹t ®éng më réng chøc n¨ng cña doanh nghiÖp trong Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn quy ®Þnh nµy, c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cã liªn quan kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng víng m¾c, së hë b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh ®Ó cã chØ ®¹o kÞp thêi.
Đồng bộ tài khoản