Quyết định 1969/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
121
lượt xem
4
download

Quyết định 1969/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1969/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc chỉ định cơ quan đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 106/2005/QĐ-TTg ngày 16/05/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1969/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  1. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 1969/QĐ-BVHTTDL --------------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định cơ quan đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 106/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010. --------------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Quyết định Số 842/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 3 năm 2009 về việc triển khai hoạt động đánh giá việc thực hiện Quyết định số 106/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005-2010. Căn cứ Quyết định Số 1361/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 2009 về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề cương và kết quả đánh giá việc thực hiện Quyết định số 106/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005-2010. Căn cứ Biên bản của Hội đồng thẩm định xét chọn đơn vị thực hiện đánh giá việc thực hiện Quyết định số 106/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005-2010. Xét đề nghị của Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chỉ định Viện Xã hội học thuộc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan thực hiện Quyết định số 106/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010. Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2009. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Viện Xã hội học thuộc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản