Quyết định 199/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định 199/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 199/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 199/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña thñ tíng c h Ý n h  p h ñ  S è  199/2001/Q§­T T g   n g µ y  28 th¸ng  12  m  2001 v Ò  viÖc m i Ô n  gi¶ m  thu Õ   n¨ sö  d ô n g  ® Êt n« n g  n g hi Ö p thñ tíng chÝnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ  cø  quyÕt  24/1999/QH/10  sè  ngµy  th¸ng 11  29    n¨m 1999 cña  Quèc héi; C¨n  LuËt thuÕ  dông  cø    sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  ngµy  th¸ng7  10    n¨m  1993; §Ó  gãp phÇn xãa ®ãi,gi¶m    nghÌo,gióp    n«ng d©n ph¸ttr     iÓn s¶n xuÊt  vµ    æn ®Þnh    ®êi sèng; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé    quy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1. MiÔn  thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp    : ®èi víi ­    Hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp  îc x¸c ®Þnh     nghÌo  ®     lµ hé  theo chuÈn hé  nghÌot¹ QuyÕt     i ®Þnh  1143/Q§­ sè  L§TBXH   ngµy  th¸ng11  01    n¨m 2000 cña  Bé  Lao ®éng,Th¬ng    binh vµ      X∙ héi. ­ Hé  diÖn    cã  tÝch ®Êt  s¶n xuÊt ®Êt    n«ng  nghiÖp  i     t¹ c¸c x∙thuéc Ch ¬ng      tr×nh135    cña  ChÝnh phñ. §iÒu    2. Gi¶m  50%   thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp    ph¶inép  trongn¨m    ®èi víi   c¸ché      c¶    s¶n  tÊt xuÊtn«ng    nghiÖp  (bao gåm   gia®×nh, c¸nh©n, hîp hé            t¸cx∙,doanh      nghiÖp  c¸c tæ  vµ    chøc  kinh tÕ          ­ x∙héi)kh«ng  thuéc ®èi t   îc    îng ®   miÔn  thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp  theo quy ®Þnh   t¹ §iÒu  nªu    i 1  trªnsau    khi ®∙    thuÕ  îcmiÔn,gi¶m  trõsè  ®     theo chÝnh      s¸ch(nÕu  cã). §iÒu    3. ViÖc miÔn, gi¶m    thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp  theo §iÒu      1, §iÒu  trªn®©y   2    chØ  thùc hiÖn ®èi    víidiÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp  trongh¹n møc        (h¹nmøc  ®Êt  theo quy    ®Þnh  cña LuËt§Êt ®ai),      diÖn  tÝch ®Êt    v­ îth¹n møc      cña    s¶n  c¸ché  xuÊtn«ng    nghiÖp vÉn ph¶inép    thuÕ  theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh. §èi víihé      s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  îc x¸c ®Þnh    nghÌo theo  ®     lµ hé    chuÈn  hé nghÌo  iQuyÕt  t¹  ®Þnh   1143/2000/Q§­ sè  L§TBXH  ngµy  th¸ng 11  01    n¨m 
  2. 2 2000  cña  Lao  Bé  ®éng, Th¬ng    binh vµ        îcmiÔn    X∙ héith× ®   thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp    trªntoµn  diÖn  bé  tÝch ®Êt  dông. sö  §iÒu    4. ViÖc  miÔn, gi¶m    thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp quy ®Þnh  t¹ §iÒu      i 1,§iÒu  QuyÕt  2  ®Þnh  nµy  thùc hiÖn      tõn¨m  2002. Bé  ëng  TµichÝnh  tr Bé    híngdÉn      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy. C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ,Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản