intTypePromotion=1

Quyết định 200/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU và Canada đối với một số mặt hàng

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
141
lượt xem
28
download

Quyết định 200/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU và Canada đối với một số mặt hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 200/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU và Canada đối với một số mặt hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 200/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU và Canada đối với một số mặt hàng

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé tµi chÝnh sè 200/2000/Q§-BTC ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2000 B·i bá møc thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ trêng EU vµ Canada ®èi víi mét sè mÆt hµng Bé trëng bé tµi chÝnh - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ níc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; - C¨n cø NghÞ ®Þnh 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc; Sau khi cã ý kiÕn cña Liªn Bé Th¬ng m¹i - KÕ ho¹ch vµ ®Çu t - C«ng nghiÖp (C«ng v¨n sè 3611/TM-XNK ngµy 13/10/2000); Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: B·i bá møc thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ trêng EU vµ Canada quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 99/1999/Q§-BTC ngµy 27/8/1999 cña Bé Tµi chÝnh ®èi víi nh÷ng mÆt hµng sau : 1. Kh¨n b«ng (cat.9) 9. V¶i tæng hîp (cat.35) 2. QuÇn lãt (cat.13) 10. Kh¨n tr¶i bµn (cat.39) 3. ¸o kho¸c nam (cat.14) 11. Sîi tæng hîp (cat.41) 4. Bé pijama (cat.18) 12. QuÇn ¸o trÎ em (cat.68) 5. Kh¨n tr¶i giêng (cat.20) 13. QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng (cat.76) 6. ¸o Jacket (cat.21) 14. Líi sîi (cat.97) 7. ¸o dµi n÷ (cat.26) 15. Kh¨n tr¶i bµn b»ng lanh, gai (cat.118) 8. QuÇn dÖt kim (cat.28) 16. QuÇn ¸o b»ng v¶i th« (cat.161) §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/1/2001 §iÒu 3: Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép lÖ phÝ vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2