intTypePromotion=1

Quyết định 2100/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Chia sẻ: Tran Huu Tri | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
95
lượt xem
6
download

Quyết định 2100/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2100/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đề cương dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Châu Ổ, tỉnh Quảng Ngãi)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2100/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2100/QĐ-BGTVT ------------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN TRÁNH QUỐC LỘ 1A, ĐOẠN QUA THỊ TRẤN CHÂU Ổ, TỈNH QUẢNG NGÃI) ----------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006; Căn cứ Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Xét Tờ trình số 15/TTr-CĐBVN ngày 05/6/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh QL1A, đoạn qua thị trấn Châu ổ, tỉnh Quảng Ngãi; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Duyệt nội dung đề cương, khối lượng điều tra, khảo sát và dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh QL1A, đoạn qua thị trấn Châu ổ, tỉnh Quảng Ngãi: a. Dự toán kinh phí lập báo cáo ĐTM: 254.094.000đồng (Hai trăm năm mươi tư triệu không trăm chín tư nghìn đồng chẵn). b. Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo. Điều 2. Căn cứ vào nội dung đề cương, khối lượng điều tra, khảo sát và sản phẩm đã thực hiện chủ đầu tư nghiệm thu thanh toán theo quy định hiện hành. Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Môi trường, Tài chính, Kế hoạch đầu tư; Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như Điều 3; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để b/c); - Cục ĐBVN; - Kho bạc nhà nước (địa phương); - Lưu: VT, MT. Lê Mạnh Hùng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2