intTypePromotion=1

Quyết định 214/1999/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
121
lượt xem
7
download

Quyết định 214/1999/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 214/1999/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành danh mục các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được làm cơ sở thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 214/1999/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t sè 214/1999/Q§-BKH ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 1999 VÒ viÖc ban hµnh danh môc c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph ¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc lµm c¬ së thùc hiÖn LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng Bé trëng Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 75/CP ngµy 01-11-1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t; - C¨n cø môc 4 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP ngµy 11-5-1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 10-5-1997; - C¨n cø uû quyÒn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i V¨n b¶n sè 299/CP- KTTH ngµy 26-3-1999 giao Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ban hµnh danh môc c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc; - Sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña c¸c Bé, ngµnh liªn quan. quyÕt ®Þnh: §iÒu 1- Nay c«ng bè kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy danh môc m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc lµm c¬ së ph©n biÖt vµ thùc hiÖn thñ tôc x¸c nhËn ®èi víi c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng nhËp khÈu ®Ó lµm tµi s¶n cè ®Þnh theo dù ¸n mµ doanh nghiÖp kh«ng ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 4 LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, vµ t¹i môc 4 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. §iÒu 2- Danh môc nµy cã gi¸ trÞ thay thÕ thñ tôc x¸c nhËn cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh cÊp tØnh ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng trong níc cha s¶n xuÊt ®îc do doanh nghiÖp nhËp khÈu theo dù ¸n ®Ó lµm tµi s¶n cè ®Þnh. §iÒu 3- Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy, nÕu thÊy cÇn bæ sung söa ®æi danh môc, Bé kÕ ho¹ch vµ §Çu t sÏ c¨n cø ®Ò nghÞ cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c doanh nghiÖp ®Ó cã nh÷ng hiÖu chØnh kÞp thêi cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ.
  2. 2 §iÒu 4- Trêng hîp cã sù kh¸c biÖt vÒ ý kiÕn trong khi sö dông danh môc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc liªn quan ®Õn nhËp khÈu, c¬ quan h¶i quan chñ tr×, phèi hîp víi c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh (quy ®Þnh t¹i môc 4 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh 28/1998/N§-CP ngµy 11-5-1998 cña ChÝnh phñ) gi¶i quyÕt. NÕu vÉn kh«ng thèng nhÊt ®îc, Tæng côc H¶i quan ®Ò nghÞ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t xem xÐt, quyÕt ®Þnh. §iÒu 5- QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký vµ ¸p dông ®èi víi c¸c tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc diÖn ®iÒu chØnh cña QuyÕt ®Þnh nµy ®· ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan trong thêi gian kÓ tõ ngµy 01-01-1999 ®Õn tríc ngµy cã hiÖu lùc cña QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 Danh môc c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 214/1999/Q§-BKH ngµy 26-4-1999) TT Tªn s¶n phÈm Quy c¸ch 1 M¸y khoan cÇn §êng kÝnh ®Õn 40mm, dµi 400mm 2 M¸y mµi hai ®¸ §êng kÝnh ®Õn 300mm 3 M¸y bóa h¬i §Õn 75kg 4 M¸y ca cÇn 5 M¸y tiÖn v¹n n¨ng phæ th«ng §êng kÝnh ®Õn 650mm dµi 3000mm 6 M¸y khoan bµn §êng kÝnh ®Õn 13mm 7 M¸y bµo ngang phæ th«ng Hµnh tr×nh 650mm 8 §éng c¬ ®iÖn §Õn 220 KW \/ 6,6KV 9 §éng c¬ ®èt trong §Õn 15 CV 10 M¸y ®iÖn tho¹i Ên phÝm c¸c lo¹i 11 M¸y xo¸ tem vµ in cíc thay tem 12 Tæng ®µi ®iÖn tö dung lîng nhá §Õn 20.000 sè 13 ThiÕt bÞ vi ba sè Ýt kªnh 1 ®Õn 6 kªnh 14 ThiÕt bÞ viba sè 4 x 2, 8 x 2, 16 x 2 Mbit/s 15 ThiÕt bÞ ®Çu cuèi c¸p quang STM-1, STM-4, STM-16 16 ThiÕt bÞ ®Çu nèi MDF Tõ 500 ®Õn 5000 ®«i 17 Tñ ®Êu d©y vµ hép ®Êu d©y ®iÖn tho¹i 18 ThiÕt bÞ m¹ch vßng thuª bao (DLC) 19 Card thuª bao cña tæng ®µi ®iÖn tö 20 Cét ¨ng ten viba Cao ®Õn 150m 21 C©n ®iÖn tö dïng cho bu chÝnh 22 M¸y nÐn khÝ §Õn 32kg/cm2, 18m3/h 23 M¸y trén bª t«ng kiÓu r¬i tù do §Õn 250 lÝt/mÎ, 5,2 KW 24 M¸y trén bª t«ng cìng bøc §Õn 500 lÝt/mÎ, 10KW 25 M¸y cÊp liÖu thïng §Õn 60m3/h 26 M¸y c¸n tr¬n §Õn d = 1000mm, l = 800, 20m3/h 27 M¸y nghiÒn xa lu©n §Õn d = 2800, 40KW 28 M¸y c¸n th« cã r¨ng §Õn d = 800mm, l = 400, 15m3/h 29 M¸y nhµo hai trôc cã líi läc §Õn 20m3/h, 40KW 30 M¸y nhµo ®ïn liªn hîp cã hót ch©n §Õn 12m3/h, 130 KW kh«ng 31 M¸y Ðp g¹ch Block §Õn 600 viªn/h, 13KW 32 M¸y nghiÒn bi §Õn 6 tÊn/h
  4. 4 33 M¸y nghiÒn hµm 400 x 600 §Õn 10m3/h 34 ThiÕt bÞ s¶n xuÊt èng níc li t©m §Õn 300-1500mm, 75KW; vµ cét ®iÖn 110-220 KV 35 ThiÕt bÞ chÕ t¹o g¹ch nung c¸c lo¹i §Õn 20 triÖu viªn/n¨m 36 Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng 20-80 tÊn/h 37 Tr¹m nghiÒn sµng ®¸ 30-50 tÊn/h 38 Tr¹m trén bª t«ng §Õn 60 m3/h 39 C¸c lo¹i dµn gi¸o, cét chèng, cèp pha kim lo¹i 40 Xe goßng lß nung tuynen 41 Xe lu tÜnh b¸nh lèp 10-20 tÊn 42 Xe lu tÜnh b¸nh thÐp 6-12 tÊn 43 Xe lu rung b¸nh thÐp §Õn 15 tÊn 44 GÇu t¶i c¸c lo¹i §Õn 60m3/h, cao 25m 45 Ghi quay xi m¨ng lß ®øng 46 VËn th¨ng Søc n©ng ®Õn 500kg - 3KW 47 VÝt t¶i c¸c lo¹i §êng kÝnh ®Õn 600mm, dµi 30m 48 KÝch thuû lùc cho lß tuynen Søc ®Èy ®Õn 60 tÊn, hµnh tr×nh 1,6m 49 B¨ng t¶i c¸c lo¹i Réng ®Õn 2.150mm, dµi ®Õn 100m 50 Nåi h¬i H¹ ¸p vµ trung ¸p 51 B×nh chÞu ¸p lùc §Õn 1.000m3 ¸p lùc ®Õn 25atm 52 B×nh bÓ chøa §Õn 4000m3 53 Tµu hµng §Õn 3.500DWT 54 Tµu chë dÇu §Õn 3.500 tÊn 55 Tµu kh¸ch §Õn 300 chç ngåi 56 Tµu chuyªn dông tèc ®é cao §Õn 32 h¶i lý/h 57 Tµu nghiªn cøu biÓn V54 980 CV x 2 58 Tµu hót bïn §Õn 500m3/h 59 Tµu hót kh«ng kh«ng tù hµnh c«ng 3.000m3/h suÊt ®Õn 4170CV 60 Tµu cã vá gç c¸c lo¹i §Õn 12-24m, 300CV 61 Tµu cã vá s¾t §Õn 18 - 27m 62 Tµu c¸ vá composite §Õn 12-27m 63 Tµu dÞch vô nghÒ c¸ §Õn 600 CV 64 Tµu kiÓm ng §Õn 500 CV 65 Tµu kÐo biÓn §Õn 5000 CV 66 Tµu th¶ phao 67 Tµu kÐo ®Èy s«ng §Õn 300 CV 68 CÇn cÈu trªn tÇu c¸c lo¹i Tíi 5 tÊn - 16m 69 C¸c lo¹i thiÕt bÞ neo, l¸i, cöa kÝn Cho tµu ®Õn 4000 tÊn níc
  5. 5 70 Xµ lan chuyªn dïng trªn cã n¾p Søc n©ng cÇu ®Õn 650 tÊn cÇu c¸c lo¹i 71 Xµ lan biÓn c¸c lo¹i §Õn 3000 tÊn 72 Xµ lan vËn t¶i s«ng c¸c lo¹i §Õn 1000 tÊn 73 Phµ tù hµnh §Õn 300 tÊn 74 ô næi Søc n©ng ®Õn 8500 tÊn 75 ¤ t« du lÞch §Õn 15 chç 76 ¤ t« t¶i nhÑ §Õn 5 tÊn 77 ¤ t« chë kh¸ch Díi 50 ghÕ 78 Toa xe kh¸ch 79 M¸y b¬m níc thuû lîi §Õn Q=32.000m3/h; H= 30-40m 80 M¸y kÐo nhá vµ cµy bõa theo sau Tõ 8CV ®Õn 15CV 81 M¸y xay x¸t g¹o C«ng suÊt ®Õn 2 tÊn/h 82 M¸y biÕn thÕ vµ tr¹m §Õn 35KV/10.000KVA 83 Sø ®iÖn h¹ thÕ 84 §Ìn b¸o hiÖu ®êng thuû BH=998P 85 Cét ®iÖn cao thÕ b»ng thÐp 110-220 KV 86 C«ng t¬ ®o ®Õm ®iÖn 1 pha vµ 3 pha 87 C©n tù ®éng ®iÖn tö §Õn 120 tÊn 88 Qu¹t c«ng nghiÖp §Õn 100.000m3/h 89 Läc bôi tay ¸o §Õn 150 m3/phót
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2