Quyết định 22/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định 22/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 22/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tạm thời mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng sắt thép

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 22/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh sè 22/2004/Q§­BTC  n g µ y   2 7   t h ¸ n g   0 2   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   q u y   ® Þ n h   m ø c   t h u Õ   s u Ê t  thuÕ nhËp khÈu u ®∙i ®èi víi mét sè mÆt hµng s¾t thÐp bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø  BiÓu   thuÕ   theo  Danh   môc   nhãm  hµng   chÞu   thuÕ   nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ­UBTVQH10   ngµy 10/10/1998 cña Uû ban thêng vô Quèc héi Khãa X ®∙ ®­ îc   söa   ®æi,   bæ   sung   theo   NghÞ   quyÕt   sè   399/2003/NQ­ UBTVQH11   ngµy   19/06/2003   cña   Uû   ban   thêng   vô   Quèc   héi   kho¸ XI vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung BiÓu thuÕ theo Danh môc   nhãm hµng chÞu thuÕ nhËp khÈu; C¨n   cø   §iÒu   1   NghÞ   ®Þnh   sè   94/1998/N§­CP   ngµy   17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   ThuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/5/1998; C¨n cø t×nh h×nh gi¸ thÐp trªn thÞ trêng thÕ giíi vµ   trong níc cã biÕn ®éng m¹nh, ¶nh hëng ®Õn s¶n xuÊt, kinh   doanh vµ ®Çu t x©y dùng trong níc. Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch thuÕ; Côc tr­ ëng Côc qu¶n lý gi¸, quyÕt ®Þnh: §iÒu   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc  vµ møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i cña mét sè mÆt hµng  s¾t thÐp. §èi víi c¸c mÆt hµng thuéc diÖn ®îc ¸p dông møc  thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i quy ®Þnh t¹i ®iÓm 6 BiÓu  sè   II   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   110/2003/Q§­BTC  ngµy   25/7/2003   cña   Bé  trëng  Bé   Tµi   chÝnh   vÉn   thùc   hiÖn  theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§­BTC.     
  2. 2 §iÒu   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Riªng møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu  u  ®∙i  quy  ®Þnh   t¹i   §iÒu   1  ®îc   ¸p   dông   cho   c¸c   Tê   khai  hµng hãa nhËp khÈu nép cho c¬ quan H¶i quan kÓ tõ ngµy  27/02/2004 cho ®Õn khi cã QuyÕt ®Þnh míi cña Bé trëng Bé  Tµi chÝnh.
  3. 3 D a n h   m ô c   v µ   m ø c   t h u Õ   s u Ê t   t h u Õ   n h Ë p   k h È u   u   ® ∙ i   c ñ a  mét sè mÆt hµng s¾t thÐp (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 22 /2004/Q§­BTC ngµy 27  th¸ng 02 n¨m 2004  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) M∙ sè M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ  suÊt  (%) 7207 S¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim ë d¹ng b¸n  thµnh phÈm ­ Cã hµm lîng c¸c bon díi 0,25% träng  lîng: 7207 11 00 ­ ­ MÆt c¾t ngang  h×nh  ch÷ nhËt (kÓ  5 c¶ h×nh vu«ng), cã chiÒu réng nhá h¬n  hai lÇn chiÒu dÇy 7207 12   ­ ­ Lo¹i kh¸c  cã mÆt c¾t ngang  h×nh  ch÷ nhËt (trõ h×nh vu«ng): 7207 12 10 ­ ­ ­ Ph«i dÑt (d¹ng phiÕn) 3 7207 12 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 7207 19 00 ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 7207 20   ­   Cã   hµm   lîng   carbon   tõ   0,25%   träng  lîng trë lªn:  ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng  lîng trë lªn: 7207 20 11   ­ ­ ­ Ph«i dÑt (d¹ng phiÕn)  3 7207 20 12   ­   ­   ­   S¾t   hoÆc   thÐp   d¹ng   khèi   ®îc  3 t¹o   h×nh   qua   rÌn   th«;   ph«i   d¹ng   tÊm  b»ng s¾t hoÆc thÐp (kÓ c¶ lo¹i tr¸ng  thiÕc) 7207 20 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7207 20 91  ­ ­ ­ Ph«i dÑt (d¹ng phiÕn) 3 7207 20 92   ­   ­   ­   S¾t   hoÆc   thÐp   d¹ng   khèi   ®îc  3 t¹o   h×nh   qua   rÌn   th«;   ph«i   d¹ng   tÊm  b»ng s¾t hoÆc thÐp (kÓ c¶ lo¹i tr¸ng  thiÕc) 7207 20 99 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 7210 C¸c s¶n phÈm s¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp  kim   ®îc   c¸n   ph¼ng,   cã   chiÒu   réng   tõ  600mm trë lªn, ®∙ phñ, m¹ hoÆc tr¸ng ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng thiÕc: 7210 11 00 ­ ­ Cã chiÒu dµy tõ 0,5mm trë lªn 3 7210 12 00 ­ ­ Cã chiÒu dµy díi 0,5mm 3 7210 20 00 ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   ch×,   kÓ   c¶   hîp  0 kim ch× thiÕc 7210 30   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kÏm   b»ng   ph¬ng 
  4. 4 ph¸p ®iÖn ph©n:   ­   ­   Cã   hµm   lîng   carbon   díi   0,6%  träng lîng: 7210 30 11 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy kh«ng qóa 1,2mm 10 7210 30 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5  ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng  lîng trë lªn: 7210 30 91 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2mm 10 7210 30 99 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kÏm   b»ng   ph¬ng  ph¸p kh¸c: 7210 41   ­ ­ H×nh lîn sãng: 7210 41 10 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2 mm 20 7210 41 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 7210 49   ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7210 49 10 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2 mm 20 7210 49 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 7210 50 00 ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   b»ng   oxit   crom  0 hoÆc b»ng crom vµ oxit crom ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng nh«m: 7210 61   ­ ­ §îc m¹ hoÆc  tr¸ng hîp kim nh«m­ kÏm: 7210 61 10 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2 mm 20 7210 61 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 7210 69   ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7210 69 10 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2 mm 20 7210 69 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 7210 70 ­ §îc s¬n, quÐt hoÆc tr¸ng plastic: ­   ­   Kh«ng   phñ,   m¹   hoÆc   tr¸ng   kim  lo¹i: 7210 70 11 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy tõ 4,75mm ®Õn 125mm 20 7210 70 12 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy díi 4,75mm hoÆc trªn  20 125mm 7210 70 20 ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   thiÕc,   ch×,  3 oxit crom hoÆc b»ng crom vµ oxit crom 7210 70 30 ­ ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng kÏm b»ng ph¬ng  10 ph¸p   ®iÖn   ph©n,   chiÒu   dÇy   kh«ng   qóa  1,2mm 7210 70 40 ­ ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng kÏm b»ng ph¬ng  5 ph¸p ®iÖn ph©n, chiÒu dÇy trªn 1,2mm  7210 70 50 ­ ­ §uîc m¹ hoÆc tr¸ng kÏm hoÆc nh«m  10 b»ng ph¬ng ph¸p kh¸c, chiÒu dÇy trªn  1,2 mm  7210 70 60 ­ ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng kÏm hoÆc nh«m,  20 chiÒu dÇy kh«ng qóa 1,2mm 7210 70 70 ­ ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng kim lo¹i kh¸c,  0 chiÒu dÇy kh«ng qóa 1,2mm 7210 70 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0
  5. 5 7210 90 ­ Lo¹i kh¸c: ­   ­   Cha   ®îc   phñ,   m¹   hoÆc   tr¸ng   kim  lo¹i: 7210 90 11 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy tõ 4,75mm ®Õn 125mm 5 7210 90 12 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy díi 4,75mm hoÆc trªn  5 125mm 7210 90 20 ­ ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng thiÕc, ch× hoÆc  3 oxit crom hoÆc b»ng crom vµ oxit crom 7210 90 30 ­ ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng kÏm b»ng ph¬ng  10 ph¸p   ®iÖn   ph©n,   chiÒu   dÇy   kh«ng   qóa  1,2mm 7210 90 40 ­ ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng kÏm b»ng ph¬ng  5 ph¸p ®iÖn ph©n, chiÒu dÇy trªn 1,2mm  7210 90 50 ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kÏm   hay   nh«m  10 b»ng ph¬ng ph¸p kh¸c, chiÒu dÇy trªn  1,2 mm  7210 90 60 ­ ­ §îc m¹ hoÆc  tr¸ng kÏm hay nh«m,  20 chiÒu dÇy kh«ng qóa 1,2mm 7210 90 70  ­ ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng kim lo¹i kh¸c,  0 chiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2mm 7210 90 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7213 S¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim d¹ng thanh  vµ que, d¹ng cuén cuèn kh«ng ®Òu, ®îc  c¸n nãng  7213 10 ­ Cã r¨ng khÝa, r∙nh, g©n vµ c¸c d¹ng  kh¸c   ®îc   t¹o   thµnh   trong   qu¸   tr×nh  c¸n: 7213 10 10 ­ ­ Cã tiÕt diÖn mÆt c¾t ngang  h×nh  20 trßn kh«ng qu¸ 50 mm2 7213 10 20 ­ ­ Cã chiÒu réng mÆt c¾t ngang h×nh  20 ch÷ nhËt (kÓ c¶ h×nh vu«ng) kh«ng qu¸  20mm 7213 10 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 7213 20   ­ Lo¹i kh¸c, b»ng thÐp dÔ c¾t gät: 7213 20 10 ­ ­ Lo¹i cã ®êng kÝnh trung  b×nh tõ  0 5mm ®Õn 20mm 7213 20 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ Lo¹i kh¸c: 7213 91   ­ ­ Cã ®êng kÝnh mÆt c¾t ngang  h×nh  trßn díi 14mm: 7213 91  1  ­ ­ ­ Lo¹i ®Ó lµm que hµn 5 0   ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7213 91 91 ­ ­ ­ ­ ThÐp lµm cèt bª t«ng 20 7213 91 92 ­ ­ ­ ­ ThÐp t¸n nguéi ë d¹ng cuén  10 7213 91 93 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 20 7213 91 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 7213 99   ­ ­ Lo¹i kh¸c:
  6. 6 7213 99  1  ­ ­ ­ §Ó lµm que hµn 5 0   ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7213 99 91 ­ ­ ­ ­ ThÐp lµm cèt bª t«ng 20 7213 99 92 ­ ­ ­ ­ ThÐp t¸n nguéi ë d¹ng cuén  10 7213 99 93 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 20 7213 99 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 7214 S¾t   hoÆc   thÐp   kh«ng   hîp   kim   ë   d¹ng  thanh   vµ   que   kh¸c,   míi   chØ   qua   rÌn,  c¸n nãng, kÐo nãng hoÆc Ðp ®ïn nãng kÓ  c¶ c«ng ®o¹n xo¾n sau khi c¸n 7214 10 ­ §∙ qua rÌn: 7214 10 10 ­ ­ Cã hµm lîng carbon díi 0,6% träng  20 lîng  7214 10 20 ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng  20 lîng trë lªn 7214 20 00 ­   Cã   r¨ng   khÝa   r¨ng,   r∙nh,   g©n   hoÆc  20 c¸c d¹ng kh¸c ®îc t¹o thµnh trong qu¸  tr×nh c¸n hoÆc xo¾n sau khi c¸n 7214 30 00 ­ Lo¹i kh¸c, b»ng thÐp dÔ c¾t gät 0 ­ Lo¹i kh¸c: 7214 91   ­ ­ MÆt c¾t ngang h×nh ch÷ nhËt (trõ  h×nh vu«ng): ­   ­   ­   Cã   hµm   lîng   carbon   díi   0,6%  träng lîng:  7214 91 11 ­ ­ ­ ­ Lo¹i lµm cèt bª t«ng 20 7214 91 12 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 20 7214 91 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 20   ­   ­   ­   Cã   hµm   lîng   carbon   tõ   0,6%  träng lîng trë lªn: 7214 91 21  ­ ­ ­ ­ Lo¹i lµm cèt bª t«ng 20 7214 91 22  ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 20 7214 91 29  ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 20 7214 99   ­ ­ Lo¹i kh¸c: ­   ­   ­   Cã   hµm   lîng   carbon   díi   0,25%  träng lîng: 7214 99 11 ­ ­ ­ ­ ThÐp lµm cèt bª t«ng 20 7214 99 12 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 20 7214 99 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 20 ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,25% ®Õn  díi 0,6% träng lîng: 7214 99 21 ­ ­ ­ ­ ThÐp lµm cèt bª t«ng 20 7214 99 22 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 20 7214 99 29 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 20 ­   ­   ­   Cã   hµm   lîng   carbon   tõ   0,6%  träng lîng trë lªn: 7214 99 31 ­ ­ ­ ­ ThÐp lµm cèt bª t«ng 20
  7. 7 7214 99 32 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 20 7214 99 39 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 20 7215 S¾t   hoÆc   thÐp   kh«ng   hîp   kim   ë   d¹ng  thanh vµ que kh¸c 7215 10 00 ­ B»ng  thÐp dÔ c¾t gät, míi chØ ®îc  0 t¹o h×nh nguéi hoÆc gia c«ng kÕt thóc  nguéi 7215 50 00 ­   Lo¹i   kh¸c,   míi   chØ   ®îc   t¹o   h×nh  20 nguéi hoÆc gia c«ng kÕt thóc nguéi 7215 90 ­ Lo¹i kh¸c:   '­   ­   Cã   hµm   lîng   carbon   díi   0,6%  träng lîng: 7215 90 11 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, trõ thÐp mangan hoÆc  20 thÐp thanh trôc  7215 90 19  ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 20 7215 90 20  ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng  20 lîng trë lªn 7216 S¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim d¹ng gãc,  khu«n, h×nh 7216 10 00 ­ H×nh ch÷ U, I hoÆc H kh«ng gia c«ng  20 qu¸   møc   c¸n   nãng,   kÐo   nãng   hoÆc   Ðp  ®ïn, cã chiÒu cao díi 80mm 7216 21 00 ­ ­ H×nh ch÷ L 20 7216 22 00 ­ ­ H×nh ch÷ T 10 ­   H×nh   ch÷   U,   I,   H,   kh«ng   gia   c«ng  qu¸   møc   c¸n   nãng,   kÐo   nãng   hoÆc   Ðp  ®ïn cã chiÒu cao tõ 80mm trë lªn: 7216 31   ­ ­ H×nh ch÷ U:   '­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ   0,6%  träng lîng trë lªn: 7216 31 11 ­   ­   ­   ­   Cã   chiÒu   cao   tõ   80   mm   nhng  20 kh«ng qu¸ 140 mm 7216 31 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7216 31 91 ­   ­   ­   ­   Cã   chiÒu   cao   tõ   80   mm   nhng  20 kh«ng qu¸ 140 mm 7216 31 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 7216 32   ­ ­ H×nh ch÷ I:   '­   ­   ­   Cã   hµm   lîng   carbon   tõ   0,6%  träng lîng trë lªn: 7216 32 11 ­   ­   ­   ­   Cã   chiÒu   cao   tõ   80   mm   nhng  20 kh«ng qu¸ 140 mm 7216 32 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7216 32 91 ­   ­   ­   ­   Cã   chiÒu   cao   tõ   80   mm   nhng  20
  8. 8 kh«ng qu¸ 140 mm 7216 32 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 7216 33   ­ ­ H×nh ch÷ H:   '­   ­   ­   Cã   hµm   lîng   carbon   tõ   0,6%  träng lîng trë lªn: 7216 33 11 ­   ­   ­   ­   Cã   chiÒu   cao   tõ   80   mm   nhng  20 kh«ng qu¸ 140 mm 7216 33 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10  ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7216 33 91 ­   ­   ­   ­   Cã   chiÒu   cao   tõ   80   mm   nhng  20 kh«ng qu¸ 140 mm 7216 33 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 7216 40 ­   H×nh   ch÷   L   hoÆc   ch÷   T,   kh«ng   gia  c«ng qu¸ møc c¸n nãng, kÐo nãng hoÆc  Ðp ®ïn, cã chiÒu cao tõ 80mm trë lªn: ­ ­ Cã hµm lîng c¸c bon tõ 0,6% träng  lîng trë lªn: 7216 40 11 ­ ­ ­ H×nh ch÷ L cã chiÒu cao tõ 80  20 mm nhng kh«ng qu¸ 140 mm 7216 40 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10  ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7216 40 91 ­ ­ ­ H×nh ch÷ L cã chiÒu cao tõ 80  20 mm nhng kh«ng qu¸ 140 mm 7216 40 99 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 7216 50   ­     Gãc,   khu«n,   h×nh   kh¸c,   kh«ng   gia  c«ng qu¸ møc c¸n nãng, kÐo nãng hoÆc  Ðp ®ïn qua khu«n:   '­   ­   Cã   hµm   lîng   carbon   tõ   0,6%  träng lîng trë lªn: 7216 50 11 ­ ­ ­ Cã chiÒu cao díi 80 mm  10 7216 50 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10  ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7216 50 91 ­ ­ ­ Cã chiÒu cao díi 80 mm  10 7216 50 99 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 ­   Gãc,   khu«n,   h×nh   kh¸c,   kh«ng   gia  c«ng qu¸ møc t¹o h×nh nguéi hoÆc gia  c«ng kÕt thóc nguéi: 7216 61 00 ­ ­ Thu ®îc tõ c¸c s¶n phÈm c¸n ph¼ng 10 7216 69 ­ ­ Lo¹i kh¸c: ­ ­ ­ Gãc, trõ gãc cã r∙nh: 7216 69 11   ­ ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6%  10 träng   lîng   trë   lªn   vµ   chiÒu   cao   tõ  80mm trë lªn 7216 69 12   ­ ­ ­ ­ Cã chøa hµm lîng carbon tõ  10 0,6% träng lîng trë lªn vµ chiÒu cao  díi 80 mm   7216 69 13 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, chiÒu cao tõ 80 mm  10 trë lªn 7216 69 14 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, chiÒu cao díi 80  10
  9. 9 mm ­ ­ ­ Gãc, khu«n vµ h×nh kh¸c: 7216 69 21 ­ ­ ­ ­ ChiÒu dÇy tõ 5 mm trë xuèng 10 7216 69 29 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10  ­ Lo¹i kh¸c: 7216 91   ­ ­ §îc t¹o h×nh nguéi hoÆc gia c«ng  kÕt thóc   nguéi  tõ c¸c s¶n phÈm c¸n  máng: ­ ­ ­ Gãc, trõ gãc cã r∙nh: 7216 91 11 ­   ­   ­   ­   Cã   chøa   hµm   lîng   carbon   tõ  10 0,6% trë lªn tÝnh theo träng lîng vµ  chiÒu cao tõ 80 mm trë lªn 7216 91 12 ­   ­   ­   ­   Cã   chøa   hµm   lîng   carbon   tõ  10 0,6% trë lªn tÝnh theo träng lîng vµ  chiÒu cao díi 80 mm  7216 91 13 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, chiÒu cao tõ 80 mm  10 trë lªn  7216 91 14 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, chiÒu cao díi 80  10 mm 7216 91 20 ­ ­ ­ Gãc cã r∙nh, ®îc c¸n ®Þnh h×nh  10 tõ d¶i thÐp ®ét, ®∙ hoÆc cha s¬n hoÆc  m¹  ­ ­ ­ Khu«n vµ h×nh kh¸c: 7216 91 31  ­ ­ ­ ­ ChiÒu dµy tõ 5mm trë xuèng 10 7216 91 39  ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 7216 99 00 ­ ­ Lo¹i kh¸c 10
Đồng bộ tài khoản