Quyết định 22/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
78
lượt xem
2
download

Quyết định 22/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 22/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 22/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 22/2005/Q§-BTC ngµy 11 th¸ng 04 n¨m 2005 Ban hµnh møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn vµ phÝ sö dông tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 24/2004/N§-CP ngµy 14/01/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Bu chÝnh, ViÔn th«ng vÒ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn; Sau khi thèng nhÊt víi Bé Bu chÝnh,ViÔn th«ng t¹i C«ng v¨n sè 220/BBCVT-KHTC ngµy 23 th¸ng 02 n¨m 2005 vµ theo ®Ò nghÞ cña Côc tr- ëng Côc Tµi chÝnh Doanh nghiÖp, QUYÕT §ÞNH §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn vµ phÝ sö dông tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn (díi ®©y gäi chung lµ phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn). PhÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn thu b»ng tiÒn ViÖt Nam. Trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n cã nhu cÇu nép phÝ, lÖ phÝ b»ng ®«la Mü (USD) th× ph¶i quy ®æi ra tiÒn ViÖt Nam theo tû gi¸ b×nh qu©n liªn ng©n hµng do Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm nép tiÒn. §iÒu 2. §èi tîng nép phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn 1. §èi tîng nép phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn theo møc thu quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. T¹m thêi kh«ng thu phÝ sö dông ®èi víi nh÷ng ®èi tîng sau: a) §µi ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn cña c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l·nh sù cña níc ngoµi, c¬ quan ®¹i diÖn tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam, ®oµn ®¹i biÓu cÊp cao níc ngoµi ®Õn th¨m ViÖt Nam thuéc diÖn u ®·i, miÔn trõ ngo¹i giao;
 2. 2 b) §µi ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn phôc vô trùc tiÕp an ninh, quèc phßng; c) §µi ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn sö dông c¸c tÇn sè quy ®Þnh cho m¹ng th«ng tin phßng chèng thiªn tai, lôt b·o thuéc Ban chØ ®¹o phßng chèng lôt b·o Trung ¬ng; Ban chØ huy phßng chèng lôt b·o c¸c cÊp ë ®Þa ph¬ng; c¸c ngµnh Thuû lîi, KhÝ tîng thuû v¨n, Bu ®iÖn vµ c¸c trêng hîp kh¸c ®Ó phôc vô phßng chèng thiªn tai, lôt b·o. Thêi gian kh«ng thu phÝ sö dông tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn ®îc tÝnh theo thêi gian trùc ban quy ®Þnh cña Ban chØ ®¹o phßng chèng lôt b·o Trung ¬ng; d) §µi ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn trùc tiÕp phôc vô viÖc t×m kiÕm, cøu n¹n theo yªu cÇu cña Uû ban Quèc gia t×m kiÕm, cøu n¹n; ®) §µi ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn cña c¸c tæ chøc tõ thiÖn phôc vô ho¹t ®éng nh©n ®¹o; e) §µi ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn thuéc hÖ ®Æc biÖt phôc vô trùc tiÕp sù chØ ®¹o cña Trung ¬ng §¶ng vµ ChÝnh phñ; f) C¸c tÇn sè cÊp cøu, cøu hé do c¸c ®µi ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn sö dông theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §iÒu 3. Mét sè trêng hîp ¸p dông c¸c møc thu cô thÓ nh sau: §èi víi m¸y ph¸t thanh, truyÒn h×nh cña ®µi, tr¹m ph¸t thanh, truyÒn h×nh c¸c huyÖn, x· hoÆc ®¬n vÞ hµnh chÝnh t¬ng ®¬ng (nÕu cã) thu phÝ sö dông tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn b»ng 30% møc thu quy ®Þnh t¬ng øng. §èi víi m¸y ph¸t thanh, truyÒn h×nh cña ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh c¸c tØnh thu phÝ sö dông tÇn sè b»ng 50% møc thu quy ®Þnh t¬ng øng (trõ m¸y ph¸t thanh cña §µi TiÕng nãi ViÖt Nam; m¸y ph¸t h×nh cña §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam; m¸y ph¸t thanh, truyÒn h×nh cña c¸c ®µi thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ph¶i nép ®ñ phÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh). §iÒu 4. Côc TÇn sè v« tuyÕn ®iÖn thuéc Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn (sau ®©y gäi lµ c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ). Hµng n¨m C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ thùc hiÖn nép vµo ng©n s¸ch nhµ n- íc 25% (Hai m¬i l¨m phÇn tr¨m) tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn thùc thu ®îc. C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ ®îc trÝch 75% (b¶y m¬i l¨m phÇn tr¨m) tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn thùc thu ®îc ®Ó chi phÝ cho viÖc thu phÝ, lÖ phÝ theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ chi phÝ cho c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn . Sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®îc ®Ó l¹i nãi trªn ®îc sö dông theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 95/2003/TT-BTC ngµy 10/10/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi Côc TÇn sè V« tuyÕn ®iÖn. §èi víi giÊy phÐp tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn ®· ®îc cÊp phÐp tríc ngµy QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh nhng vÉn cßn thêi h¹n sö dông sau ngµy QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× kh«ng truy thu, truy hoµn phÇn chªnh lÖch phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn theo BiÓu møc thu quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy.
 3. 3 §iÒu 5. Thñ tôc ®¨ng ký, kª khai, thu, nép phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn; chøng tõ thu phÝ, lÖ phÝ; h¹ch to¸n kÕ to¸n phÝ, lÖ phÝ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. §iÒu 6. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 69/2001/Q§-BTC ngµy 06/7/2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông m¸y ph¸t tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn vµ phÝ sö dông tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn; Thay thÕ tû lÖ ®îc ®Ó l¹i chi cho ho¹t ®éng cña Côc TÇn sè V« tuyÕn ®iÖn vµ tû lÖ nép ng©n s¸ch nhµ níc quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 95/2003/ TT-BTC ngµy 10/10/2003 cña Bé Tµi chÝnh Híng dÉn chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi Côc TÇn sè V« tuyÕn ®iÖn.
 4. 4 BIÓU MøC THU PHÝ, LÖ PHÝ TÇN Sè V¤ TUYÕN §IÖN (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 22 /2005/Q§-BTC ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) A. LÖ PHÝ CÊP GIÊY PHÐP: STT ChØ tiªu Møc thu mét lÇn cÊp (1000 ®ång) I CÊp míi GiÊy phÐp: M¸y ph¸t thuéc c¸c nghiÖp vô (trõ c¸c ®iÓm tõ 2 ®Õn 1 12) (1): P≤ 1w 50 1w 500 w 950 (1) 2 M¸y ph¸t vi ba . 400 3 M¸y ph¸t v« tuyÕn ®iÖn nghiÖp d (1). 240 4 §iÖn tho¹i kh«ng d©y lo¹i kÐo dµi thuª bao (2): P≤ 5w 50 5 w < P ≤ 15 w 100 P > 15 w 150 (1) 5 §µi th«ng tin vÖ tinh : P≤ 5w 200 5 w < P ≤ 50 w 360 50 w < P ≤ 500 w 1.200 500 w < P ≤ 1.000 w 2.000 P > 1.000 w 2.500 HÖ thèng ®iÒu khiÓn tõ xa, c¶nh b¸o vµ c¸c lo¹i t¬ng 6 ®¬ng(3): P ≤ 0,5 w 50 P > 0,5 w 500 7 Th«ng tin di ®éng qua vÖ tinh (4): - HÖ thèng 10.000 - M¸y lÎ 100 8 HÖ thèng viÔn th«ng di ®éng c«ng céng 10.000 HÖ thèng v« tuyÕn ®a truy nhËp c«ng céng, th«ng tin 9 3.000 di ®éng trung kÕ vµ c¸c lo¹i t¬ng ®¬ng 10 M¸y ph¸t thanh, truyÒn h×nh (1): P ≤ 30 w 200 30 w < P ≤ 100 w 300 100 w < P ≤ 300 w 500 300 w < P ≤ 500 w 700 500 w < P ≤ 1.000 w 900
 5. 5 1.000 w < P ≤ 5.000 w 1.000 5.000 w < P ≤ 20.000 w 1.100 P > 20.000 w 1.200 11 §µi tµu biÓn, tµu bay (5). 500 12 §µi VT§ ®Æt trªn c¸c ph¬ng tiÖn nghÒ c¸ (5). 50 B»ng 20% møc cÊp míi giÊy II Gia h¹n GiÊy phÐp. phÐp cña lo¹i t- ¬ng øng Söa ®æi, bæ sung néi dung giÊy phÐp (khi thay ®æi, bæ sung c¸c III néi dung ®· ®îc quy ®Þnh trong giÊy phÐp): B»ng 20% møc cÊp míi giÊy 1 Kh«ng ph¶i tÝnh to¸n l¹i tÇn sè. phÐp cña lo¹i t- ¬ng øng B»ng møc cÊp 2 Ph¶i tÝnh to¸n l¹i tÇn sè. míi giÊy phÐp cña lo¹i t¬ng øng
 6. 6 B. PHÝ Sö DôNG TÇN Sè: STT ChØ tiªu Møc thu cho 12 th¸ng (1000 ®ång) NghiÖp vô cè ®Þnh (tÝnh trªn mçi tÇn sè ph¸t ®îc Ên ®Þnh cho 1 I m¸y ph¸t, tÝnh theo b¨ng tÇn vµ ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông) (6): 1 §èi víi c¸c tÇn sè < 30 MHz. 800 §èi víi c¸c tÇn sè tõ 30 MHz trë lªn, kÓ c¶ vi ba 2 ®iÓm -®iÓm: - B¨ng tÇn tõ 30 MHz ®Õn 500 MHz: cã ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông ≤ 12,5 kHz 800 > 12,5 - 25 kHz 1.200 > 25 - 200 kHz 1.800 > 200 - 500 kHz 3.000 > 500 - 2.000 kHz 5.400 > 2.000 kHz 6.500 - B¨ng tÇn trªn 500 MHz ®Õn 1.000 MHz: cã ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông ≤ 12,5 kHz 700 > 12,5 - 25 kHz 1.000 > 25 - 200 kHz 1.600 > 200 - 500 kHz 2.800 > 500 - 2.000 kHz 5.200 > 2.000 kHz 6.000 - B¨ng tÇn trªn 1 GHz ®Õn 3 GHz: cã ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông ≤ 25 kHz 850 > 25 - 200 kHz 1.000 > 200 - 500 kHz 1.200 > 500 - 2.000 kHz 1.400 > 2.000 - 7.000 kHz 1.600 > 7.000 - 14.000 kHz 2.200 > 14.000 kHz 3.400 - B¨ng tÇn trªn 3 GHz ®Õn 8,5 GHz: cã ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông ≤ 25 kHz 600 > 25 - 200 kHz 850 > 200 - 500 kHz 1.000 > 500 - 2.000 kHz 1.100 > 2.000 - 7.000 kHz 1.300 > 7.000 - 14.000 kHz 1.500 > 14.000 - 28.000 kHz 2.000 > 28.000 kHz 2.700 - B¨ng tÇn trªn 8,5 GHz ®Õn 15,35 GHz: cã ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông ≤ 2.000 kHz 900 > 2.000 - 7.000 kHz 1.100 > 7.000 - 14.000 kHz 1.300 > 14.000 - 28.000 kHz 1.800 > 28.000 kHz 2.500 - B¨ng tÇn trªn 15,35 GHz ®Õn 23,6 GHz:
 7. 7 cã ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông ≤ 2.000 kHz 800 > 2.000 - 7.000 kHz 900 > 7.000 - 14.000 kHz 1.100 > 14.000 - 28.000 kHz 1.600 > 28.000 kHz 2.300 - B¨ng tÇn trªn 23,6 GHz: cã ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông ≤ 2.000 kHz 700 > 2.000 - 7.000 kHz 800 > 7.000 - 14.000 kHz 900 > 14.000 - 28.000 kHz 1.400 > 28.000 kHz 2.100 - Vi ba ®iÓm-®iÓm cã tÇn sè lµm viÖc trong b¨ng tÇn tõ 1 GHz ®Õn 3 GHz ë Hµ Néi, TP.Hå ChÝ Minh vµ c¸c tØnh tiÕp gi¸p Hµ Néi, TP.Hå B»ng 120% møc phÝ ChÝ Minh; t¬ng øng - NghiÖp vô cè ®Þnh cã tÇn sè lµm viÖc trong b¨ng tÇn tõ 30 MHz ®Õn 500 MHz ë Hµ Néi, TP.Hå ChÝ Minh, §µ N½ng, H¶i Phßng. 3 Vi ba ®iÓm-®a ®iÓm: a. §èi víi c¸c tr¹m chÝnh: - B¨ng tÇn ≤ 1 GHz: cã ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông ≤ 25 kHz 3.000 > 25 - 200 kHz 4.800 > 200 kHz 8.400 - B¨ng tÇn trªn 1 GHz: cã ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông ≤ 25 kHz 2.600 > 25 - 200 kHz 3.000 > 200 - 500 kHz 3.600 > 500 - 2.000 kHz 4.200 > 2.000 - 7.000 kHz 4.800 > 7.000 - 14.000 kHz 6.600 > 14.000 - 34.000 kHz 10.000 > 34.000 kHz 15.000 B»ng vi ba ®iÓm- b. §èi víi c¸c tr¹m ®Çu cuèi: ®iÓm. Vi ba tr¶i phæ: TÝnh nh c¸ch tÝnh ®èi víi viba ë 4 ®iÓm 2, 3 môc nµy cã cïng tèc ®é truyÒn vµ ph¬ng thøc ®iÒu chÕ. TruyÒn h×nh vi ba (MMDS) (tÝnh theo ®¬n vÞ tØnh, thµnh phè II trùc thuéc trung ¬ng) : 1 TruyÒn h×nh: - TP. Hå ChÝ Minh. 20.000/1 kªnh - TP. Hµ Néi. 18.000/1 kªnh - C¸c tØnh, thµnh phè kh¸c. 10.000/1 kªnh B»ng 140% møc phÝ 2 TruyÒn h×nh cã ph¸t kÌm theo c¸c d÷ liÖu phô. t¬ng øng
 8. 8 B»ng tr¹m chÝnh cña III Vi ba truyÒn h×nh lu ®éng: vi ba ®iÓm-®a ®iÓm. §µi ven biÓn dïng riªng thuéc nghiÖp vô lu B»ng nghiÖp vô cè IV ®éng hµng h¶i vµ ®µi mÆt ®Êt thuéc nghiÖp ®Þnh. vô lu ®éng hµng kh«ng: C¸c ®µi duyªn h¶i, ®µi viÔn th«ng c«ng céng V biÓn (tÝnh trªn mçi tÇn sè ph¸t ®îc Ên ®Þnh 2.500 cho 1 m¸y ph¸t) (7). B»ng tr¹m chÝnh cña Ra-®a (trõ ra-®a ®Æt trªn tµu biÓn, m¸y bay, VI viba ®iÓm – ®a ph¬ng tiÖn nghÒ c¸): ®iÓm §iÖn tho¹i kh«ng d©y lo¹i kÐo dµi thuª bao, hÖ thèng ®iÖn tho¹i VII kh«ng d©y ®a ®iÓm vµ c¸c lo¹i t¬ng ®¬ng (tÝnh trªn mçi tÇn sè ph¸t ®îc Ên ®Þnh): P≤ 5w 50 5 w < P ≤ 15 w 150 P > 15 w 250 HÖ thèng ®iÒu khiÓn tõ xa, c¶nh b¸o vµ c¸c lo¹i t¬ng ®¬ng (tÝnh VIII trªn mçi tÇn sè ph¸t ®îc Ên ®Þnh theo ph¹m vi ho¹t ®éng): - Lín h¬n 1 tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - 10.000 ¬ng. - Mét tØnh, thµnh phè phè trùc thuéc Trung ¬ng. 5.000 - Mét quËn, huyÖn, thÞ x· hoÆc ®¬n vÞ hµnh 1.000 chÝnh t¬ng ®¬ng. - Mét phêng, x· hoÆc ®¬n vÞ hµnh chÝnh t¬ng 500 ®¬ng. - Mét khu nhµ. 200 IX §µi tµu biÓn (tÝnh trªn 01 ®µi tµu): 1 §èi víi tµu chë hµng, tµu dïng riªng: a. Tµu cã tæng dung tÝch trªn 1.000: - §i biÓn kh«ng h¹n chÕ. 4.500 - §i biÓn h¹n chÕ I, h¹n chÕ II. 3.000 - §i biÓn h¹n chÕ III. 2.500 b. Tµu cã tæng dung tÝch trªn 300 ®Õn 1.000: - §i biÓn kh«ng h¹n chÕ. 3.500 - §i biÓn h¹n chÕ I, h¹n chÕ II. 2.500 - §i biÓn h¹n chÕ III, ven biÓn ViÖt Nam, c¸c 2.000 c¶ng nam Trung Quèc. - §i s«ng. 1.500 c. Tµu cã tæng dung tÝch trªn 150 ®Õn 300: 1.200 d. Tµu cã tæng dung tÝch tõ 150 trë xuèng vµ c¸c lo¹i tµu kh¸c khuyÕn khÝch sö dông th«ng tin 1.000 VT§. 2 §èi víi tµu chë kh¸ch: - Díi 50 chç. 1.200 - Tõ 50 ®Õn 100 chç. 1.800 - Trªn 100 chç. 2.000
 9. 9 X §µi VT§ ®Æt trªn c¸c ph¬ng tiÖn nghÒ c¸: - Cã tæng dung tÝch díi 50. 50 - Cã tæng dung tÝch tõ 50 ®Õn 100. 200 - Cã tæng dung tÝch trªn 100. 500 XI §µi tµu bay (tÝnh trªn 01 ®µi tµu) : 1 §èi víi m¸y bay hµnh kh¸ch: - Díi 38 chç. 2.400 - Tõ 38 ®Õn 100 chç. 3.800 - Trªn 100 chç. 4.200 2 §èi víi m¸y bay vËn t¶i: - Träng t¶i díi 20 tÊn. 2.400 - Träng t¶i tõ 20 ®Õn 80 tÊn. 3.800 - Träng t¶i trªn 80 tÊn. 4.200 §èi víi c¸c m¸y bay kh«ng theo tuyÕn cè ®Þnh 3 2.000 (OR). Th«ng tin di ®éng vµ c¸c hÖ thèng th«ng tin cÊu tróc m¹ng tÕ XII bµo: HÖ thèng viÔn th«ng di ®éng c«ng céng (trõ hÖ thèng IMT 2000 vµ c¸c hÖ thèng sau IMT 2000): 1 TÝnh theo mçi MHz thuéc b¨ng tÇn ph¸t cña tr¹m gèc vµ theo ®¬n vÞ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng - TP. Hå ChÝ Minh. 360.000/1MHz - Hµ Néi. 300.000/1MHz - §µ N½ng, H¶i Phßng, CÇn Th¬, Bµ RÞa Vòng 130.000/1MHz Tµu, §ång Nai. - Kh¸nh Hoµ, Qu¶ng Ninh, B×nh D¬ng, Thõa 50.000/1 MHz Thiªn HuÕ, L©m §ång. - C¸c tØnh kh¸c. 20.000/1MHz B»ng 70% møc phÝ HÖ thèng viÔn th«ng di ®éng c«ng céng IMT t¬ng øng cña hÖ 2000 vµ c¸c hÖ thèng sau IMT 2000 (tÝnh theo thèng viÔn th«ng di 2 mçi MHz thuéc b¨ng tÇn ph¸t cña tr¹m gèc vµ ®éng c«ng céng quy theo ®¬n vÞ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ®Þnh ë ®iÓm 1 môc ¬ng): nµy Nh¾n tin c«ng céng (tÝnh trªn mçi tÇn sè ph¸t 3 ®îc Ên ®Þnh vµ theo ®¬n vÞ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng): - TP. Hå ChÝ Minh. 18.000 - TP. Hµ Néi. 15.000 - §µ N½ng, H¶i Phßng, CÇn Th¬, Bµ RÞa Vòng 12.000 Tµu, §ång Nai. - C¸c tØnh kh¸c. 9.000 Nh¾n tin dïng riªng (tÝnh trªn tÇn sè ph¸t ®îc Ên 4 ®Þnh trªn 1 m¸y ph¸t, theo ph¹m vi ho¹t ®éng): - Lín h¬n mét tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - 10.000 ¬ng. - Trong mét tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - 5.000 ¬ng.
 10. 10 - Trong mét quËn, huyÖn, thÞ x· hoÆc ®¬n vÞ 2.000 hµnh chÝnh t¬ng ®¬ng. - Trong mét phêng, x· hoÆc ®¬n vÞ hµnh 500 chÝnh t¬ng ®¬ng. HÖ thèng v« tuyÕn ®a truy cËp c«ng céng vµ c¸c lo¹i t¬ng ®¬ng (tÝnh trªn mçi MHz cña b¨ng 5 tÇn ®îc cÊp vµ theo ®¬n vÞ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng): - TP. Hå ChÝ Minh. 65.000 - TP. Hµ Néi. 55.000 - §µ N½ng, H¶i Phßng, CÇn Th¬, Bµ RÞa Vòng 20.000 Tµu, §ång Nai. - Kh¸nh Hoµ, Qu¶ng Ninh, B×nh D¬ng, Thõa 5.000 Thiªn HuÕ, L©m §ång. - C¸c tØnh kh¸c. 1.000 - C¸c m¹ng dïng riªng trong mét khu nhµ (tÝnh 200 trªn mçi MHz cña b¨ng tÇn ®îc cÊp). 6 Th«ng tin di ®éng trung kÕ (8): - TP. Hå ChÝ Minh. 1.500/1 kªnh - TP. Hµ Néi. 1.000/1 kªnh - §µ N½ng, H¶i Phßng, CÇn Th¬, Bµ RÞa Vòng 800/1 kªnh Tµu, §ång Nai. - Kh¸nh Hoµ, Qu¶ng Ninh, B×nh D¬ng, Thõa 300/1 kªnh Thiªn HuÕ, L©m §ång. - C¸c tØnh kh¸c. 100/1 kªnh 7 Th«ng tin di ®éng qua vÖ tinh (4): - HÖ thèng (tÝnh trªn mçi MHz cña b¨ng tÇn ph¸t 15.000 ®îc cÊp). - M¸y lÎ. 240 HÖ thèng th«ng tin di ®éng dïng riªng (tÝnh trªn 8 mçi tÇn sè ph¸t ®îc cÊp ®Ó sö dông trong hÖ thèng vµ theo sè lîng thiÕt bÞ): B»ng nghiÖp vô cè a) M¸y ph¸t trung t©m. ®Þnh b) M¸y ph¸t lu ®éng: - Tõ 1 ®Õn 10 thiÕt bÞ 300/1 thiÕt bÞ - Tõ 11 ®Õn 20 thiÕt bÞ 250/1 thiÕt bÞ - Tõ 21 ®Õn 50 thiÕt bÞ 180/1 thiÕt bÞ - Tõ 51 ®Õn 100 thiÕt bÞ 160/1 thiÕt bÞ - Trªn 100 thiÕt bÞ 140/1 thiÕt bÞ - M¹ng néi bé, chØ gåm c¸c thiÕt bÞ cã c«ng B»ng 70% møc phÝ suÊt ph¸t P ≤ 5w: t¬ng øng - M¹ng lu ®éng liªn tØnh; M¹ng lu ®éng t¹i Hµ B»ng 150% møc phÝ Néi, TP. Hå ChÝ Minh t¬ng øng B»ng 200% møc phÝ - M¹ng lu ®éng toµn quèc t¬ng øng XIII Ph¸t thanh, truyÒn h×nh: 1 Ph¸t thanh: a. Ph¸t thanh t¬ng tù (tÝnh theo tõng kªnh tÇn
 11. 11 sè), ph¸t thanh sè m¹ng ®¬n tÇn (tÝnh theo tõng m¸y ph¸t): - M¸y ph¸t thanh cña §µi TiÕng nãi ViÖt Nam. 3.000 - M¸y ph¸t thanh cña ®µi tØnh, thµnh phè trùc 1.400 thuéc Trung ¬ng - M¸y ph¸t thanh cña ®µi huyÖn, thÞ x·. 300 - M¸y ph¸t thanh do phêng, x· qu¶n lý 200 - M¸y ph¸t thanh cña c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp 300 ngoµi ngµnh ph¸t thanh-truyÒn h×nh. - M¸y ph¸t thanh cña c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp 6.000 cung cÊp dÞch vô th¬ng m¹i. Riªng ®èi víi m¸y ph¸t thanh cña §µi TiÕng nãi B»ng 30% møc phÝ ViÖt Nam, ®µi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung t¬ng øng ¬ng cã c«ng suÊt P≤ 500 w: b. Ph¸t thanh t¬ng tù cã ph¸t kÌm theo c¸c d÷ B»ng 140% møc phÝ liÖu phô, ph¸t thanh sè m¹ng ®a tÇn: t¬ng øng 2 TruyÒn h×nh: a. TruyÒn h×nh t¬ng tù (tÝnh theo tõng kªnh tÇn sè), truyÒn h×nh sè m¹ng ®¬n tÇn (tÝnh theo tõng m¸y ph¸t) - M¸y ph¸t h×nh cña §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam 13.000 - M¸y ph¸t h×nh cña ®µi tØnh, thµnh phè trùc 8.000 thuéc Trung ¬ng. - M¸y ph¸t h×nh cña ®µi huyÖn, thÞ x·. 800 - M¸y ph¸t h×nh do phêng, x· qu¶n lý. 400 - M¸y ph¸t h×nh cña c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp 1.200 ngoµi ngµnh ph¸t thanh-truyÒn h×nh. - M¸y ph¸t h×nh cña c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp 26.000 cung cÊp dÞch vô th¬ng m¹i. Riªng ®èi víi m¸y ph¸t h×nh cña §µi TruyÒn B»ng 30% møc phÝ h×nh ViÖt Nam, ®µi tØnh, thµnh phè trùc thuéc t¬ng øng Trung ¬ng cã c«ng suÊt P ≤ 500 w: b. TruyÒn h×nh t¬ng tù cã ph¸t kÌm theo c¸c d÷ B»ng 150% møc phÝ liÖu phô, truyÒn h×nh sè m¹ng ®a tÇn: t¬ng øng (9) XIV §µi th«ng tin vÖ tinh : 1 §µi lo¹i A. 800 - §µi chØ thu lo¹i A. 500 2 §µi lo¹i B. 1.000 - §µi chØ thu lo¹i B. 600 3 §µi lo¹i C. 2.000 - §µi chØ thu lo¹i C. 1.000 4 §µi lo¹i D. 5.000 - §µi chØ thu lo¹i D. 1.000 5 §µi lo¹i E. 30.000 - §µi chØ thu lo¹i E. 30.000 6 §µi lo¹i F. 60.000 - §µi chØ thu lo¹i F. 60.000
 12. 12 V« tuyÕn ®iÖn nghiÖp d (tÝnh trªn b¨ng tÇn XV 240/1 b¨ng tÇn ®îc cÊp phÐp). PhÝ sö dông tÇn sè trong thêi gian thö nghiÖm tÇn sè, kªnh tÇn XVI sè, b¨ng tÇn sè tríc khi chÝnh thøc khai th¸c (10). Thö nghiÖm tÇn sè, kªnh tÇn sè ( Tæng thêi 1 gian c¸c lÇn thö nghiÖm tÇn sè, kªnh tÇn sè tèi ®a lµ 03 th¸ng). B»ng 10% møc phÝ - §Õn 1 th¸ng cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t¬ng øng B»ng 30% møc phÝ - Tõ th¸ng thø 2 ®Õn th¸ng thø 3 cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t¬ng øng Thö nghiÖm b¨ng tÇn sè sau thêi gian gi÷ chç B»ng 60% møc phÝ 2 (Thêi h¹n thö nghiÖm b¨ng tÇn sè tèi ®a lµ 12 cña lo¹i phÝ sö dông th¸ng). tÇn sè t¬ng øng Qu¸ c¸c thêi h¹n qui ®Þnh ë môc XVI, phÝ ®îc tÝnh b»ng møc phÝ sö dông tÇn sè cña lo¹i t¬ng øng. PhÝ sö dông tÇn sè ®Ó thö nghiÖm tÝnh n¨ng kü thuËt cña hÖ thèng cho tÇn sè, kªnh tÇn sè, b¨ng tÇn sè cho phÐp ®Ó phôc vô B»ng 3% møc phÝ XVII cho viÖc giíi thiÖu c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, cña lo¹i phÝ sö dông nghiªn cøu, chÕ t¹o... (11) (Thêi h¹n thö tÇn sè t¬ng øng nghiÖm tÇn sè, kªnh tÇn sè, b¨ng tÇn sè tèi ®a lµ 03 th¸ng) : PhÝ sö dông tÇn sè trong thêi gian gi÷ chç tÇn sè (kªnh tÇn sè) (10) XVIII : 1 Vi ba: B»ng 20% møc phÝ - Víi c¸c m¹ng nhá h¬n 5 tuyÕn hoÆc c¸c tuyÕn cña lo¹i phÝ sö dông lÎ (Thêi h¹n gi÷ chç tÇn sè tèi ®a lµ 6 th¸ng). tÇn sè t¬ng øng B»ng 20% møc phÝ - Víi c¸c m¹ng lín h¬n 5 tuyÕn (Thêi h¹n gi÷ chç cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè tèi ®a lµ 12 th¸ng). tÇn sè t¬ng øng Nh¾n tin, di ®éng trung kÕ, ph¸t thanh, truyÒn 2 h×nh (Tæng thêi gian c¸c lÇn gi÷ chç tÇn sè tèi ®a lµ 24 th¸ng): B»ng 2% møc phÝ - §Õn 3 th¸ng. cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t¬ng øng B»ng 4% møc phÝ - Tõ th¸ng thø 4 ®Õn th¸ng thø 6. cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t¬ng øng B»ng 7% møc phÝ - Tõ th¸ng thø 7 ®Õn th¸ng thø 12. cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t¬ng øng B»ng 20% møc phÝ - Tõ th¸ng thø 13 ®Õn th¸ng thø 24. cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t¬ng øng
 13. 13 C¸c nghiÖp vô kh¸c (Thêi h¹n gi÷ chç tÇn sè tèi 3 1.000 ®a lµ 6 th¸ng). PhÝ sö dông tÇn sè trong thêi gian gi÷ chç b¨ng tÇn sè (Tæng XIX thêi gian c¸c lÇn gi÷ chç b¨ng tÇn sè tèi ®a lµ 36 th¸ng) (10) : B»ng 2% møc phÝ - §Õn 6 th¸ng. cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t¬ng øng B»ng 5% møc phÝ - Tõ th¸ng thø 7 ®Õn th¸ng thø 12. cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t¬ng øng B»ng 20% møc phÝ - Tõ th¸ng thø 13 ®Õn th¸ng thø 24. cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t¬ng øng B»ng 60% møc phÝ - Tõ th¸ng thø 25 ®Õn th¸ng thø 36. cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t¬ng øng Qu¸ c¸c thêi h¹n qui ®Þnh ë môc XVIII vµ XIX, phÝ ®îc tÝnh b»ng møc phÝ sö dông tÇn sè cña lo¹i t¬ng øng. PhÝ kiÓm tra l¾p ®Æt thiÕt bÞ thu ph¸t VT§ ®èi víi 1 m¸y ph¸t, XX thu/ph¸t VT§: - Ph¸t thanh, truyÒn h×nh, th«ng tin vÖ tinh. 400 - Th«ng tin cÊu tróc m¹ng tÕ bµo; di ®éng trung 200 kÕ; vi ba; ®µi m¸y bay; ®µi tµu biÓn. - C¸c lo¹i kh¸c 50 Ghi chó : 1. §èi víi thiÕt bÞ ho¹t ®éng ë 2 hay nhiÒu b¨ng tÇn cã møc phÝ sö dông tÇn sè kh¸c nhau, th× phÝ sö dông tÇn sè cña thiÕt bÞ ®ã trong c¶ ®o¹n b¨ng tÇn sö dông ®îc tÝnh chung theo cïng mét møc phÝ cña phÇn b¨ng tÇn sö dông nhiÒu h¬n. 2. §èi víi c¸c thiÕt bÞ lµm viÖc ë b¨ng tÇn kh«ng ®óng víi nghiÖp vô theo quy ho¹ch th× trong thêi gian ®îc t¹m thêi khai th¸c cho ®Õn hÕt thêi h¹n ph¶i chuyÓn ®æi tõ hiÖn tr¹ng sang quy ho¹ch, phÝ sö dông tÇn sè cña thiÕt bÞ ®ã ®îc tÝnh theo nghiÖp vô cã møc phÝ cao nhÊt. 3. C¸c chó thÝch trong BiÓu møc thu ®îc hiÓu nh sau: (1): LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ®îc tÝnh cho tõng giÊy phÐp sö dông tÇn sè vµ thiÕt bÞ ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn. §èi víi trêng hîp cÊp phÐp theo m¹ng, lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ®îc tÝnh theo m¸y trung t©m hoÆc m¸y ph¸t cã c«ng suÊt lín nhÊt trong m¹ng. (2): LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ®îc tÝnh theo c«ng suÊt ph¸t cña m¸y mÑ cho mét bé gåm m¸y mÑ vµ c¸c m¸y con. (3): LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ®îc tÝnh theo m¸y ph¸t cã c«ng suÊt ph¸t lín nhÊt trong hÖ thèng. (4): LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp vµ phÝ sö dông tÇn sè ®îc tÝnh cho nhµ cung cÊp dÞch vô hoÆc nhµ khai th¸c; C¸c trêng hîp kh¸c lÖ phÝ cÊp phÐp vµ phÝ sö dông tÇn sè ®îc thu tõ ngêi sö dông theo tõng m¸y lÎ.
 14. 14 (5): LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ®îc tÝnh cho tõng tµu, ph¬ng tiÖn nghÒ c¸. (6): §é réng b¨ng tÇn chiÕm dông ®îc tÝnh theo c¸c th«ng sè cña m¸y ph¸t ®îc cÊp phÐp hoÆc ®îc ghi cô thÓ trong giÊy phÐp. (7): Møc phÝ sö dông tÇn sè lµ 2.500.000 ®ång/1 tÇn sè chØ ¸p dông ®èi víi c¸c tÇn sè phôc vô th«ng tin c«ng céng biÓn. §èi víi c¸c tÇn sè kh¸c, møc phÝ sö dông tÇn sè b»ng nghiÖp vô cè ®Þnh. (8): Th«ng tin di ®éng trung kÕ: - §èi víi lo¹i cÊp phÐp theo tõng ®o¹n b¨ng tÇn, møc phÝ sö dông tÇn sè ®îc tÝnh cho mçi MHz cña b¨ng tÇn ®îc cÊp (quy íc 1 kªnh t¬ng ®¬ng 25 KHz) vµ theo ®¬n vÞ tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng. - §èi víi lo¹i cÊp phÐp theo kªnh tÇn, møc phÝ sö dông tÇn sè ®îc tÝnh cho mçi kªnh tÇn theo ®¬n vÞ tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng. (9): §µi th«ng tin vÖ tinh: - §µi lo¹i A lµ ®µi cã kh¶ n¨ng truyÒn kh«ng qu¸ 1 kªnh tho¹i hoÆc tèc ®é truyÒn sè liÖu kh«ng vît qu¸ 16 Kbps. - §µi lo¹i B lµ ®µi cã kh¶ n¨ng truyÒn kh«ng qu¸ 1 kªnh tho¹i hoÆc tèc ®é truyÒn sè liÖu kh«ng vît qu¸ 32 Kbps. - §µi lo¹i C lµ ®µi cã kh¶ n¨ng truyÒn kh«ng qu¸ 1 kªnh tho¹i hoÆc tèc ®é truyÒn sè liÖu kh«ng vît qu¸ 64 Kbps. - §µi lo¹i D lµ ®µi cã kh¶ n¨ng truyÒn kh«ng qu¸ 12 kªnh tho¹i hoÆc tèc ®é truyÒn sè liÖu kh«ng vît qu¸ 12 x 64 Kbps. - §µi lo¹i E lµ ®µi cã kh¶ n¨ng truyÒn trªn 12 kªnh tho¹i (hoÆc tèc ®é truyÒn sè liÖu trªn 12 x 64 Kbps) nhng cã kh¶ n¨ng sö dông kh«ng qu¸ 1 bé ph¸t ®¸p qua vÖ tinh. - §µi lo¹i F lµ ®µi cã kh¶ n¨ng sö dông tõ 1 bé ph¸t ®¸p trë lªn qua vÖ tinh. - §èi víi c¸c tr¹m ®Çu cuèi thuéc hÖ thèng ®a truy cËp qua vÖ tinh, phÝ sö dông tÇn sè tÝnh nh c¸ch tÝnh ®èi víi th«ng tin di ®éng qua vÖ tinh ë môc XII.7. (10): Thêi gian thö nghiÖm, gi÷ chç tÇn sè, b¨ng tÇn sè ®îc tÝnh liªn tôc kÓ tõ khi b¾t ®Çu xin thö nghiÖm, gi÷ chç. (11): Trong thêi gian gi÷ chç b¨ng tÇn sè, nÕu tiÕn hµnh thö nghiÖm tÝnh n¨ng kü thuËt cña thiÕt bÞ, hÖ thèng thiÕt bÞ th× kh«ng ph¶i nép thªm phÝ thö nghiÖm nµy.
Đồng bộ tài khoản