intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 2281/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Phuong Truc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

116
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2281/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi phụ lục 3 Quy chế cấp giấy chứng xuất xứ hàng hoá của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2281/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. quyÕt ®Þnh cña bé th¬ng m¹i sè 2281/2005/Q§­BTM  ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 2005 vÒ viÖc söa ®æi phô lôc 3  quy chÕ cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ cña  ViÖt Nam ­  mÉu D ®Ó hëng c¸c u ®∙i theo “HiÖp ®Þnh vÒ ch­ ¬ng tr×nh u ®∙i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) ®Ó thµnh lËp khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN” Bé trëng Bé th¬ng m¹i C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 29/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 1 n¨m   2004  cña  ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Th¬ng m¹i; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 50/2005/Q§­TTg ngµy 11 th¸ng 3  n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp vµ ban   hµnh Quy chÕ ho¹t ®éng Khu Kinh tÕ Dung QuÊt, tØnh Qu¶ng   Ng∙i; C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   72/2005/Q§­TTg   ngµy   5   th¸ng   4  n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp vµ quy   ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c¬ cÊu tæ chøc cña   Ban qu¶n lý Khu Kinh tÕ Dung QuÊt; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô XuÊt nhËp khÈu, quyÕt ®Þnh  §iÒu   1.   Söa ®æi phô lôc 3 quy chÕ cÊp giÊy chøng  nhËn xuÊt xø hµng ho¸ cña ViÖt Nam ­  mÉu D ®Ó hëng c¸c u  ®∙i   theo   “HiÖp   ®Þnh   vÒ   ch¬ng   tr×nh  u   ®∙i   thuÕ   quan   cã  hiÖu lùc chung (CEPT) ®Ó thµnh lËp khu vùc mËu dÞch tù do  ASEAN” nh sau: Phô lôc 3: §iÒu 1. Híng dÉn khai C/O mÉu D Nhãm 4: Tªn c¸c c¬ quan cÊp C/O mÉu D: Söa   ®æi   tªn   “Ban   qu¶n   lý   c¸c   Khu   c«ng   nghiÖp   Dung  QuÊt” thµnh “Ban qu¶n lý Khu kinh tÕ Dung QuÊt”. §iÒu   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
  2. 2 §iÒu   3.   ¤ng Vô trëng Vô XuÊt nhËp khÈu, Vô trëng,  Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan thuéc Bé Th¬ng m¹i, c¸c  tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh  quyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2