Quyết định 23/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 23/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 23/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tạm thời mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng sắt thép

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 23/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 23/2004/Q§­BTC  ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2004 VÒ viÖc quy ®Þnh  t¹m thêi  møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i ®èi víi  mét sè mÆt hµng s¾t thÐp Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø  BiÓu   thuÕ   theo  Danh   môc   nhãm  hµng   chÞu   thuÕ   nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ­UBTVQH10   ngµy 10/10/1998 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ X ®∙ ®­ îc   söa   ®æi,   bæ   sung   theo   NghÞ   quyÕt   sè   399/2003/NQ­ UBTVQH11   ngµy   19/06/2003   cña   Uû   ban   thêng   vô   Quèc   héi   kho¸ XI vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung BiÓu thuÕ theo Danh môc   nhãm hµng chÞu thuÕ nhËp khÈu; C¨n   cø   §iÒu   1   NghÞ   ®Þnh   sè   94/1998/N§­CP   ngµy   17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; C¨n cø t×nh h×nh gi¸ thÐp trªn thÞ trêng thÕ giíi vµ   trong níc cã biÕn ®éng m¹nh, ¶nh hëng ®Õn s¶n xuÊt, kinh   doanh vµ ®Çu t x©y dùng trong níc. Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch thuÕ; Côc tr­ ëng Côc qu¶n lý gi¸.  QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc  vµ møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i cña mét sè mÆt hµng  s¾t thÐp. §èi víi c¸c mÆt hµng thuéc ®iÓm 6, BiÓu sè II  ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   110/2003/Q§­BTC   ngµy  25/07/2003 ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i  quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy.  
 2. 2 §iÒu   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Riªng møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu  u  ®∙i  quy  ®Þnh   t¹i   §iÒu   1  ®îc   ¸p   dông   cho   c¸c   Tê   khai  hµng ho¸ nhËp khÈu nép cho c¬ quan H¶i quan kÓ tõ ngµy  01/03/2004 cho ®Õn khi cã QuyÕt ®Þnh míi cña Bé trëng Bé  Tµi chÝnh.
 3. 3 D A N H   M ô C   V µ   M ø C   T H U Õ   S U Ê T   T H U Õ   N H Ë P   K H È U   ¦ U   § ∙ I   C ñ A  MéT Sè MÆT HµNG S¾T THÐP (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 23/2004/Q§­BTC  ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2004  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) M∙ hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ  suÊt  (%) 7202 Hîp kim fero ­ Fero ­ mangan: 7202 11 00 ­ ­ Cã hµm lîng carbon trªn 2% träng l­ 0 îng 7202 19 00 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ Fero ­ silic: 7202 21 00 ­ ­ Cã hµm lîng silic trªn 55% träng l­ 0 îng 7202 29 00 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7202 30 00 ­ Fero ­ silic ­ mangan 0 ­ Fero ­ crom: 7202 41 00 ­ ­ Cã hµm lîng carbon trªn 4% träng l­ 0 îng 7202 49 00 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7202 50 00 ­ Fero ­ silic ­ crom 0 7202 60 00 ­ Fero ­ niken 0 7202 70 00 ­ Fero ­ molip®en 0 7202 80 00 ­   Fero   ­   vonfram   vµ   fero   ­   silic   ­  0 vonfram ­ Lo¹i kh¸c: 7202 91 00 ­ ­ Fero ­ titan vµ fero ­ silic ­ titan 0 7202 92 00 ­ ­ Fero ­ vanadi 0 7202 93 00 ­ ­ Fero ­ niobi 0 7202 99 00 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7206 S¾t vµ thÐp kh«ng hîp kim d¹ng thái ®óc  hoÆc c¸c d¹ng th« kh¸c (trõ s¶n phÈm cã  chøa s¾t thuéc nhãm 72.03) 7206 10 00 ­ ë d¹ng thái ®óc 0 7206 90 ­ Lo¹i kh¸c: 7206 90 10 ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng l­ 0 îng trë lªn 7206 90 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7207 S¾t   hoÆc   thÐp   kh«ng   hîp   kim   ë   d¹ng   b¸n  thµnh phÈm ­ Cã hµm lîng c¸c bon díi 0,25% träng l­ îng: 7207 11 00 ­ ­ MÆt c¾t ngang h×nh ch÷ nhËt (kÓ c¶  0 h×nh   vu«ng),   cã   chiÒu   réng   nhá   h¬n   hai  lÇn chiÒu dÇy
 4. 4 7207 12 ­ ­ Lo¹i kh¸c cã mÆt c¾t ngang h×nh ch÷  nhËt (trõ h×nh vu«ng): 7207 12 10 ­ ­ ­ Ph«i dÑt (d¹ng phiÕn) 0 7207 12 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7207 19 00 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7207 20 ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,25% träng lîng  trë lªn: ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng l­ îng trë lªn: 7207 20 11 ­ ­ ­ Ph«i dÑt (d¹ng phiÕn)  0 7207 20 12 ­   ­   ­   S¾t   hoÆc   thÐp   d¹ng   khèi   ®îc   t¹o  0 h×nh qua rÌn th«; ph«i d¹ng tÊm b»ng s¾t  hoÆc thÐp (kÓ c¶ lo¹i tr¸ng thiÕc) 7207 20 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7207 20 91 ­ ­ ­ Ph«i dÑt (d¹ng phiÕn) 0 7207 20 92   ­ ­ ­ S¾t hoÆc thÐp d¹ng khèi ®îc t¹o  0 h×nh qua rÌn th«; ph«i d¹ng tÊm b»ng s¾t  hoÆc thÐp (kÓ c¶ lo¹i tr¸ng thiÕc) 7207 20 99 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7208 C¸c s¶n phÈm s¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim  ®îc c¸n ph¼ng, cã chiÒu réng tõ 600mm trë  lªn, ®îc c¸n nãng, cha phñ, m¹ hoÆc tr¸ng 7208 10 ­  ë  d¹ng   cuén,   kh«ng   ®îc   gia   c«ng   qu¸  møc c¸n nãng, cã h×nh dËp næi: 7208 10 10 ­  ­ ChiÒu  dÇy  tõ  10mm  ®Õn  125mm;   chiÒu  0 dÇy   díi   3mm   vµ   cã   hµm   lîng   carbon   díi  0,6% träng lîng 7208 10 20 ­ ­ ChiÒu dÇy tõ 3mm ®Õn díi 4,75mm vµ  0 cã hµm lîng carbon díi 0,6%  träng lîng;  chiÒu dÇy díi 3mm vµ cã hµm lîng carbon  tõ 0,6% träng lîng trë lªn 7208 10 30 ­ ­ ChiÒu dÇy tõ 3mm ®Õn díi 4,75mm vµ  0 cã   hµm   lîng   carbon   tõ   0,6%   träng   lîng  trë lªn  7208 10 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­   Lo¹i   kh¸c,   d¹ng   cuén,   kh«ng   ®îc   gia  c«ng qu¸ møc c¸n nãng, ®∙ ng©m tÈy gØ: 7208 25 ­ ­ ChiÒu dÇy tõ 4,75mm trë lªn: 7208 25 10 ­ ­ ­ D¹ng cuén ®Ó c¸n l¹i 0 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7208 25 91 ­   ­   ­   ­   ThÐp   tÊm   vµ   thÐp   l¸   kh«ng   hîp  0 kim cã hµm lîng carbon díi 0,6% träng l­ îng 7208 25 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7208 26 ­ ­ ChiÒu dµy tõ 3mm ®Õn díi 4,75mm: 7208 26 10 ­   ­   ­   ThÐp   tÊm   vµ   thÐp   l¸   cã   hµm   lîng  0 carbon díi 0,6% träng lîng 7208 26 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0
 5. 5 7208 27 ­ ­ ChiÒu dµy díi 3mm: ­ ­ ­ ChiÒu dÇy díi 1,5mm: 7208 27 11 ­ ­ ­ ­ ThÐp tÊm vµ thÐp l¸ cã hµm lîng  0 carbon tõ 0,6% träng lîng trë lªn 7208 27 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7208 27 91 ­ ­ ­ ­ ThÐp tÊm vµ thÐp l¸ cã hµm lîng  0 carbon tõ 0,6% träng lîng trë lªn 7208 27 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­   Lo¹i   kh¸c,   d¹ng   cuén,   kh«ng   ®îc   gia  c«ng qu¸ møc c¸n nãng: 7208 36 00 ­ ­ ChiÒu dµy trªn 10mm 0 7208 37 ­ ­ ChiÒu dµy tõ 4,75mm ®Õn 10mm: 7208 37 10 ­   ­   ­   ThÐp   tÊm   vµ   thÐp   l¸   cã   hµm   lîng  0 carbon díi 0,6% träng lîng 7208 37 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7208 38 ­ ­ ChiÒu dµy tõ 3mm ®Õn díi 4,75mm: 7208 38 10 ­   ­   ­   ThÐp   tÊm   vµ   thÐp   l¸   cã   hµm   lîng  0 carbon díi 0,6% träng lîng 7208 38 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7208 39 ­ ­ ChiÒu dµy díi 3mm: ­ ­ ­ ChiÒu dÇy díi 1,5mm: 7208 39 11 ­ ­ ­ ­ ThÐp tÊm vµ thÐp l¸ cã hµm lîng  0 carbon tõ 0,6% träng lîng trë lªn  7208 39 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7208 39 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7208 40 00 ­  ë  d¹ng kh«ng cuén, kh«ng ®îc gia c«ng  0 qu¸  møc  c¸n  nãng,  cã  h×nh  dËp  næi  trªn  bÒ mÆt ­ Lo¹i kh¸c, ë d¹ng kh«ng cuén, kh«ng ®­ îc gia c«ng qu¸ møc c¸n nãng: 7208 51 00 ­ ­ ChiÒu dµy trªn 10mm 0 7208 52 00 ­ ­ ChiÒu dµy tõ 4,75mm ®Õn 10mm 0 7208 53 00 ­ ­ ChiÒu dµy tõ 3mm ®Õn díi 4,75mm 0 7208 54 00 ­ ­ ChiÒu dµy díi 3mm 0 7208 90 ­ Lo¹i kh¸c: 7208 90 10 ­  ­ ChiÒu  dµy  tõ  10mm  ®Õn  125mm;   chiÒu  0 dµy díi 3mm vµ cã hµm lîng    carbon díi  0,6% träng lîng 7208 90 20 ­ ­ ChiÒu dµy tõ 3mm ®Õn díi 4,75mm vµ  0 cã hµm lîng carbon díi 0,6%  träng lîng;  chiÒu dµy díi 3mm vµ cã hµm lîng carbon  tõ 0,6% träng lîng trë lªn 7208 90 30 ­ ­ ChiÒu dµy tõ 3mm ®Õn díi 4,75mm vµ  0 cã   hµm   lîng   carbon   tõ   0,6%   träng   lîng  trë lªn 7208 90 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7209 C¸c s¶n phÈm s¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim 
 6. 6 ®îc c¸n ph¼ng, cã chiÒu réng tõ 600mm trë  lªn, c¸n nguéi (Ðp nguéi), cha d¸t phñ,  m¹ hoÆc tr¸ng ­  ë  d¹ng   cuén,   kh«ng   ®îc   gia   c«ng   qu¸  møc c¸n nguéi (Ðp nguéi): 7209 15 00 ­ ­ Cã chiÒu dµy tõ 3mm trë lªn 0 7209 16 00 ­ ­ Cã chiÒu dµy trªn 1mm ®Õn díi 3mm 0 7209 17 00 ­ ­ Cã chiÒu dµy tõ 0,5mm ®Õn 1mm 0 7209 18 ­ ­ Cã chiÒu dµy díi 0,5mm: 7209 18 10 ­   ­   ­   TÊm   thÐp   ®en   (t«n   ®en)   c¸n   ®Ó  0 tr¸ng   thiÕc   (Tin   ­   mill   blackplate   ­  TMBP) 7209 18 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­  ë  d¹ng kh«ng cuén, kh«ng ®îc gia c«ng  qu¸ møc c¸n nguéi (Ðp nguéi): 7209 25 00 ­ ­ Cã chiÒu dµy tõ 3mm trë lªn 0 7209 26 00 ­ ­ Cã chiÒu dµy trªn 1mm ®Õn díi 3mm 0 7209 27 00 ­ ­ Cã chiÒu dµy tõ 0,5mm ®Õn 1mm 0 7209 28 00 ­ ­ Cã chiÒu dµy díi 0,5mm 0 7209 90 00 ­ Lo¹i kh¸c 0 7210 C¸c s¶n phÈm s¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim  ®îc c¸n ph¼ng, cã chiÒu réng tõ 600mm trë  lªn, ®∙ phñ, m¹ hoÆc tr¸ng ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng thiÕc: 7210 11 00 ­ ­ Cã chiÒu dµy tõ 0,5mm trë lªn 0 7210 12 00 ­ ­ Cã chiÒu dµy díi 0,5mm 0 7210 20 00 ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng ch×, kÓ c¶ hîp kim  0 ch× thiÕc 7210 30 ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng kÏm b»ng ph¬ng ph¸p  ®iÖn ph©n:   ­ ­ Cã hµm lîng carbon díi 0,6% träng  lîng: 7210 30 11 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy kh«ng qóa 1,2mm 0 7210 30 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0  ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng l­ îng trë lªn: 7210 30 91 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2mm 0 7210 30 99 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng kÏm b»ng ph¬ng ph¸p  kh¸c: 7210 41 ­ ­ H×nh lîn sãng: 7210 41 10 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2 mm 0 7210 41 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7210 49 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7210 49 10 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2 mm 0 7210 49 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7210 50 00 ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng b»ng oxit crom hoÆc  0 b»ng crom vµ oxit crom
 7. 7 ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng nh«m: 7210 61 ­ ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng hîp kim nh«m­kÏm: 7210 61 10 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2 mm 0 7210 61 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7210 69 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7210 69 10 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2 mm 0 7210 69 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7210 70 ­ §îc s¬n, quÐt hoÆc tr¸ng plastic: ­ ­ Kh«ng phñ, m¹ hoÆc tr¸ng kim lo¹i: 7210 70 11 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy tõ 4,75mm ®Õn 125mm 0 7210 70 12 ­   ­   ­   ChiÒu   dÇy   díi   4,75mm   hoÆc   trªn  0 125mm 7210 70 20 ­  ­ §îc  m¹ hoÆc   tr¸ng  thiÕc,  ch×,  oxit  0 crom hoÆc b»ng crom vµ oxit crom 7210 70 30 ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kÏm   b»ng   ph¬ng  0 ph¸p   ®iÖn   ph©n,   chiÒu   dÇy   kh«ng   qóa  1,2mm 7210 70 40 ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kÏm   b»ng   ph¬ng  0 ph¸p ®iÖn ph©n, chiÒu dÇy trªn 1,2mm  7210 70 50 ­   ­   §uîc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kÏm   hoÆc   nh«m  0 b»ng ph¬ng ph¸p kh¸c, chiÒu dÇy trªn 1,2  mm  7210 70 60 ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kÏm   hoÆc   nh«m,  0 chiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2mm 7210 70 70 ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kim   lo¹i   kh¸c,  0 chiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2mm 7210 70 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7210 90 ­ Lo¹i kh¸c: ­ ­ Cha ®îc phñ, m¹ hoÆc tr¸ng kim lo¹i: 7210 90 11 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy tõ 4,75mm ®Õn 125mm 0 7210 90 12 ­   ­   ­   ChiÒu   dÇy   díi   4,75mm   hoÆc   trªn  0 125mm 7210 90 20 ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   thiÕc,   ch×   hoÆc  0 oxit crom hoÆc b»ng crom vµ oxit crom 7210 90 30 ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kÏm   b»ng   ph¬ng  0 ph¸p   ®iÖn   ph©n,   chiÒu   dÇy   kh«ng   qóa  1,2mm 7210 90 40 ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kÏm   b»ng   ph¬ng  0 ph¸p ®iÖn ph©n, chiÒu dÇy trªn 1,2mm  7210 90 50 ­ ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng kÏm hay nh«m b»ng  0 ph¬ng ph¸p kh¸c, chiÒu dÇy trªn 1,2 mm  7210 90 60 ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kÏm   hay   nh«m,  0 chiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2mm 7210 90 70   ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kim   lo¹i   kh¸c,  0 chiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2mm 7210 90 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7211 C¸c s¶n phÈm s¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim  c¸n ph¼ng, cã chiÒu réng díi 600mm, cha  phñ, m¹ hoÆc tr¸ng
 8. 8 ­ Kh«ng ®îc gia c«ng qu¸ møc c¸n nãng: 7211 13 ­ ­ §îc c¸n 4 mÆt hoÆc ë d¹ng khu«n hép  kÝn, cã chiÒu réng trªn 150mm vµ   chiÒu  dµy kh«ng díi 4mm, kh«ng ë d¹ng cuén vµ  kh«ng cã h×nh næi: ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng  lîng trë lªn: 7211 13 11 ­ ­ ­ ­ ThÐp tÊm th«ng dông 0 7211 13 12 ­ ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i 0 7211 13 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7211 13 91 ­ ­ ­ ­ ThÐp tÊm th«ng dông 0 7211 13 92 ­ ­ ­ ­ D¹ng lîn sãng 0 7211 13 93 ­ ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i 0 7211 13 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7211 14 ­   ­   Lo¹i   kh¸c,   cã   chiÒu   dµy   tõ   4,75mm  trë lªn: ­ ­ ­ Chøa hµm lîng carbon tõ 0,6% träng  lîng trë lªn: 7211 14 11 ­ ­ ­ ­ ThÐp tÊm th«ng dông 0 7211 14 12 ­ ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i 0 7211 14 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7211 14 91 ­ ­ ­ ­ ThÐp tÊm th«ng dông 0 7211 14 92  ­ ­ ­ ­ D¹ng cuén ®Ó c¸n l¹i 0 7211 14 93 ­ ­ ­ ­ D¹ng lîn sãng 0 7211 14 94 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, d¹ng ®ai vµ d¶i 0 7211 14 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7211 19 ­ ­ Lo¹i kh¸c:   ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng  lîng trë lªn: 7211 19 11   ­   ­   ­   ­   D¹ng   b¨ng   vµ   nÑp,   chiÒu   réng  0 trªn 25mm nhng kh«ng qu¸ 100mm 7211 19 12 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, d¹ng ®ai vµ d¶i 0 7211 19 19  ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c  0  ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7211 19 91 ­   ­   ­   ­   D¹ng   b¨ng   vµ   nÑp,   chiÒu   réng  0 trªn 100mm  7211 19 92  ­ ­ ­ ­ D¹ng cuén ®Ó c¸n l¹i 0 7211 19 93 ­ ­ ­ ­ D¹ng lîn sãng 0 7211 19 94 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, d¹ng ®ai vµ d¶i 0 7211 19 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ Cha ®îc gia c«ng qu¸ møc c¸n nguéi (Ðp  nguéi): 7211 23 ­  ­ Cã  hµm  lîng  carbon   díi  0,25%  träng  lîng: 7211 23 10 ­ ­ ­ D¹ng lîn sãng 0 7211 23 20 ­ ­ ­ D¹ng b¨ng vµ nÑp, chiÒu réng trªn  0
 9. 9 25mm nhng kh«ng qu¸ 100mm 7211 23 30 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, d¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu  0 réng kh«ng qu¸ 400mm 7211 23 40 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, d¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu  0 réng trªn 400mm 7211 23 50 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, chiÒu dµy trªn 40mm 0 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7211 23 91 ­ ­ ­ ­ ChiÒu dµy tõ 0,170mm trë xuèng 0 7211 23 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7211 29 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7211 29 11 ­ ­ ­ ­ D¹ng lîn sãng 0 7211 29 12 ­   ­   ­   ­   D¹ng   b¨ng   vµ   nÑp,   chiÒu   réng  0 trªn 25mm nhng kh«ng qu¸ 100mm 7211 29 13 ­   ­   ­   ­   Lo¹i   kh¸c,   d¹ng   ®ai   vµ   d¶i,  0 chiÒu réng kh«ng qu¸ 400mm 7211 29 14 ­   ­   ­   ­   Lo¹i   kh¸c,   d¹ng   ®ai   vµ   d¶i,  0 chiÒu réng trªn 400mm 7211 29 15 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, chiÒu dµy tõ 0,170mm  0 trë xuèng 7211 29 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ ­ Chøa hµm lîng carbon tõ 0,6% träng  lîng trë lªn: 7211 29 21 ­   ­   ­   ­   D¹ng   b¨ng   vµ   nÑp,   chiÒu   réng  0 trªn 25mm nhng kh«ng qu¸ 100mm 7211 29 22 ­   ­   ­   ­   Lo¹i   kh¸c,   d¹ng   ®ai   vµ   d¶i,  0 chiÒu réng kh«ng qu¸ 400mm 7211 29 23 ­   ­   ­   ­   Lo¹i   kh¸c,   d¹ng   ®ai   vµ   d¶i,  0 chiÒu réng trªn 400mm 7211 29 29 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7211 90 ­ Lo¹i kh¸c: ­ ­ Chøa hµm lîng carbon tõ 0,6% trë lªn  tÝnh theo träng lîng: 7211 90 11 ­ ­ ­ D¹ng b¨ng vµ nÑp, chiÒu réng trªn  0 25mm nhng kh«ng qu¸ 100mm  7211 90 12 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, d¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu  0 réng kh«ng qu¸ 400mm 7211 90 13 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, d¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu  0 réng trªn 400mm 7211 90 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7211 90 91 ­ ­ ­ D¹ng lîn sãng 0 7211 90 92 ­ ­ ­ D¹ng b¨ng vµ nÑp, chiÒu réng trªn  0 25mm nhng kh«ng qu¸ 100mm 7211 90 93 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, d¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu  0 réng kh«ng qu¸ 400mm 7211 90 94 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, d¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu  0 réng trªn 400mm 7211 90 95 ­   ­   ­   Lo¹i   kh¸c,   chiÒu   dµy   tõ   0,170mm  0
 10. 10 trë xuèng 7211 90 99 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7212 C¸c s¶n phÈm s¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim  c¸n   ph¼ng,   cã   chiÒu   réng   díi   600mm,   ®∙  phñ, m¹ hoÆc tr¸ng 7212 10 ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng thiÕc: ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng l­ îng trë lªn: 7212 10 11 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸ 6mm vµ chiÒu réng kh«ng qu¸ 400mm 7212 10 12 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸   6mm   vµ   chiÒu   réng   trªn   400mm   nhng  kh«ng qu¸ 500mm  7212 10 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7212 10 91 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸ 6mm vµ chiÒu réng kh«ng qu¸ 400mm 7212 10 92 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸   6mm   vµ   chiÒu   réng   trªn   400mm   nhng  kh«ng qu¸ 500mm  7212 10 99 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7212 20 ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng kÏm b»ng ph¬ng ph¸p  ®iÖn ph©n: 7212 20 11 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu réng kh«ng  0 qu¸ 400mm 7212 20 12 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu réng trªn  0 400mm nhng kh«ng qu¸ 500mm  7212 20 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% trë lªn  tÝnh   theo   träng   lîng,   cha   lµm   lîn   sãng  (cã mói): 7212 20 21 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu réng kh«ng  0 qu¸ 400mm 7212 20 22 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu réng trªn  0 400mm nhng kh«ng qu¸ 500mm  7212 20 29 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ Lo¹i kh¸c, ®îc lµm lîn sãng: 7212 20 31 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸ 6mm vµ chiÒu réng kh«ng qu¸ 400mm 7212 20 32 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸   6mm   vµ   chiÒu   réng   trªn   400mm   nhng  kh«ng qu¸ 500mm  7212 20 33 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, chiÒu dÇy tõ 1,5mm trë  0 xuèng 7212 20 39 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ Lo¹i kh¸c, lîn sãng: 7212 20 91 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸ 6mm vµ chiÒu réng kh«ng qu¸ 400mm
 11. 11 7212 20 92 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸   6mm   vµ   chiÒu   réng   trªn   400mm   nhng  kh«ng qu¸ 500mm  7212 20 93 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, chiÒu dÇy tõ 1,5mm trë  0 xuèng 7212 20 99 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7212 30 ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng kÏm b»ng ph¬ng ph¸p  kh¸c: 7212 30 11 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu réng kh«ng  0 qu¸ 400mm 7212 30 12 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu réng trªn  0 400mm nhng kh«ng qu¸ 500mm  7212 30 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­  ­ Chøa   hµm  lîng  carbon  tõ  0,6%  träng  lîng trë lªn, kh«ng lîn sãng: 7212 30 21 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu réng kh«ng  0 qu¸ 400mm 7212 30 22 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu réng trªn  0 400mm nhng kh«ng qu¸ 500mm  7212 30 29 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ Lo¹i kh¸c, lîn sãng: 7212 30 31 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu réng kh«ng  0 qu¸ 400mm 7212 30 32 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu réng trªn  0 400mm nhng kh«ng qu¸ 500mm  7212 30 33 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, chiÒu dÇy tõ 1,5mm trë  0 xuèng 7212 30 39 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ Lo¹i kh¸c, kh«ng lîn sãng: 7212 30 91 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu réng kh«ng  0 qu¸ 400mm 7212 30 92 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu réng trªn  0 400mm nhng kh«ng qu¸ 500mm  7212 30 93 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, chiÒu dÇy tõ 1,5mm trë  0 xuèng 7212 30 99 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7212 40 ­ §îc s¬n, quÐt hoÆc tr¸ng plastic: ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng l­ îng trë lªn: 7212 40 11 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu réng kh«ng  0 qu¸ 400mm 7212 40 12 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu réng trªn  0 400mm nhng kh«ng qu¸ 500mm  7212 40 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7212 40 21 ­   ­   ­   D¹ng   ®ai   hoÆc   d¶i,   chiÒu   réng  0 kh«ng qu¸ 400mm 7212 40 22 ­ ­ ­ D¹ng ®ai hoÆc d¶i, chiÒu réng trªn  0
 12. 12 400mm nhng kh«ng qu¸ 500mm  7212 40 23 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, chiÒu dÇy tõ 1,5mm trë  0 xuèng 7212 40 29 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7212 50 ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   b»ng   ph¬ng   ph¸p  kh¸c: ­ ­ M¹ hoÆc tr¸ng hîp kim nh«m­kÏm: ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng  lîng trë lªn: 7212 50 11 ­ ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸ 6mm vµ chiÒu réng kh«ng qu¸ 400mm 7212 50 12 ­ ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸   6mm   vµ   chiÒu   réng   trªn   400mm   nhng  kh«ng qu¸ 500mm  7212 50 13 ­   ­   ­   ­   Lo¹i   kh¸c,   chiÒu   dÇy   tõ   1,5mm  0 trë xuèng 7212 50 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7212 50 21 ­ ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸ 6mm vµ chiÒu réng kh«ng qu¸ 400mm 7212 50 22 ­ ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸   6mm   vµ   chiÒu   réng   trªn   400mm   nhng  kh«ng qu¸ 500mm  7212 50 23 ­   ­   ­   ­   Lo¹i   kh¸c,   chiÒu   dÇy   tõ   1,5mm  0 trë xuèng 7212 50 29 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ M¹ hoÆc tr¸ng oxit crom hoÆc crom vµ  oxit crom (kÓ c¶ thÐp kh«ng tr¸ng thiÕc  (tin­free)): ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng  lîng trë lªn: 7212 50 31 ­ ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸ 6mm vµ chiÒu réng kh«ng qu¸ 400mm 7212 50 32 ­ ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸   6mm   vµ   chiÒu   réng   trªn   400mm   nhng  kh«ng qu¸ 500mm  7212 50 39 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7212 50 41 ­ ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸ 6mm vµ chiÒu réng kh«ng qu¸ 400mm 7212 50 42 ­ ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸   6mm   vµ   chiÒu   réng   trªn   400mm   nhng  kh«ng qu¸ 500mm  7212 50 43 ­   ­   ­   ­   Lo¹i   kh¸c,   chiÒu   dÇy   tõ   1,5mm  0 trë xuèng 7212 50 49 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ Lo¹i kh¸c: ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% trë lªn  tÝnh theo träng lîng:
 13. 13 7212 50 51 ­ ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸ 6mm vµ chiÒu réng kh«ng qu¸ 400mm 7212 50 52 ­ ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸   6mm   vµ   chiÒu   réng   trªn   400mm   nhng  kh«ng qu¸ 500mm  7212 50 59 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7212 50 61 ­ ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸ 6mm vµ chiÒu réng kh«ng qu¸ 400mm 7212 50 62 ­ ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸   6mm   vµ   chiÒu   réng   trªn   400mm   nhng  kh«ng qu¸ 500mm  7212 50 63 ­   ­   ­   ­   Lo¹i   kh¸c,   chiÒu   dÇy   tõ   1,5mm  0 trë xuèng 7212 50 69 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7212 60 ­ §îc d¸t phñ: ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng l­ îng trë lªn: 7212 60 11 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸ 6mm vµ chiÒu réng kh«ng qu¸ 400mm 7212 60 12 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸   6mm   vµ   chiÒu   réng   trªn   400mm   nhng  kh«ng qu¸ 500mm  7212 60 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7212 60 21 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸ 6mm vµ chiÒu réng kh«ng qu¸ 400mm 7212 60 22 ­ ­ ­ D¹ng ®ai vµ d¶i, chiÒu dµy kh«ng  0 qu¸   6mm   vµ   chiÒu   réng   trªn   400mm   nhng  kh«ng qu¸ 500mm  7212 60 23 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, chiÒu dÇy tõ 1,5mm trë  0 xuèng 7212 60 29 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7213 S¾t   hoÆc   thÐp   kh«ng   hîp   kim   d¹ng   thanh  vµ   que,   d¹ng   cuén   cuèn   kh«ng   ®Òu,   ®îc  c¸n nãng  7213 10 ­   Cã   r¨ng   khÝa,   r∙nh,   g©n   vµ   c¸c   d¹ng  kh¸c ®îc t¹o thµnh trong qu¸ tr×nh c¸n: 7213 10 10 ­ ­ Cã tiÕt diÖn mÆt c¾t ngang h×nh trßn  0 kh«ng qu¸ 50 mm2 7213 10 20 ­ ­ Cã chiÒu réng mÆt c¾t ngang h×nh ch÷  0 nhËt (kÓ c¶ h×nh vu«ng) kh«ng qu¸ 20mm 7213 10 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7213 20 ­ Lo¹i kh¸c, b»ng thÐp dÔ c¾t gät: 7213 20 10 ­ ­ Lo¹i cã ®êng kÝnh trung b×nh tõ 5mm  0 ®Õn 20mm 7213 20 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ Lo¹i kh¸c: 7213 91 ­ ­ Cã ®êng kÝnh mÆt c¾t ngang h×nh trßn 
 14. 14 díi 14mm: 7213 91 10 ­ ­ ­ Lo¹i ®Ó lµm que hµn 0 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7213 91 91 ­ ­ ­ ­ ThÐp lµm cèt bª t«ng 0 7213 91 92 ­ ­ ­ ­ ThÐp t¸n nguéi ë d¹ng cuén  0 7213 91 93 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 0 7213 91 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7213 99 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7213 99 10 ­ ­ ­ §Ó lµm que hµn 0 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7213 99 91 ­ ­ ­ ­ ThÐp lµm cèt bª t«ng 0 7213 99 92 ­ ­ ­ ­ ThÐp t¸n nguéi ë d¹ng cuén  0 7213 99 93 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 0 7213 99 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7214 S¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim ë d¹ng thanh  vµ que kh¸c, míi chØ qua rÌn, c¸n nãng,  kÐo nãng hoÆc Ðp ®ïn nãng kÓ c¶ c«ng ®o¹n  xo¾n sau khi c¸n 7214 10 ­ §∙ qua rÌn: 7214 10 10 ­ ­ Cã hµm lîng carbon díi 0,6% träng l­ 0 îng  7214 10 20 ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng l­ 0 îng trë lªn 7214 20 00 ­ Cã r¨ng khÝa r¨ng, r∙nh, g©n hoÆc c¸c  0 d¹ng kh¸c ®îc t¹o thµnh trong qu¸ tr×nh  c¸n hoÆc xo¾n sau khi c¸n 7214 30 00 ­ Lo¹i kh¸c, b»ng thÐp dÔ c¾t gät 0 ­ Lo¹i kh¸c: 7214 91 ­   ­   MÆt   c¾t   ngang   h×nh   ch÷   nhËt   (trõ  h×nh vu«ng): ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon díi 0,6% träng  lîng:  7214 91 11 ­ ­ ­ ­ Lo¹i lµm cèt bª t«ng 0 7214 91 12 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 0 7214 91 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng  lîng trë lªn: 7214 91 21 ­ ­ ­ ­ Lo¹i lµm cèt bª t«ng 0 7214 91 22 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 0 7214 91 29 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7214 99 ­ ­ Lo¹i kh¸c: ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon díi 0,25% träng  lîng: 7214 99 11 ­ ­ ­ ­ ThÐp lµm cèt bª t«ng 0 7214 99 12 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 0 7214 99 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,25% ®Õn d­ íi 0,6% träng lîng:
 15. 15 7214 99 21 ­ ­ ­ ­ ThÐp lµm cèt bª t«ng 0 7214 99 22 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 0 7214 99 29 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng  lîng trë lªn: 7214 99 31 ­ ­ ­ ­ ThÐp lµm cèt bª t«ng 0 7214 99 32 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 0 7214 99 39 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7215 S¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim ë d¹ng thanh  vµ que kh¸c 7215 10 00 ­ B»ng thÐp dÔ c¾t gät, míi chØ ®îc t¹o  0 h×nh nguéi hoÆc gia c«ng kÕt thóc nguéi 7215 50 00 ­ Lo¹i kh¸c, míi chØ ®îc t¹o h×nh nguéi  0 hoÆc gia c«ng kÕt thóc nguéi 7215 90 ­ Lo¹i kh¸c: ­ ­ Cã hµm lîng carbon díi 0,6% träng l­ îng: 7215 90 11 ­   ­   ­   Lo¹i   kh¸c,   trõ   thÐp   mangan   hoÆc  0 thÐp thanh trôc  7215 90 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7215 90 20 ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng l­ 0 îng trë lªn 7216 S¾t   hoÆc   thÐp   kh«ng   hîp   kim   d¹ng   gãc,  khu«n, h×nh 7216 10 00 ­   H×nh   ch÷   U,   I   hoÆc   H   kh«ng   gia   c«ng  0 qu¸ møc c¸n nãng, kÐo nãng hoÆc Ðp ®ïn,  cã chiÒu cao díi 80mm ­ H×nh ch÷ L hoÆc ch÷ T, kh«ng ®îc gia  c«ng qu¸ møc c¸n nãng, kÐo nãng hoÆc Ðp  ®ïn, cã chiÒu cao díi 80mm: 7216 21 00 ­ ­ H×nh ch÷ L 0 7216 22 00 ­ ­ H×nh ch÷ T 0 ­ H×nh ch÷ U, I, H, kh«ng gia c«ng qu¸  møc   c¸n   nãng,   kÐo   nãng   hoÆc   Ðp   ®ïn   cã  chiÒu cao tõ 80mm trë lªn: 7216 31 ­ ­ H×nh ch÷ U: ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ  0,6% träng  lîng trë lªn: 7216 31 11 ­ ­ ­ ­ Cã chiÒu cao tõ 80 mm nhng kh«ng  0 qu¸ 140 mm 7216 31 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7216 31 91 ­ ­ ­ ­ Cã chiÒu cao tõ 80 mm nhng kh«ng  0 qu¸ 140 mm 7216 31 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7216 32 ­ ­ H×nh ch÷ I: ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng  lîng trë lªn:
 16. 16 7216 32 11 ­ ­ ­ ­ Cã chiÒu cao tõ 80 mm nhng kh«ng  0 qu¸ 140 mm 7216 32 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7216 32 91 ­ ­ ­ ­ Cã chiÒu cao tõ 80 mm nhng kh«ng  0 qu¸ 140 mm 7216 32 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7216 33 ­ ­ H×nh ch÷ H: ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng  lîng trë lªn: 7216 33 11 ­ ­ ­ ­ Cã chiÒu cao tõ 80 mm nhng kh«ng  0 qu¸ 140 mm 7216 33 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7216 33 91 ­ ­ ­ ­ Cã chiÒu cao tõ 80 mm nhng kh«ng  0 qu¸ 140 mm 7216 33 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7216 40 ­ H×nh ch÷ L hoÆc ch÷ T, kh«ng gia c«ng  qu¸ møc c¸n nãng, kÐo nãng hoÆc Ðp ®ïn,  cã chiÒu cao tõ 80mm trë lªn: ­ ­ Cã hµm lîng c¸c bon tõ 0,6% träng l­ îng trë lªn: 7216 40 11 ­ ­ ­ H×nh ch÷ L cã chiÒu cao tõ 80 mm  0 nhng kh«ng qu¸ 140 mm 7216 40 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7216 40 91 ­ ­ ­ H×nh ch÷ L cã chiÒu cao tõ 80 mm  0 nhng kh«ng qu¸ 140 mm 7216 40 99 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7216 50 ­  Gãc, khu«n, h×nh kh¸c, kh«ng gia c«ng  qu¸  møc  c¸n  nãng,  kÐo  nãng  hoÆc  Ðp  ®ïn  qua khu«n: ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng l­ îng trë lªn: 7216 50 11 ­ ­ ­ Cã chiÒu cao díi 80 mm  0 7216 50 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0  ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7216 50 91 ­ ­ ­ Cã chiÒu cao díi 80 mm  0 7216 50 99 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ Gãc, khu«n, h×nh kh¸c, kh«ng gia c«ng  qu¸ møc t¹o h×nh nguéi hoÆc gia c«ng kÕt  thóc nguéi: 7216 61 00 ­ ­ Thu ®îc tõ c¸c s¶n phÈm c¸n ph¼ng 0 7216 69 ­ ­ Lo¹i kh¸c: ­ ­ ­ Gãc, trõ gãc cã r∙nh: 7216 69 11 ­ ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng  0 lîng   trë   lªn   vµ   chiÒu   cao   tõ   80mm   trë  lªn 7216 69 12 ­ ­ ­ ­ Cã chøa hµm lîng carbon tõ 0,6%  0
 17. 17 träng  lîng  trë  lªn  vµ  chiÒu   cao  díi  80  mm   7216 69 13 ­   ­   ­   ­   Lo¹i   kh¸c,   chiÒu   cao   tõ   80   mm  0 trë lªn 7216 69 14 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, chiÒu cao díi 80 mm 0 ­ ­ ­ Gãc, khu«n vµ h×nh kh¸c: 7216 69 21 ­ ­ ­ ­ ChiÒu dÇy tõ 5 mm trë xuèng 0 7216 69 29 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ Lo¹i kh¸c: 7216 91 ­ ­ §îc t¹o h×nh nguéi hoÆc gia c«ng kÕt  thóc  nguéi tõ c¸c s¶n phÈm c¸n máng: ­ ­ ­ Gãc, trõ gãc cã r∙nh: 7216 91 11 ­ ­ ­ ­ Cã chøa hµm lîng carbon tõ 0,6%  0 trë   lªn   tÝnh   theo   träng   lîng   vµ   chiÒu  cao tõ 80 mm trë lªn 7216 91 12 ­ ­ ­ ­ Cã chøa hµm lîng carbon tõ 0,6%  0 trë   lªn   tÝnh   theo   träng   lîng   vµ   chiÒu  cao díi 80 mm  7216 91 13 ­   ­   ­   ­   Lo¹i   kh¸c,   chiÒu   cao   tõ   80   mm  0 trë lªn  7216 91 14 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, chiÒu cao díi 80 mm 0 7216 91 20 ­ ­ ­ Gãc cã r∙nh, ®îc c¸n ®Þnh h×nh tõ  0 d¶i thÐp ®ét, ®∙ hoÆc cha s¬n hoÆc m¹ ­ ­ ­ Khu«n vµ h×nh kh¸c: 7216 91 31 ­ ­ ­ ­ ChiÒu dµy tõ 5mm trë xuèng 0 7216 91 39 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7216 99 00 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7217 D©y s¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim 7217 10 ­  Kh«ng  ®îc  m¹ hoÆc   tr¸ng,  ®∙  hoÆc  cha  ®îc ®¸nh bãng: 7217 10 10 ­  ­ Cã  hµm  lîng  carbon   díi  0,25%  träng  0 lîng ­   ­   Cã   chøa   hµm   lîng   c¸c   bon   tõ   0,25%  ®Õn díi 0,6% träng lîng: 7217 10 21 ­ ­ ­ D©y thÐp lµm nan hoa 0 7217 10 22 ­ ­ ­ D©y tanh, thÐp d©y dÑt cuén tang;  0 thÐp d©y dù øng lùc; d©y thÐp dÔ c¾t gät 7217 10 29 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng l­ îng trë lªn:  7217 10 31 ­   ­   ­   D©y   thÐp   lµm   nan   hoa,   d©y   tanh,  0 thÐp d©y dÑt cuén tang; thÐp d©y dù øng  lùc; d©y thÐp dÔ c¾t gät 7217 10 39 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7217 20 ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng kÏm: 7217 20 10 ­   ­   Cã   chøa   hµm   lîng   carbon   díi   0,25%  0 träng lîng
 18. 18 7217 20 21 ­   ­   ­   §îc   tr¸ng   b»ng   ph¬ng   ph¸p   ®iÖn  0 ph©n vµ d©y thÐp lµm nan hoa 7217 20 22 ­ ­ ­ ThÐp d©y dÑt cuén tang; thÐp d©y  0 dù  øng  lùc;  thÐp   d©y  cã hµm  lîng  silic  kh«ng   díi   0,1%,   träng   lîng   líp   kÏm   m¹  kh«ng díi 240g/m2 7217 20 29 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7217 20 31 ­   ­   ­   §îc   tr¸ng   b»ng   ph¬ng   ph¸p   ®iÖn  0 ph©n vµ d©y thÐp lµm nan hoa 7217 20 32 ­ ­ ­ ThÐp d©y dÑt cuén tang; thÐp d©y  0 dù  øng  lùc;  thÐp   d©y  cã hµm  lîng  silic  kh«ng díi 0,1%, ®îc m¹ kÏm víi träng l­ îng líp kÏm m¹ kh«ng díi 240g/m2 7217 20 33 ­ ­ ­ D©y thÐp carbon cao ®Ó lµm lâi c¸p  0 nh«m dÉn ®iÖn chÞu lùc (ACSR) 7217 20 39 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng l­ îng trë lªn: 7217 20 41 ­   ­   ­   §îc   tr¸ng   b»ng   ph¬ng   ph¸p   ®iÖn  0 ph©n vµ d©y thÐp lµm nan hoa 7217 20 42 ­ ­ ­ ThÐp d©y dÑt cuén tang; thÐp d©y  0 dù  øng  lùc;  thÐp   d©y  cã hµm  lîng  silic  kh«ng díi 0,1%, ®îc m¹ kÏm víi träng l­ îng líp kÏm m¹ kh«ng díi 240g/m2 7217 20 43 ­ ­ ­ D©y thÐp carbon cao ®Ó lµm lâi c¸p  0 nh«m dÉn ®iÖn chÞu lùc (ACSR) 7217 20 49 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7217 30 ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kim   lo¹i   c¬   b¶n  kh¸c: 7217 30 10 ­  ­ Cã  hµm  lîng  carbon   díi  0,25%  träng  0 lîng 7217 30 20 ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,25% ®Õn díi  0 0,6% träng lîng ­   ­   Cã   chøa   hµm   lîng   carbon   tõ   0,6%  träng lîng trë lªn: ­ ­ ­ D©y tanh (d©y thÐp carbon cao phñ  hîp kim ®ång ®Ó lµm tanh lèp):  7217 30 31 ­   ­   ­   ­   D©y   tanh   (d©y   thÐp   carbon   cao  0 phñ ®ång thau ®Ó lµm tanh lèp) 7217 30 32 ­ ­ ­ ­ D©y tanh (phñ hîp kim ®ång kh¸c,  0 d©y thÐp carbon cao ®Ó lµm tanh lèp) 7217 30 33 ­ ­ ­ ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng thiÕc 0 7217 30 39 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7217 30 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7217 90 ­ Lo¹i kh¸c: 7217 90 10 ­   ­   Cã   hµm   lîng   silic   kh«ng   díi   0,1%  0 träng lîng vµ ®îc m¹ kÏm víi träng lîng  líp kÏm m¹ kh«ng díi 240 g/m2, ngoµi bäc 
 19. 19 b»ng PVC 7217 90 20   ­   ­   Lo¹i   kh¸c   cã   hµm   lîng   carbon   díi  0 0,25% träng lîng, trõ hµng ho¸ thuéc m∙  sè 7217.90.10 7217 90 30   ­   ­   Lo¹i   kh¸c   cã   hµm   lîng   carbon   tõ  0 0,25% ®Õn díi 0,45% träng lîng, trõ hµng  ho¸ thuéc m∙ sè 7217.90.10 7217 90 40 ­   ­   Lo¹i   kh¸c   cã   hµm   lîng   carbon   tõ  0 0,45% ®Õn díi 0,6% träng lîng, trõ hµng  ho¸ thuéc m∙ sè 7217.90.10 7217 90 50 ­ ­ Lo¹i kh¸c cã hµm lîng carbon tõ 0,6%  0 träng   lîng   trë   lªn,   trõ   hµng   ho¸   thuéc  m∙ sè 7217.90.10 7223 D©y thÐp kh«ng gØ 7223 00 10 ­ Cã kÝch thíc mÆt c¾t ngang trªn 13mm 0 7223 00 90 ­ Lo¹i kh¸c 0 7301 Cäc cõ (sheet piling) b»ng s¾t hoÆc thÐp  ®∙   hoÆc   cha   ®îc   khoan   lç,   ®ôc   lç   hoÆc  ghÐp b»ng c¸c bé phËn l¾p r¸p; s¾t hoÆc  thÐp ë d¹ng gãc, khu«n, vµ c¸c d¹ng h×nh  ®∙ ®îc hµn 7301 10 00 ­ Cäc cõ 0 7301 20 00 ­ D¹ng gãc, khu«n vµ h×nh 0 7303 C¸c lo¹i èng, èng dÉn, thanh h×nh cã mÆt  c¾t rçng b»ng gang ®óc ­ C¸c lo¹i èng vµ èng dÉn:  7303 00 11 ­   ­   Lo¹i   cã   ®êng   kÝnh   ngoµi   kh«ng   qu¸  0 100mm 7303 00 12 ­ ­ Lo¹i cã ®êng kÝnh ngoµi trªn 100 mm  0 nhng kh«ng qu¸ 150mm  7303 00 13 ­ ­ Lo¹i cã ®êng kÝnh ngoµi  trªn 150 mm  0 nhng kh«ng qu¸ 600mm  7303 00 19 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ Lo¹i kh¸c, b»ng gang cÇu: 7303 00 21 ­   ­   Lo¹i   cã   ®êng   kÝnh   ngoµi   kh«ng   qu¸  0 100mm 7303 00 22 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ Lo¹i kh¸c: 7303 00 91 ­   ­   Lo¹i   cã   ®êng   kÝnh   ngoµi   kh«ng   qu¸  0 100mm 7303 00 92 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7304 C¸c   lo¹i   èng,   èng   dÉn   vµ   thanh   h×nh   cã  mÆt   c¾t   rçng,   kh«ng   nèi,   b»ng   s¾t   (trõ  gang ®óc) hoÆc thÐp 7304 10 00 ­  èng dÉn sö dông cho ®êng èng dÉn dÇu  0 vµ khÝ ­  èng  chèng,  èng  vµ  èng  khoan,  sö  dông  cho khoan dÇu hoÆc khÝ:
 20. 20 7304 21 00 ­ ­ èng khoan 0 7304 29 00 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ Lo¹i kh¸c, cã mÆt c¾t ngang h×nh trßn,  b»ng s¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim: 7304 31 ­ ­ §îc kÐo nguéi hoÆc c¸n nguéi: 7304 31 10 ­ ­ ­ èng dÉn chÞu ¸p lùc cao  0 7304 31 20 ­ ­ ­ CÇn khoan, èng chèng cã ren vµ èng  0 nèi ren, dïng ®Ó khoan 7304 31 30 ­   ­   ­  èng   thÐp   kh«ng   hµn   ®Ó   s¶n   xuÊt  0 xÝch m¸y kÐo ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7304 31 91 ­ ­ ­ ­ Cã ®êng kÝnh ngoµi díi 140 mm vµ  0 hµm lîng carbon díi 0,45% träng lîng 7304 31 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7304 39 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7304 39 10 ­ ­ ­ èng dÉn chÞu ¸p lùc cao  0 7304 39 20 ­   ­   ­  èng   thÐp   kh«ng   hµn   ®Ó   s¶n   xuÊt  0 xÝch m¸y kÐo ­ ­ ­  Lo¹i kh¸c: 7304 39 91 ­ ­ ­ ­ Cã ®êng kÝnh ngoµi díi 140 mm vµ  0 cã hµm lîng carbon díi 0,45% träng lîng 7304 39 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ Lo¹i kh¸c, cã mÆt c¾t ngang h×nh trßn  b»ng thÐp kh«ng gØ: 7304 41 ­ ­ §îc kÐo nguéi hoÆc c¸n nguéi: 7304 41 10 ­ ­ ­ èng dÉn chÞu ¸p lùc cao  0 7304 41 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7304 49 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7304 49 10 ­ ­ ­ èng dÉn chÞu ¸p lùc cao  0 7304 49 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 ­ Lo¹i kh¸c, cã mÆt c¾t ngang h×nh trßn,  b»ng thÐp hîp kim kh¸c: 7304 51 ­ ­ §îc kÐo nguéi hoÆc c¸n nguéi:  7304 51 10 ­ ­ ­ èng dÉn chÞu ¸p lùc cao  0 7304 51 20 ­ ­ ­ CÇn khoan, èng chèng, èng cã chèt  0 vµ hép ren, dïng ®Ó khoan 7304 51 30 ­   ­   ­  èng   thÐp   kh«ng   hµn   ®Ó   s¶n   xuÊt  0 xÝch m¸y kÐo 7304 51 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7304 59 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 7304 59 10 ­ ­ ­ èng dÉn chÞu ¸p lùc cao  0 7304 59 20 ­   ­   ­  èng   thÐp   kh«ng   hµn   ®Ó   s¶n   xuÊt  0 xÝch m¸y kÐo 7304 59 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 7304 90 ­ Lo¹i kh¸c: 7304 90 10 ­ ­ èng dÉn chÞu ®îc ¸p lùc cao  0 7304 90 20 ­ ­  èng thÐp kh«ng hµn ®Ó s¶n xuÊt xÝch  0 m¸y kÐo
Đồng bộ tài khoản