Quyết định 24/2002/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định 24/2002/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 24/2002/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ điện thoại quốc tế sử dụng giao thức IP (điện thoại IP quốc tế)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 24/2002/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña bé  tr n g  b é   u  c h Ý n h, viÔ n  th«ng  ë b sè 24/2002/Q§­B B C V T  n g µ y 18  th¸ng  12 n¨ m  2002 v Ò  viÖc b a n  h µ n h   cíc d Þ c h  vô  ®i Ö n  tho¹i u èc tÕ sö  d ô n g    q giao thøc IP (®iÖn tho¹i  IP q u èc tÕ) B é  tr ëng bé bu chÝnh, viÔn th«ng C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  90/2002/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 11  11    n¨m  2002 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh     vÒ chøc n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  tæ  chøc  cña  Bu  Bé  chÝnh,ViÔn    th«ng; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  99/1998/Q§­ sè  TTg ngµy 26/5/1998 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  qu¶n      cícBu  vÒ  lýgi¸vµ    chÝnh ViÔn th«ng; C¨n  Th«ng   03/1999/TT­ cø  tsè  TCB§  ngµy 11/5/1999 cña    Tæng  côc  Bu  ®iÖn  íng dÉn  H   thùc hiÖn    NghÞ ®Þnh  109/1997/N§­   sè  CP ngµy  12/11/1997  cña  ChÝnh  phñ  Bu  vÒ  chÝnh  ViÔn  vµ  th«ng  QuyÕt  vµ  ®Þnh  99/1998/Q§­ sè  TTg ngµy 26/5/1998 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  qu¶n      cícBu  vÒ  lýgi¸vµ    chÝnh  ViÔn th«ng; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Vô  ëng  KÕ   Vô  ho¹ch ­TµichÝnh,      Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu  1. Nay ban hµnh    cíc ®iÖn tho¹iIP    quèc  gäi tõ  tÕ    m¹ng cè  ®Þnh  PSTN   îcquy  ®   ®Þnh  sau: nh  1.C ícli         ªnl¹c®iÖn  tho¹i quèc  títÊtc¶       IP  tÕ      c¸cníc:0,12 USD/6  i   gi©y. 2. C ícli         ªnl¹c®iÖn  tho¹i quèc  t¹   IP  tÕ  inhµ  thuªbao    giê ngµy    tõ 23    h«m   tr   íc ®Õn   giê s¸ng  7    ngµy h«m   sau    c¸c ngµy trong tuÇn, ngµy        lÔ, ngµy Chñ  nhËt:0,095    USD/6 gi©y. 3. PhÇn        lÎthêigian cuèicïng cña        mét cuéc  ªnl¹ccha  li     ®Õn   gi©y  îc 6  ®   lµm      gi©y,cuéc  ªnl¹ccha    trßnlµ6    li     tímét  i phót® îclµm          trßnlµmét phót. 4.Liªnl¹c®iÖn        tho¹i quèc  t¹ c¸c®iÓm    IP  tÕ  i     c«ng céng  ngêiphôc    cã    vô: Ngoµi møc     ªnl¹cquy    cíc li     ®Þnh  i t¹ kho¶n    §iÒu  1; 2  nµy, ® îc thu      thªm 454  ®ång/cuéc. 5. Møc       cíc quy ®Þnh  i t¹ kho¶n      §iÒu  1; 2; 4  nµy cha bao gåm  thuÕ    gi¸ trÞgiat¨ng.     §iÒu 2.  íc liªnl¹cquèc  cña      C       tÕ  c¸c thuª bao Fax  thuªbao  vµ    truyÒn  sè liÖu trong b¨ng tho¹itiªuchuÈn      (truyÒn  liÖu  sè  qua  êng  ® d©y thuª bao    ®iÖn tho¹i  dông  )sö  giao thøc  ® îc¸p dông  ®èi víicícli       IP      nh        ªnl¹c®iÖn  tho¹i   IP  quèc  theo c¸cquy  tÕ      ®Þnh    t¹ §iÒu  i 1.
  2. 2 §iÒu    3. C¸c doanh nghiÖp cung cÊp dÞch  ®iÖn  vô  tho¹i quèc   IP  tÕ  ® îcphÐp    gi¶m kh«ng    qu¸ 15%   møc    cícquy ®Þnh    t¹ §iÒu  cña  i 1  QuyÕt  ®Þnh  nµy  cho    c¸ckh¸ch hµng      lín,kh¸ch hµng  Æc     ® biÖt. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      ngµy  cã  lùc kÓ tõ  01/01/2003, c¸c     quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i QuyÕt  ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙ibá. §iÒu    5. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  KÕ   V¨n    tr Vô  ho¹ch ­TµichÝnh,Thñ  ­        tr ëng    c¸c ®¬n  thuéc  Bu  vÞ  Bé  chÝnh, ViÔn    th«ng;Tæng     gi¸m ®èc, Gi¸m    ®èc  c¸c doanh    nghiÖp  cung  cÊp dÞch  ViÔn  vô  th«ng  Thñ  ëng    vµ  tr c¸c ®¬n  cã  vÞ  li   ªnquan  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản