Quyết định 25/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định 25/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 25/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng vàng thuộc nhóm 7108 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 25/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 25/2004/Q§­BTC  ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2004 VÒ viÖc söa ®æi thuÕ suÊt  thuÕ nhËp khÈu cña mét sè mÆt hµng vµng thuéc  nhãm 7108 trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®∙i Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø  BiÓu   thuÕ   theo  Danh   môc   nhãm  hµng   chÞu   thuÕ   nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ­UBTVQH10   ngµy 10/10/1998 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ X ®∙ ®­ îc   söa   ®æi,   bæ   sung   theo   NghÞ   quyÕt   sè   399/2003/NQ­ UBTVQH11   ngµy   19/06/2003   cña   Uû   ban   thêng   vô   Quèc   héi   kho¸ XI; C¨n   cø   §iÒu   1   NghÞ   ®Þnh   sè   94/1998/N§­CP   ngµy   17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch thuÕ.  QUYÕT §ÞNH §iÒu   1:  Söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i  cña   mét   sè   mÆt   hµng   vµng   thuéc   nhãm   7108   quy   ®Þnh   t¹i  QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§­BTC ngµy 25/07/2003 cña Bé tr­ ëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh BiÓu thuÕ   thuÕ nhËp  khÈu  u ®∙i thµnh c¸c møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i  míi nh sau:    M∙ hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ  suÊt 
  2. 2 (%) 7108     Vµng (kÓ c¶ vµng m¹ b¹ch kim) cha  gia c«ng hoÆc ë d¹ng b¸n thµnh phÈm  hoÆc d¹ng bét       ­ Kh«ng ph¶i d¹ng tiÒn tÖ:   7108 11 00 ­ ­ D¹ng bét 0,5 7108 12   ­ ­ D¹ng cha gia c«ng kh¸c: 7108 12 10 ­ ­ ­ D¹ng khèi, thái vµ thanh ®óc 0,5 7108 12 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0,5 7108 13   ­ ­ D¹ng b¸n thµnh phÈm kh¸c: 7108 13 10 ­ ­ ­ D¹ng thanh, que, h×nh, l¸ vµ    1 d¶i 7108 13 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0,5 7108 20 00 ­ D¹ng tiÒn tÖ 0,5           §iÒu   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p  dông cho c¸c Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu nép cho c¬ quan  H¶i quan sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
Đồng bộ tài khoản