Quyết định 252/2002/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định 252/2002/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 252/2002/QĐ-TCHQ về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận khai điện tử trong thủ tục hải quan đối với loại hình gia công xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 252/2002/QĐ-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 252/2002/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 19 tháng 2 năm 2002 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 252/2002/QĐ-TCHQ NGÀY 19 THÁNG 2 NĂM 2002 V VI C ÁP D NG THÍ ĐI M TI P NH N KHAI ĐI N T TRONG TH T C H I QUAN Đ I V I LO I HÌNH GIA CÔNG XU T NH P KH U T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t h i quan ngày 29/6/2001; Căn c Ngh đ nh s 101/NĐ-CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch đ ki m tra, giám sát h i quan; Theo đ ngh c a ông C c trư ng C c công ngh thông tin và th ng kê h i quan; QUY T Đ NH Đi u 1: Áp d ng thí đi m vi c ti p nh n khai đi n t trong th t c h i quan đ i v i lo i hình gia công xu t nh p kh u t i các C c h i quan t nh, thành ph : Đ ng Nai, Bình Dương, TP H Chí Minh, TP H i phòng. Th i gian thí đi m là 6 tháng t ngày Quy t đ nh có hi u l c. Đi u 2: C c H i quan các t nh, thành ph tri n khai thí đi m ch u trách nhi m ch trì, ph i h p v i C c CNTT và th ng kê h i quan, các C c V có liên quan c a cơ quan T ng c c xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai t i đơn v c a mình. Các C c, V ch c năng thu c cơ quan T ng c c trong ph m vi ch c năng nhi m v c a mình có trách nhi m hư ng d n, h tr cho các đơn v tri n khai thí đi m. K t thúc th i gian thí đi m các C c h i quan thí đi m c n t ng k t và báo cáo k t qu v T ng c c. Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 4: Th trư ng các đơn v thu c cơ quan T ng c c, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph Đ ng Nai, Bình Dương, TP H Chí Minh, TP H i Phòng, ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Đ c Kiên (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản