Quyết định 27/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
84
lượt xem
4
download

Quyết định 27/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 27/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 27/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 27/2005/Q§­BTC  ngµy 13 th¸ng n¨m 2005 Quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý  vµ sö dông phÝ thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ tr÷ lîng kho¸ng s¶n Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03/6/2002 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ   phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 76/2000/N§­CP ngµy 15/12/2000 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Kho¸ng s¶n (söa  ®æi); C¨n cø  NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy  01/7/2003 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng (t¹i  C«ng v¨n sè 4770/BTNMT­KHTC ngµy 30/12/2004); Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1.   C¸c tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng kho¸ng s¶n  khi   tr×nh   c¬   quan   qu¶n   lý   nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn  thÈm  ®Þnh, xÐt duyÖt tr÷ lîng b¸o c¸o th¨m dß kho¸ng s¶n theo  quy ®Þnh cña ph¸p  luËt  vÒ kho¸ng  s¶n ph¶i  nép  phÝ  thÈm  ®Þnh ®¸nh gi¸ tr÷ lîng kho¸ng s¶n theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh nµy. §iÒu   2.   Møc   thu   phÝ   thÈm   ®Þnh   ®¸nh   gi¸   tr÷   lîng  kho¸ng s¶n ®îc quy ®Þnh nh sau: STT Tæng chi phÝ th¨m dß ®Þa chÊt Møc thu 1 §Õn 200.000.000 ®ång 4.000.000 ®ång Trªn   200.000.000   ®ång   ®Õn  2 2% 500.000.000 ®ång Trªn   500.000.000   ®ång   ®Õn  3 1% 1.000.000.000 ®ång 10.000.000 ®ång +  Trªn   1.000.000.000   ®ång   ®Õn  4 (0,5% x phÇn vît trªn  10.000.000.000 ®ång 1 tû ®ång)
  2. 2 STT Tæng chi phÝ th¨m dß ®Þa chÊt Møc thu 55.000.000 ®ång +  Trªn   10.000.000.000   ®ång   ®Õn  5 (0,3% x phÇn vît trªn  20.000.000.000 ®ång 10 tû ®ång) 85.000.000 ®ång +  6 Trªn 20.000.000.000 ®ång (0,2% x phÇn vît trªn  20 tû ®ång) §iÒu   3.  PhÝ thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ tr÷ lîng kho¸ng s¶n  lµ   kho¶n   thu   thuéc   ng©n   s¸ch   nhµ   níc,   ®îc   qu¶n   lý,   sö  dông nh sau: 1. C¬ quan nhµ níc cã chøc n¨ng thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt  tr÷   lîng   b¸o   c¸o   th¨m   dß   kho¸ng   s¶n  theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt vÒ kho¸ng s¶n (c¬ quan thu phÝ) ®îc trÝch 90%  (chÝn  m¬i phÇn tr¨m)  sè tiÒn  phÝ  thu  ®îc ®Ó trang  tr¶i  chi   phÝ   cho   viÖc   thu   phÝ   theo   néi   dung   chi   cô   thÓ   sau  ®©y: a)   Chi   tr¶   c¸c   kho¶n   tiÒn   l¬ng   hoÆc   tiÒn   c«ng,   c¸c  kho¶n  phô  cÊp,   c¸c   kho¶n   ®ãng  gãp  theo   tiÒn   l¬ng,   tiÒn  c«ng,  theo  chÕ ®é hiÖn  hµnh cho lao ®éng trùc  tiÕp  thu  phÝ (kh«ng bao gåm chi phÝ tiÒn l¬ng cho c¸n bé c«ng chøc  ®∙ ®îc hëng tiÒn l¬ng  theo  chÕ ®é quy  ®Þnh  hiÖn hµnh),  båi dìng lµm thªm giê cho c¸n bé, lao ®éng cña c¬ quan  thu phÝ; b)   Chi   cho   c«ng   t¸c   thÈm   ®Þnh,   ®¸nh   gi¸   tr÷   lîng  kho¸ng s¶n vµ thu phÝ, gåm: ­   Chi   phÝ   kiÓm   tra   thùc   ®Þa   t¹i   khu   vùc   th¨m   dß  kho¸ng s¶n; ­ Chi  phÝ kiÓm  tra,  thÈm  ®Þnh tµi  liÖu  cña b¸o  c¸o  kÕt qu¶ th¨m dß kho¸ng s¶n; ­ Chi tr¶ tiÒn thï lao thuª mín chuyªn gia kiÓm tra,  thÈm ®Þnh, viÕt nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ b¸o c¸o kÕt qu¶ th¨m  dß kho¸ng s¶n; ­ Chi phÝ héi nghÞ, héi th¶o, häp Héi ®ång thÈm ®Þnh,  ®¸nh gi¸ tr÷ lîng kho¸ng s¶n. c) Chi phÝ trùc tiÕp phôc vô cho viÖc thu phÝ nh: v¨n  phßng phÈm, vËt t  v¨n phßng, ®iÖn tho¹i, ®iÖn, níc theo  tiªu chuÈn, ®Þnh møc hiÖn hµnh; d)   Chi   söa   ch÷a   thêng   xuyªn,   söa   ch÷a   lín   tµi   s¶n,  m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c thu phÝ; ®)  Chi mua  s¾m vËt  t, nguyªn   liÖu vµ  c¸c kho¶n  chi  kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc thu phÝ; e)   Chi   khen   thëng,   phóc   lîi   cho   c¸n   bé,   nh©n   viªn  trùc tiÕp thu phÝ trong ®¬n vÞ theo nguyªn t¾c b×nh qu©n 
  3. 3 mét n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc  hiÖn nÕu sè thu n¨m nay cao h¬n n¨m tríc vµ b»ng 2 (hai)  th¸ng   l¬ng   thùc   hiÖn   nÕu   sè   thu   n¨m   nay   thÊp   h¬n   hoÆc  b»ng n¨m tríc. Hµng   n¨m,   c¬   quan   thu   phÝ   ph¶i   quyÕt   to¸n   thu   chi  theo thùc tÕ. Sau khi quyÕt to¸n ®óng chÕ ®é, sè tiÒn phÝ  cha chi trong  n¨m  ®îc phÐp chuyÓn  sang n¨m sau ®Ó tiÕp  tôc chi theo chÕ ®é quy ®Þnh. TiÒn phÝ ®Ó l¹i cho c¬ quan  thu phÝ ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc thu phÝ kh«ng ph¶n  ¸nh vµo ng©n s¸ch nhµ níc. 2.   C¬   quan  thu  phÝ   cã   tr¸ch   nhiÖm   kª   khai,   nép   vµ  quyÕt  to¸n  10% (mêi phÇn  tr¨m)  sè tiÒn phÝ thu ®îc vµo  ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh cña Môc lôc ng©n s¸ch nhµ  níc hiÖn hµnh. §iÒu   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ Th«ng t  liªn  bé sè 343­TTLB ngµy 05/3/1987 cña liªn bé Bé Tµi chÝnh ­  Uû ban Khoa häc vµ Kü thuËt nhµ níc vÒ  trÝch nép lÖ phÝ  tr×nh duyÖt luËn chøng kinh tÕ kü thuËt chØ tiªu tÝnh tr÷  lîng kho¸ng s¶n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ th¨m dß ®Þa chÊt t¹i  Héi ®ång XÐt duyÖt tr÷ lîng kho¸ng s¶n. §iÒu   5.   C¸c   vÊn   ®Ò   kh¸c   liªn   quan   ®Õn   viÖc   thu,  nép, qu¶n lý, sö dông, c«ng khai chÕ ®é thu phÝ, chøng tõ  thu   phÝ   kh«ng   ®Ò   cËp   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   nµy   ®îc   thùc   hiÖn  theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè   63/2002/TT­BTC   ngµy  24/7/2002   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thùc   hiÖn   c¸c   quy  ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. §iÒu   6.   Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng nép phÝ,  c¬ quan cã chøc n¨ng  thÈm  ®Þnh, xÐt duyÖt  tr÷ lîng b¸o  c¸o   th¨m   dß   kho¸ng   s¶n  vµ   c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản