Quyết định 30/2001/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
81
lượt xem
2
download

Quyết định 30/2001/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 30/2001/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư trên địa bàn của tỉnh và điều chỉnh định mức chi phí quy hoạch xây dựng đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 30/2001/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  X © y  d ù n g  S è  30/2001/Q§­B X D   ën n g µy  18 th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  viÖc ba n  h µ n h  ® Þ n h   ø c   V m chi p h Ý  q u y  h o¹ch  æ n g   Ó   Ö  thèng c¸c  «  thÞ vµ  t th h ® k h u  d © n  c trªn ® Þ a  b µ n   ña tØn h   c vµ ®i Ò u  ch Ø n h   ® Þ n h  m ø c  c hi  h Ý  q u y  h o¹ch x © y   ù n g  ® «  thÞ p d B é  tr ëng B é  X © y  dùng  ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy 04/3/1994 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh    vÒ chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña  X©y   Bé  dùng. ­ C¨n  Quy    cø  chÕ qu¶n    lý®Çu    x©y  tvµ  dùng ban hµnh  kÌm  theo  NghÞ   ®Þnh   52/1999/CP  sè  ngµy 08/7/1999  NghÞ   vµ  ®Þnh   12/2000/CP  sè  ngµy  05/5/2000 cña    ChÝnh  phñ. ­ C¨n  ChØ   cø  thÞ  30/1999/CT­ sè  TTg ngµy 26/10/1999 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  c«ng    vÒ  t¸cquy ho¹ch vµ    qu¶n    lýx©y  dùng  thÞ. ®«  ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   77/2000/N§­   sè  CP ngµy  15/12/2000 cña ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  ®iÒu  chØnh møc  tiÒn l  ¬ng    tèithiÓu,møc    phô cÊp  sinh ho¹t vµ      phÝ         îng hëng ¬ng,phô  ®èi víi ®èi t   c¸c l   cÊp  sinhho¹tphÝ  vµ      kh¸c. ­ Theo      ®Ò nghÞ cña    c¸c ¤ng:ViÖn  ëng    tr ViÖn  Kinh  x©y  tÕ  dùng;Vô  ­   tr ëng  Qu¶n    Vô  lýkiÕn      tróc­ quy ho¹ch;Trëng    ban qu¶n      ¸n  lýc¸c dù  kh¶o    s¸t x©y  dùng. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Ban  hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh nµy  §Þnh  møc    chiphÝ  quy  ho¹ch    hÖ thèng      c¸c ®« thÞ  khu  vµ  d©n  c trªn®Þa     bµn  cña tØnh  ®iÒu  vµ  chØnh  ®Þnh  møc     chi phÝ quy ho¹ch x©y  dùng    ®« thÞ    ®Ó thay  thÕ  §Þnh  møc  chi phÝ  quy ho¹ch quy ®Þnh  t¹ v¨n b¶n sè 1805/BXD­VKT  ngµy  i 10/10/2001 cña  X©y  Bé  dùng  thay  vµ  thÕ    ®iÒu  hÖ sè  chØnh    chi phÝ quy  ho¹ch quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   03/2001/TT­ tsè  BXD  ngµy  13/2/2001 cña  X©y  Bé  dùng híng dÉn    ®iÒu chØnh  to¸nc«ng  dù    tr×nh x©y    dùng. §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  thèng  nhÊt trong c¶      n­ íckÓ      tõngµy  th¸ng01  01    n¨m 2002. §iÒu  3: C¸c  Bé,  quan  c¬  ngang      bé, Uû ban nh©n d©n  c¸c tØnh,  thµnh phè trùc thuéc    Trung ¬ng  tr¸ch nhiÖm   chøc    cã    tæ  thihµnh  QuyÕt  ®Þnh nµy.
  2. 2  § Þ n h  m ø c  c hi p h Ý  q u y  h o¹ch t æ n g  th Ó  h Ö  thèng  c¸c ® «  thÞ v µ k h u  d © n  c trªn ® Þ a  b µ n  c ñ a t Ø n h   v µ ®i Ò u  c h Ø n h  ® Þ n h  m ø c  c hi p h Ý  q u y  h o¹ch  x © y  d ù n g  ® «  thÞ (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  30/2001/Q§­ sè  BXD  ngµy  18/12/2001 cña  tr   Bé  ëng  X©y  Bé  dùng) 1. §Þnh    møc     chiphÝ quy ho¹ch tæng thÓ    hÖ thèng      c¸c ®« thÞ  khu  vµ  d©n  n«ng  c  th«n trªn®Þa      bµn cña  tØnh: 1.1.§Þnh    møc     chiphÝ  a  (ch gåm   thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng)quy    ho¹ch tæng  thÓ    hÖ thèng    thÞ  khu  c¸c®«  vµ  d©n  n«ng  c  th«n    trªn®Þa  bµn cña tØnh bao  gåm       c¸c chiphÝ    ®Ó hoµn  thµnh toµn  c«ng  bé  viÖc  s¶n  vµ  phÈm  quy ho¹ch  tæng  thÓ    hÖ thèng      c¸c ®« thÞ  khu  vµ  d©n c n«ng  th«n    trªn®Þa  bµn cña  tØnh. Chi          tiÕtvÒ néi dung  c«ng  viÖc  yªu  vµ  cÇu  s¶n phÈm  thiÕtkÕ     quy  ho¹ch      nãi trªntheo quy  ®Þnh  i t¹ V¨n b¶n  722/BXD­KTQH   sè  ngµy 5/5/2000  cña  X©y  Bé  dùng. 1.2.§Þnh    møc    chiphÝ  quy ho¹ch tæng    thÓ    hÖ thèng    thÞ  khu  c¸c®«  vµ  d©n c n«ng th«n    trªn ®Þa  bµn cña tØnh  îc quy  ®   ®Þnh   thÓ  b¶ng    cô  ë  díi ®©y:                                                    Quy   m« 4.000 3.000 2.000 1.000 500 300 200 d©n  sè                                      (1000                      d©n) §Þnh  møc chiphÝ   §Þnh  møc    chiphÝ    ¸n quy  470 430 410 360 lËp ®å    310 290 260 ho¹ch (tr     iÖu®ång) §Þnh  møc    chiphÝ  nhiÖm   lËp  vô  7 8 9 9,5 10 10 10 quy  ho¹ch (%)   §Þnh  møc     chi phÝ  qu¶n      8 lý,xÐt 9,5 10 11 11,5 11,5 11,5 duyÖt ®å      ¸n quy  ho¹ch (%)   1.3.Quy      m« d©n    sè:Quy    m« d©n  tÝnh  sè  theo  liÖu vÒ  sè    d©n  cña  sè  tØnh  theo kÕt    qu¶  ®iÒu    trad©n  cña  sè  Nhµ  níc. 1.4.§Þnh    møc    chiphÝ  quy  ho¹ch t¹ b¶ng            i  trªnphï hîp víiviÖc  ®å    lËp  ¸n quy ho¹ch tæng thÓ    hÖ thèng      c¸c ®« thÞ  khu  vµ  d©n  n«ng  c  th«n cña tØnh  víiyªu    cÇu  b¶n    tû lÖ  vÏcã    1/50.000;®∙  ®iÒu    cã  chØnh  quy  ho¹ch tæng thÓ  kinhtÕ        x∙héi; kh«ng thuéc tØnh    miÒn    nói, tØnh  huyÖn  cã  ®¶o. KhilËp ®å        ¸n  quy ho¹ch cho tØnh  ®iÒu  cã  kiÖn  kh¸c víi®iÒu      kiÖn trªn,   ®Þnh  th×  møc    chi phÝ  îc®iÒu  ®   chØnh  theo c¸chÖ  (lµtÝch      khicã        trë     sè    c¸chÖ sè    tõhaihÖ sè    lªn)so      víi ®Þnh  møc quy ®Þnh   t¹ b¶ng    sau: i trªnnh  ­ Yªu    cÇu b¶n    tû lÖ  vÏ cã    1/100.000 th× ®Þnh møc     chi phÝ  îc ®iÒu  ®   chØnh      K 1=  víi sè  hÖ 0,9; ­ TØnh    cha ®iÒu chØnh quy ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ      îc ®iÒu    x∙ héi,®   chØnh      K 2=1,2; víi sè  hÖ
  3. 3 ­ TØnh  miÒn  nói, tØnh  huyÖn  ®¶o, ® îc ®iÒu chØnh    hÖ     cã  víi sè  K 3=1,15 1.5.§Þnh    møc     chiphÝ  lËp nhiÖm   quy  vô  ho¹ch  ®Þnh  vµ  møc     chiphÝ  qu¶n      lý,xÐt duyÖt  ¸n quy  ®å    ho¹ch  îcquy  ®   ®Þnh b»ng    %   víi®Þnh  tû lÖ  so    møc    chiphÝ    ¸n quy  lËp ®å    ho¹ch.Chi phÝ        ®Ó thùc hiÖn      c¸cviÖc nµy  îcx¸c ®     ®Þnh  thÓ  cô  b»ng c¸ch lËp  to¸ntr×nh cÊp  thÈm    dù      cã  quyÒn  phª duyÖt nh­ ng  kh«ng  îcvît®Þnh  ®     møc    nãitrªn. 1.6.Khi thùc      hiÖn    quy  ®å ¸n  ho¹ch tæng  thÓ    hÖ thèng      c¸c ®« thÞ vµ  khu d©n  n«ng  c  th«n cña tØnh,thµnh    phè  quy    cã  m« d©n  kh«ng  sè  trïngvíi     quy    m« d©n  quy  sè  ®Þnh  it¹ b¶ng    ®Þnh  trªnth×  møc    chiphÝ  nhiÖm   lËp  vô  quy ho¹ch,®Þnh     møc     chi phÝ  lËp      ®å ¸n,®Þnh   møc     chi phÝ  qu¶n    lý,xÐt  duyÖt  îcx¸c®Þnh  ®     theo ph¬ng  ph¸p néingo¹isuy        (Ph¬ng ph¸p néingo¹isuy        theo híng dÉn trong lËp    gi¸quy  ho¹ch x©y dùng   ®« thÞ  ban  sè  hµnh theo  QuyÕt  ®Þnh  502/BXD­VKT  sè  ngµy  18/9/1996 cña  tr   Bé  ëng  X©y  Bé  dùng). 2.§Þnh    møc    chiphÝ  quy  ho¹ch x©y    dùng  thÞ: ®«  §Þnh  møc     chiphÝ  a  (ch bao  gåm  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng)quy    ho¹ch x©y  dùng    ®« thÞ    x¸c ®Þnh    së  trªnc¬  b¶ng   gi¸quy ho¹ch  x©y  dùng    ®« thÞ ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  502/BXD­VKT   sè  ngµy  18/9/1996 cña  tr Bé  ëng  Bé X©y dùng  îc®iÒu  ®   chØnh      K dc=1,25. víi sè  hÖ 3.H íng dÉn      thùc hiÖn:   3.1.Nh÷ng    c«ng viÖc quy ho¹ch tæng thÓ    hÖ thèng    thÞ  khu  c¸c ®«  vµ  d©n  trªn®Þa   c    bµn cña tØnh  thùc hiÖn    íc01/01/2002,cha  îcthanh  ®∙    tõ tr     ®   to¸n® îcphÐp      vËn dông theo quy    ®Þnh cña    v¨n b¶n nµy. 3.2.Nh÷ng    c«ng viÖc quy  ho¹ch x©y  dùng    ®« thÞ  dông  ¸p  h×nh thøc  chØ  ®Þnh thÇu hoÆc  ®Êu  thÇu theo  ®ång  ®iÒu  hîp  cã  chØnh    gi¸,nÕu  ®∙  ký hîp ®ång giao nhËn thÇu lËp quy ho¹ch  íc thêi®iÓm   tr     01/01/2002 thùc  hiÖn  sau: nh  +      §èivíi nh÷ng  c«ng viÖc  ®ang  thùc hiÖn  dang,th× chñ    dë      ®Çu    tæ  tvµ  chøc thùc hiÖn    quy ho¹ch cÇn      x¸c ®Þnh  khèil    îng c«ng viÖc  thùc hiÖn  ®∙    vµ  hoµn thµnh  ícthêi®iÓm   tr     01/01/2002,¸p    dông  nh÷ng  quy ®Þnh  cña    c¸c v¨n  b¶n  li   cã  ªnquan  ban  ®∙  hµnh  (kh«ng    ¸p dông quy ®Þnh  cña    v¨n b¶n nµy).§èi     víinh÷ng    c«ng  viÖc  thùc hiÖn      tõ thêi®iÓm  01/01/2002  th×  dông  ¸p  nh÷ng  quy ®Þnh  cña    v¨n b¶n nµy. + NÕu  cha thùc hiÖn c«ng viÖc th× chñ ®Çu     tæ  t vµ  chøc  thùc hiÖn  quy ho¹ch tiÕn hµnh    ®iÒu chØnh      l¹ hîp ®ång  i giao nhËn    thÇu  quy  lËp  ho¹ch  cho        phïhîp víinh÷ng  quy ®Þnh cña    v¨n b¶n nµy. + Nh÷ng  c«ng viÖc quy ho¹ch nãitrªn®∙  hîp ®ång  quy        ký    lËp  ho¹ch tr     íc thêi®iÓm     01/01/2002 theo ph¬ng thøc  ®ång  hîp  kh«ng ®iÒu chØnh      gi¸th× thùc hiÖn    theo hîp ®ång  ký.     ®∙ 
Đồng bộ tài khoản