Quyết định 36/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định 36/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 36/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 36/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 36/2004/Q§­BTC  ngµy 15 th¸ng 04 n¨m 2004 VÒ viÖc ban hµnh Danh môc  hµng ho¸ vµ  thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®Ó ¸p dông  h¹n ng¹ch thuÕ quan  Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n   cø   NghÞ   quyÕt   sè   399/2003/NQ­UBTVQH11   ngµy   19/06/2003 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ XI vÒ viÖc   söa ®æi, bæ sung BiÓu thuÕ theo Danh môc nhãm hµng chÞu   thuÕ nhËp khÈu; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø   §iÒu   1   NghÞ   ®Þnh   sè   94/1998/N§­CP   ngµy   17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; C¨n  cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   91/2003/Q§­TTg  ngµy   09/05/2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   ¸p   dông   h¹n   ng¹ch   thuÕ   quan ®èi víi hµng nhËp khÈu t¹i ViÖt nam;  Sau khi trao ®æi víi Bé C«ng nghiÖp, Bé KÕ ho¹ch vµ  §Çu t, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vµ Bé Th¬ng  m¹i; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch thuÕ;  QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc  hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt ®Ó ¸p dông h¹n ng¹ch thuÕ quan ®èi  víi hµng nhËp khÈu.
  2. 2 §iÒu   2:  Hµng ho¸ nhËp khÈu trong sè lîng h¹n ng¹ch  ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu qui ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ  thuÕ nhËp khÈu u ®∙i hiÖn hµnh. Hµng ho¸ nhËp khÈu ngoµi  sè lîng h¹n ng¹ch ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ngoµi  h¹n ng¹ch qui ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy. Møc h¹n  ng¹ch thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña Bé Th¬ng m¹i. §iÒu   3:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.  DANH MôC HµNG HO¸ Vµ THUÕ SUÊT THUÕ NHËP KHÈU  §Ó ¸P DôNG H¹N NG¹CH THUÕ QUAN  (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 36/2004/Q§­BTC ngµy  15/04/2004  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) M∙ hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ  suÊt  ngoµi  h¹n  ng¹ch  (%) 040 S÷a vµ kem, cha c« ®Æc, cha pha thªm  1 ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c 040 10 00 ­ Cã hµm lîng chÊt bÐo kh«ng qu¸ 1%  30 1 tÝnh theo träng lîng 040 20 00 ­ Cã hµm lîng chÊt bÐo trªn 1% ®Õn 6%  30 1 tÝnh theo träng lîng 040 30 00 ­ Cã hµm lîng chÊt bÐo trªn 6% tÝnh  30 1 theo träng lîng 040 S÷a vµ kem, c« ®Æc hoÆc ®∙ pha thªm  2 ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c 040 10 ­ D¹ng bét, h¹t hoÆc c¸c thÓ r¾n kh¸c  2 cã   hµm   lîng   chÊt   bÐo   kh«ng   qu¸   1,5%  tÝnh theo träng lîng:   ­   ­   ThÝch   hîp   dïng   lµm   thøc   ¨n   cho  ngêi: 040 10 11 ­   ­   ­   Cha   pha   thªm   ®êng   hoÆc   chÊt  20 2 ngät kh¸c, d¹ng bét 040 10 12 ­   ­   ­   Cha   pha   thªm   ®êng   hoÆc   chÊt  25 2 ngät kh¸c, d¹ng kh¸c 040 10 13 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, d¹ng bét 40 2 040 10 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, d¹ng kh¸c 40
  3. 3 2 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 040 10 21 ­   ­   ­   Cha   pha   thªm   ®êng   hoÆc   chÊt  20 2 ngät kh¸c, d¹ng bét 040 10 22 ­   ­   ­   Cha   pha   thªm   ®êng   hoÆc   chÊt  25 2 ngät kh¸c, d¹ng kh¸c 040 10 23 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, d¹ng bét 40 2 040 10 29 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, d¹ng kh¸c 40 2 ­ D¹ng bét, h¹t hoÆc c¸c thÓ r¾n kh¸c  cã   hµm   lîng   chÊt   bÐo   trªn  1,5%   tÝnh  theo träng lîng:  040 21 ­ ­ Cha pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät  2 kh¸c: 040 21 10 ­ ­ ­ D¹ng bét 25 2 040 21 90 ­ ­ ­ D¹ng kh¸c 25 2 040 29 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 2 040 29 10 ­ ­ ­ D¹ng bét 40 2 040 29 90 ­ ­ ­ D¹ng kh¸c 40 2 ­ Lo¹i kh¸c: 040 00 ­ ­ Cha pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät  25 2 kh¸c 040 00 ­ ­ Lo¹i kh¸c 40 2 040 Trøng   chim   vµ   trøng   gia   cÇm   nguyªn  7 vá, t¬i, ®∙ b¶o qu¶n hoÆc lµm chÝn ­ Lo¹i kh¸c: 040 00 91 ­ ­ Trøng gµ 80 7 040 00 92 ­ ­ Trøng vÞt 80 7 040 00 99 ­ ­ Lo¹i kh¸c 80 7 Ng« ­ Lo¹i kh¸c: 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 10
Đồng bộ tài khoản