Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
88
lượt xem
10
download

Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 365/2004/Q -NHNN Hà N i, ngày 13 tháng 4 năm 2004 QUY T NH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 365/2004/Q -NHNN NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2004 V VI C CHO VAY I V I NGƯ I LAO NG VI T NAM I LÀM VI C NƯ C NGOÀI TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Lu t Các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 39/2003/N -CP ngày 18/4/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành B lu t Lao ng v vi c làm; Căn c Ngh nh s 81/2003/N -CP ngày 17/7/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành B Lu t Lao ng v ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c nư c ngoài; Căn c Ngh nh s 78/2002/N -CP ngày 04/10/2002 c a Chính ph v tín d ng i v i ngư i nghèo và các i tư ng chính sách khác. Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NH: i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Quy t nh này quy nh vi c các t ch c tín d ng cho vay b ng ng Vi t Nam và ngo i t i v i ngư i lao ng, chuyên gia và tu nghi p sinh Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài (g i chung là ngư i lao ng): 1. Ngân hàng thương m i Nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n, ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam, công ty tài chính, qu tín d ng nhân dân trung ương và qu tín d ng nhân dân cơ s cho vay i v i ngư i lao ng không thu c di n chính sách. Ngân hàng Chính sách xã h i cho vay ưu ãi i v i ngư i lao ng thu c di n chính sách quy nh t i i u 2 Quy t nh này. 2. Khách hàng vay v n là ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo các hình th c quy nh t i i u 3 Ngh nh s 81/2003/N -CP ngày 17/7/2003:
  2. a) Thông qua doanh nghi p Vi t Nam ư c phép cung ng lao ng theo h p ng ký k t v i bên nư c ngoài. b) Thông qua doanh nghi p Vi t Nam nh n th u, nh n khoán công trình ho c u tư nư c ngoài. c) Theo h p ng lao ng do cá nhân ngư i lao ng tr c ti p ký k t v i ngư i s d ng lao ng nư c ngoài. i u 2. Ngư i lao ng thu c di n chính sách 1. Ngư i lao ng thu c di n chính sách g m: a) V (ch ng), con c a li t sĩ; b) Thương binh (k c thương binh lo i B ư c xác nh n t ngày 31/12/1993 tr v trư c, nay g i là quân nhân b tai n n lao ng), ngư i hư ng chính sách như thương binh, m t s c lao ng t 21% tr lên (g i chung là thương binh); c) V (ch ng), con c a thương binh; d) Con c a Anh hùng l c lư ng vũ trang, Anh hùng lao ng; con c a ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng ư c thư ng huân, huy chương kháng chi n; con c a cán b ho t ng cách m ng trư c tháng 8/1945; ) Ngư i lao ng thu c h nghèo theo tiêu chu n quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c i u ch nh chu n h nghèo trong t ng giai o n. 2. Cơ quan xác nh n ngư i lao ng thu c di n chính sách: a) i v i ngư i lao ng thu c di n chính sách nêu t i các i m a, b, c và d kho n 1 i u này mà do các a phương qu n lý và chi tr tr c p, thì Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i c p huy n nơi ang qu n lý h sơ ho c danh sách và th c hi n chi tr tr c p xác nh n; trư ng h p ang công tác trong quân i, công an, thì cơ quan, ơn v quân i, công an ang qu n lý và chi tr tr c p xác nh n; trư ng h p do Khu i u dư ng thương binh n ng tr c thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý và chi tr tr c p, thì Giám c các Khu i u dư ng này xác nh n. b) i v i ngư i lao ng thu c h nghèo nêu t i i m kho n 1 i u này, thì do U ban nhân dân c p xã xác nh n: h nghèo có a ch cư trú h p pháp và trong danh sách h nghèo ư c U ban nhân dân c p xã ó quy t nh theo chu n nghèo do B Lao ng - Thương binh và Xã h i công b , ư c T ti t ki m và vay v n bình xét, l p danh sách. i u 3. Nguyên t c cho vay
  3. T ch c tín d ng cho vay i v i ngư i lao ng thông qua h gia ình c a ngư i lao ng; trư ng h p ngư i lao ng là c thân thì cho vay tr c ti p i v i ngư i lao ng. i u 4. Nhu c u v n vay T ch c tín d ng cho vay các chi phí c n thi t ph c v cho ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài: 1. i v i ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài thông qua doanh nghi p ư c phép cung ng lao ng theo h p ng ký k t v i bên nư c ngoài, thì cho vay chi phí các kho n: phí d ch v xu t kh u lao ng, s ti n t c c (n u có), chi phí ào t o - giáo d c nh hư ng, s ti n ký qu ho c b o lãnh (n u có), vé máy bay lư t i và các chi phí h p pháp khác ph c v cho vi c i lao ng nư c ngoài. 2. i v i ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài thông qua doanh nghi p nh n th u, nh n khoán công trình ho c u tư nư c ngoài, thì cho vay chi phí các kho n: chi phí ào t o - giáo d c nh hư ng, vé máy bay lư t i và các chi phí h p pháp khác ph c v cho vi c i lao ng nư c ngoài. 3. i v i ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo h p ng cá nhân, thì cho vay các kho n chi phí: Vé máy bay lư t i và các chi phí h p pháp khác ph c v cho vi c i lao ng nư c ngoài. i u 5. B o m ti n vay 1. Vi c cho vay không có b o m b ng tài s n và cho vay có b o m b ng tài s n iv i ngư i lao ng không thu c di n chính sách th c hi n như sau: a) Các t ch c tín d ng xem xét, quy t nh và t ch u trách nhi m v quy t nh c a mình khi cho vay không ph i áp d ng bi n pháp b o m b ng tài s n trong trư ng h p cho vay thông qua h gia ình c a ngư i lao ng có i u ki n quy nh t i kho n 18 i u 1 Ngh nh s 85/2002/N -CP ngày 25/10/2002. b) Các ngân hàng thương m i ư c phép xem xét, quy t nh và t ch u trách nhi m v quy t nh c a mình khi cho vay n 20 tri u ng không ph i áp d ng bi n pháp b o m b ng tài s n trong trư ng h p cho vay thông qua h gia ình c a ngư i lao ng nông thôn, mà h gia ình ó chưa có i u ki n quy nh t i kho n 18 i u 1 Ngh nh s 85/2002/N -CP ngày 25/10/2002. c) Các t ch c tín d ng cho vay i v i ngư i lao ng không thu c các trư ng h p a và b kho n này và cho vay i v i ngư i lao ng là c thân, thì ph i th c hi n các bi n pháp b o m b ng tài s n theo quy nh c a pháp lu t v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng. d) Trư ng h p cho vay thông qua h gia ình c a ngư i lao ng mà có b o m b ng tài s n, thì h p ng b o m ti n vay ư c ký k t gi a t ch c tín d ng v i i di n h gia ình ó và nh ng ngư i ng s h u tài s n. Trư ng h p cho vay tr c ti p i v i ngư i lao ng là c
  4. thân mà có b o m b ng tài s n, thì h p ng b o m ti n vay ư c ký k t gi a t ch c tín d ng v i ngư i lao ng ho c v i bên ư c ngư i lao ng u quy n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i lao ng thu c di n chính sách vay v n i lao ng nư c ngoài t i Ngân hàng Chính sách xã h i thì không ph i th ch p tài s n. i u 6. H sơ vay v n 1. Gi y t phù h p v i quy nh c a pháp lu t v Dân s ch ng minh ngư i vay v n là i di n c a h gia ình ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài. i v i ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài vay v n ưu ãi c a Ngân hàng Chính sách xã h i, ph i có gi y t c a cơ quan nhà nư c có th m quy n ch ng minh ngư i lao ng thu c di n chính sách. 2. Gi y ngh vay v n c a i di n h gia ình ngư i lao ng, ho c c a ngư i lao ng trong trư ng h p ngư i lao ng là c thân. 3. Văn b n ch ng minh v vi c ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài: a) Trư ng h p ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài thông qua doanh nghi p Vi t Nam ư c phép cung ng lao ng theo h p ng ký k t v i bên nư c ngoài, thì ph i có văn b n thông báo ho c xác nh n c a doanh nghi p (ho c c a ơn v tr c thu c ư c Doanh nghi p giao nhi m v xu t kh u lao ng theo quy nh t i kho n 13 i u 14 Ngh nh s 81/2003/N -CP ngày 17/7/2003) v vi c ngư i lao ng ư c tuy n d ng i làm vi c nư c ngoài, ho c h p ng c a doanh nghi p có gi y phép ho t ng xu t kh u lao ng ký k t v i ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài; b) Trư ng h p ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài thông qua doanh nghi p nh n th u, nh n khoán công trình ho c u tư nư c ngoài có s d ng lao ng Vi t Nam, thì ph i có h p ng ký k t gi a doanh nghi p ó v i ngư i lao ng; c) Trư ng h p ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo h p ng lao ng cá nhân do ngư i lao ng tr c ti p ký k t v i ngư i s d ng lao ng nư c ngoài, thì h p ng lao ng cá nhân ph i ư c ch ng nh n ã ăng ký t i S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi ngư i lao ng cư trú. 4. H p ng b o m ti n vay, các gi y t liên quan n tài s n b o m và vi c th c hi n nghĩa v tr n (n u có). 5. Các tài li u khác ch ng minh i u ki n vay v n. i u 7. M c cho vay T ch c tín d ng căn c vào kh năng ngu n v n huy ng ư c và nhu c u v n vay phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành v ch tài chính i v i ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài; vi c áp d ng quy nh v b o m ti n vay; kh năng tr n c a ngư i lao ng, c a
  5. h gia ình ngư i lao ng quy t nh m c cho vay. M c cho vay t i a không vư t quá các chi phí c n thi t quy nh t i i u 4 Quy t nh này. Riêng m c cho vay t i a i v i ngư i lao ng thu c di n chính sách vay v n t i Ngân hàng Chính sách xã h i do H i ng qu n tr Ngân hàng Chính sách xã h i quy t nh. i u 8. Th i h n cho vay T ch c tín d ng căn c vào m c thu nh p c a ngư i lao ng, kh năng tr n c a h gia ình ngư i lao ng và kh năng ngu n v n c a mình th a thu n trong h p ng tín d ng v th i h n cho vay, nhưng t i a không vư t quá th i h n c a h p ng i làm vi c nư c ngoài ã ư c ký k t. i u 9. Tr n v n vay Doanh nghi p Vi t Nam ư c phép cung ng lao ng theo h p ng ký k t v i bên nư c ngoài ho c doanh nghi p Vi t Nam nh n th u, nh n khoán công trình ho c u tư nư c ngoài qu n lý ư c thu nh p c a ngư i lao ng nư c ngoài, thì t ch c tín d ng, ngư i lao ng và doanh nghi p Vi t Nam có th th a thu n b ng văn b n v vi c doanh nghi p Vi t Nam trích thu nh p c a ngư i lao ng tr n tr c ti p cho t ch c tín d ng. i u 10. Ki m tra, giám sát v n vay T ch c tín d ng ki m tra, giám sát tr c ti p quá trình vay v n, s d ng v n vay khi ngư i lao ng chưa làm th t c xu t c nh ra nư c ngoài. Sau khi ngư i lao ng ã xu t c nh i làm vi c nư c ngoài, t ch c tín d ng th c hi n ki m tra vi c tr n v n vay thông qua h gia ình c a ngư i lao ng trong nư c, ho c thông qua bên th ba b o lãnh b ng tài s n cho ngư i lao ng vay v n t i t ch c tín d ng. Trư ng h p t ch c tín d ng, ngư i lao ng và doanh nghi p có th a thu n v vi c doanh nghi p ư c trích t thu nh p c a ngư i lao ng tr n cho t ch c tín d ng, thì th c hi n ki m tra vi c tr n v n vay thông qua doanh nghi p Vi t Nam ư c phép cung ng lao ng ho c doanh nghi p Vi t Nam nh n th u, nh n khoán công trình ho c u tư nư c ngoài. i u 11. Áp d ng các quy nh khác v cho vay Nh ng n i dung v cho vay i v i ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài chưa ư c quy nh t i Quy t nh này, thì vi c cho vay ư c áp d ng các quy nh c a pháp lu t như sau: 1. i v i ngư i lao ng không thu c di n chính sách, th c hi n theo quy nh t i Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng ban hành kèm theo Quy t nh s 1627/2001/Q - NHNN ngày 31/12/2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. 2. i v i ngư i lao ng thu c di n chính sách, th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 78/2002/N -CP ngày 04/10/2002 c a Chính ph v tín d ng i v i ngư i nghèo và các i tư ng chính sách khác và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan.
  6. i u 12. i u kho n thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th các văn b n: Quy t nh s 440/2001/Q -NHNN ngày 17/4/2001 v vi c cho vay i v i ngư i lao ng i làm vi c có th i h n nư c ngoài; Quy t nh s 373/2003/Q -NHNN ngày 22/4/2003 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 440/2001/Q -NHNN ngày 17/4/2001 v vi c cho vay i v i ngư i lao ng i làm vi c có th i h n nư c ngoài. 2. T ch c tín d ng căn c quy nh t i Quy t nh này và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan ban hành văn b n hư ng d n nghi p v cho vay ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài phù h p v i i u ki n, c i m và i u l c a mình, m b o an toàn, có hi u qu . V Các t ch c tín d ng h p tác - Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n nghi p v cho vay ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s . 3. Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c; Giám c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) các t ch c tín d ng nêu t i i u 1 Quy t nh này ch u trách nhi m thi hành. Phùng Kh c K ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản