intTypePromotion=1

Quyết định 372/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
88
lượt xem
2
download

Quyết định 372/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 372/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chấm dứt hiệu lực của các văn bản hướng dẫn về thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 372/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Tæng Côc trëng Tæng côc H¶i quan Sè 372/2001/Q§-TCHQ ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2001 VÒ viÖc chÊm døt hiÖu lùc cña c¸c v¨n b¶n híng dÉn vÒ thuÕ GTGT ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu Tæng Côc trëng Tæng côc H¶i quan - C¨n cø LuËt ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt; - C¨n cø LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) sè 2/1997/QH9 ngµy 10/5/1997; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT; - C¨n cø Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT; QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: ChÊm døt hiÖu lùc c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt híng dÉn vÒ thuÕ GTGT ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu do Tæng côc H¶i quan ban hµnh ®îc liÖt kª kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 2: Tõ ngµy 01/01/2001 thùc hiÖn thèng nhÊt c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ GTGT, theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh t¹i Th«ng t sè 122/2000/TT- BTC ngµy 29/12/2000 híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh Phñ. §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2001. C¸c trêng hîp ®· ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ GTGT theo c¸c v¨n b¶n chÊm døt hiÖu lùc t¹i QuyÕt ®Þnh nµy th× kh«ng xem xÐt l¹i. C¸c «ng Côc trëng, Vô tr- ëng, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c¬ quan Tæng côc H¶i quan, Côc trëng c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Danh môc v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ thuÕ GTGT do Tæng côc H¶i quan ban hµnh hÕt hiÖu lùc (KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 372/2001/Q§-TCHQ ngµy 14/5/2001 cña Tæng côc H¶i quan) TT Sè v¨n b¶n Thêi gian TrÝch yÕu ban hµnh 1 Th«ng t sè 09/1998/TT/TCHQ 18/11/199 Híng dÉn thi hµnh NghÞ 8 ®Þnh sè 28/1998/N§-CP ngµy 11/5/1998 cña ChÝnh phñ vÒ thuÕ GTGT. 2* Th«ng t sè 13/1998/TT/TCHQ 14/12/199 Híng dÉn qu¶n lý vÒ thuÕ 8 nhËp khÈu vµ thuÕ GTGT ®èi víi lo¹i h×nh nhËp khÈu nguyªn liÖu vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. 3 QuyÕt ®Þnh sè 384/1998/Q§- 19/11/199 Danh môc thuÕ suÊt hµng TCHQ 8 ho¸ nhËp khÈu chÞu thuÕ GTGT. 4 QuyÕt ®Þnh sè 44/1999/Q§- 20/1/1999 Danh môc híng dÉn chi tiÕt TCHQ thuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu. 5 QuyÕt ®Þnh sè 161/1999/Q§- 11/5/1999 Söa ®æi QuyÕt ®Þnh sè TCHQ 44/1999/Q§-TCHQ 6 QuyÕt ®Þnh sè 262/1999/Q§- 26/7/1999 Söa ®æi QuyÕt ®Þnh sè TCHQ 161/1999/Q§-TCHQ 7 QuyÕt ®Þnh sè 455/1998/Q§- 31/12/199 Söa ®æi QuyÕt ®Þnh sè TCHQ 8 384/1998/Q§-TCHQ Ghi chó: C¸c ®Ò môc cã ®¸nh (*) bªn c¹nh sè thø tù lµ c¸c v¨n b¶n chØ hÕt hiÖu lùc thi hµnh vÒ thuÕ GTGT
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2