Quyết định 38/2004/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định 38/2004/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 38/2004/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại sử dụng thẻ trả tiền trước của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (Mạng điện thoại thế hệ mới - NGN)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 38/2004/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé B¦U CHÝNH, VIÔN TH¤NG Sè 38/2004/Q§­BBCVT NGµY 15 TH¸NG 9 N¡M 2004 BAN HµNH C¦íC DÞCH Vô §IÖN THO¹I  Sö DôNG THΠTR¶ TIÒN TR¦íC CñA TæNG C¤NG TY  B¦U CHÝNH ­ VIÔN TH¤NG VIÖT NAM (M¹NG §IÖN THO¹I THÕ HÖ MíI ­ NGN) Bé TR¦ëNG Bé B¦U CHÝNH, VIÔN TH¤NG ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 90/2002/N§­CP ngµy 11/11/2002 cña   ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y   cña Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng; ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 217/2003/Q§­TTg ngµy 27/10/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý gi¸ cíc dÞch vô bu chÝnh,   viÔn th«ng; ­   XÐt   ®Ò   nghÞ   cña   Tæng   C«ng   ty   Bu   chÝnh   ­   ViÔn   th«ng   ViÖt Nam t¹i c«ng v¨n sè 4938/DV­GCTT ngµy 19/8/2004 vÒ cíc  ®iÖn tho¹i cè ®Þnh dïng thΠtr¶ tríc 1719; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô KÕ ho¹ch ­ Tµi chÝnh, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1.  Nay ban hµnh cíc dÞch vô ®iÖn tho¹i NGN sö dông  thΠtr¶ tiÒn tríc gäi tõ m¹ng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh PSTN   cña  Tæng C«ng ty Bu chÝnh ­ ViÔn th«ng ViÖt Nam nh sau: 1.  DÞch  vô  ®iÖn  tho¹i  NGN  64kbps   sö dông   thΠ tr¶  tiÒn  tríc: 1.1  DÞch   vô ®iÖn   tho¹i  NGN  64kbps  quèc  tÕ  sö  dông  thΠ tr¶ tiÒn tríc: a­ Møc cíc tèi ®a: Kh«ng cao h¬n møc cíc hiÖn hµnh liªn  l¹c ®iÖn tho¹i quèc tÕ (M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng ­ PSTN) cña  Tæng C«ng ty Bu chÝnh ­ ViÔn th«ng ViÖt Nam. b­ Møc tèi thiÓu: Kh«ng thÊp h¬n 10% so víi møc cíc hiÖn  hµnh liªn l¹c ®iÖn tho¹i quèc tÕ (M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng ­  PSTN) cña Tæng C«ng ty Bu chÝnh ­ ViÔn th«ng ViÖt Nam. c­   Ph¬ng   thøc   tÝnh   cíc   liªn  l¹c  ®iÖn   tho¹i   NGN   64kbps  quèc tÕ sö dông thΠtr¶ tiÒn tríc ®îc tÝnh nh ph¬ng thøc tÝnh  cíc  hiÖn  hµnh  liªn  l¹c  ®iÖn   tho¹i  quèc  tÕ  (M¹ng   ®iÖn  tho¹i  c«ng céng ­ PSTN) cña Tæng C«ng ty Bu chÝnh ­ ViÔn th«ng ViÖt  Nam.
  2. 1.2 DÞch vô ®iÖn tho¹i NGN 64kbps liªn tØnh sö dông thΠ tr¶ tiÒn tríc: a­ Møc cíc tèi ®a: Kh«ng cao h¬n møc cíc hiÖn hµnh liªn  l¹c ®iÖn tho¹i ®êng dµi liªn tØnh (M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng  ­ PSTN). b­ Møc cíc tèi thiÓu: Kh«ng thÊp h¬n so víi møc cíc hiÖn  hµnh liªn l¹c ®iÖn tho¹i ®êng dµi liªn tØnh (M¹ng ®iÖn tho¹i  c«ng céng ­ PSTN) theo tõng vïng t¬ng øng nh sau: + §èi víi c¸c tuyÕn liªn l¹c thuéc Vïng ®Æc biÖt: 7%. + §èi víi c¸c tuyÕn liªn l¹c thuéc Vïng 1: 10%. +   §èi   víi   c¸c   tuyÕn   liªn   l¹c   thuéc   Vïng   2   vµ   Vïng   3:  15%. c­ Vïng liªn l¹c ®iÖn tho¹i NGN 64kbps liªn tØnh ®îc quy  ®Þnh   t¹i  QuyÕt  ®Þnh  cíc  hiÖn  hµnh  liªn  l¹c  ®iÖn   tho¹i  ®êng  dµi liªn tØnh (M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng ­ PSTN). d­  Ph¬ng   thøc   tÝnh   cíc  liªn   l¹c  ®iÖn   tho¹i   NGN   64kbps  liªn tØnh sö dông thΠtr¶ tiÒn tríc ®îc tÝnh   nh  ph¬ng thøc  tÝnh   cíc   hiÖn   hµnh   liªn   l¹c   ®iÖn   tho¹i   ®êng   dµi   liªn   tØnh  (M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng ­ PSTN) cña Tæng C«ng ty Bu chÝnh  ­ ViÔn th«ng ViÖt Nam. 1.3 DÞch vô ®iÖn tho¹i NGN 64kbps néi tØnh sö dông thΠ tr¶ tiÒn tríc: a­ Møc tèi ®a: Kh«ng cao h¬n møc cíc hiÖn hµnh liªn l¹c  ®iÖn   tho¹i   ®êng   dµi   néi   tØnh   (M¹ng   ®iÖn   tho¹i   c«ng   céng   ­  PSTN). b­ Møc tèi thiÓu: Kh«ng thÊp h¬n 15% so víi møc cíc hiÖn  hµnh liªn l¹c ®iÖn tho¹i ®êng dµi néi tØnh (M¹ng ®iÖn tho¹i ­  PSTN). c­  Ph¬ng   thøc   tÝnh   cíc  liªn   l¹c  ®iÖn   tho¹i   NGN   64kbps  néi   tØnh   sö   dông   thÎ   tr¶   tiÒn   tríc   ®îc   tÝnh   nh  ph¬ng   thøc  tÝnh   cíc   hiÖn   hµnh   liªn   l¹c   ®iÖn   tho¹i   ®êng   dµi   néi   tØnh  (M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng ­ PSTN) cña Tæng C«ng ty Bu chÝnh  ­ ViÔn th«ng ViÖt Nam. 1.4 DÞch vô ®iÖn tho¹i NGN 64kbps sö dông thΠtr¶ tiÒn  tríc gäi ®iÖn tho¹i di ®éng: Møc cíc vµ ph¬ng thøc tÝnh cíc ¸p dông nh møc cíc vµ ph­ ¬ng thøc tÝnh cíc cña cuéc gäi tõ m¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh cña  Tæng C«ng ty Bu chÝnh ­ ViÔn th«ng ViÖt Nam ®Õn m¸y di ®éng  t¬ng øng. 1.5   DÞch   vô   gäi   vµo   m¹ng   kh¸c:   Møc   cíc   vµ   ph¬ng   thøc  tÝnh cíc gièng nh møc cíc vµ ph¬ng thøc tÝnh cíc tõ m¸y ®iÖn  tho¹i cè ®Þnh cña Tæng C«ng ty Bu chÝnh ­ ViÔn th«ng gäi vµo  m¹ng ®ã.
  3. 2. DÞch vô ®iÖn tho¹i NGN 8kbps sö dông thΠtr¶ tiÒn tr­ íc: 2.1 DÞch vô ®iÖn tho¹i NGN 8kbps ®êng dµi vµ quèc tÕ sö  dông thΠtr¶ tiÒn tríc ¸p dông nh  quy ®Þnh ®èi víi dÞch vô  ®iÖn tho¹i IP ®êng dµi vµ quèc tÕ sö dông thΠtr¶ tiÒn tríc  cña Tæng C«ng ty Bu chÝnh ­ ViÔn th«ng ViÖt Nam. 2.2   DÞch   vô   ®iÖn   tho¹i   NGN   8kbps   néi   tØnh,   gäi   ®iÖn  tho¹i di ®éng vµ gäi vµo m¹ng kh¸c ¸p dông nh  DÞch vô ®iÖn  tho¹i NGN 64kbps sö dông thΠtr¶ tiÒn tríc. §iÒu 2. Liªn l¹c ®iÖn tho¹i NGN 64kbps vµ 8kbps sö dông  thÎ  ®iÖn   tho¹i  tr¶  tiÒn  tríc  t¹i  c¸c  ®iÓm  c«ng  céng,   ngoµi  møc cíc vµ ph¬ng thøc tÝnh cíc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 cña  §iÒu 1, doanh nghiÖp qu¶n lý ®iÓm c«ng céng ®îc thu thªm cíc  phôc vô. Møc cíc phôc vô do doanh  nghiÖp qu¶n lý c«ng céng  quyÕt ®Þnh nhng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c  dÞch vô cña c¸c doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô ®iÖn tho¹i sö  dông thΠtr¶ tiÒn tríc t¬ng øng. §iÒu 3.  Cíc liªn  l¹c  cña  c¸c  thuª  bao Fax vµ thuª  bao  truyÒn sè liÖu trong b¨ng tho¹i tiªu chuÈn qua m¹ng NGN ®îc  ¸p dông nh  ®èi víi cíc liªn l¹c ®iÖn tho¹i theo c¸c dÞch vô  t¬ng øng quy ®Þnh t¹i §iÒu 1. §iÒu 4.  C¸c møc cíc quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh  nµy cha bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. §iÒu 5. Tæng C«ng ty Bu chÝnh ­ ViÔn th«ng ViÖt Nam: 1. C¨n cø c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 1, 2, 3, vµ 4 cña QuyÕt  ®Þnh nµy, ban hµnh møc cíc cô thÓ cho liªn l¹c ®iÖn tho¹i NGN  64kbps vµ 8kbps sö dông thΠ®iÖn tho¹i tr¶ tiÒn tríc. Khi ban  hµnh QuyÕt ®Þnh c¸c møc cíc cô thÓ theo thÈm quyÒn, Tæng C«ng  ty cã  th«ng b¸o víi Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng tríc 5 ngµy lµm  viÖc kÓ tõ ngµy QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc. 2. Quy ®Þnh møc gi¶m cíc liªn l¹c ®iÖn tho¹i ®iÖn tho¹i  NGN: quèc tÕ, liªn tØnh, néi tØnh, gäi vµo m¹ng di ®éng vµ  gäi vµo c¸c m¹ng kh¸c sö dông thΠtr¶ tríc trong c¸c ngµy lÔ  vµ ngµy nghØ bï cña c¸c ngµy lÔ, ngµy thø b¶y, chñ nhËt vµ tõ  23 giê ngµy h«m tríc ®Õn 7 giê s¸ng ngµy h«m sau c¸c ngµy tõ  thø hai ®Õn thø s¸u nhng møc gi¶m tèi ®a kh«ng qu¸ 30% so víi  møc cíc quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy. 3. Cã tr¸ch nhiÖm c«ng bè tiªu chuÈn chÊt lîng tõng lo¹i  dÞch vô ®iÖn tho¹i NGN 64kbps vµ 8kbps sö dông thΠtr¶ tríc  cho kh¸ch hµng vµ cung cÊp dÞch vô theo chÊt lîng ®∙ cam kÕt. §iÒu 6. C¸c qui ®Þnh cña QuyÕt ®Þnh nµy ®îc ¸p dông ®èi  víi ngêi sö dông dÞch vô ®iÖn tho¹i NGN 64kbps  vµ 8kbps sö  dông thΠ®iÖn tho¹i tr¶ tiÒn tríc cña Tæng C«ng ty Bu chÝnh ­  ViÔn th«ng ViÖt Nam.
  4. §iÒu 7.  QuyÕt ®Þnh  nµy  cã hiÖu  lùc  sau  15 ngµy,  kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu   8.  Ch¸nh   V¨n   phßng,   Vô   trëng   Vô   KÕ   ho¹ch   ­   Tµi  chÝnh,   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   trùc   thuéc   Bé   Bu   chÝnh,   ViÔn  th«ng, Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty Bu chÝnh ­ ViÔn th«ng ViÖt  Nam chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản