Quyết định 416/TM-ĐB của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định 416/TM-ĐB của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 416/TM-ĐB của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất sứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 416/TM-ĐB của Bộ Thương mại

 1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   é   R ë N G  B é  T H ¬ N G  M ¹I  è  416/T M­§ B   B T S N G µ Y  13 T H¸ N G  5 N¨ M  1996 Bé  ëNG   TH ¬NG   TR Bé  M¹I ­ C¨n  vµo  cø  NghÞ   ®Þnh   95/CP  sè  ngµy  th¸ng  n¨m   4  12  1993 cña  ChÝnh  phñ  chøc  vÒ  n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña    Bé Th¬ng m¹i; ­ C¨n  vµo    cø  QuyÕt ®Þnh  651/TTg  sè  ngµy  10­ 10­ 1995  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ    vÒ viÖc thµnh lËp    Uû ban Quèc gia ®iÒu phèi ho¹t®éng      cña  ViÖtNam     trong ASEAN;   ­ C¨n  vµo    cø  C«ng    356/VPUB  v¨n sè  ngµy  01­ 22­ 1996  cña ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc chØ  ®Þnh   quan  c¬  cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt  hµng  xø  ho¸ theo  hiÖp ®Þnh  CEPT; ­ Theo    ®Ò nghÞ cña  tr Vô  ëng  Tæ   Vô  chøc C¸n, Vô  ëng  ChÝnh    tr Vô  s¸ch Th¬ng    biªn,   m¹i§a  QUYÕT   ®ÞNH §iÒu  1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy Quy  chÕ  cÊp giÊy  chøng nhËn xuÊt xø    ASEAN   cña ViÖt Nam       ­ MÉu       D ®Ó hëng    ®∙itheo c¸c u      "HiÖp  ®Þnh  ch¬ng  vÒ  tr×nh u      ®∙ithuÕ  quan  hiÖu    cã  lùcchung  (CEPT)". §iÒu    2. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    ký. §iÒu    3. Ch¸nh  phßng, Vô  ëng  Tæ   V¨n    tr Vô  chøc C¸n    tr bé, Vô  ëng Vô  ChÝnh s¸ch Th¬ng    biªn,Thñ  ëng    quan  li     m¹i §a    tr c¸c c¬  cã  ªnquan thuéc Bé  Th¬ng    m¹ichÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  híng dÉn    vµ    thihµnh QuyÕt ®Þnh nµy. Q U Y  C H Õ C Ê P   Ê Y  C H ø N G  N H Ë N  X U Ê T  X ø  H µ N G  H O¸  A S E A N   ñ A  VI Ö T  GI C N A M  ­ M É U  D  ® Ó  H ë N G   C  U  ®∙I  H E O  " HIÖ P  ® Þ N H   Ò  C H ¬ N G   C¸ T V T R × N H  U  ®∙I  H U Õ  Q U A N  C ã  HI Ö U  L ù C  C H U N G  (CE P T)" T (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  416/TM­§B sè  ngµy  th¸ng5  13    n¨m 1996 cña  tr Bé  ëng  th Bé  ¬ng  m¹i) I.C¸C    QUY   ®ÞNH   CHUN G: §iÒu    1. §Þnh  nghÜa: ­ GiÊy    chøng  nhËn  xuÊt xø    hµng  ho¸ ASEAN  cña ViÖt Nam       ­ MÉu     D (sau ®©y         gäi t¾t lµ giÊy chøng nhËn MÉu   lµ giÊy  D)    chøng nhËn  xuÊt xø    hµng    Phßng  ho¸ do  Qu¶n    lýXuÊt nhËp khÈu khu  vùc cña  Th¬ng    Bé  m¹icÊp  cho hµng  ho¸ cña ViÖt Nam       ®Ó hëng  u    c¸c  ®∙itheo "HiÖp ®Þnh    vÒ ch¬ng 
 2. 2 tr×nh  ®∙ithuÕ  u    quan  hiÖu    cã  lùc chung (CEPT)    ®Ó thµnh  Khu  lËp  vùc Th­ ¬ng      ASEAN   m¹itùdo  (AFTA)"(d     íi®©y      gäilµHiÖp  ®Þnh CEPT). ­ HiÖp ®Þnh  CEPT  lµ HiÖp ®Þnh  quèc tÕ gi÷a c¸c níc  thµnh    viªn ASEAN     mµ ViÖt Nam   ký    ®∙  tham    i gia t¹  B¨ng cèc        ­ Th¸ilan ngµy  th¸ng 12  15    n¨m  1995  ® îcthùc hiÖn    vµ      tõngµy  th¸ng1  1    n¨m 1996. §iÒu    2. Hµng    îccÊp    ho¸ ®   giÊy chøng  nhËn  MÉu   D: Hµng    îccÊp  ho¸ ®   giÊy chøng    nhËn MÉu         D lµc¸chµng    ho¸ ®¸p  øng  îc ®   ®Çy  c¸c®iÒu  ®ñ    kiÖn  xuÊtxø  vÒ    quy  ®Þnh    t¹ HiÖp  i ®Þnh CEPT  (ThÓ  hiÖn  trongphô    cña    lôc1  Quy chÕ nµy). §iÒu 3.  Mäi  chøc, c¸ nh©n  tæ      (sau ®©y         gäi t¾t lµ ngêi xin cÊp      giÊy  chøng nhËn MÉu   cã  D)  tr¸chnhiÖm       t¹o ®iÒu kiÖn  thuËn    lî cho    i c¸c Phßng  Qu¶n    lý XuÊt nhËp  khÈu khu  vùc trong viÖc    x¸c ®Þnh   chÝnh   x¸c xuÊt xø  hµng    ho¸ cña m×nh. II  . THñ  TôC  CÊP   GIÊY  CHøNG   NHËN   MÉU   D: §iÒu    giÊy  4. Bé  chøng  nhËn  MÉu     îccÊp  D ®   gåm   mét    (01)b¶n  chÝnh  vµ  (03)b¶n  ba    sao. §iÒu    s¬    5. Hå  xincÊp    giÊy chøng  nhËn  MÉu     D bao  gåm: 1. GiÊy chøng nhËn MÉu     D (theo mÉu  chung  Bé  do  Th¬ng    m¹i ban  hµnh)®∙  îckhaihoµn    ®     chØnh  (theo §iÒu  cña    1  phô    lôc3); 2. GiÊy    chøng  nhËn  kiÓm     traxuÊt xø    hµng   ho¸ (trong tr   êng  cã    hîp  yªu cÇu  kiÓm   tra)ph¶iphïhîp víi           quy  c¸c chÕ  xuÊtxø  vÒ    quy  ®Þnh    t¹ phô    i lôcsè  1    ­ trong quy    chÕ  nµy  do  vµ  C«ng    ty gi¸m ®Þnh hµng  ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  thuéc Bé    Th¬ng    m¹icÊp  (quy ®Þnh    trong phô      lôc4); 3.Tê    khaih¶iquan  ® îcthanh      ®∙    kho¶n; 4.Ho¸    ®¬n  ¬ng  th m¹i; 5.VËn    ®¬n. Ba  i lo¹ giÊy (sè 3, 4,5) lµb¶n              sao  ch÷  vµ  cã  ký  ®ãng  dÊu    x¸cnhËn sao  y b¶n chÝnh  cña  Thñ  ëng  tr ®¬n   (nÕu    chøc) hoÆc   ch÷  vµ  vÞ  lµ tæ    cã  ký  ®ãng  dÊu cña  quan  c¬  c«ng  chøng (nÕu      lµ c¸ nh©n) ®ång    thêimang theo  b¶n chÝnh      ®Ó ®èi chiÕu. §iÒu 6.  Ngêi xin cÊp      giÊy chøng  nhËn  MÉu     D ph¶i hoµn    toµn chÞu  tr¸chnhiÖm   íc ph¸p    tÝnh    tr   luËtvÒ  trung thùc cña        îc khaitrong     c¸c chitiÕt®       giÊy chøng    nhËn  MÉu  D. §iÒu    7. Trêng    hîp cÇn  thiÕt,  Phßng  Qu¶n    lýXuÊt  nhËp  khÈu  khu  vùc  cã  thÓ: a. Yªu    cÇu ngêixincÊp      giÊy chøng  nhËn MÉu     D cung  cÊp thªm      c¸c tµi liÖu cÇn    thiÕt®Ó       x¸c ®Þnh chÝnh    x¸c xuÊt xø    hµng   ho¸ theo      c¸c tiªuchuÈn  cña HiÖp  ®Þnh  CEPT; b.TiÕn    hµnh  kiÓm        trat¹ n¬is¶n  i xuÊt; c.KiÓm         êng    ® îccÊp    tral¹c¸ctr i hîp ®∙    giÊy chøng    nhËn  MÉu   D. §iÒu    8. Thêih¹n    cÊp  giÊy chøng    nhËn  MÉu   D:
 3. 3 Phßng  Qu¶n    lýXuÊt  nhËp khÈu  khu vùc  tr¸chnhiÖm  cã    cÊp  giÊy chøng    nhËn MÉu     D trong c¸c thêih¹n        sau, kÓ         tõ khinhËn  îc hå  xin cÊp  ®   s¬    giÊy  chøng nhËn MÉu     D ®Çy  vµ    ®ñ  hîp lÖ: ­12      giêlµm  viÖc        êng    ®èi víi tr c¸c hîp th«ng  êng; th ­24      giêlµm  viÖc        êng    îcquy  ®èi víi tr c¸c hîp ®   ®Þnh    t¹ kho¶n    i a,§iÒu  7; ­Trong  êng    îcquy    tr hîp ®   ®Þnh    t¹ kho¶n  §iÒu        thÓ  i b  7,thêih¹n cã  chËm   h¬n  nhng  kh«ng    êil¨m    qu¸ m   (15)ngµy  lµm  viÖc. §iÒu 9.  Trong  nh÷ng  êng    tr hîp quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu    18, Phßng Qu¶n    lý XuÊt  nhËp  khÈu khu  vùc cÊp  giÊy chøng  nhËn  MÉu     D cho  hµng    ® îc ho¸ ®∙    giao trong thêih¹n        kh«ng    n¨m  tõ ngµy  qu¸ 1  kÓ    giao hµng.GiÊy      chøng  nhËn  MÉu     îccÊp  D ®   trong tr   êng    hîp nµy ph¶ighirâ "cÊp        sau  cã  vµ  hiÖu        lùctõ khi giao hµng"  b»ng  tiÕng Anh:  "Issued retroact ly"  ghi vµo  sè  cña  ive   vµ    «  12  giÊy chøng    nhËn MÉu   D. §iÒu  10.­Trong  êng      tr hîp giÊy chøng    nhËn MÉu     mÊt  D bÞ  c¾p,    thÊt l¹choÆc   háng,Phßng    h    Qu¶n    lýXuÊt  nhËp  khÈu khu  vùc  thÓ  cã  cÊp    l¹ b¶n  i sao chÝnh thøc giÊy chøng      nhËn  MÉu     b¶n  D vµ  sao  ba  thø  trong thêih¹n      15  ngµy kÓ  tõ khi nhËn  ® îc ®¬n  xin cÊp  l¹ cã kÌm  theo b¶n sao thø t i   (Quadruplicate)cña    lÇn cÊp ®Çu     ghi vµo  sè  12  tiªn,cã    «    dßng  ch÷ "sao y  b¶n chÝnh" b»ng    tiÕng Anh "Cert f ed ii     truecopy". §iÒu  11.­Trong  êng      tr hîp hµng    ho¸ kh«ng  tiªuchuÈn  ®ñ    hoÆc  kh«ng  x¸c ®Þnh  îc chÝnh      ®   x¸c xuÊt xø    theo      c¸c tiªuchuÈn  cña HiÖp  ®Þnh  CEPT   hoÆc   s¬    hå  xin cÊp    l¹ kh«ng  b¶n  i cã  sao  t cña  thø   lÇn cÊp ®Çu     tiªn,Phßng  Qu¶n    lý XuÊt nhËp khÈu  khu vùc  quyÒn  chèi cÊp  cã  tõ    giÊy chøng  nhËn  MÉu     ph¶ith«ng  râ lýdo  D vµ    b¸o      cho  ngêixincÊp      biÕttrong thêih¹n ® îcquy            ®Þnh    t¹ §iÒu  vµ  i 8  §iÒu  10. §iÒu 12.­Nh÷ng    vÊn    ®Ò cha  îc ®Ò   ®   cËp trong c¸c ®iÒu        tõ §iÒu 4  ®Õn  §iÒu  sÏ® îcgi¶iquyÕt  11        theo    c¸c quy ®Þnh cña ASEAN   it¹ Phô    lôcsè  2.  II     ITæ CHøC,  . QU¶N   VIÖC  Lý  CÊP   GIÊY  PHÐP: §iÒu 13.­ChØ   nh÷ng    cã  ngêi ® îc Bé  ëng  Th¬ng    quyÒn      tr Bé  m¹i uû  vµ  ®¨ng  ch÷  míicã  ®∙  ký  ký    quyÒn cÊp  giÊy chøng    nhËn MÉu   D. §iÒu 14.­ViÖc    cÊp giÊy chøng nhËn MÉu     c¸c Phßng  D do    Qu¶n    lý XuÊt nhËp khÈu khu vùc  Æt   i   ® t¹  Néi,H¶i Phßng, §µ  Hµ       N½ng, Nha Trang,   thµnh phè  ChÝ  Hå  Minh  CÇn   vµ  Th¬  thùc hiÖn.   §iÒu 15.­ 1. Phßng  Qu¶n    lý XuÊt nhËp khÈu khu vùc  Æt   iHµ   ® t¹  Néi  tr¸ch cã    nhiÖm  cÊp giÊy chøng    nhËn  cho ngêixincÊp      giÊy chøng    nhËn MÉu     trô D cã    së kinh doanh  Æt        ® trªnc¸c®Þa bµn    TÜnh      tõ Hµ  trëra phÝa B¾c    tØnh  (trõ4  ghit¹ ®iÓm   díi     i 2    ®©y); 2. Phßng    Qu¶n    lýXuÊt nhËp khÈu khu vùc  Æt  i   ® t¹ H¶i Phßng  tr¸ch cã    nhiÖm cÊp giÊy chøng    nhËn  cho ngêixincÊp      giÊy chøng    nhËn  MÉu     trô D cã    së  kinhdoanh  Æt  iTh¸iB×nh,H¶i H ng,H¶i Phßng,Qu¶ng    ® t¹     :           Ninh; 3. Phßng    Qu¶n    lý XuÊt nhËp khÈu khu vùc  Æt   i N½ng   tr¸ch ® t¹ §µ  cã    nhiÖm cÊp giÊy chøng    nhËn  cho ngêixincÊp      giÊy chøng    nhËn MÉu     trô D cã   
 4. 4 së kinh doanh  Æt   i Qu¶ng    ® t¹   : B×nh, Qu¶ng    TrÞ, Thõa    Thiªn ­ HuÕ,     Qu¶ng  Nam    N½ng,  ­§µ  Qu¶ng  Ng∙i,  B×nh  §Þnh; 4. Phßng    Qu¶n    lýXuÊt nhËp  khÈu khu vùc  Æt  i ® t¹ Nha Trang  tr¸ch cã    nhiÖm cÊp giÊy chøng    nhËn cho ngêixincÊp      giÊy chøng    nhËn MÉu     trô D cã    së  kinhdoanh  Æt  iPhó    ® t¹   : Yªn,Kh¸nh    Hoµ, Gia      Lai,Kon Tum, §¾c L¾c; 5. Phßng    Qu¶n    lýXuÊt nhËp  khÈu  khu vùc  Æt  i ® t¹ thµnh phè  ChÝ   Hå  Minh  tr¸chnhiÖm  cã    cÊp giÊy chøng    nhËn cho ngêixincÊp      giÊy chøng    nhËn  MÉu     trôsë  D cã    kinh doanh  Æt        ® trªnc¸c®Þa  bµn    tõNinh  ThuËn, L©m     §ång,  S«ng      BÐ trëvµo  phÝa Nam     tØnh      (trõ7  ghit¹ ®iÓm   i 6); 6. Phßng    Qu¶n    lý XuÊt nhËp khÈu khu vùc  Æt   i ® t¹ CÇn  Th¬  tr¸ch cã    nhiÖm  cÊp giÊy chøng    nhËn cho ngêixincÊp      giÊy chøng    nhËn MÉu     trô D cã    së kinh doanh  Æt  iTrµ    ® t¹   : Vinh,Sãc    Tr¨ng,VÜnh    Long,An    Giang,CÇn     Th¬,  Minh      H¶i,KiªnGiang. §iÒu  16.­  C¸c Phßng Qu¶n     lý XuÊt nhËp khÈu khu vùc cÊp giÊy  chøng  nhËn  MÉu     tr¸chnhiÖm: D cã    ­H íng dÉn            thñ tôcxincÊp  giÊy chøng    nhËn  MÉu   D; ­KiÓm     s¬      trahå  xincÊp  giÊy chøng    nhËn  MÉu   D; ­DuyÖt  vµ    ký  cÊp  giÊy chøng    nhËn  MÉu   D; ­Lu    s¬    tr÷hå  cÊp  giÊy chøng    nhËn  MÉu   D; ­Theo      dâi,kiÓm    traviÖc  dông  sö  giÊy chøng    nhËn  MÉu   D; ­ B¸o      c¸o nh÷ng vÊn    i   ®Ò l ªnquan ®Õn  viÖc cÊp  sö  vµ  dông giÊy chøng  nhËn  MÉu  D. IV.GI¶IQUYÕT       KHIÕU     Xö  VI  N¹IVµ  Lý  PH¹M: §iÒu 17.­Trong  êng  bÞ        tr hîp  tõ chèicÊp hoÆc       qu¸ thêih¹n  îc quy  ®   ®Þnh   i§iÒu  vµ  t¹  8  §iÒu  mµ   10  cha  îc cÊp    ®   míi hoÆc  cÊp  i l¹ giÊy chøng  nhËn  MÉu   ngêi xin cÊp  D,      giÊy chøng  nhËn  MÉu     quyÒn  D cã  khiÕu      n¹ilªn Bé  ëng  Th¬ng    tr Bé  m¹i trong    thêih¹n  ngµy      15  kÓ tõ ngµy nhËn  îc quyÕt ®     ®Þnh    tõ chèicÊp    giÊy chøng    nhËn  MÉu     D hoÆc  ngµy  cuèicïng cña        thêih¹n  cÊp theo  §iÒu  Bé   ëng    8.  tr Bé Th¬ng    tr¸ch nhiÖm     m¹i cã    gi¶iquyÕt  trong  vßng  ngµy      5  kÓ tõ ngµy  nhËn  îc khiÕu    ®   n¹i.QuyÕt  ®Þnh cña  tr Bé  ëng  Bé  Th¬ng      m¹ilµquyÕt ®Þnh    cuèicïng.   §iÒu  18.­Trong  êng    saisãtcña    cÊp    tr hîp v×      c¸n bé  giÊy chøng    nhËn  MÉu     D hoÆc   c¸c tr v×    êng  hîp bÊt kh¶ kh¸ng cña ngêi xin cÊp      giÊy chøng  nhËn MÉu   Phßng  D,  Qu¶n    lýXuÊt  nhËp khÈu khu vùc  cÊp  giÊy chøng    nhËn  MÉu     D sau    khigiao hµng    theo c¸cquy      ®Þnh    t¹ §iÒu  i 9. §iÒu  19.­Sau      khicÊp giÊy chøng    nhËn MÉu   Phßng  D,  Qu¶n    lýXuÊt  nhËp  khÈu  khu vùc  tr¸chnhiÖm   cã    cïng      quan  víic¸c c¬  h÷u quan  kh¸c tiÕp     tôc kiÓm       tra,gi¸m    s¸tviÖc  dông  sö  giÊy  chøng  nhËn  MÉu     D cña   c¸c chñ  hµng. Trong  êng    ®ñ    ®Ó       tr hîp cã  lýdo  x¸c ®Þnh  hµnh      cã  viviph¹m  quy chÕ  cÊp  sö  vµ  dông  giÊy chøng  nhËn MÉu   Phßng  D,  Qu¶n    lý XuÊt nhËp  khÈu  khu vùc  quyÒn      cã  thu håigiÊy chøng    nhËn  MÉu     cÊp. D ®∙  §iÒu  20.­Vô    ChÝnh  s¸ch Th¬ng    biªnlµ®Çu     m¹i§a      mèi gióp Bé  ëng    tr Bé Th¬ng      m¹i gi¶iquyÕt khiÕu    n¹icña    níc ngoµi vµ/hoÆc    trong níc.Phßng      Qu¶n    lýXuÊt nhËp  khÈu khu vùc  li   cã  ªnquan ®Õn   viÖc khiÕu    n¹inµy chÞu 
 5. 5 tr¸chnhiÖm       gi¶itr×nh tr   ChÝnh    ícVô  s¸ch Th¬ng    biªnvµ/hoÆc  ícBé    m¹i§a    tr   tr ëng  Th¬ng  Bé  m¹i. §iÒu 21.­Mäi    hµnh    vigian    dèi trong qu¸    tr×nh cÊp  sö  vµ  dông  giÊy  chøng nhËn  MÉu   tuú theo møc  sÏbÞ  lýhµnh  D,      ®é    xö    chÝnh hoÆc       ­ truytètr ícph¸p luËt.     V.  §IÒU  KHO¶N   CUèI  CïNG: §iÒu 22.­GiÊy    chøng  nhËn  MÉu       îc cÊp  D sÏ ®   cho mäi  chøc, c¸ tæ      nh©n  xuÊt khÈu  ®∙    hµng      ho¸ tõ ngµy  1­ 1­ 1996  nÕu hµng    ho¸ xuÊt khÈu      phï hîp víi       quy  c¸c ®Þnh  xuÊtxø  vÒ    hµng    ho¸ trongQuy    chÕ nµy. P H ô  L ô C  1 Q U Y  C H Õ  X U Ê T  X ø  Dï N G  C H O  HI Ö P  ® Þ N H  C E P T Khi x¸c ®Þnh      xuÊt xø    cña  hµng  ho¸    ®ñ ®iÒu kiÖn hëng Ch¬ng tr×nh  CEPT   theo HiÖp    ®Þnh CEPT,      sϸp dông    c¸cquy t¾c  sau: Q uy  t¾c    ®Þnh  1. X¸c  xuÊtxø    cña  s¶n  phÈm C¸c hµng    ho¸ thuéc diÖn    CEPT   îcnhËp  ®   khÈu vµo mét  ícThµnh    N   viªn tõ mét  íc Thµnh      N   viªnkh¸c ® îc vËn          t¶itrùctiÕp theo nghÜa cña Quy t¾c  5  cña Quy  chÕ nµy, sÏ ®ñ       ®iÒu  kiÖn  îc hëng  ®∙inÕu  ®   u    chóng ®¸p øng    c¸c yªu cÇu    xuÊtxø    theo mét    trong c¸c®iÒu      kiÖn sau ®©y:  (a)C¸c    hµng ho¸  xuÊt xø  cã    thuÇn   tuý (®îc s¶n    xuÊt hoÆc     thu ho¹ch  toµn  t¹ N ícThµnh    bé      i viªnxuÊtkhÈu) nh      quy  ®Þnh   t¹ Quy  i t¾c 2; (b)C¸c    hµng    xuÊtxø  ho¸ cã    kh«ng  thuÇn    tuý(kh«ng  îcs¶n  ®   xuÊthoÆc     thu ho¹ch toµn  t¹ N ícThµnh        bé  i     viªnxuÊt khÈu),miÔn          lµc¸c hµng    ®ñ  ho¸ ®ã  ®iÒu  kiÖn  theo Quy    t¾c  hoÆc   3  Quy t¾c 4. Q uy  t¾c    2. XuÊt  thuÇn  xø  tuý Theo  nghÜa cña Quy t¾c  c¸c  1  hµng ho¸ sau  îc coi lµ cã  ®       xuÊt  xø  thuÇn  tuý: (a)C¸c    kho¸ng  s¶n  îckhaith¸ctõ lßng  ®         ®Êt,m Æt       níchay  ®¸y  biÓn  cña  níc®ã;   (b)C¸c    hµng    ho¸ n«ng  s¶n  îcthu ho¹ch ë    ®       níc®ã; (c)C¸c    ®éng    îcsinh ra vµ  vËt®       ch¨n nu«ië        níc®ã; (d)C¸c    s¶n  phÈm     tõ®éng    ë  vËtnªu  môc      (c)trªn®©y; (e)C¸c    s¶n  phÈm     îcdo    thu ®   s¨n b¾n  hoÆc   ®¸nh  b¾t  níc®ã; ë    (f)C¸c    s¶n  phÈm     îcdo  thu ®   ®¸nh      c¸ trªnbiÓn  c¸c ®å    vµ    h¶is¶n  c¸c do    tµu cña    lÊy ® îctõbiÓn;   níc®ã        (g)C¸c    s¶n phÈm   îcchÕ  ®   biÕn hay  s¶n  xuÊt trªnboong        tµu cña    níc®ã  tõc¸cs¶n      phÈm   ë  nªu  môc      (f)trªn®©y;
 6. 6 (h) C¸c    nguyªn liÖu  qua  dông  îc thu  ®∙  sö  ®   nhÆt  níc ®ã,  ë    chØ  dïng  ®Ó     t¸ chÕ  i nguyªn liÖu;   (i) phÕ           §å  th¶itõc¸cho¹t®éng  c«ng  nghiÖp      t¹ níc®ã;  i vµ (j)  C¸c  hµng    îcs¶n  ho¸ ®   xuÊttõc¸cs¶n        phÈm     tõmôc    (a)®Õn   . (i) Q uy  t¾c    3. XuÊt  kh«ng  xø  thuÇn  tuý (a)(i)     Hµng    îccoilµ xuÊt xø      ícThµnh    sÏ®         tõ c¸c N   viªnASEAN, nÕu Ýt  nhÊt 40%     hµm  îng xuÊtxø      N ícThµnh    l     tõbÊt cø    viªnnµo. (i   i Theo  ) tiÓu  môc    trªn,nh»m   (i)ë    môc ®Ých thùc hiÖn      c¸c quy  ®Þnh  cña Quy  t¾c  (b),   1    s¶n  c¸c phÈm   îcchÕ    ®   t¹ohoÆc     gia c«ng    tæng    mµ cã  gi¸ trÞ nguyªn    phô  liÖu  îc sö  ®   dông  xuÊt xø        cã    tõ c¸c níc kh«ng  ph¶i lµ thµnh      viªnASEAN     hoÆc   xuÊt xø  cã    kh«ng   x¸c ®Þnh  îckh«ng      ®   vîtqu¸ 60%  cña    gi¸ FOB   cña  s¶n phÈm   îc s¶n  ®   xuÊt hoÆc     chÕ biÕn  cã  vµ  qu¸  tr×nh s¶n    xuÊt  cuèicïng ® îcthùc hiÖn              trªnl∙nhthæ  ícxuÊtkhÈu    N     lµThµnh  viªn. (b)Gi¸trÞnguyªn phô            liÖu kh«ng  xuÊtxø      tõASEAN     sÏlµ: (i)     CIF  Gi¸ cña  hµng        ho¸ t¹ thêi®iÓm   i nhËp  khÈu; (i       iGi¸x¸c ®Þnh  ) ban ®Çu   cña s¶n phÈm   xuÊt xø  cã    kh«ng    x¸c®Þnh  ­ ® îct¹ l∙nhthæ  ícThµnh            i N   viªnn¬ithùc hiÖn      qu¸ tr×nh giac«ng      chÕ  biÕn. C«ng  thøc 40%     hµm  îng ASEAN   sau: l   nh  Gi¸trÞnguyªn phô        Gi¸trÞnguyªn     liÖu nhËp    khÈu        +  tõ      phô    xuÊt liÖu cã  níckh«ng    ph¶i   xø  kh«ng  x¸c lµthµnh      viªnASEAN   ®Þnh  îc ® ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  x 100%  ≤ 60% ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­           Gi¸FOB   Q uy  t¾c    4. Quy  xuÊtxø  t¾c    céng  gép C¸c s¶n  phÈm   ®¸p  ®∙  øng  îc c¸c yªu  ®     cÇu xuÊt xø    quy  ®Þnh  it¹ Quy  t¾c  vµ  îc sö  1  ®   dông  imét  íc Thµnh    t¹  N   viªn nh lµ ®Çu     vµo cña  mét s¶n  phÈm   hoµn  chØnh  ®iÒu  ®ñ  kiÖn  îchëng  ®∙it¹ c¸cN ícThµnh    ®   u    i       viªnkh¸csÏ     ® îccoilµc¸cs¶n          phÈm   xuÊt xø  i ícThµnh        chøc    cã    t¹ N     viªnlµn¬itæ  gia c«ng  chÕ  biÕn s¶n phÈm  cuèicïng miÔn        lµtæng  hµm  îng ASEAN   l   cña  s¶n phÈm   cuèicïng kh«ng      nhá  h¬n  40%. Q uy  t¾c    5. VËn      t¶itrùctiÕp C¸c  êng    tr hîp sau  îccoilµ vËn      ®       t¶itrùctiÕp      tõ nícxuÊt khÈu      lµ Thµnh  viªn®Õn       nícnhËp khÈu    lµThµnh viªn: (a) NÕu     hµng ho¸  îc vËn  ®   chuyÓn qua    l∙nh thæ cña bÊt  mét    kú  níc ASEAN   nµo; (b)NÕu     hµng    îc vËn  ho¸ ®   chuyÓn kh«ng qua    l∙nhthæ cña bÊt  mét  kú  níckh«ng    ph¶ilµthµnh        viªnASEAN   nµo  kh¸c.
 7. 7 P H ô  L ô C  2 T H ñ   ô C  C Ê P  GI Ê Y   H ø N G  N H Ë N  Dï N G  C H O  Q U Y  C H Õ  X U Ê T   ø  T C X C ñ A   H ¬ N G  T R × N H    ®∙I H U Õ  Q U A N  C ã  HI Ö U  L ù C  C H U N G   C U  T A S E A N   E P T) (C §Ó  thùc hiÖn      c¸c quy chÕ xuÊt xø    cña  ch¬ng tr×nh CEPT,        thñ tôc cÊp  vµ    x¸cminh  giÊy chøng    nhËn (MÉu    c¸cvÊn    "D")vµ    ®Ò hµnh  chÝnh  ªnquan  li   ® îcquy    ®Þnh  sau: nh  A.  QUAN   THÈM   C¬  Cã  QUYÒ N   CÊP   GIÊY  CHøNG   NHËN   MÉU   D §iÒu 1. GiÊy chøng nhËn MÉu     c¬  D do  quan  thÈm  cã  quyÒn  cña  ChÝnh  phñ  ­ N ícxuÊtkhÈu        lµThµnh    viªncÊp. §iÒu 2. (a)N íc Thµnh          viªnsÏ th«ng b¸o cho    c¸c N íc Thµnh    tÊtc¶      viªnkh¸c biÕt     tªn vµ    ®Þa   chØ  cña    C¬ quan  thÈm   cã  quyÒn  cña ChÝnh phñ cÊp  GiÊy  chøng  nhËn  MÉu     cung  D vµ  cÊp    c¸c ch÷  mÉu   mÉu   ký  vµ  con dÊu chÝnh  thøc mµ   quan  sö    C¬  ®ã  dông. (b) C¸c    th«ng    c¸c mÉu       îc cung  tinvµ    trªn sÏ ®   cÊp  cho    c¸c N íc tÊt c¶      Thµnh    göib¶n  viªnvµ    sao  cho  Ban    ASEAN.  th ký  BÊt  thay ®æi  vÒ    cø    g×  tªn, ®Þa  chØ  còng  ch÷  vµ  nh  ký  con dÊu  chÝnh thøc ph¶i ® îc th«ng      b¸o ngay  theo ph¬ng    thøc trªn.   §iÒu 3. §Ó  thÈm     tra ®iÒu kiÖn  îc hëng  ®∙i,C¬   ®   u    quan  thÈm   cã  quyÒn  cña  ChÝnh  phñ  îc giao  ®   cÊp  GiÊy chøng nhËn  MÉu     quyÒn  D cã  yªu cÇu xuÊt  tr×nh bÊt kú  i     lo¹ chøng      tõ cÇn thiÕtnµo    còng  tiÕn hµnh    viÖc  nh    bÊt kú  kiÓm  tranµo    nÕu  thÊy  cÇn thiÕt. NÕu   quyÒn  nµy kh«ng  îcph¸p    ®   luËthiÖn hµnh  cña  quèc    gia cho phÐp  th× ®iÒu  nµy    îc ® a  sÏ ®   vµo  lµ mét  nh    ®iÒu kho¶n  trongmÉu     ®¬n      sÏ®Ò cËp   títrong§iÒu  vµ  i   4  §iÒu  díi 5    ®©y. B.  XIN  CÊP   GIÊY  CHøNG   NHËN   MÉU   D §iÒu 4. Nhµ  s¶n xuÊt vµ/hoÆc    nhµ  xuÊt khÈu    s¶n phÈm       ®ñ tiªuchuÈn  îc h­ ®   ëng  ®∙isÏviÕt®¬n    quan  u        xinC¬  h÷u  quan cña ChÝnh  phñ  kiÓm    traxuÊt xø    hµng    íckhixuÊt khÈu. KÕt  ho¸ tr         qu¶  cña viÖc kiÓm    tranµy,cã    thÓ  îcxem   ®   xÐt  i l¹ ®Þnh  hoÆc   kú  bÊt  khi nµo  kú    thÊy cÇn thiÕt,sÏ ® îc chÊp        nhËn   lµ chøng  hç        cø  trî ®Ó x¸c®Þnh  xuÊtxø    cña  hµng      îcxuÊtkhÈu  ho¸ sÏ®     sau  nµy.  ViÖc kiÓm    trahµng    íckhixuÊt khÈu  thÓ  ho¸ tr       cã  kh«ng    ¸p dông      ®èi víihµng  ho¸,mµ       (do b¶n  chÊtcña    chóng)xuÊtxø  thÓ        cã  x¸c®Þnh  îcdÔ   ®   dµng. §iÒu 5. Khi lµm          thñ tôc ®Ó xuÊt khÈu    hµng    îchëng  ®∙i,nhµ  ho¸ ®   u    xuÊt khÈu    hoÆc     ®¹i diÖn  îc uû  ®   quyÒn  ph¶i nép    ®¬n    xin GiÊy chøng  nhËn  XuÊt xø  cïng      víic¸c chøng    tõ cÇn thiÕtchøng    minh r»ng  hµng  ho¸    sÏ xuÊt khÈu    ®ñ  tiªuchuÈn    îccÊp    ®Ó ®   giÊy chøng    nhËn MÉu   D.
 8. 8 C.  KIÓM   TRA   HµNG   HO¸  TRíC  KHI  XUÊT   KHÈU §iÒu 6. C¬  quan  thÈm   cã  quyÒn  cña ChÝnh   phñ  îc giao  ®   cÊp GiÊy  chøng  nhËn MÉu         D sÏ,víikh¶ n¨ng  quyÒn  tèi®a  vµ  h¹n    cña  m×nh, tiÕn hµnh    kiÓm  trathÝch    ®¸ng    víitõng tr   êng    hîp nh»m   b¶o  ®¶m   r»ng: (a)§¬n    GiÊy    xin vµ  chøng nhËn MÉu     D ph¶i® îckhai®óng, ®ñ  ® îc         vµ    ngêicã    thÈm  quyÒn  ký; (b)XuÊt  cña    xø  hµng    ho¸ tu©n    thñ Quy  chÕ  xuÊtxø;   (c)C¸c      lêikhaikh¸ctrong GiÊy        chøng  nhËn  MÉu             D phïhîp víi chøng  c¸c tõnép    kÌm; (d) Quy    c¸ch,sè îng  träng îng    l vµ  l hµng  ho¸,m∙    hiÖu  sè îng  vµ  l kiÖn  hµng,sè îng vµ  i   l   lo¹ kiÖn    hµng  îckhaiphïhîp víi ®           hµng    ho¸ xuÊtkhÈu.   D.  CÊP   GIÊY  CHøNG   NHËN   MÉU   D §iÒu 7.­ (a)GiÊy    chøng nhËn MÉu     D ph¶i theo    ®óng mÉu   Phô        nh  lôc "A" trªn khæ   giÊy ISO    ph¶ilµm  îcb»ng    A4. Vµ    ®   tiÕng Anh;   (b)Bé    giÊy chøng    nhËn  MÉu     D gåm   mét  b¶n  gèc  ba  vµ  b¶n  sao  carbon  (carbon copy)cã      mÇu   sau: nh  ­B¶n    Gèc  (Original   )MÇu   : tÝm    ight nh¹t(l  violet) ­B¶n    sao  Thø    hai(Duplicate) MÇu   cam     : da  (orange) ­B¶n    sao  Thø  (Trip i te)MÇu   cam  ba  l ca  : da  (orange) ­B¶n    sao  Thø   t(Quadruplicate)MÇu   cam    : da  (orange) (c)Mçi  GiÊy    Bé  chøng nhËn XuÊt  ph¶i mang  tham  xø    sè  chiÕu riªng   cña    mçi ®Þa ®iÓm   hoÆc   quan  c¬  cÊp; (d)B¶n    Gèc  b¶n  vµ  sao Thø  ® îc nhµ  ba    xuÊt khÈu      göi cho nhµ nhËp  khÈu    ®Ó nép  cho    C¬ quan    H¶i quan  i t¹ c¶ng  hoÆc  ®Þa  ®iÓm  nhËp khÈu.   B¶n  sao Thø      îc c¬  hai sÏ ®   quan  thÈm   cã  quyÒn  cÊp giÊy chøng nhËn  xuÊt  xø  i ícxuÊt khÈu    t¹    N   lµThµnh      iB¶n  viªngi÷ l¹   . sao  Thø     nhµ  tsÏdo  xuÊt khÈu    gi÷.Sau      khinhËp  khÈu hµng    ho¸,B¶n  sao  Thø  sÏ® îc®¸nh  ba      dÊu thÝch    hîp vµo  thø  vµ      ¤  4  göil¹cho  quan  thÈm  i C¬  cã  quyÒn cÊp giÊy chøng    nhËn  xuÊt  xø trongkho¶ng      thêigian thÝch    hîp. §iÒu 8 §Ó  thùc hiÖn      c¸c quy ®Þnh cña Quy  t¾c  vµ  3  Quy  t¾c  cña  4  Quy  chÕ  XuÊt    xø, GiÊy  chøng nhËn  MÉu     îcnícxuÊt khÈu    D ®       lµ thµnh    viªncuèicïng     cÊp  ph¶ighirâ c¸cquy  vµ          t¾c  thÝch    tû lÖ  hîp vµ    phÇn    tr¨m hµm  îng ASEAN   l   cã  thÓ    ¸p dông  trong¤  8.   thø  §iÒu 9
 9. 9 Kh«ng  îcphÐp          ®   tÈy xo¸,viÕtlªnthªm      lªntrªnGiÊy chøng nhËn  mÉu   D.  C¸c  phÇn  cßn  trèng sÏ® îcg¹ch chÐo            ®Ó tr¸nh®iÒn    thªm sau  nµy.    §iÒu 10 (a)GiÊy    chøng  nhËn  MÉu     C¬  D do  quan  h÷u  quan  cña ChÝnh  phñ  cña  N íc xuÊt khÈu        lµ Thµnh    viªn cÊp vµo    thêi®iÓm   xuÊt khÈu    hoÆc  mét    thêi gian ng¾n    ngay  sau  nÕu  hµng    îcxuÊtcã  ®ã  nh  ho¸ ®     thÓ  îcxem     xuÊt ®   lµcã    xø  N íc Thµnh      tõ    viªn ®ã theo  quy  ®Þnh  cña Quy  chÕ  XuÊt      xø. (b) Trong  nh÷ng  êng    tr hîp ngo¹ilÖ      khiGiÊy  chøng  nhËn MÉu     D kh«ng  îccÊp  ®   vµo    thêi ®iÓm   xuÊt khÈu    hoÆc   mét    thêigian  ng¾n  ngay  sau  ®ã,  sai sãt kh«ng  do      chñ  hoÆc   lýdo    ý  cã    x¸c ®¸ng  kh¸c,GiÊy    chøng  nhËn  MÉu     thÓ  îccÊp  D cã  ®   sau  gi¸trÞ hiÖu    cã      lùc tÝnh      tõ thêi®iÓm   xuÊt khÈu    nhng  kh«ng      vîtqu¸ mét  n¨m  tõngµy  kÓ    giao hµng,vµ      ph¶ighirâ "ISSUED         RETROACTIVELY". §iÒu 11 Trong  êng    tr hîp GiÊy chøng  nhËn  MÉu     mÊt  D bÞ  c¾p,  thÊtl¹choÆc       h  háng,  nhµ  xuÊt khÈu  thÓ  cã  viÕt ®¬n         göi C¬ quan  thÈm   cã  quyÒn  cña  ChÝnh  phñ, lµ chÝnh  quan  cÊp, xin mét      c¬  ®∙      b¶n  sao  chøng  thùc (chøng  nhËn  sao  b¶n  y  chÝnh) cña    B¶n  Gèc  B¶n  vµ  sao Thø  dùa    së    ba  trªnc¬  c¸c chøng    tõ xuÊt khÈu  C¬    do  quan  gi÷,ph¶ighirâ sù  ®ã          chÊp  thuËn  b»ng ch÷  "CERTIFIED  TRUE  COPY"  vµo  sè    ¤  12. B¶n  sao  nµy      sÏ ®Ò ngµy  cÊp cña  b¶n gèc  GiÊy chøng  nhËn  MÉu   B¶n  D.  sao chøng thùc cña    GiÊy  chøng  nhËn  MÉu     D ph¶i® îccÊp      kh«ng    qu¸ mét  n¨m  tõ ngµy  kÓ    cÊp  b¶n gèc  GiÊy  chøng  nhËn  MÉu     víi®iÒu  D vµ    kiÖn    lµ nhµ  xuÊt khÈu    ph¶icung    cÊp  B¶n  sao Thø  tcho  quan  thÈm    C¬  cã  quyÒn  cÊp  GiÊy  chøng  nhËn  MÉu     ªnquan. D li   E.  THñ  TôC  TR×NH   GIÊY  CHøNG   NHËN   MÉU   D §iÒu 12 B¶n Gèc GiÊy chøng nhËn MÉu     D cïng    víiB¶n sao  Thø  sÏ ® îc nép  ba      cho  quan  C¬  quan    H¶i quan vµo    thêi®iÓm  lµm      thñ tôc nhËp khÈu hµng    ho¸ ®ã. §iÒu 13  Thêih¹n quy      ®Þnh  cho  viÖc  tr×nh GiÊy    chøng  nhËn  MÉu     sau: D nh  (a)GiÊy    chøng nhËn MÉu     D ph¶itr×nh cho        C¬ quan    H¶i quan cña    níc nhËp khÈu    lµ Thµnh    viªntrong vßng    bèn th¸ng kÓ      tõ ngµy  îcC¬   ®   quan  h÷u  quan  cña  ChÝnh phñ cña  ícxuÊtkhÈu    N     lµThµnh    viªnký; (b)Trong  êng  hµng    qua      tr hîp  ho¸ ®i  l∙nhthæ cña mét hoÆc  nhiÒu    níc kh«ng ph¶ilµ thµnh        viªnASEAN  theo  §iÒu  (c)cña  5    Quy chÕ xuÊt xø, thêi       h¹n  quy  ®Þnh    t¹ môc      i (a)trªn®©y  viÖc  vÒ  tr×nh GiÊy    chøng  nhËn  MÉu     ­ D ® îcgiah¹n    th¸ng;     tí6 i (c)Trong  êng      tr hîp GiÊy chøng  nhËn MÉu     D nép cho  quan  C¬  h÷u quan  cña ChÝnh  phñ  ícnhËp  N   khÈu    lµ Thµnh    viªnsau    khihÕt    thêih¹n quy ®Þnh  ph¶i nép    th×  GiÊy  chøng  nhËn MÉu       D ®ã vÉn  îc chÊp  ®   nhËn  nÕu  viÖc  kh«ng tu©n      lµdo    thñ thêih¹n    bÊt kh¶  kh¸ng hoÆc     nh÷ng    x¸c®¸ng    lµdo  lýdo    kh¸cngoµiph¹m        vikiÓm    so¸tcña nhµ  xuÊtkhÈu;vµ     (d)Trong    mäi  êng      tr hîp,C¬ quan h÷u quan cña ChÝnh  phñ  íc nhËp  N   khÈu    lµ Thµnh    thÓ  viªncã  chÊp nhËn GiÊy chøng nhËn MÉu     víi®iÒu  D ®ã   
 10. 10 kiÖn    lµhµng    ® îcnhËp  ho¸ ®∙    khÈu  íckhihÕt      tr     thêih¹n cña  GiÊy  chøng  nhËn  MÉu     trªn. D kÓ  §iÒu 14 Trong  êng  tr hîp vËn chuyÓn hµng ho¸  xuÊt xø    íc xuÊt khÈu    cã    tõ N     lµ Thµnh    cã      viªn vµ  gi¸trÞ kh«ng  qu¸ 200 US$     gi¸FOB  th× thñ    tôc cÊp  GiÊy  chøng nhËn  MÉu       îcmiÔn  chÊp  D sÏ®   vµ  nhËn  viÖc    kª khai®¬n    gi¶n cña    nhµ  xuÊt khÈu r»ng  hµng  ho¸ ®ang xem  xÐt  xuÊt  tõ  íc xuÊt  cã  xø  N   khÈu    lµ Thµnh viªn.  Hµng      ho¸ göiqua  êng  ®iÖn  gi¸trÞkh«ng      ® bu  cã      vîtqu¸ 200 US$  gi¸FOB     còng  îcxö   ¬ng  ®   lýt tù. §iÒu 15 ViÖc  ph¸thiÖn  sù    cã  kh¸c biÖt nhá      gi÷a      c¸c lêikhaitrong GiÊy      chøng  nhËn  MÉu     lêi D vµ    khaitrong c¸cchøng          tõnép  cho  quan    C¬  H¶i quan cña  ­ N ícnhËp    khÈu    lµThµnh      viªn®Ó lµm        c¸cthñ tôcnhËp  khÈu hµng      ho¸ sÏkh«ng,  v×  chÝnh  ®iÒu  ®ã, lµm  mÊt      gi¸trÞ cña GiÊy chøng  nhËn MÉu   nÕu  D,  thùc  tÕ nh÷ng    lêikhai®ã    vÉn        phïhîp víihµng    îcgiao. ho¸ ®   §iÒu 16 (a)N ícnhËp      khÈu    lµThµnh    thÓ    viªncã  yªu cÇu kiÓm      tral¹ (retroact   i ive check)mét    c¸ch ngÉu    nhiªnvµ/hoÆc    khinµo  cã    bÊt cø    hä  nghingê    tÝnh    x¸c thùc cña    chøng    tõ hoÆc  møc  chÝnh    ®é  x¸ccña  th«ng    ªnquan  tinli   ®Õn   xuÊt  xø    cña  thËtsù  s¶n phÈm  hoÆc   phËn  bé  nhÊt ®Þnh    cña s¶n phÈm   ®ang    xÐt tí ; i (b)Yªu    cÇu kiÓm     i   îc göi kÌm    tral¹ sÏ ®       víiGiÊy chøng  nhËn MÉu     D cã  li   ªnquan  sÏ nªu  lýdo  vµ    râ    cïng  bÊt  th«ng      kú  tinbæ sung  nµo cho r»ng cã  nh÷ng  ®iÓm  trong GiÊy    chøng nhËn  MÉu     trªncã  D kÓ    thÓ  kh«ng chÝnh    x¸c, trõtr   êng    hîp nÕu viÖc  kiÓm      îcthùc hiÖn  tral¹®   i   mét c¸ch ngÉu    nhiªn; (c) C¬     quan H¶i  quan cña  íc nhËp  N   khÈu   lµ Thµnh  viªn cã    thÓ  t¹m  kh«ng cho  hëng  ®∙itrong khichê    u        ®îikÕt qu¶  thÈm    tra.Tuy nhiªn,C¬    quan  nµy vÉn  thÓ  cã  cho  phÐp nhµ nhËp  khÈu nhËn  hµng  theo    tôc hµnh  c¸c thñ    chÝnh  cÇn thiÕt,     ®iÒu  víi kiÖn    lµhµng kh«ng  n»m  trong diÖn    cÊm  hoÆc   h¹n  chÕ nhËp  khÈu  kh«ng  nghingê  vµ  cã    gian lËn;   (d)C¬     quan  thÈm   cã  quyÒn cÊp  GiÊy chøng  nhËn MÉu     D cña ChÝnh  phñ    khinhËn  îcyªu  ®   cÇu  kiÓm      tral¹ (retroact   i ivecheck)sÏnhanh      chãng    thô lývµ        tr¶lêi trong vßng  (3)th¸ngkÓ        ba      tõkhinhËn  îcyªu cÇu. ®     §iÒu 17 (a)§¬n      xin cÊp GiÊy chøng nhËn MÉu     tÊtc¶    D vµ    c¸c chøng    li   tõ cã  ªn quan ®Õn  ®¬n  nµy    îc c¬  sÏ ®   quan  thÈm   cã  quyÒn cÊp GiÊy chøng  nhËn  MÉu    u    D l gi÷trongthêigian Ýt        nhÊt lµhai(2)n¨m  tõngµy          kÓ    cÊp; (b)Nh÷ng    th«ng    li   tincã  ªnquan        tí gi¸trÞ ph¸p    i lýcña GiÊy  chøng nhËn  MÉu     N ícnhËp  D do    khÈu    lµThµnh      viªnyªu cÇu    îc®¸p  sÏ®   øng ®Çy ®ñ; (c)TÊt  nh÷ng    c¶  th«ng      æi  tintrao® gi÷a c¸c N ícThµnh    li         viªncã  ªnquan  sÏ® îcgi÷kÝn  chØ  dông          vµ  sö  víimôc ®Ých    x¸c ®Þnh  tÝnh  ph¸p    lýcña GiÊy  chøng nhËn MÉu  D. F. C¸C    TRêNG   HîP  Æ C   ® BIÖT §iÒu 18
 11. 11 Khi toµn  hoÆc     bé  mét phÇn    l« hµng  ® îc xuÊt ®i  ®∙      mét    níc thµnh    viªn cô thÓ  nay thay ® æi      n¬ihµng  ®Õn,  íchoÆc   tr   sau    khihµng        ho¸ tí nícthµnh  i viªn®ã,      c¸cquy t¾c  sau ph¶i® îctu©n      thñ: (a) NÕu     nh hµng  ho¸  ® îc tr×nh      ®∙    víiC¬ quan  H¶i quan  cña mét  íc N   nhËp  khÈu    lµ Thµnh    thÓ, th×  viªncô    theo  ®¬n yªu cÇu cña nhµ  nhËp  khÈu  GiÊy chøng  nhËn  MÉu       îcC¬   D sÏ ®   quan    H¶i quan    nícnµy chÊp  thuËn  theo  nh yªu cÇu   ghi trong ®¬n ®èi    víitoµn  hoÆc   bé  mét phÇn    l« hµng  B¶n  vµ  Gèc  îctr¶l¹ cho  ®       i Nhµ  nhËp khÈu.B¶n    sao Thø  sÏ® îcgöil¹ cho  quan  ba          i c¬  cÊp GiÊy  chøng  nhËn  MÉu   D; (b) NÕu  viÖc thay ®æi n¬i hµng ®Õn  x¶y ra trong qu¸ tr×nh vËn  chuyÓn    íc nhËp  tí N   i khÈu    lµ Thµnh    ghitrong GiÊy  viªnnh      chøng nhËn MÉu   D, nhµ xuÊt khÈu      sÏnép  ®¬n, cïng    víiGiÊy chøng nhËn MÉu     ® îccÊp, D ®∙      xincÊp    GiÊy  chøng  nhËn  MÉu       D míicho  toµn  hay  bé  mét  phÇn    l«hµng  ®ã. §iÒu 19 §Ó  thùc hiÖn    §iÒu  (c)cña  5    Quy chÕ  xuÊtxø,khihµng    îcchuyÓn        ho¸ ®   qua    l∙nh thæ  cña mét  hay nhiÒu    níc kh«ng ph¶i lµ thµnh        viªn ASEAN,    c¸c giÊy    tê sau ph¶itr×nh cho          c¸c C¬ quan  thÈm  cã  quyÒn  cña ChÝnh  phñ  íc N   Thµnh    viªnnhËp  khÈu: (a)Mét    vËn  ®¬n  suèt® îccÊp    ícxuÊtkhÈu        t¹ N   i   lµThµnh  viªn; (b)Mét    GiÊy  chøng  nhËn MÉu     c¬  D do  quan h÷u  quan  cña ChÝnh phñ  N ícxuÊtkhÈu        lµThµnh    viªncÊp; (c)Mét    b¶n  sao    ho¸ ®¬n  ¬ng    th m¹igèc  cña  hµng    ho¸;vµ (d)C¸c    chøng    tõ cÇn thiÕt®Ó     chøng minh r»ng    c¸c yªu cÇu cña Quy  t¾c  (c)tiÓu môc    ivµ  i  5      (i)(i   (i icña  , ) ) Quy  chÕ xuÊtxø  îctu©n    ®   thñ. §iÒu 20 (a)Hµng          ho¸ göitõ mét  ícxuÊt khÈu    N     lµThµnh      viªn®Ó tham    iÓn gia tr   l∙m  mét    ë  níc kh¸c vµ  îc b¸n    ®   trong hoÆc     sau  iÓn l∙m    tr   ®Ó nhËp  khÈu  vµo  mét  ícThµnh      îchëng  N   viªnsÏ®   chÕ  CEPT     ®é  víi®iÒu kiÖn    lµ hµng      ho¸ ®ã ®¸p øng      c¸cyªu cÇu  cña Quy chÕ  xuÊt xø,miÔn        lµph¶ichøng    minh  îccho  ®   c¬ quan h÷u  quan  cña  ChÝnh  phñ  ícnhËp  N   khÈu    lµThµnh    viªnr»ng: (i)  Nhµ xuÊt khÈu  göic¸chµng    tõ l∙nhthæ    ®∙      ho¸ ®ã      cña  ícxuÊt khÈu  N     lµThµnh        chøc  iÓnl∙m vµ  tr bµy      viªntíníctæ  i tr     ®∙  ng  t¹ ®ã;  i (i   iNhµ  ) xuÊtkhÈu  b¸n    ®∙  hoÆc  chuyÓn nhîng hµng    cho    ho¸ ®ã  mét  ng­ êinhËn    hµng trong N ícnhËp      khÈu    lµThµnh viªn; (i i Trong qu¸ tr×nh tr i ) iÓn l∙m hoÆc  ngay sau ®ã  hµng ho¸ ®∙ ® îc   chuyÓn  b¸n  ®i  cho  ícnhËp  N   khÈu    lµThµnh    viªntrong t×nh    tr¹ngmµ     hµng  ®∙  ® îcgöití®Ó         tham  tr   i dù  iÓnl∙m. (b)§Ó     thùc hiÖn      c¸c quy ®Þnh trªn, quan   C¬  h÷u  quan  cña ChÝnh  phñ  N íc nhËp    khÈu    lµ Thµnh    thÓ  viªn cã  cÊp  GiÊy chøng  nhËn  MÉu   Tªn  D.  vµ  ®Þa  chØ cña  iÓnl∙m ph¶i® îcchØ    quan  tr         râ.C¬  h÷u  quan cña ChÝnh  phñ n­ íc tæ    chøc  iÓn l∙m  thÓ  tr   cã  cÊp GiÊy chøng nhËn  cïng      víic¸c chøng    tõ cÇn  thiÕtquy    ®Þnh  trong §iÒu  (d)®Ó     19    lµm  b»ng chøng    x¸c nhËn  r»ng hµng  ho¸ ®∙  îctr bµy    iÓnl∙m;   ®   ng  t¹ tr   i
 12. 12 (c)Môc      îc¸p dông      c¸ccuéc  iÓnl∙m,héichîhoÆc   ng    (a)sÏ®     víi c¶    tÊt tr         tr bµy ¬ng    t tù hay  ng  tr bµy  i   t¹ c¸c cöa    hiÖu,c¬  kinh doanh        së    (n¬imµ hµng    ho¸ lu«n chÞu  kiÓm     sù  so¸tcña    H¶i quan  trong suèt qu¸ tr×nh tr               iÓn l∙m)víimôc  ®Ých      b¸n c¸cs¶n  phÈm  cña    nícngoµi. G.  BIÖN  PH¸P  CHèNG   GIAN  LËN §iÒu 21 (a)Khi nghingê  nh÷ng        cã  hµnh    vigian lËn  ªnquan  li   ®Õn  GiÊy chøng  nhËn  MÉu   c¸c c¬  D,    quan  thÈm   cã  quyÒn  ªnquan  li   cña  ChÝnh  phñ    sÏ phèi   hîp hµnh    ®éng  trong tõng nícThµnh      lýngêili         viªn®Ó xö      ªncan; (b)Mçi      nícthµnh    viªnph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   a        ® ra c¸ch×nh    ph¹tph¸p lý     ®èi víi       hµnh    c¸c vigian lËn li       ªnquan ®Õn  GiÊy  chøng  nhËn  MÉu   D. H.  GI¶IQUY ÕT     TRANH   CHÊP §iÒu 22 (a)Trong  êng    tranh chÊp  x¸c ®Þnh    tr hîp cã    vÒ    xuÊt xø, ph©n  i     lo¹  hµng  ho¸ hoÆc       c¸cvÊn    ®Ò kh¸c,c¸cc¬      quan  thÈm  cã  quyÒn  ªnquan  li   cña  ChÝnh  phñ  i     t¹  níc nhËp  c¸c khÈu  xuÊt khÈu    vµ    lµ Thµnh      viªnsÏ tham vÊn  lÉn nhau  nh»m     gi¶iquyÕt tranh chÊp  kÕt    vµ  qu¶    îc th«ng  sÏ ®   b¸o cho    c¸c thµnh    viªn kh¸cbiÕt®Ó       tham  kh¶o; (b) Trong  êng    tr hîp tranh chÊp kh«ng thÓ    gi¶iquyÕt song ph¬ng, th×     vÊn        îc Héi  ®Ò ®ã sÏ ®   nghÞ    c¸c quan chøc kinh tÕ    cÊp  cao (SEOM)  quyÕt  ®Þnh.
 13. 13 APPENDIX  A ORIGINAL  (DUPLICATE/TRIPLICATE/QUADRUPLICATE)   1. Goods  consigned Reference No.     from   (Exporter   ASEAN   M M O N   's CO EFFECTIVE PREFERENTIAL business   name,  address,country)   TARIFF SCHE ME CERTIFICATE    OF ORIGIN (Combined  Declarat   ionand  Certi i te) f ca FOR M   D 2. Goods consigned     Issued in to     (Consigner's    name,  (Country) acoress,country)   See Notes Overieal   3. Means  of transport 4.For Offic         iaUse l and  route (as far as  Preferent   iaTreatnentGiven  l   Under ASEAN     known) Com mon     Effect   ivePreferent   iaTarifScheme l   f DecartureData   Preferent   iaTreatmentNot  l   Given  (Please state     reasons) Vessef's  name/Aircraf  t .. . .............................. . . ............................. atc. Signature  of  Authorised  Signatory  of the  Import   ingCountry PortofDischarge     5.Item  6.     7.   Number  and type of     8.  9.  10.  numbe Marks  packages,descript     ion Origin  Gross  Number  r and  ofgoods    (including   cri ion ter   weight  and data  number quanti   tywhere  (see  or other     of  s on  acproonateand      HS Notes   quanti   ty invoices package Number      ofthe overleaf and  s import   ingcountry) ) value  (FOB) 11.Declarat   the exporter   ionby    12.Certi i t on   f ca i The  undersigned hereby declares that the It  hereby cert f ed on the        is ii ,   above detai  and statement are correct  basis of   ls :   controlcarried out,       thatall       goods  the were produced in that the declaration by  the 
 14. 14 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­ exporteriscorrect    . (Country) and  that they comply with the origin   requirements specif       ied for those goods    in the ASEAN  Com mon   Effect   ivePreferent   ial TarifScheme        f forthe goods  exportedto   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­ (ImportengCountry)   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­  Place    ofauthorised   Place and  date, signature  and date, signature             signatory and   stamp   of   cert f   i yng authority NOTES 1. ASEAN   Member States which    accept this form        for the purpose    of preterent   ia treatmentunder the ASEAN   l       Com mon  Effect   ivePreterent   ia Tarif l   f Scheme: BRUNEI  DARUSSALAM   INDONESIA  MALAYSIA  PHILIPPINES  SINGAPORE   THAILAND 2. CONDITIONS:    The main condit     ionsforadmission to the      preferent   ial treatment under the      CEPT  Scheme  are    thatthe goods sent to any      member  stateslis     tedabove: (i)Must  l   fal withina      descript     ionof products elig leforconcessions in   ib         the countryofdestinat       ion; (i   iMust comply withthe consignmentcondit       )           ionsthatthe goods must be    consigned  direct   lyfrom any ASEAN  Stateto the import         ingMember  Statebut     transport    thatinvolvespassingthrough one          or more intermediatenon­   ASEAN   countr  is also accepted  provided that any  intermediate transi   ies, t, transhipment or temporary  storage arises only for geographic reasons or  transportat   ionrequirements:  and (i iMust complywiththe origincri ia i )           ter  given inthe nextparagraph.         3. ORIGIN    CRETERIA: For    exportsto the above        mentioned  countr     iesto be  ib     elig le preferent   for iatreatment,   l   requirementisthateither: the      (i)The    products whollyproduced  obtained in the      or      export   ingMember  StateisdefinedinRule 2               ofthe Rules ofOrigin;      or (i   i Subjectto sub­ )     paragraph    (i)above,forthe purpose          of implementing  the provis       ionsof Rule  (b)of the CEPT   1        Rules of Origin,      productsworked    on  and  processed  a  as  resultof which      the totalvalue of the        materials  ,partsor    
 15. 15 produce originat  from Non­ASEAN  countr  or of undetermined origin ing ies   used  does  not exceed  60%   the  of  FOB  value  the  of  product produced    or  obtained  and the finalprocess  the    of  manufacture is performed      within the     terr to       i ry the export   of ingMember  State. (i iProductswhich  i )   comply withoriginrequirementsprovided forinRule                1  the  of  CEPT   Rules  Origin and  of    which  are used    Member  in a  State as    inputs for  fin  a ished product elgible  preferent ltreatment in another  for ia    Member State/States  shall be considered as a product  originat  in the ing   Member  State working or      processing of the fin       ished producthas      taken place  provided thatthe      aggregate ASEAN     contentof the      finalproductisless than          40%. Ifthe    goods  quali   fyunder the    above  ter   exportermust  cri ia the  ,   indicate   inBox  ofthisform      8      the origincri ia the basisof which he    ter  on          claims thathis       goods  quali     fy preferent   for ia treatment,inthe manner  l       shown      lowing inthe fol   table: Circumstances   of   production   or  Insert     Box  in 8 manufacturein the fi t       rs countrynamed        in Box  ofthisform. 11      (a) Products wholly produced  in the     "X" countryofexportat       ion(see  paragraph 3(i)     above)    (b)Products worked      upon      but not wholly Percentage ofsinglecountry           produced    in the export   ingMember  State   contentexample 40%     which  were produced    in conformity with     the provis       ionofparagraph 3(i     iabove ) (c)Productsworkked      upon      butnot wholly  Percentage ofASEAN       produced    in the export   ingMember  State  cumulat   ivecontentexample     which  were produced    in conformity with     40% the provis       ionofparagraph 3(i iabove.   i  ) 4. EACH  ARTICLE  MUST  QUALIFY:    It should be noted that all      the productsina      consignmentmust quali       fyseparatelyintheir      own right  . Thisisof      part lar icu  relevance when    similarart lesof dif   ic     ferentsizes or      spare partsare       sent. 5. DESCRIPTION      OF PRODU CTS:  The  descript     ionof productsmust be      suff ient y ic l  detai     ledto enable the    productsto be      indenti i   the  f edby  Cus  toms  Officerexamining them.      Name     of manufacture,any    trade mark    shall  also be    specified. 6.The    Harmonised System    Nuber shall thatofthe import      be        ingMember  State. 7. The    term "Exporter"in Box  may      11  include the    manufactureror      the producer.
 16. 16 8. FOR  OFFICIAL USE: The  Customs  Authori  of the import   ty ing Member  Stae must indicate(v)in the        relevantboxes      in column  whetheror  4    notpreferent     iatreatmentisaccorded. l   
 17. 17 P H ô  L ô C  3 H íN G  D É N  T H ù C  HI Ö N   U Y  C H Õ  C Ê P  GI Ê Y  C H ø N G   H Ë N   U Ê T  X ø  Q N X H µ N G   O ¸  M É U  D  ® Ó  H ë N G    ®∙I H E O   Ö P   Þ N H  C E P T H U  T HI ® §iÒu    íng dÉn    1: H   khaichøng  nhËn  MÉu   D GiÊy  chøng  nhËn MÉu     D ph¶i ® îc khai b»ng        tiÕng Anh  ®¸nh  vµ  m¸y.  Néi dung  khai ph¶i phï hîp    khai h¶i quan  ® îc thanh        víitê      ®∙    kho¶n  c¸c vµ    chøng    tõ kh¸c nh    vËn  ®¬n,    ho¸ ®¬n  ¬ng    giÊy  th m¹i vµ  chøng  nhËn kiÓm     tra xuÊtxø    cña  C«ng    tyGi¸m  ®Þnh  hµng    ho¸ xuÊtnhËp    khÈu (trongtr   êng    hîp cã  yªu cÇu    kiÓm  tra). ­ ¤  1: Tªn    sè    giao dÞch cña ngêi xuÊt hµng  ®Þa       +  chØ  tªn níc (ViÖt +        Nam) ­ ¤  2: Tªn    sè    ngêinhËn    hµng  ®Þa  +  chØ  tªnníc(phïhîp víi   +            khaih¶i tê     quan  ® îcthanh  ®∙    kho¶n). ­ ¤      trªncïng bªn ph¶i:Do    Phßng  Qu¶n    lýXuÊt nhËp  khÈu khu vùc    ghi. Sè  tham  chiÕu  gåm   ký    12  tù,chialµm  nhãm,        5  chitiÕtc¸ch ghinh      sau: * Nhãm   02  tù  1:  ký  "VN"  (viÕt in)lµ viÕt t¾t cña  ch÷            2  ViÖt Nam.  *  Nhãm     ký    2: 02  tù (viÕtin)lµ viÕt t¾t tªn níc nhËp                khÈu, quy    ®Þnh    c¸c ch÷  viÕtt¾tnh      sau: BR   Bruney IN  Indonexia ML   Malaysia PL  Phil ines ip SG   Singapore TL    Th¸iLan * Nhãm     ký      3:02  tùbiÓu  hiÖn  n¨m  cÊp  giÊy chøng    nhËn. * Nhãm     ký    4: 01  tù thÓ hiÖn    tªn Phßng Qu¶n    lý XuÊt nhËp khÈu khu  vùc  cÊp  GiÊy chøng nhËn MÉu     D theo quy    ®Þnh  sau: nh  Sè  Hµ    4  1  Néi Sè  Nha  Trang Sè  H¶iPhßng  5  Hå  2    Sè  TP  ChÝ  Minh Sè  §µ  3  N½ng  6  Sè  CÇn   Th¬ * Nhãm       5:Gåm   ký    05  tùbiÓu  hiÖn  thø    sè  tùcña  GiÊy  chøng  nhËn  MÉu   D. Gi÷a  nhãm   vµ  còng  gi÷a nhãm   vµ  cã  3  4  nh    4  5  dÊu g¹ch chÐo  .   "/" VÝ  dô: Phßng  Qu¶n    lýXuÊt nhËp  khÈu  khu vùc thµnh phè    Hå ChÝ  Minh cÊp  GiÊy chøng nhËn  MÉu     D mang  thø  cho  sè  6  mét    l« hµng xuÊt khÈu    sang  Th¸iLan    trong n¨m    1996 th× c¸ch    tham  ghi sè  chiÕu cña GiÊy chøng nhËn  MÉu     D nµy    sau: sÏnh 
 18. 18 VN­TL  96/5/00006 ­ ¤  3: Tªn    sè    ph¬ng tiÖn vËn    t¶i(nÕu    göi b»ng m¸y  bay th× ®¸nh "By  air"  ,nÕu     göi b»ng  êng  ® biÓn th× ®¸nh    tªn tµu) +      tõ c¶ng nµo?  ®Õn  c¶ng  nµo? ­ ¤  4: §Ó     sè    trèng  (sau    khi nhËp  khÈu hµng  ho¸,c¬    quan    h¶i quan  i t¹  c¶ng hoÆc  ®Þa  ®iÓm  nhËp  khÈu    sÏ ®¸nh dÊu thÝch  tr       i hîp  íc khigöi l¹ cho    Phßng  Qu¶n    lý XuÊt nhËp  khÈu  khu  vùc  cÊp  ®∙  GiÊy chøng  nhËn  MÉu     D nµy). ­¤  5:Danh    sè    môc  hµng    m Æt   ho¸ (01  hµng,01      l«hµng,®i  níc,trong   01      mét    thêigian). ­¤  6:Ký  vµ  hiÖu    sè    m∙  sè  cña  kiÖn  hµng. ­ ¤  7: Sè  i   sè    lo¹  kiÖn hµng, m«       t¶ hµng    ho¸ (bao gåm   l   sè    sè îng vµ  HS cña    nícnhËp khÈu). ­¤  8:H íng dÉn  thÓ  sau:   sè      cô  nh  a. Trêng hîp hµng ho¸/s¶n phÈm  cã xuÊt xø toµn bé t¹ ViÖt Nam   i (kh«ng  dông  sö  nguyªn phô      liÖu nhËp  khÈu) th× ®¸nh      ch÷  "X". b. Hµng      ho¸ kh«ng  îc s¶n  ®   xuÊt hay    khaith¸ctoµn  t¹      bé  i ViÖt Nam     nh  Quy t¾c  Phô    cña  3  lôc1  Quy chÕ xuÊt xø      sÏnªu  phÇn  ë  sau  theo quy ®Þnh  cña  ASEAN    th× khaighirâ sè        phÇn        ® îctÝnh  tr¨m gi¸trÞ®∙    theo    gi¸FOB   cña  hµng    îcs¶n  ho¸ ®   xuÊthay    khaith¸ct¹ ViÖtNam,  dô       i   vÝ  40%. c.Hµng    xuÊt xø    ho¸ cã    céng  gép  Quy  nh  t¾c  Phô    cña  4  lôc1  Quy  chÕ  xuÊt xø    ASEAN   nªu  i t¹ Phô    th×    sè  lôc 1  ghi râ  phÇn tr¨m cña hµm  îng  l cã  xuÊtxø    céng gép ASEAN,  dô  vÝ  40%. ­¤  9:Träng îng c¶  hoÆc   l   gi¸trÞkh¸c(Gi¸FOB).   sè    l   b×  sè îng vµ          ­¤  10:Sè  ngµy    sè    vµ  cña    ho¸ ®¬n  ¬ng  th m¹i. ­¤  11:+    sè    Dßng  nhÊt ghich÷  thø      ViÖtNam;   + Dßng  haighi®Çy  tªnnícnhËp  thø      ®ñ      khÈu; + Dßng  ba    thø  ghi®Þa  ®iÓm,  ngµy th¸ngn¨m, vµ      ch÷  ký. ­¤  12:§Ó     sè    trèng. + Trêng    hîp cÊp sau  theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  th× ghi: i 9    "Issued retroact ly"   ive . + Trêng    hîp cÊp    l¹theo quy  i   ®Þnh    t¹ §iÒu  th× ghi: i 10    "Cert f ed ii     truecopy". §iÒu 2: Vô ChÝnh s¸ch Th¬ng    biªngióp Bé  ëng  Th¬ng      m¹i§a      tr Bé  m¹ihíng dÉn    thùc hiÖn    quy chÕ,  theo    b¸o      dâivµ  c¸o víiBan    Quèc    th ký  gia ASEAN   Ban  vµ  thký    ASEAN   thùc hiÖn  vÒ    quy chÕ. Vô  ChÝnh  s¸ch Th¬ng    biªn lµ ®Çu   m¹i §a      mèi lµm    tôc ®¨ng  c¸c thñ    ký  mÉu  ch÷  vµ  ký  con  dÊu  cña    c¸c Phßng Qu¶n    lýXuÊt nhËp khÈu  khu vùc    víi c¸cnícthµnh        viªncòng  ®¨ng  víi nh  ký   Ban    cña  thký  ASEAN. Vô ChÝnh  s¸ch Th¬ng    biªn cã  m¹i §a    tr¸ch nhiÖm     gióp  C«ng    ty Gi¸m  ®Þnh  hµng    ho¸ XuÊt nhËp khÈu thùc hiÖn    quy tr×nh kiÓm       traxuÊt xø    hµng  ho¸. §iÒu    3: ViÖc    vµ          inÊn  b¸n c¸ctêkhaimÉu   D:
 19. 19 ­ V¨n phßng  Th¬ng    tr¸ch nhiÖm     giao  Bé  m¹i cã    in vµ  MÉu     D cho    c¸c Phßng Qu¶n    lýXuÊt nhËp  khÈu  khu vùc. ­ C¸c    Phßng  Qu¶n    lýXuÊt nhËp khÈu khu vùc    trùctiÕp b¸n    cho  ngêixin     MÉu     ph¶ithùc hiÖn  D vµ      viÖc  quÕt    to¸ntheo quy    ®Þnh  cña  V¨n  phßng Bé. §iÒu 4:  C¸c Phßng Qu¶n    lýXuÊt  nhËp khÈu  khu vùc ph¶ithùc hiÖn      chÕ  b¸o c¸o ®Þnh  cho  ChÝnh  ®é      kú  Vô  s¸ch Th¬ng    biªnvÒ    m¹i§a    t×nh  h×nh  khèil hµng   îng  ho¸  îc cÊp  ®   GiÊy chøng  nhËn  MÉu   t×nh  D,  h×nh  cÊp  sö  vµ  dông GiÊy  chøng nhËn MÉu     D theo    c¸c biÓu mÉu   c¸o do  ChÝnh  b¸o    Vô  s¸ch  Th¬ng    biªnhíng dÉn. m¹i§a      P H ô  L ô C  4 T H ñ   ô C  XIN KI Ó M  T R A  V µ   Ê P  GI Ê Y  C H ø N G  N H Ë N  KI Ó M  T R A   T C X U Ê T  X ø  H µ N G  H O ¸   É U   M D §Ó   thùc hiÖn    Quy  chÕ  xuÊt xø      vÒ    ®èi víi hµng    îchëng  ho¸ ®   chÕ    ®é u  ®∙ithuÕ    quan theo HiÖp ®Þnh CEPT   cña      c¸c nícASEAN,        cÊp  thñ tôc xinvµ  giÊy chøng    nhËn  kiÓm    traxuÊtxø    MÉu     îcquy  D®   ®Þnh  sau:  nh    I.Tæ     CHøC   îC  ® CHØ   ®ÞNH   KIÓM   TRA   CÊP   Vµ  CHøNG   NHËN   KIÓM   TRA §iÒu 1: Tæ  chøc  îc chØ   ®   ®Þnh   thùc hiÖn nhiÖm   kiÓm     cÊp  vô  tra vµ  giÊy  chøng  nhËn kiÓm     traxuÊt xø    hµng  ho¸ MÉu       D lµ C«ng    ty gi¸m ®Þnh hµng  ho¸ xuÊt nhËp khÈu  (VINACONTROL)  thuéc  Th¬ng    Bé  m¹i ViÖt Nam     (sau  ®©y        chøc  gäit¾tlµ:tæ  kiÓm  tra). §iÒu 2: §Ó  phôc  cho  vô  viÖc  kiÓm    chøc  tra, tæ  kiÓm    quyÒn    tracã  yªu cÇu ngêi   xin kiÓm       tra cung cÊp hay xuÊt tr×nh    c¸c chøng  cÇn  tõ  thiÕtcã  ªnquan    li   ®Õn   hµng  ho¸ còng  tiÕn  nh  hµnh  bÊt  viÖc  kú  kiÓm     tra hµng  ho¸ nµo nÕu  thÊy cÇn  thiÕt. II  . KIÓM   TRA   XUÊT   HµNG   Xø  HO¸ §iÒu 3: ViÖc  kiÓm     tra xuÊt xø    hµng  ho¸  îc tiÕn  ®   hµnh  íc khi hµng  tr     ho¸ xuÊt  khÈu.Riªng ®èi víi         hµng    ho¸ cÇn kiÓm    trahµm  îng ASEAN       l   th× tuú theo møc    ®é  phøc      t¹pmµ viÖc  kiÓm       îc thùc hiÖn  trasÏ ®     ngay    tõ kh©u s¶n  xuÊt,chÕ    biÕn. Ngêi xin kiÓm         traxuÊt xø    hµng  ho¸  tr¸chnhiÖm     cã    t¹omäi ®iÒu kiÖn  cÇn thiÕt®Ó     ngêikiÓm       tratiÕn hµnh    c«ng viÖc  îcthuËn  inhanh  ®   lî  , chãng  vµ  chÝnh  x¸c. §iÒu 4: KiÓm     traxuÊtxø    hµng    ho¸ bao  gåm   nh÷ng  h¹ng  môc  sau: ­§Æc     ®iÓm   hµng    ho¸ (chñng  iquy  lo¹   , c¸ch), ­Ký  hiÖu      m∙  trªnkiÖn  hµng, ­KiÓu    ®ãng  kiÖn,
 20. 20 ­Sè, khèil          îng (sè,khèil    îng cuèicïng c¨n cø        theo vËn    ®¬n), ­Hµm  îng ASEAN.   l   §iÒu 5: C¬     së, c«ng thøc tÝnh hµm  îng  l ASEAN   dông  ¸p  theo Quy t¾c    3, Quy  t¾c  cña  4  Phô    trong Quy  lôc 1    ®Þnh  cña ASEAN     vÒ viÖc cÊp giÊy chøng  nhËn xuÊtxø    hµng   ho¸ MÉu  D. II   ITHñ  . TôC  XIN  KIÓM   TRA §iÒu 6: Khi lµm    thñ      tôc xin kiÓm     tra xuÊt xø    hµng ho¸,ngêi xin kiÓm           tra ph¶i   ®¶m   b¶o: 6.1.§∙  ®ñ   s½n     cã  vµ  sµng    ®Ó kiÓm     tra ®èi    víihµng ho¸  xuÊt  cã  xø  thuÇn    tuýASEAN. 6.2.§∙ b¾t      ®Çu  hay ®ang  îcs¶n  ®   xuÊt ®èi víihµng          ho¸ ph¶ix¸c ®Þnh      hµm  îng ASEAN. l   §iÒu 7: Hå  xinkiÓm    s¬    traxuÊtxø    hµng    ho¸ MÉu     D bao  gåm: 7.1.Hai      tê ®¬n    xin kiÓm     tra xuÊt xø    hµng  ho¸ MÉu     D (theo mÉu  quy  ®Þnh  ®Ýnh  kÌm)  ® îc khai®Çy     ký    ªng®èi    ®∙      ®ñ vµ  tªn (ri   víidoanh nghiÖp  th× ph¶i®ãng      dÊu). 7.2.C¸c    chøng    îcgöikÌm  tõ®     theo ®¬n      xinkiÓm    traxuÊtxø    hµng  ho¸: 7.2.1.§èivíi       hµng    nguyªn,phô    ho¸ cã    liÖu nhËp  khÈu  ngoµiASEAN     vµ/ hoÆc   kh«ng    x¸c®Þnh  îcxuÊtxø. ®     ­ Quy    tr×nh pha    trén/quy tr×nh s¶n      xuÊt,l¾p      r¸phay b¶ng    gi¶itr×nh tû     lÖ  pha    trénnguyªn phô      liÖu ®Çu   vµo  cña hµng ho¸. ­ Ho¸ ®¬n,  chøng  ®Ó     tõ  x¸c ®Þnh     gi¸nhËp theo ®iÒu kiÖn CIF cña  nguyªn,phô      liÖu nhËp  khÈu  ngoµiASEAN.   ­ Ho¸    ®¬n, chøng    tõ chøng minh    gi¸nguyªn,phô    liÖu kh«ng    x¸c ®Þnh  ® îcxuÊtxø.     7.2.2.       víi §èi hµng    xuÊtxø  ho¸ cã    céng  gép: ­ C¸c    chøng nhËn xuÊt xø    tho¶ m∙n ®iÒu kiÖn xuÊt xø    MÉu         D tõ c¸c thµnh    viªnASEAN. ­ C¸c quy tr×nh pha  trén/quy tr×nh    s¶n xuÊt,l¾p      r¸p hoÆc  b¶ng    gi¶i tr×nh pha      trénnguyªn liÖu ®Çu       vµo cña hµng ho¸. 7.3.C¸c    giÊy têph¶inép  ícngµy        tr   nhËn giÊy chøng    nhËn  kiÓm    traxuÊt  xø hµng  ho¸  thÓ  (cã  nép b¶n sao, nhng    ph¶ixuÊt tr×nh b¶n        chÝnh      ®Ó ®èi chøng): ­VËn    ®¬n ­ Ho¸    ®¬n  ¬ng    th m¹ivµ/hoÆc    c¸c giÊy      tê ®Ó chøng  minh    gi¸xuÊt khÈu    hµng    ho¸ theo ®iÒu    kiÖn FOB.
Đồng bộ tài khoản