Quyết định 43/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định 43/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 43/2002/QĐ-UB về việc nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên ở xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 43/2002/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 43/2002/QĐ-UB Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2002 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC NÂNG MỨC TRỢ CẤP CỨU TRỢ XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN Ở XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐNA BÀN THÀN H PHỐ ĐÀ N ẴN G ỦY BAN NHÂN DÂN - Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994; - Căn cứ Nghị định 07/2000/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội; - Căn cứ Thông tư số 18/2000/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 07/2000/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội; - Xét đề nghị của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 40/TT- LĐTBXH ngày 16 tháng 01 năm 2002 về việc đề nghị nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên tại cộng đồng, QUYẾT ĐNNH Điều 1. N âng mức cứu trợ xã hội thường xuyên tại xã, phường trên địa bàn thành phố từ 45.600 đồng/người/tháng lên 90.000 đồngü/người/tháng. Điều 2. N guồn kinh phí thực hiện trợ cấp nói trên được chi trong nguồn kinh phí đảm bảo xã hội được cân đối hằng năm cho các quận, huyện. Điều 3. Quyết định này thay các Quyết định trước đây của UBN D TP về vấn đề này và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2002. Điều 4. Chánh Văn phòng HĐN D và UBN D thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá; Giám đốc Kho bạc N hà nước Đà N ẵng; Giám Đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./ TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KT.CHỦ TNCH Nơi gửi: PHÓ CHỦ TNCH - CT và các PCT - CPVP - Lưu VT Huỳnh Năm
Đồng bộ tài khoản