Quyết định 43/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định 43/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 43/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua hầm đường bộ Hải Vân, quốc lộ 1A

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 43/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 43/2005/Q§-BTC ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 2005 VÒ viÖc quy ®Þnh møc thu, chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ qua hÇm ®êng bé H¶i V©n, quèc lé 1A Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Giao th«ng vËn t¶i t¹i v¨n b¶n sè 3125/GTVT- §BVN ngµy 26/5/2005; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu phÝ qua hÇm ®êng bé H¶i V©n, quèc lé 1A. §iÒu 2. §èi tîng ¸p dông thu phÝ qua hÇm ®êng bé H¶i V©n, quèc lé 1A thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i môc III, phÇn I cña Th«ng t sè 90/2004/TT- BTC ngµy 07/9/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ sö dông ®êng bé (sau ®©y gäi t¾t lµ Th«ng t 90/2004/TT-BTC). §iÒu 3. PhÝ qua hÇm ®êng bé H¶i V©n, quèc lé 1A lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, ®îc qu¶n lý, sö dông nh sau: 1. TrÝch 20% (hai m¬i phÇn tr¨m) tiÒn phÝ thu ®îc ®Ó l¹i cho ®¬n vÞ thu phÝ ®Ó chi phÝ phôc vô viÖc thu phÝ vµ ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ theo híng dÉn t¹i ®iÓm 4.1 vµ 4.2 môc I phÇn II cña Th«ng t 90/2004/TT-BTC; 2. §¬n vÞ thu phÝ ®êng bé ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc sè tiÒn cßn l¹i (80% tiÒn phÝ thu ®îc) theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4.3 môc I phÇn II cña Th«ng t 90/2004/TT-BTC. §iÒu 4. §¬n vÞ ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i giao nhiÖm vô tæ chøc thu phÝ qua hÇm ®êng bé H¶i V©n, quèc lé 1A thùc hiÖn ®¨ng ký, kª khai,
  2. 2 thu, nép phÝ, sö dông chøng tõ thu phÝ, thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc thu phÝ theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t 90/2004/TT-BTC. §iÒu 5. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 6. Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép phÝ, ®¬n vÞ ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i giao nhiÖm vô tæ chøc thu phÝ qua hÇm ®êng bé H¶i V©n, quèc lé 1A vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 BIÓU MøC THU PHÝ QUA HÇM §¦êNG Bé H¶I V¢N, QUèC Lé 1A (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 43/2005/Q§-BTC ngµy 08/7/2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) MÖnh gi¸ STT Ph¬ng tiÖn chÞu phÝ ®êng bé VÐ lît VÐ th¸ng VÐ quý (®/vÐ/lît) (®/vÐ/th¸ng) (®/vÐ/quý) 1 Xe lam, xe b«ng sen, xe c«ng n«ng, 6.000 180.000 450.000 m¸y kÐo 2 Xe díi 12 ghÕ ngåi, xe t¶i cã t¶i träng 15.000 450.000 1.200.000 díi 2 tÊn vµ c¸c lo¹i buýt vËn t¶i kh¸ch c«ng céng 3 Xe tõ 12 ghÕ ngåi ®Õn 30 ghÕ ngåi; 25.000 700.000 1.800.000 Xe t¶i cã t¶i träng tõ 2 tÊn ®Õn díi 4 tÊn 4 Xe tõ 31 ghÕ ngåi trë lªn; Xe t¶i cã t¶i 35.000 1.000.000 2.700.000 träng tõ 4 tÊn ®Õn díi 10 tÊn 5 Xe t¶i cã t¶i träng tõ 10 tÊn ®Õn díi 18 60.000 1.800.000 4.800.000 tÊn vµ xe chë hµng b»ng Container 20 fit 6 Xe t¶i cã t¶i träng tõ 18 tÊn trë lªn vµ 120.000 3.600.000 9.700.000 xe chë hµng b»ng Container 40 fit Ghi chó: - T¶i träng cña tõng lo¹i ph¬ng tiÖn ¸p dông mÖnh gi¸ trªn lµ t¶i träng theo thiÕt kÕ. - §èi víi viÖc ¸p dông møc thu phÝ ®èi víi xe chë hµng b»ng Container (bao gåm c¶ ®Çu kÐo moãc chuyªn dïng): ¸p dông møc thu theo t¶i träng thiÕt kÕ cña xe, kh«ng ph©n biÖt cã chë hµng hay kh«ng chë hµng, kÓ c¶ tr - êng hîp chë hµng b»ng Container cã t¶i träng Ýt h¬n t¶i träng thiÕt kÕ vÉn ¸p dông møc thu theo t¶i träng thiÕt kÕ.
Đồng bộ tài khoản