intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quyết định 439/QĐ-UBND

Chia sẻ: Cao Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định 439/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư Chương trình bảo vệ và phát triển rừng do tỉnh Bắc Giang ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 439/QĐ-UBND

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Số: 439/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 29 tháng 08 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG NĂM 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Công văn số 5724/BKHĐT-KTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chuyển vốn TW hỗ trợ có mục tiêu kế hoạch năm 2013; Căn cứ Công văn số 350/HĐND-KTNS, ngày 23/8/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việc nhất trí điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách TW cho dự án bảo vệ và phát triển rừng năm 2013; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 687/SKHĐT-KTN, ngày 19/7/2013 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách TW cho Dự án bảo vệ và phát triển rừng năm 2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách TW cho Dự án bảo vệ và phát triển rừng năm 2013 tại Quyết định 452/QĐ-UBND, ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang, cụ thể: - Điều chỉnh giảm 3.204,3 triệu đồng (Ba tỷ, hai trăm linh bốn triệu, ba trăm ngàn đồng) của 03 dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Cấm Sơn, Sơn Động, Tây Yên Tử. - Điều chỉnh tăng 3.204,3 triệu đồng (Ba tỷ, hai trăm linh bốn triệu, ba trăm ngàn đồng) cho 03 dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế. (Có biểu chi tiết kèm theo) Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp&PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện: Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế, Sơn Động, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 2. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Như Điều 2; - Bộ KH&ĐT; - Thường trực HĐND tỉnh; - Lưu: VT, TH. Bản đỉện tử: - Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh; - VPUBND tỉnh: Lại Thanh Sơn + LĐVP: + Các phòng: KT, KTN, VX. BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NSTW CHO DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang) ĐVT: triệu đồng Điều chỉnh Kế hoạch Danh mục dự Kế hoạch STT Chủ đầu tư sau điều án năm 2013 Giảm Tăng chỉnh Tổng 8.400,0 3.204,3 3.204,3 8.400 Dự án bảo vệ và 1 6.600,0 3.204,3 3.395 phát triển rừng Dự án bảo vệ và Ban Quản lý rừng phát triển rừng 1.2 phòng hộ Sơn 2.200,0 1.448,5 751 phòng hộ Sơn Động Động Dự án bảo vệ và Ban Quản lý rừng phát triển rừng 1.3 phòng hộ Cấm 2.200,0 1.282,0 - 918 phòng hộ Tây Sơn Yên Tử Dự án bảo vệ và Ban Quản lý rừng phát triển rừng 1.1 phòng hộ Tây Yên 2.200,0 473,8 1.726 phòng hộ Cấm Tử Sơn Dự án hỗ trợ 2 trồng rừng sản 1.800,0 3.204,3 5.004 xuất
 3. Dự án hỗ trợ Ban QLDA Hỗ trợ trồng rừng sản trồng rừng sản 2.1 600,0 1.062,0 1.662 xuất huyện Lục xuất Hạt Kiểm lâm Ngạn Lục Ngạn Dự án hỗ trợ Ban QLDA Hỗ trợ trồng rừng sản đầu tư trồng rừng 2.2 600,0 1.278,6 1.878 xuất huyện Lục sản xuất huyện Nam Lục Nam Dự án hỗ trợ Ban QLDA Hỗ trợ trồng rừng sản đầu tư trồng rừng 2.3 600,0 863,7 1.463 xuất huyện Yên sản xuất huyện Thế Yên Thế

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản