Quyết định 44/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định 44/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 44/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 44/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH cña Bé TµI CHÝNH Sè 44/2005/Q§-BTC ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2005 VÒ viÖc quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ thÈm ®Þnh kinh doanh th¬ng m¹i cã ®iÒu kiÖn thuéc lÜnh vùc y tÕ, phÝ thÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ y, dîc, lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp xuÊt, nhËp khÈu vµ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ y, dîc Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 103/2003/N§-CP ngµy 12/9/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Hµnh nghÒ y, dîc t nh©n; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 11/1999/N§-CP ngµy 03/3/1999 cña ChÝnh phñ vÒ hµng ho¸ cÊm lu th«ng, dÞch vô th¬ng m¹i cÊm thùc hiÖn; hµng hãa, dÞch vô th¬ng m¹i h¹n chÕ kinh doanh, kinh doanh cã ®iÒu kiÖn; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 37/2002/Q§-TTg ngµy 14/3/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña ChÝnh phñ thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 07-NQ/TW ngµy 27/11/2001 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Y tÕ (t¹i C«ng v¨n sè 9543/YT-KT-TC ngµy 06/12/2004); Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu phÝ thÈm ®Þnh kinh doanh th¬ng m¹i cã ®iÒu kiÖn thuéc lÜnh vùc y tÕ, phÝ thÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ y, dîc, lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp xuÊt, nhËp khÈu vµ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ y, dîc. §iÒu 2. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ph¶i nép phÝ, lÖ phÝ theo møc thu quy ®Þnh t¹i BiÓu møc thu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy khi ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ y tÕ phôc vô c¸c c«ng viÖc sau ®©y: 1. ThÈm ®Þnh kinh doanh th¬ng m¹i cã ®iÒu kiÖn thuéc lÜnh vùc y tÕ; 2. ThÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn cÊp giÊy chøng nhËn hµnh nghÒ y, dîc t nh©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ hµnh nghÒ y, dîc t nh©n; 3. CÊp giÊy phÐp xuÊt, nhËp khÈu trang thiÕt bÞ, dông cô y tÕ, thuèc cha cã sè ®¨ng ký theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
  2. 2 4. CÊp chøng chØ hµnh nghÒ y t nh©n, y dîc häc cæ truyÒn t nh©n, dîc t nh©n, v¾c xin vµ sinh phÈm y tÕ. §iÒu 3. C¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ y tÕ (Bé Y tÕ vµ Së Y tÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nªu t¹i §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh nµy cã nhiÖm vô tæ chøc thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy (díi ®©y gäi chung lµ c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ). §iÒu 4. PhÝ thÈm ®Þnh kinh doanh th¬ng m¹i cã ®iÒu kiÖn thuéc lÜnh vùc y tÕ, phÝ thÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ y, dîc, lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp xuÊt, nhËp khÈu vµ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ y, dîc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, ®îc qu¶n lý, sö dông nh sau: 1. C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ ®îc trÝch 80% (t¸m m¬i phÇn tr¨m) trªn tæng sè tiÒn thu vÒ phÝ, lÖ phÝ ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc thu phÝ, lÖ phÝ theo néi dung chi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4-b, môc C, phÇn III cña Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ; 2. Tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thùc thu ®îc, sau khi trõ sè tiÒn ®îc trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, sè cßn l¹i (20%) c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n, môc, tiÓu môc t¬ng øng cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh. §iÒu 5. 1. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. B·i bá c¸c Th«ng t vµ mét sè quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n sau: a) B·i bá Th«ng t sè 51/TTLB ngµy 03/7/1995 cña liªn bé Tµi chÝnh – Y tÕ quy ®Þnh chÕ ®é thu, qu¶n lý, sö dông lÖ phÝ thÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¬ së hµnh nghÒ y dîc t nh©n vµ lÖ phÝ cÊp sè ®¨ng ký mÆt hµng thuèc; b) B·i bá Th«ng t sè 37 TC/TCT ngµy 25/6/1997 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc bæ sung Th«ng t sè 51/TTLB ngµy 03/7/1995 cña liªn bé Tµi chÝnh – Y tÕ quy ®Þnh chÕ ®é thu, qu¶n lý, sö dông lÖ phÝ thÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¬ së hµnh nghÒ y dîc t nh©n vµ lÖ phÝ cÊp sè ®¨ng ký mÆt hµng thuèc; c) B·i bá Th«ng t sè 65-TT/LB ngµy 29/7/1993 cña liªn bé Tµi chÝnh – Y tÕ quy ®Þnh viÖc thu lÖ phÝ ®èi víi c«ng ty níc ngoµi xin phÐp nhËp khÈu thuèc vµ nguyªn liÖu lµm thuèc vµo ViÖt Nam; d) B·i bá néi dung quy ®Þnh vÒ lÖ phÝ thÈm ®Þnh hå s¬ cÊp sè ®¨ng ký quy ®Þnh t¹i môc VII, BiÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 21/2000/Q§-BTC ngµy 21/02/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh biÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng. 3. C¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn viÖc thu, nép, qu¶n lý, sö dông, chøng tõ thu, c«ng khai chÕ ®é thu phÝ, lÖ phÝ kh«ng ®Ò cËp t¹i QuyÕt
  3. 3 ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, híng dÉn bæ sung. BIÓU MøC THU PHÝ THÈM §ÞNH KINH DOANH TH¦¥NG M¹I Cã §IÒU KIÖN THUéC LÜNH VùC Y TÕ, PHÝ THÈM §ÞNH TI£U CHUÈN Vµ §IÒU KIÖN HµNH NGHÒ Y, D¦îC (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 44/2005/TT-BTC ngµy 12/7/2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) STT Tªn phÝ §¬n vÞ Møc thu tÝnh (1.000 ®ång) I PHÝ THÈM §ÞNH KINH DOANH TH¦¥NG M¹I Cã §IÒU KIÖN THUéC LÜNH VùC Y TÕ 1 ThÈm ®Þnh néi dung qu¶ng c¸o thuèc, mü phÈm Hå s¬ 1.000 2 ThÈm ®Þnh néi dung qu¶ng c¸o trang thiÕt bÞ, dông Hå s¬ 1.000 cô y tÕ 3 ThÈm ®Þnh néi dung qu¶ng c¸o v¾c xin, sinh phÈm, Hå s¬ 700 ho¸ chÊt, chÕ phÈm diÖt c«n trïng, diÖt khuÈn dïng trong gia dông vµ y tÕ 4 ThÈm ®Þnh cÊp sè ®¨ng ký lu hµnh thuèc: a) T©n dîc Hå s¬ 300 b) §«ng dîc Hå s¬ 200 5 ThÈm ®Þnh cÊp sè ®¨ng ký lu hµnh mü phÈm Hå s¬ 500 6 ThÈm ®Þnh cÊp sè ®¨ng ký lu hµnh trang thiÕt bÞ, Hå s¬ 300 dông cô y tÕ 7 ThÈm ®Þnh cÊp giÊy phÐp ®¨ng ký lu hµnh v¾c xin, Hå s¬ 1.000 sinh phÈm y tÕ 8 ThÈm ®Þnh cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký lu hµnh Hå s¬ 4.000 ho¸ chÊt vµ chÕ phÈm diÖt c«n trïng, diÖt khuÈn dïng trong gia dông vµ y tÕ a) Trêng hîp ®¨ng ký l¹i, ®¨ng ký bæ sung ph¹m vi sö Hå s¬ 500 dông 9 ThÈm ®Þnh ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc kh¶o nghiÖm ho¸ chÊt Hå s¬ 1.000 vµ chÕ phÈm diÖt c«n trïng, diÖt khuÈn dïng trong gia dông vµ y tÕ PHÝ THÈM §ÞNH TI£U CHUÈN II Vµ §IÒU KIÖN HµNH NGHÒ Y, D¦îC ThÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thuèc, LÇn 1 v¾c xin, sinh phÈm y tÕ (gäi t¾t lµ c¬ së ®¨ng ký thÈm 20.000 GMP) ®Þnh 2 ThÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thuèc tõ LÇn 6.000
  4. 4 thÈm dîc liÖu ®Þnh ThÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn kiÓm nghiÖm LÇn 3 thuèc, v¾c sin, sinh phÈm y tÕ (gäi t¾t lµ c¬ së ®¨ngthÈm 14.000 ký GLP) ®Þnh ThÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n thuèc, LÇn 4 v¾c sin, sinh phÈm y tÕ (gäi t¾t lµ c¬ së ®¨ng ký thÈm 14.000 GSP) ®Þnh ThÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn ®ång thêi c¶ s¶n LÇn 5 xuÊt, kiÓm nghiÖm vµ b¶o qu¶n thuèc, v¾c sin, sinh thÈm 20.000 phÈm y tÕ (c¬ së ®¨ng ký c¶ GMP, GLP vµ GSP) ®Þnh ThÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn ®ång thêi c¶ s¶n LÇn 6 xuÊt vµ kiÓm nghiÖm thuèc, v¾c sin, sinh phÈm y tÕ thÈm 19.000 (c¬ së ®¨ng ký c¶ GMP vµ GLP) ®Þnh ThÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn ®ång thêi c¶ s¶n LÇn 7 xuÊt vµ b¶o qu¶n thuèc, v¾c sin, sinh phÈm y tÕ (c¬ thÈm 19.000 së ®¨ng ký c¶ GMP vµ GSP) ®Þnh ThÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn ®ång thêi c¶ LÇn 8 kiÓm nghiÖm vµ b¶o qu¶n thuèc, v¾c sin, sinh phÈm thÈm 14.000 y tÕ (c¬ së ®¨ng ký c¶ GLP vµ GSP) ®Þnh ThÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng vÒ LÇn thuèc, nguyªn liÖu lµm thuèc, v¾c xin, sinh phÈm y tÕ 9 thÈm 25.000 vµ nguyªn liÖu s¶n xuÊt v¾c xin, sinh phÈm y tÕ t¹i ®Þnh ViÖt Nam ®èi víi doanh nghiÖp níc ngoµi ThÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ y, y LÇn 10 dîc häc cæ truyÒn, trang thiÕt bÞ y tÕ cña c¸ nh©n níc thÈm 3.000 ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam ®Þnh LÇn ThÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trang 11 thÈm 3.000 thiÕt bÞ, dông cô y tÕ ®Þnh ThÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh, 12 kiÓm nghiÖm, b¶o qu¶n v¾c xin, sinh phÈm y tÕ ®èi víi: LÇn a) Doanh nghiÖp thÈm 3.000 ®Þnh LÇn b) §¹i lý thÈm 500 ®Þnh
  5. 5 ST Tªn phÝ §¬n Møc thu (1.000 ®ång) T vÞ Thµnh phè TØnh TØnh miÒn tÝnh trùc thuéc ®ång nói, vïng Trung ¬ng b»ng s©u, vïng trung du xa 13 ThÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ dîc ®èi víi: a) Nhµ thuèc C¬ së 300 240 180 b) §¹i lý b¸n thuèc cho doanh C¬ së 150 120 90 nghiÖp kinh doanh thuèc 14 ThÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ ®èi víi c¬ së y tÕ t nh©n: a) BÖnh viÖn: - §a khoa C¬ së 2.000 1.500 900 - Chuyªn khoa C¬ së 1.500 1.200 900 - Y häc cæ truyÒn C¬ së 1.000 900 600 b) Nhµ hé sinh C¬ së 500 400 300 c) Phßng kh¸m: - §a khoa C¬ së 400 300 180 - Chuyªn khoa C¬ së 350 240 180 - ChÈn trÞ y häc cæ truyÒn C¬ së 300 200 150 d. Trung t©m kÕ thõa, øng dông y Trung 500 400 300 dîc häc cæ truyÒn t©m ®. C¬ së dÞch vô y tÕ: - C¬ së dÞch vô tiªm (chÝch), C¬ së 100 80 60 thay b¨ng, ®Õm m¹ch, ®o nhiÖt ®é, ®o huyÕt ¸p - C¬ së dÞch vô ®iÒu dìng vµ C¬ së 300 240 180 phôc håi chøc n¨ng; phßng xÐt nghiÖm, phßng th¨m dß chøc n¨ng; c¬ së dÞch vô KHHG§ - C¬ së gi¶i phÉu thÈm mü C¬ së 1.500 1.200 900 - Phßng r¨ng vµ lµm r¨ng gi¶; c¬ C¬ së 500 400 300 së dÞch vô vËn chuyÓn ngêi bÖnh trong níc vµ ra níc ngoµi vµ c¸c h×nh thøc dÞch vô y tÕ kh¸c e) C¬ së dÞch vô ®iÒu trÞ, ®iÒu C¬ së 100 80 60 dìng, phôc håi chøc n¨ng b»ng ph¬ng ph¸p ch©m cøu, xoa bãp day Ên huyÖt, dìng sinh, khÝ c«ng, x«ng h¬i thuèc cña y häc cæ truyÒn
  6. 6 ST Tªn phÝ §¬n Møc thu (1.000 ®ång) T vÞ Thµnh phè TØnh TØnh miÒn tÝnh trùc thuéc ®ång nói, vïng Trung ¬ng b»ng s©u, vïng trung du xa 15 ThÈm ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®iÒu C¬ së 300 240 180 kiÖn hµnh nghÒ ®èi víi c¬ së kinh doanh thuèc thµnh phÈm y häc cæ truyÒn; c¬ së kinh doanh thuèc phiÕn y häc cæ truyÒn; c¬ së kinh doanh dîc liÖu cha bµo chÕ; ®¹i lý b¸n thuèc thµnh phÈm y häc cæ truyÒn
  7. 7 BIÓU MøC THU LÖ PHÝ CÊP GIÊY PHÐP XUÊT, NHËP KHÈU Vµ CÊP CHøNG CHØ HµNH NGHÒ Y, D¦îC (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 44/2005/TT-BTC ngµy 12/7/2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) STT Tªn lÖ phÝ §¬n vÞ tÝnh Møc thu (1.000 ®ång) I LÖ PHÝ CÊP GIÊY PHÐP XUÊT KHÈU, NHËP KHÈU 1 CÊp giÊy phÐp xuÊt, nhËp khÈu trang thiÕt bÞ, dông cô y tÕ: a) ThiÕt bÞ y tÕ nhËp khÈu trÞ gi¸ díi 1 tû ®ång 1 mÆt hµng/lÇn 500 thÈm ®Þnh b) ThiÕt bÞ y tÕ nhËp khÈu trÞ gi¸ tõ 1 tû ®Õn 1 mÆt hµng/lÇn 1.000 3 tû ®ång thÈm ®Þnh c) ThiÕt bÞ y tÕ nhËp khÈu trÞ gi¸ trªn 3 tû 1 mÆt hµng/lÇn 3.000 ®ång thÈm ®Þnh d) Dông cô y tÕ nhËp khÈu 1 mÆt hµng/lÇn 200 thÈm ®Þnh 2 CÊp giÊy phÐp xuÊt, nhËp khÈu thuèc cha GiÊy phÐp 500 cã sè ®¨ng ký. II LÖ PHÝ CÊP CHøNG CHØ HµNH NGHÒ Y, D¦îC 1 CÊp míi, gia h¹n chøng chØ hµnh nghÒ y t Chøng chØ 150 nh©n, y dîc häc cæ truyÒn t nh©n, dîc t nh©n, v¾c xin vµ sinh phÈm y tÕ
Đồng bộ tài khoản