Quyết định 46/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định 46/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 46/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dung phí sử dụng đường bộ trạm Bến Thuỷ, quốc lộ 1A, tỉnh Nghệ An

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 46/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 46/2005/Q§-BTC NGµY 14 TH¸NG 7 N¡M 2005 VÒ VIÖC QUY §ÞNH MøC THU, CHÕ §é THU, NéP QU¶N Lý Vµ Sö DôNG PHÝ Sö DôNG §¦êNG Bé TR¹M BÕN THUû, QUèC Lé 1A, TØNH NGHÖ AN Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Giao th«ng vËn t¶i t¹i v¨n b¶n sè 3268/GTVT-TC ngµy 01/6/2005 vµ v¨n b¶n sè 3769/GTVT-TC ngµy 21/6/2005; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu phÝ sö dông ®êng bé tr¹m BÕn Thuû, quèc lé 1A, tØnh NghÖ An. §iÒu 2. §èi tîng ¸p dông thu phÝ sö dông ®êng bé tr¹m BÕn Thuû, quèc lé 1A, tØnh NghÖ An thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i môc III, phÇn I cña Th«ng t sè 90/2004/TT-BTC ngµy 07/9/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ sö dông ®êng bé (sau ®©y gäi t¾t lµ Th«ng t 90/2004/TT-BTC). §iÒu 3. PhÝ sö dông ®êng bé tr¹m BÕn Thuû, quèc lé 1A, tØnh NghÖ An ®îc thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông theo quy ®Þnh ®èi víi ®êng bé ®Çu t ®Ó kinh doanh híng dÉn t¹i môc IV, phÇn II cña Th«ng t 90/2004/TT-BTC. §iÒu 4. §¬n vÞ ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i giao nhiÖm vô tæ chøc thu phÝ sö dông ®êng bé tr¹m BÕn Thuû, quèc lé 1A, tØnh NghÖ An thùc hiÖn ®¨ng ký, kª khai, thu, nép phÝ, sö dông chøng tõ thu phÝ, thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc thu phÝ theo ®óng quy ®Þnh t¹i môc II, phÇn III Th«ng t 90/2004/TT-BTC. §iÒu 5. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 6. Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép phÝ, ®¬n vÞ ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i giao nhiÖm vô tæ chøc thu phÝ sö dông ®êng bé tr¹m BÕn Thuû, quèc lé 1A, tØnh NghÖ An vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. BIÓU MøC THU PHÝ Sö DôNG §¦êNG Bé TR¹M BÕN THUû, QUèC Lé 1A, TØNH NGHÖ AN (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 46/2005/Q§-BTC ngµy 14/7/2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) MÖNH GI¸ PH¦¥NG TIÖN STT VÐ lît VÐ th¸ng (®/vÐ/ CHÞU PHÝ §¦êNG Bé (®/vÐ/lît) th¸ng) Xe m« t« hai b¸nh, xe m« t« ba b¸nh, xe g¾n 1 1.000 10.000 m¸y vµ c¸c lo¹i xe t¬ng tù 2 Xe lam, xe b«ng sen, xe c«ng n«ng, m¸y kÐo 6.000 180.000 Xe díi 12 ghÕ ngåi, xe t¶i cã t¶i träng díi 2 tÊn 3 15.000 450.000 vµ c¸c lo¹i buýt vËn t¶i kh¸ch c«ng céng Xe tõ 12 ghÕ ngåi ®Õn 30 ghÕ ngåi; Xe t¶i cã 4 25.000 700.000 t¶i träng tõ 2 tÊn ®Õn díi 4 tÊn Xe tõ 31 ghÕ ngåi trë lªn; Xe t¶i cã t¶i träng tõ 4 5 35.000 1.000.000 tÊn ®Õn díi 10 tÊn Xe t¶i cã t¶i träng tõ 10 tÊn ®Õn díi 18 tÊn vµ 6 60.000 1.800.000 xe chë hµng b»ng Container 20 fit Xe t¶i cã t¶i träng tõ 18 tÊn trë lªn vµ xe chë 7 120.000 3.600.000 hµng b»ng Container 40 fit Ghi chó: - T¶i träng cña tõng lo¹i ph¬ng tiÖn ¸p dông mÖnh gi¸ trªn lµ t¶i träng theo thiÕt kÕ. - §èi víi viÖc ¸p dông møc thu phÝ ®èi víi xe chë hµng b»ng Container (bao gåm c¶ ®Çu kÐo moãc chuyªn dïng): ¸p dông møc thu theo t¶i träng thiÕt kÕ cña xe, kh«ng ph©n biÖt cã chë hµng hay kh«ng chë hµng, kÓ c¶ trêng hîp chë hµng b»ng Container cã t¶i träng Ýt h¬n t¶i träng thiÕt kÕ vÉn ¸p dông møc thu theo t¶i träng thiÕt kÕ./.
Đồng bộ tài khoản