Quyết định 47/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định 47/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 47/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ áp dụng giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu đối với mặt hàng rượu và đồ uống có cồn có nguồn gốc từ EU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 47/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  S è  47/2003/Q§­B T C   B tr n g µ y 11 th¸ng 04 n¨ m   2003 v Ò  viÖc   b á  ¸p  ô n g   b∙i d gi¸ tÝnh thu Õ  n h Ë p   h È u    thiÓu ® èi víi Æ t  h µ n g     k tèi  m rîu vµ ® å  u è n g  cã cån, cã n g u å n  gèc tõ E U B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/2002/N§­   sè  CP ngµy 05/11/2002 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña Bé, c¬  quan ngang     Bé;   C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  thÈm  cø  quyÒn  nguyªn t¾c  vµ    ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu quy ®Þnh  i t¹ §iÒu    7, NghÞ ®Þnh  54/CP  ngµy  sè    28/8/1993 cña  ChÝnh phñ  quy ®Þnh         chi tiÕt thihµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp   khÈu; C¨n  ý  cø  kiÕn chØ ®¹o cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ c«ng    288/CP­   v¨n sè  QHQT  ngµy 17/03/2003  viÖc  iÓn khaiTho¶  vÒ  tr     thuËn  söa ®æi HiÖp ®Þnh   DÖt  may    víiEU;  C¨n  Th«ng   08/2002/TT­ cø  tsè  BTC   ngµy 23/01/2002 cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    thùc hiÖn      ¸p dông    gi¸tÝnh  thuÕ nhËp khÈu theo    hîp ®ång  mua  b¸n  ngo¹ith   ¬ng. quy Õt  Þ nh ® §iÒu 1: B∙ibá    viÖc  dông    ¸p  gi¸tÝnh thuÕ nhËp khÈu    tèithiÓu  vµ  cho phÐp    ¸p dông    gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu  theo    hîp ®ång  mua   ngo¹ith b¸n    ­ ¬ng      Æt   ®èi víim hµng  îu vµ    i uèng  cån  nguån  r   c¸c lo¹  ®å  cã  cã  gèc        tõ c¸c níc thuéc Liªn minh    Ch©u   (EU)  ¢u  nÕu  hµng  ho¸ nhËp khÈu ®¶m  b¶o      ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: ­Cã    giÊy chøng    nhËn  xuÊtxø    (C/O)do  quan  thÈm    c¬  cã  quyÒn  cña    c¸c nícthµnh        viªnEU cÊp; ­VËn      t¶i®¬n  thÓ  hiÖn  hµng  îcvËn  ®   chuyÓn    tõc¶ng  EU; ­ Cã  ®ñ  c¸c ®iÒu  kiÖn quy ®Þnh  t¹ ®iÓm  1, môc  II Th«ng t i I  sè  08/2002/TT­BTC  ngµy 23/01/2002 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn thùc hiÖn      ¸p dông    gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp khÈu theo hîp ®ång      mua    b¸n ngo¹ith   ¬ng C¸c  êng    tr hîp hµng    ho¸ nhËp khÈu kh«ng  ®¶m  b¶o    c¸c®iÒu kiÖn  nªu  ®∙  ë      trªnth× ph¶i¸p dông        gi¸tÝnh thuÕ    tèithiÓu theo ®óng      quy  ®Þnh.
  2. 2 §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    tÊtc¶  c¸c  khai hµng  Tê     nhËp khÈu  nép  ®∙  cho  quan  c¬  H¶i quan    ngµy  kÓ tõ  01/04/2003.C¸c    quy ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i QuyÕt  ®Þnh  nµy ®Òu     b∙ibá.
Đồng bộ tài khoản