Quyết định 47/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định 47/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 47/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc tạm thời không thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí T1 quốc lộ 51 (Long Thành) đối với xe mô tô hai bánh, xe hai bánh gắn máy, xe ba bánh gắn máy và các loại xe tương tự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 47/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH 47/2004/Q§­BTC NGµY 18 TH¸NG 5 N¡M  2004 VÒ VIÖC T¹M THêI KH¤NG THU PHÝ Sö DôNG §¦êNG Bé T¹I  TR¹M THU PHÝ T1 QUèC Lé 51 (LONG THµNH) §èI VíI XE M¤T¤ HAI  B¸NH, XE M¤T¤ BA B¸NH, XE HAI B¸NH G¾N M¸Y, XE BA B¸NH G¾N M¸Y  Vµ C¸C LO¹I XE T¦¥NG Tù Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   05/11/2002   cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ   chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP   ngµy   01/7/2003   cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ   chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   57/2002/N§­CP   ngµy   03/6/2002   cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø Th«ng t  sè 109/2002/TT­BTC ngµy 06/12/2002 cña Bé  Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ sö   dông ®êng bé; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Giao th«ng vËn t¶i t¹i c«ng v¨n  sè 1084/BGTVT­TC ngµy 15/3/2004, c«ng v¨n sè 2224/GTVT­TC ngµy   07/5/2004 vµ theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1.  T¹m thêi kh«ng thu phÝ sö dông ®êng bé t¹i tr¹m  thu phÝ T1 quèc lé 51 (Long Thµnh) ®èi víi xe m« t« hai b¸nh,  xe m« t« ba b¸nh, xe hai b¸nh g¾n m¸y, xe ba b¸nh g¾n m¸y vµ  c¸c lo¹i xe t¬ng tù cho ®Õn khi cã quy ®Þnh míi. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy,  kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép phÝ, ®¬n  vÞ ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i giao nhiÖm vô tæ chøc thu phÝ t¹i  tr¹m thu phÝ T1 quèc lé 51 (Long Thµnh) vµ c¸c c¬ quan liªn  quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
Đồng bộ tài khoản