Quyết định 48/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định 48/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 48/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ điện thoại quốc tế sử dụng giao thức IP (điện thoại IP quốc tế)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 48/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   u  c h Ý n h, vi Ô n  th«ng  è  48/2003/Q§­B B C V T  n g µ y 20  ë b S th¸ng  03 n¨ m  2003 B a n  h µ n h  c íc d Þ c h  v ô   i Ö n  tho¹i u è c t Õ  s ö  d ô n g   ®  q giao  thøc IP ( ®i Ö n tho¹i IP q u è c t Õ)    B é  tr ng b é  b u ch Ý nh, vi Ô n th«ng ë ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 90/2002/N§­   µy  th¸ng11  CP ng 11    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh   Ò   ®Þ v chøc n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu      v  h vcc tæ chøc  ña  é  u  Ýnh,ViÔn  c B B ch   th«ng; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 99/1998/Q§­TTg  µy  ng 26/5/1998  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýgi¸vµ  ícbu  Ýnh,viÔn  l     c   ch   th«ng; ­C¨n  Th«ng   è    cø  ts 03/1999/TT­TCB§  µy  ng 11/5/1999 cña    Tæng  ôc  ­ cB u  iÖn  íng dÉn  ùc hiÖn  ® h  th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 109/1997/N§­   µy  CP ng 12/11/1997  cña  Ýnh  ñ  Ò   u  Ýnh  µ  Ôn  Ch ph v B ch v Vi th«ng  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­ TTg  µy  ng 26/5/1998 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò     Th t   ph v qu¶n  ýgi¸vµ  ícbu  Ýnh, l     c   ch   viÔn th«ng; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K ho      Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  íc ®iÖn  ¹iIP  èc  Õ  äi tõ  ¹ng  è  nh   h c  tho   qu t g   m c ®Þ PSTN   îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: 1.  íc li   ¹c®iÖn  ¹iIP  èc  Õ  í  Êt c¶  C   ªnl   tho   qu t t i   c¸c  íc:0,75  t n  USD/phót   (0,075 USD/block6  ©y)     gi 2. ViÖc    gi¶m  ícli   ¹c®iÖn  ¹i quèc  Õ  ¹  µ  c   ªnl   tho  IP  t ti nh thuªbao  µ  ¹      v ti c¸c ®iÓ m  c«ng  éng  õ 23  ê ngµy  c t   gi   h«m   íc ®Õ n   giê s¸ng  µy  tr   7    ng h«m   sau    c¸c ngµy trong tuÇn,ngµy  Ô,ngµy  ñ  Ët do      l  ch nh   doanh  nghiÖp  ùquy  nh  ng  t  ®Þ nh møc  gi¶m kh«ng  îcvîtqu¸ 20%   ®     møc  íc® îcquy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  c    ®Þ ti   1  §i nµy. 3. C íc® îctÝnh      theo  ót®Ç u   µ  ph   v block 6  ©y    gi cho  êigian li   ¹ctiÕp  th     ªnl   theo.Cuéc  äikÐo  µi cha  n   phót ® îc tÝnh  íc 01  ót ®Ç u.  Çn  Î   g  d  ®Õ 01     c   ph   Ph l  thêigian cuèicïng cña  ét  éc  ªnl¹ccha  n   gi©y  îctÝnh          m cu li     ®Õ 6  ®  trßn thµnh    01 block6  ©y.   gi 4. Liªnl¹c®iÖn  ¹i quèc  Õ  ¹    iÓ m        tho   IP  t ti ®c¸c c«ng  éng,ngoµimøc  íc c     c  vµ  ¬ng  ph thøc  Ýnh  íc quy  nh  ¹  t c  ®Þ ti kho¶n      ®iÒu  µy, doanh  1, 2, 3  n  nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  îc thu  c d v®  thªm  íc phôc  ô. Møc   íc phôc  ô  c  v  c  v thu thªm    do doanh nghiÖp  ùquyÕt ®Þnh. t    5. Møc   íc quy  nh  ¹    c  ®Þ ti kho¶n      ®iÒu  µy  a  1, 2, 4  n ch bao  å m   Õ    g thu gi¸ trÞgiat¨ng.   
  2. 2 §i Ò u    ícliªnl¹cquèc  Õ  ña      2. C       t c c¸c thuªbao  Fax  µ    v thuªbao  truyÒn  sè  Öu  li trong b¨ng  ¹itiªuchuÈn  tho     (truyÒn  è  Öu  s li qua  êng  ©y  ® d thuª bao    ®iÖn  ¹i  ö  ông  tho ) d s giao thøc  ® îc¸p dông    i víicícli   ¹c®iÖn  ¹i   IP      nh ®è       ªnl   tho   IP  èc  Õ  qu t theo c¸cquy  nh  ¹ §iÒu     ®Þ t i 1. §i Ò u    3. C¸c doanh nghiÖp cung  Êp  Þch  ô  iÖn  ¹i quèc  Õ  cd v® tho  IP  t ® îc phÐp     gi¶m kh«ng  îc vîtqu¸  ®   20%   møc   íc quy  nh   ¹  Òu  cña  c  ®Þ t i§i 1  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n cho   c¸ckh¸ch hµng  ín,   l  kh¸ch hµng  Æc   Öt.   ® bi §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  4. Quy ®Þ n c hi l   t   01/4/2003,c¸c quy     ®Þnh  íc®©y    íi tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u    5. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,Thñ  ­ V¨n    tr V K ho        tr ëng    n  Þ  ùcthuéc  é   u  Ýnh, ViÔn  c¸c ®¬ v tr   B B ch   th«ng;Tæng     gi¸m  c, Gi¸m  ®è   ®èc    c¸c doanh nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  Ôn  cd v vi th«ng  µ  ñ  ëng    n   v Th tr c¸c ®¬ vÞ  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản