Quyết định 48/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
80
lượt xem
14
download

Quyết định 48/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 48/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ quy định tỷ lệ chênh lệch giá đối với mặt hàng gạch ốp lát nhập khẩu có nguồn gốc từ EU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 48/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  sè 48/2003/Q§­B T C   B tr n g µy  11 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   viÖc b∙i b á  q u y  ® Þ n h  tû lÖ    thu  hªnh lÖch   ® èi víi Æ t  h µ n g   c gi¸  m g¹ch èp  l¸t   n h Ë p  k h È u  cã n g u å n  gèc tõ E U B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/2002/N§­   sè  CP ngµy 05/11/2002 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña Bé, c¬  quan ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  ý  cø  kiÕn  chØ ®¹o  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ    t¹ C«ng    288/CP­ i v¨n sè  QHQT  ngµy  17/03/2003  viÖc  iÓn khaitho¶  vÒ  tr     thuËn söa  æi  ® HiÖp ®Þnh   DÖt  may    víiEU. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu   1. Kh«ng    thu chªnh  lÖch    Æt   gi¸m hµng g¹ch  l¸  èp  tCeramic vµ    Granitcã    nguån  gèc        tõ c¸c níc thuéc    Liªn minh Ch©u   (EU)  ¢u  quy ®Þnh  i t¹  QuyÕt ®Þnh  sè 35/2001/Q§­ BTC  ngµy 18/04/2001 cña Bé  tr ëng Bé  Tµi  chÝnh    vÒ viÖc quy ®Þnh    thu  tû lÖ  chªnh  lÖch    gi¸mét  m Æt   sè  hµng nhËp  khÈu,nÕu    ®¶m  b¶o    c¸c®iÒu  kiÖn sau: ­Cã    giÊy chøng    nhËn  xuÊtxø    (C/O)do  quan  thÈm    c¬  cã  quyÒn  cña    c¸c nícthµnh        viªnEU cÊp; ­VËn      t¶i®¬n  thÓ  hiÖn  hµng  îcvËn  ®   chuyÓn    tõc¶ng  EU. §iÒu 2.  QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  ¸p  vµ  dông cho    tÊtc¶  c¸c    Tê khai hµng    nhËp khÈu  nép  ®∙  cho  quan  c¬  H¶i quan    ngµy  kÓ tõ  01/04/2003.C¸c    quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i QuyÕt  ®Þnh nµy  ®Òu       b∙ibá.
Đồng bộ tài khoản