Quyết định 49/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định 49/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 49/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu vàng tiêu chuẩn quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 49/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 49/2004/Q§-BTC ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2004 VÒ viÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu vµng tiªu chuÈn quèc tÕ bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam sè 01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997; NghÞ ®Þnh sè 86/1999/N§-CP ngµy 30/8/1999 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi nhµ níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 1/7/2003 ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 107/VPCP-KTTH ngµy 18/2/2004 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc gia c«ng vµ miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi vµng tiªu chuÈn quèc tÕ; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ; QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: MiÔn thuÕ nhËp khÈu vµng tiªu chuÈn quèc tÕ do Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam nhËp khÈu hoÆc uû th¸c nhËp khÈu bæ sung cho Quü dù tr÷ ngo¹i hèi Nhµ níc. §iÒu 2: Hµng n¨m, sau khi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt møc dù tr÷ ngo¹i hèi nhµ níc, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ®¨ng ký sè lîng vµng tiªu chuÈn quèc tÕ nhËp khÈu bæ sung cho Dù tr÷ ngo¹i hèi víi Bé Tµi chÝnh vµ th«ng b¸o khèi lîng vµng tiªu chuÈn quèc tÕ thùc tÕ nhËp khÈu n¨m tríc; §ång thêi cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông hµng ®îc miÔn thuÕ ®óng môc ®Ých. NÕu sö dông sai môc ®Ých sÏ bÞ truy thu thuÕ theo quy ®Þnh. §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Vô trëng Vô chÝnh s¸ch ThuÕ, Vô trëng Vô Tµi chÝnh Ng©n hµng; Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan, Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt nam, c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan vµ Ch¸nh V¨n phßng Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản