Quyết định 52/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
6
download

Quyết định 52/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 52/2004/QĐ-BNV về việc ban hành Quy chế thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 52/2004/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 26 tháng 7 năm 2004 S : 52/2004/QĐ-BNV QUY T Đ NH C A B N I V S 52/2004/QĐ-BNV NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH TH M Đ NH CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, TÀI LI U ĐÀO T O, B I DƯ NG CÁN B , CÔNG CH C B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh đ nh s 45/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Quy t đ nh s 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch đào t o, b i dư ng cán b , công ch c; Xét đ ngh c a V trư ng V Đào t o, b i dư ng cán b , công ch c Nhà nư c, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này b n Quy ch t h m đ nh chương trình, giáo trình, tài li u đào t o, b i dư ng cán b , công ch c. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. B trư ng các B , Cơ quan ngang b , Th tư ng các cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Đ Quang Trung (Đã ký) QUY CH TH M Đ NH CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, TÀI LI U ĐÀO T O, B I DƯ NG CÁN B , CÔNG CH C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 32/2004/QĐ-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2004 c a B trư ng B N i v )
  2. Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Quy ch này quy đ nh v vi c t ch c và quy trình th m đ nh các chương trình, giáo trình, tài li u đào t o, b i dư ng ki n t h c qu n lý Nhà nư c; ki n th c, k năng chuyên môn nghi p v cho cán b , công ch c. Đi u 2. T t c các chương trình, giáo trình, tài li u đào t o, b i dư ng ki n t h c qu n lý Nhà nư c; các chương trình, tài li u đào t o, b i d ư ng ki n t h c, k năng chuyên môn nghi p v đ u ph i đư c th m đ nh, phê duy t trư c khi s d ng. Vi c th m đ nh ph i th c hi n theo các quy đ nh t i Quy ch này. Đi u 3. K t lu n c a H i đ ng th m đ nh là m t trong nh ng căn c đ Th t rư ng cơ quan Nhà nư c có th m quy n quy t đ nh vi c ban hành chương trình, giáo trình, tài li u đào t o, b i dư ng. Chương 2: T CH C H I Đ NG TH M Đ NH VÀ QUY TRÌNH TH M Đ NH Đi u 4. H i đ ng th m đ nh là t ch c có nhi m v tư v n cho Th trư ng cơ quan Nhà nư c có th m quy n, đánh giá k t qu biên so n và đưa ra khi n ngh v vi c ban hành chương trình, giáo trình, tài li u đào t o, b i dư ng. H i đ ng th m đ nh do Th trư ng cơ quan Nhà nư c có th m quy n quy t đ nh thành l p và t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . Đi u 5. Các H i đ ng th m đ nh các chương trình, giáo trình, tài li u đào t o, b i dư ng ki n th c qu n lý Nhà nư c quy đ nh t i quy ch này có: 1. Các H i đ ng th m đ nh các chương trình, giáo trình đào t o, b i dư ng ki n th c qu n lý Nhà nư c theo ng ch công ch c Nhà nư c: a. H i đ ng th m đ nh chương trình, giáo trình đào t o, b i dư ng ki n th c qu n lý Nhà nư c ng ch chuyên viên cao c p. b. H i đ ng th m đ nh chương trình, giáo trình đào t o, b i dư ng ki n t h c qu n lý Nhà nư c ng ch chuyên viên chính. c. H i đ ng th m đ nh chương trình, giáo trình đào t o, b i dư ng ki n th c qu n lý Nhà nư c ng ch chuyên viên. d. H i đ ng th m đ nh chương trình, giáo trình đào t o, b i dư ng ki n t h c qu n lý Nhà nư c ng ch cán s .
  3. e. H i đ ng th m đ nh chương trình, giáo trình đào t o, b i dư ng ki n th c qu n lý Nhà nư c dành cho công ch c d b . 2. Các H i đ ng th m đ nh các chương trình, tài li u đào t o, b i dư ng ki n t h c qu n lý Nhà nư c theo ch c danh: a. H i đ ng th m đ nh các chương trình, tài li u đào t o t o ngu n và b i dư ng cho các ch c danh cán b lãnh đ o qu n lý c p v , c p s ban ngành tr lên. b. H i đ ng th m đ nh chương trình, tài li u b i d ư ng đ i bi u H i đ ng nhân dân các c p. c. H i đ ng th m đ nh chương trình, tài li u đào t o, b i dư ng ki n t h c qu n lý Nhà nư c dành cho cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n. Các H i đ ng th m đ nh quy đ nh t i đ i u này do B trư ng B N i v ra Quy t đ nh thành l p. Đi u 6. Các H i đ ng th m đ nh các chương trình, tài li u đào t o, b i dư ng ki n th c, k năng chuyên môn nghi p v cho cán b , công ch c c a các B , ngành, đ a phương có: 1. Các H i đ ng th m đ nh các chương trình, tài li u đào t o, b i dư ng ki n t h c, k năng chuyên môn nghi p v cho cán b , công ch c thu c B , ngành, đ a phương và cán b chuyên môn ngành d c. 2. Các H i đ ng th m đ nh các chương trình, tài li u đào t o ngu n và b i dư ng cán b qu n lý c p p hòng c a B , ngành, đ a phương. 3. Các H i đ ng th m đ nh các chương trình, tài li u b i dư ng ki n t h c, k năng chuyên môn nghi p v cho cán b , lãnh đ o qu n lý c p v , c p s , ban ngành theo chuyên môn ngành d c. B trư ng các B , Cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t đ nh vi c thành l p các H i đ ng th m đ nh quy đ nh t i các Kho n 1, 2, 3 đi u này. 4. Đ i v i các chương trình, tài li u b i dư ng c p nh t ki n t h c, k năng chuyên môn nghi p v t 1 đ n 3 ngày thì B t rư ng các B , cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t ban hành theo đ ngh c a cơ quan biên so n chương trình, tài li u sau khi có ý ki n đ ngh c a V T ch c - cán b các B , ngành, S N i v , các t nh, thành ph . Đi u 7. Thành ph n H i đ ng th m đ nh
  4. 1. Thành ph n H i đ ng th m đ nh chương trình, giáo trình, tài li u đào t o, b i dư ng ki n th c qu n lý nhà nư c quy đ nh t i Đi u 5 c a Quy ch này g m 7 ho c 9 thành viên, trong đó có: a. Ch t ch H i đ ng là đ i di n lãnh đ o B N i v ; b. Phó Ch t ch H i đ ng là đ i d i n lãnh đ o H c vi n Hành chính Qu c gia. c. Thư ký H i đ ng là công ch c V Đào t o, b i dư ng cán b , công ch c Nhà nư c, B N iv . d. S thành viên còn l i là U viên H i đ ng th m đ nh. U viên H i đ ng th m đ nh ph i là cán b lãnh đ o qu n lý; các nhà nghiên c u khoa h c, chuyên gia, giáo viên có trình đ và kinh nghi m c a các cơ quan Trung ương, c a các B , ngành, đ a phương. Đ i v i các H i đ ng th m đ nh giáo trình, tài li u đào t o, b i dư ng thì b trí 2 u viên H i đ ng kiêm ph n bi n. 2. Thành ph n H i đ ng th m đ nh các chương trình, tài li u đào t o, b i dư ng ki n th c, k năng chuyên môn nghi p v cho cán b , công ch c thu c B , ngành, đ a phương quy đ nh t i các Kho n 1, 2, 3 Đi u 6 c a Quy ch này g m 5 ho c 7 thành viên, trong đó có: a. Ch t ch H i đ ng là đ i di n lãnh đ o B , ngành, đ a phương; b. Phó Ch t ch H i đ ng là đ i d i n lãnh đ o V T ch c - cán b c a các B , ngành, S N i v các t nh, thành ph ; c. Thư ký H i đ ng là đ i di n lãnh đ o c a cơ s đào t o, b i dư ng cán b , công ch c c a các B , ngành, Trư ng chính tr các t nh, thành ph . Trư ng h p các B , ngành không có cơ s đào t o, b i dư ng thì b trí công ch c c a V T ch c - cán b làm thư ký H i đ ng; d. S thành viên còn l i là u viên H i đ ng th m đ nh. U viên H i đ ng th m đ nh ph i là cán b lãnh đ o qu n lý; các nhà nghiên c u khoa h c, chuyên gia và giáo viên có trình đ và kinh nghi m c a các h c vi n, vi n, trư ng, c a các B , ngành và đ a phương; Đ i v i các H i đ ng th m đ nh tài li u đào t o, b i dư ng thì b trí 2 u viên H i đ ng kiêm ph n bi n. Đi u 8. Nhi m v c a các thành viên H i đ ng th m đ nh: 1. Ch t ch H i đ ng ch u t rách nhi m t rư c B trư ng B N i v , B trư ng các B , Cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương v ho t đ ng c a H i đ ng th m đ nh, c t h :
  5. a. Ch t rì các cu c h p c a H i đ ng: t ch c th m đ nh, đánh giá k t qu biên so n chương trình, giáo trình, tài li u đào t o, b i dư ng theo đúng n i dung, th i gian quy đ nh; b. Phân công nhi m v và đôn đ c các thành viên H i đ ng th c hi n t t nhi m v đư c giao. 2. Phó Ch t ch H i đ ng giúp Ch t ch H i đ ng đi u hành nh ng công vi c do Ch t ch H i đ ng phân công. 3. Các u viên H i đ ng có trách nhi m nghiên c u chương trình, giáo trình, tài li u đư c giao th m đ nh theo các n i dung quy đ nh: có B n th m đ nh đánh giá rõ ràng và ch u trách nhi m v k t qu th m đ nh c a mình. 4. Thư ký H i đ ng có trách nhi m giúp Ch t ch H i đ ng làm các công vi c sau: a. Đôn đ c chu n b t ài li u và các văn b n liên quan đ các thành viên H i đ ng nghiên c u. b. Ghi biên b n các cu c h p c a H i đ ng. c. Làm đ u m i liên h gi a Ch t ch H i đ ng v i các thành viên H i đ ng, v i cơ quan giúp vi c th m đ nh và làm các công vi c khác khi đư c Ch t ch H i đ ng giao. Đi u 9. Nguyên t c và ch đ làm vi c c a H i đ ng: 1. H i đ ng t ch c th m đ nh khi có ít nh t 2/3 thành viên H i đ ng tham gia tr lên. 2. H i đ ng làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch , thi u s ph c tùng đa s , th m đ nh theo hình th c b phi u k ín. 3. Trư ng h p các ý k i n có s phi u nhi u nh t b ng nhau thì ý ki n k t lu n c a H i đ ng th m đ nh là ý ki n c a bên có phi u c a Ch t ch H i đ ng th m đ nh. Đi u 10. Quy trình t ch c th m đ nh. 1. Đ i d i n lãnh đ o c a cơ quan giúp vi c H i đ ng th m đ nh đ c quy t đ nh v vi c thành l p H i đ ng th m đ nh. 2. H i đ ng th m đ nh làm vi c dư i s đi u khi n c a Ch t ch H i đ ng. a. Ch t ch H i đ ng quán tri t nhi m v c a H i đ ng; H i đ ng thông qua chương trình làm vi c. b. Đ i d i n lãnh đ o đơn v đư c giao nhi m v biên so n chương trình, giáo trình, tài li u t rình bày tóm t t n i dung và gi i trình nh ng v n đ th y c n t hi t ph i làm rõ.
  6. c. Các thành viên H i đ ng đ c B n t h m đ nh; Gi i t rình c a đơn v đư c giao nhi m v biên so n c a chương trình, giáo trình, tài li u. d. H i đ ng th o lu n. e. Làm th t c b phi u, ki m p hi u và công b k t qu b phi u th m đ nh. g. Ch t ch H i đ ng k t lu n, H i đ ng thông qua biên b n th m đ nh. Đi u 11. Các cơ quan giúp vi c th m đ nh g m có: 1. V Đào t o, b i dư ng cán b , công ch c Nhà nư c, B N i v g iúp vi c th m đ nh cho các H i đ ng do B trư ng B N i v ra Quy t đ nh thành l p. 2. V T ch c - cán b , S N i v g iúp vi c th m đ nh cho các H i đ ng do B trư ng các B , Cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t đ nh thành l p Đi u 12. Nhi m v c a cơ quan giúp vi c: 1. Tham mưu và chu n b các th t c c n thi t đ Th t rư ng cơ quan nhà nư c có th m quy n ra Quy t đ nh thành l p H i đ ng th m đ nh. 2. Chu n b và chuy n các tài li u liên quan đ n ho t đ ng th m đ nh cho các thành viên H i đ ng ch m nh t là 10 ngày làm vi c trư c khi H i đ ng t ch c th m đ nh. 3. Chu n b k ho ch, đ a đi m, các th t c và nh ng n i dung khác liên quan đ n ho t đ ng th m đ nh c a H i đ ng và theo yêu c u c a Ch t ch H i đ ng. 4. T ng h p, nghiên c u các văn b n t h m đ nh và ý k i n k t lu n c a H i đ ng th m đ nh: tham mưu trình b trư ng B N i v , B trư ng các B , Cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương v vi c ban hành chương trình, giáo trình, tài li u đào t o, b i dư ng; t ch c th c hi n ho c đôn đ c, theo dõi vi c th c hi n sau khi có ý ki n ch đ o. 5. Lưu gi các tài li u liên quan đ n ho t đ ng th m đ nh. Đi u 13. Ch m nh t sau 5 ngày làm vi c, k t ngày có k t qu th m đ nh, cơ quan giúp vi c g i báo cáo lên B trư ng B N i v , B trư ng các B , Cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. Tài li u báo cáo g m: 1. Biên b n h p H i đ ng th m đ nh kèm theo biên b n k t qu b phi u và Phi u th m đ nh c a các thành viên H i đ ng th m đ nh. 2. Các B n t h m đ nh c a các thành viên H i đ ng th m đ nh.
  7. 3. T trình nêu rõ ý ki n tham mưu c a cơ quan giúp vi c đ ngh ban hành ho c yêu c u ti p t c ch nh s a, b sung hoàn thi n v i các m c đ khác nhau kèm theo chương trình, giáo trình, tài li u đã đư c th m đ nh. Đi u 14. Kinh phí ho t đ ng th m đ nh l y t ngu n kinh phí biên so n chương trình, giáo trình, tài li u do đơn v đư c giao nhi m v biên so n chi tr .
Đồng bộ tài khoản