Quyết định 54/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
82
lượt xem
1
download

Quyết định 54/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 54/2003/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Đào tạo tin học VIESPA thuộc Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 54/2003/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 54/2003/QĐ-UB Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC VIESPA THUỘC TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG" ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp; Căn cứ Quyết định số 64/2001/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập Trung tâm Đào tạo Tin học VIESPA thuộc Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội, - Địa điểm tại: 220 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội; - Tên Tiếng Anh: Information Technolgy Training center VIESPA. Trung tâm Đào tạo tin học VIESPA được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước và được mở tài khoản tại Ngân hàng để tiếp nhận kinh phí từ tổ chức CODESPA - Tây Ban Nha. Điều 2: Trung tâm Đào tạo Tin học VIESPA có nhiệm vụ đào tạo tin học cho cán bộ, công chức và nguồn nhân lực làm việc cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, Công ty thuộc các thành phần kinh tế. - Trung tâm Đào tạo Tin học VIESPA hoạt động trong khuôn khổ dự án đã ký kết giữa đại diện CODESPA và Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thời gian hoạt động phù hợp với thời hạn hiệu lực của hợp đồng thực hiện Dự án. Điều 3: Tổ chức bộ máy và cán bộ của Trung tâm được thực hiện theo yêu cầu của Dự án, không tăng thêm biên chế của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trực tiếp quản lý Trung tâm; được sử dụng lao
  2. động của Trường và ký hợp đồng thuê lao động quản lý, giảng dạy và phục vụ bằng kinh phí mà Dự án đã phân bổ (không lấy kinh phí từ nguồn ngân sách Thành phố ). Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố; Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Giám đốc các sở: kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - vật giá, Ngoại vụ thi hành quyết định này./. T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu
Đồng bộ tài khoản