Quyết định 55/2000/QĐ/BNN-TCKT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
133
lượt xem
16
download

Quyết định 55/2000/QĐ/BNN-TCKT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 55/2000/QĐ/BNN-TCKT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành bổ sung định mức chi phí công tác hiện trường của dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 55/2000/QĐ/BNN-TCKT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Sè 55/2000/Q§/BNN- TCKT ngµy 22 th¸ng 05 n¨m 2000 Ban hµnh bæ sung ®Þnh møc chi phÝ c«ng t¸c hiÖn trêng cña Dù ¸n khu vùc l©m nghiÖp vµ qu¶n lý Rõng phßng hé ®Çu nguån Bé trëng bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 73/CP ngµy 1/11/1995 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n; C¨n cø HiÖp ®Þnh tÝn dông sè 1515-VIE (SF) gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ Ng©n hµnh Ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB) ngµy 11/6/1997; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 22/TTg ngµy 1/11/1997 cña Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt dù ¸n tiÒn kh¶ thi Khu vùc l©m nghiÖp vµ qu¶n lý rõng phßng hé ®Çu nguån; C¨n cø Th«ng t 26/1999/TT/BTC ngµy 10/3/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi Dù ¸n Khu vùc L©m nghiÖp vµ Qu¶n lý rõng phßng hé ®Çu nguån; C¨n cø Th«ng t sè 93/1998/TT-BTC, sè 94/1998/TT-BTC ngµy 30/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh vÒ chÕ ®é chi tiªu héi nghÞ, c«ng t¸c phÝ; XÐt tê tr×nh sè 191/ CV/ DALN - ADB ngµy 23/3/2000 cña Ban qu¶n lý c¸c dù ¸n L©m nghiÖp; C¨n cø vµo c«ng v¨n sè 851/BXD-VKT ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2000 vÒ viÖc tho¶ thuËn chi phÝ lËp dù ¸n kh¶ thi tiÓu dù ¸n x· thuéc Dù ¸n khu vùc l©m nghiÖp cña Bé X©y dùng; QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Phª duyÖt ®Þnh møc chi phÝ lËp dù ¸n kh¶ thi tiÓu dù ¸n x· thuéc Dù ¸n khu vùc L©m nghiÖp vµ qu¶n lý rõng phßng hé ®Çu nguån (nh phô lôc kÌm theo). §Þnh møc chi phÝ tèi ®a nµy ®îc tÝnh cho c¸c h¹ng môc c«ng viÖc bao gåm: §iÒu tra ®iÒu kiÖn tù nhiªn - d©n sinh - kinh tÕ - x· héi, Ph©n cÊp phßng hé, Ph©n chia 3 lo¹i rõng vµ C¸c ho¹t ®éng lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn tiÓu dù ¸n x·. §iÒu 2. C¨n cø ®Þnh møc chi phÝ t¹i ®iÒu 1, Ban qu¶n lý c¸c dù ¸n L©m nghiÖp híng dÉn quy tr×nh kü thuËt theo yªu cÇu Dù ¸n vµ møc phÝ chi tiÕt kÌm theo.
  2. 2 §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 4. Ch¸nh V¨n phßng, Thñ trëng c¸c Côc, Vô, Ban chøc n¨ng liªn quan cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n, thµnh viªn Ban §iÒu hµnh Dù ¸n Trung ¬ng, Ban §iÒu hµnh Dù ¸n tØnh, Gi¸m ®èc Dù ¸n Trung - ¬ng vµ Gi¸m ®èc Dù ¸n tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. §Þnh møc chi phÝ lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn tiÓu dù ¸n x· KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 55/2000/BNN-TCKT ngµy 22/5/2000 cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n C«ng tr×nh thuéc nhãm III (theo QuyÕt ®Þnh sè 45/1999/Q§-BXD) (TÝnh theo tû lÖ % cho c¸c c«ng tr×nh cã tæng vèn ®Çu t tõ 1.000 triÖu ®ång ®Õn 15.000 triÖu ®ång) Tæng ®Çu t (tr.®ång) 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 0 0 0 0 0 0 HÖ sè tÝnh chi phÝ 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 (theo Q§ 45/1999/Q§- BXD) Chi phÝ tÝnh b»ng 4.540 9.080 13.62 18.16 22.70 27.24 31.78 36.32 40.86 45.40 49.94 54.48 59.02 63.56 68.10 tiÒn (1.000 ®ång) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HÖ sè tÝnh chi phÝ 1,135 1,125 1,087 1,025 0,859 0,749 0,671 0,606 0,566 0,524 0,487 0,462 0,438 0,417 0,397 ®Ò xuÊt cho dù ¸n KVLN-ADB Chi phÝ tÝnh b»ng 11.35 22.50 32.62 41.00 42.95 44.94 46.97 48.48 50.94 52.40 53.57 55.44 56.94 58.38 59.55 tiÒn (1.000 ®ång) 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản