intTypePromotion=1

Quyết định 550/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
80
lượt xem
2
download

Quyết định 550/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 550/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện vê việc ban hành cước mạng điện thoại di động thuộc hệ thống Callink

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 550/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  æ n g  c ôc tr g  t æ n g  côc b u  ®i Ö n  sè 550/2001/Q§­T C B §  n g µy  17  T ën th¸ng  n¨ m  2001 ba n   µ n h  cíc m ¹ n g   7  h ®i Ö n  tho¹i di  é n g  thuéc h Ö  thèng  allink   ® C T æ n g  côc  ëng t æng côc bu ®i Ön tr C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  12/CP  sè  ngµy 11/03/1996 cña    ChÝnh  phñ  chøc  vÒ  n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn  vµ  chøc  m¸y  h¹n  tæ  bé  cña Tæng  côc  ®iÖn; Bu  C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  99/1998/Q§­ sè  TTg ngµy 26/05/1998  cña Thñ íng  t ChÝnh phñ  qu¶n      cícbu  vÒ  lýgi¸vµ    chÝnh,viÔn    th«ng; C¨n  Th«ng   03/1999/TT­ cø  tsè  TCB§  ngµy 11/05/1999 cña    Tæng  côc  B­ u ®iÖn híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ ®Þnh  109/1997/N§­   sè  CP ngµy  12/11/1997  cña ChÝnh  phñ  Bu  vÒ  chÝnh  ViÔn  vµ  th«ng  QuyÕt  vµ  ®Þnh  99/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 26/05/1998  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    vÒ qu¶n      cíc bu  lý gi¸ vµ    chÝnh,viÔn    th«ng; XÐt    tê tr×nh sè    88/GCTT  ngµy 12/06/2001  cña Tæng  c«ng    chÝnh  tyBu  ViÔn th«ng  ViÖtNam   viÖc    vÒ  ®iÒu  chØnh  gi¶m    cícm¹ng  ®iÖn  tho¹i     ®éng  di thuéc hÖ    thèng  Call ink; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Vô  ëng  Kinh  ­KÕ   Vô  tÕ   ho¹ch,   Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1. Nay  ban hµnh    cíc ®iÖn tho¹i     ®éng  di thuéc    hÖ thèng ®iÖn  tho¹i     ®éng  di Call     inkhÖ AMPS   sau: nh  1.C íchoµ      m¹ng:(thumét      lÇn)   Tæng  c«ng    chÝnh  ty Bu  ViÔn th«ng ViÖt Nam     quy ®Þnh, møc     tèi®a  kh«ng    qu¸:500.000 ®ång/m¸y/1Çn 2.C ícthuªbao        th¸ng:72.727    ®ång/th¸ng 3.C ícli       ªnl¹c: 3.1.C ícli         ªnl¹ctrong m¹ng    Call   ink: 818  ®ång/phót 3.2.C íc li             ªnl¹ctõ c¸c thuª bao    thuéc m¹ng Call     inkgäi vµo m¹ng ®iÖn  tho¹i  cè ®Þnh  trong ph¹m  vi Thµnh phè Hå ChÝ  Minh vµ ngîc l¹ :818  i  ®ång/phót 3.3. C íc li     c¸c      ªnl¹c tõ  thuª bao    ®iÖn tho¹ithuéc    m¹ng ®iÖn  tho¹icè    ®Þnh ph¹m    vingoµithµnh    phæ   ChÝ  Hå  Minh    gäivµo m¹ng Call   ngîcl¹  inkvµ    i: Thùc hiÖn  theo quy ®Þnh  hiÖn  hµnh b¶ng    cíc dÞch  th«ng      vô  tindi ®éng  GSM.  3.4.C ícli               ªnl¹ctõc¸cthuªbao thuéc m¹ng    Call   inkvµo      c¸cthuªbao  thuéc  m¹ng  GSM   ngîcl¹   vµ    iThùc  : hiÖn  theo quy ®inh hiÖn hµnh b¶ng    cícdÞch vô  th«ng      tindi®éng  GSM
  2. 2 4.C¸c    møc    cícquy  ®Þnh      t¹ c¸cmôc      ®iÒu  i 1,2,3  nµy  cha  bao  gåm   thuÕ  Gi¸trÞgiat¨ng.       §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu        cã  lùc kÓ tõ ngµy 01/08/2001.C¸c    quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i QuyÕt  ®Þnh nµy  ®Òu     b∙ibá. §iÒu  3. C¸c  «ng (Bµ) Ch¸nh    V¨n phßng, Vô  ëng  Kinh  KÕ     tr Vô  tÕ  ho¹ch, Thñ  ëng    tr c¸c ®¬n   thuéc  vÞ  Tæng  côc  Bu ®iÖn, Tæng   Gi¸m ®èc  Tæng  c«ng    chÝnh  ty Bu  ViÔn  th«ng ViÖt Nam   Thñ  ëng      vµ  tr c¸c ®¬n  cã  vÞ  li   ªnquan chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2