intTypePromotion=1

Quyết định 56/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
68
lượt xem
5
download

Quyết định 56/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 56/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế lập dự toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 56/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   B Trë n g  B é  c«n g  N g hi Ö p  S è  56/1999/Q§­B C N   n g µy   21  th¸ng    n¨ m  1999  Ò  viÖc ba n  h µ n h  Q u y  ch Õ   8  V lËp  d ù  to¸n kinh p h Ý  s ù   g hi Ö p  kinh  n tÕ ® èi víi Ò  ¸n ®i Ò u  tra   ® c¬ b¶ n  ® Þ a  c h Êt  Ò  tµi n g u yªn  h o¸ng s¶n v   k B é  Trëng B é  c«ng N g hiÖp ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  74/CP  sè  ngµy  th¸ng 11  01    n¨m  1995 cña ChÝnh   phñ  chøc  vÒ  n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  bé    m¸y  cña  C«ng   Bé  nghiÖp; ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  204/1998/Q§  TTg  sè  ­ ngµy19 th¸ng 10    n¨m  1998  cña Thñ  Tíng  ChÝnh  phñ  ban  hµnh Quy chÕ  t¹m      thêivÒ lËp  to¸n,cÊp  dù    ph¸t,qu¶n      lý,quyÕt  to¸n kinh    phÝ  nghiÖp  sù  kinh  ®èi      tÕ  víic¸c ho¹t®éng     ®iÒu    b¶n  trac¬  ®Þa  chÊt vÒ      tµinguyªn kho¸ng    s¶n  Th«ng    ªntÞch  vµ  t li   sè  36/1999/TTLT­ BTC­BCN   ngµy  th¸ng 4  02    n¨m 1999  cña  Tµi chÝnh  Bé   Bé    vµ  C«ng  nghiÖp  híng dÉn    thùc hiÖn    QuyÕt ®Þnh  204/1998/Q§­   TTg; ­Theo    ®Ò nghÞ cña  Trëng  TµiChÝnh      Côc  Vô  Vô    KÕ to¸nvµ  Trëng  Côc  §Þa  chÊtvµ    Kho¸ng s¶n  ViÖtNam,   Q uy Õt §Þnh §iÒu 1. Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy Quy chÕ     vÒ lËp dù  to¸nkinh phÝ  nghiÖp      sù  kinh tÕ            ®èi víi®Ò ¸n ®iÒu    b¶n  trac¬  ®Þa  chÊt vÒ     tµinguyªn kho¸ng s¶n.       §iÒu    2. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  ban  15  kÓ    ký  hµnh  ® îc ¸p  vµ    dông    tõ ngµy  th¸ng 01  01    n¨m  1999 trong viÖc lËp  to¸n dù    kinh phÝ  nghiÖp    sù  kinh tÕ    cho      ®iÒu    b¶n  c¸c ®Ò ¸n  trac¬  ®Þa  chÊt vÒ      tµi nguyªn kho¸ng s¶n  c¸cnhiÖm   li       vµ    vô  ªnquan  îcBé  ®   C«ng  nghiÖp giao trong     kÕ ho¹ch hµng  n¨m. C¸c    quy ®Þnh  íc®©y       tr   tr¸ víiQuyÕt  i ®Þnh  nµy ®Òu     b∙i bá. §iÒu 3. Ch¸nh  V¨n  phßng Bé, Ch¸nh  Thanh    tra Bé, c¸c  Trëng, Vô    Côc  ëng  tr Côc §Þa chÊt vµ    Kho¸ng  S¶n ViÖt Nam,    ViÖn  ëng  tr ViÖn Nghiªn  cøu §Þa chÊt vµ    Kho¸ng  s¶n,Thñ  ëng      tr c¸c ®¬n  cã  dông  vÞ  sö  kinh phÝ    sù  nghiÖp kinh tÕ    cho  c«ng    t¸c®iÒu    b¶n  trac¬  ®Þa  chÊt vÒ      tµinguyªn kho¸ng     s¶n  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 B é  C « n g  n g hi Ö p cén g  h o µ  x∙ héi c h ñ  n g h Ü a  viÖt na m §éc    do­ H¹nh  lËp­Tù    phóc Q uy   Õ ch L Ë p  d ù  to¸n kinh p h Ý  sù  n g hi Ö p  kinh tÕ ® èi víi   ® Ò  ¸n  Ò u  tra c¬ b ¶ n  ® Þ a   h Êt v Ò  tµi g u yªn kh o¸ng s¶n ®i c  n (Ban hµnh    kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  56  sè  ngµy 21    th¸ng8 n¨m      1999    cña  tr Bé  ëng  C«ng  Bé  nghiÖp) C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §iÒu 1.  to¸nkinh  Dù    phÝ  nghiÖp  sù  kinh tÕ    ®èi      ®iÒu    víi®Ò ¸n  tra c¬ b¶n  ®Þa chÊtvÒ      tµinguyªn kho¸ng s¶n      (sau ®©y        to¸n®Ò   gäit¾tlµdù    ¸n  ®Þa   chÊt)lµ tæng  tiÒn      sè  cÇn  thiÕt®Ó     thùc hiÖn    môc    tiªunhiÖm   ®Þa  vô  chÊt cña        ®Ò ¸n (bao gåm     c¸ckh©u          lËp ®Ò ¸n,thic«ng,tæng    kÕt  nép    vµ  b¸o c¸o vµo u      l tr÷®Þa  chÊt)® îctÝnh    thÓ              to¸ncô  khilËp ®Ò ¸n. §iÒu 2.   Quy  chÕ  nµy  îc ¸p  ®   dông  trong viÖc    lËp  to¸n kinh phÝ  dù      sù nghiÖp kinh  cho      ®iÒu    b¶n  tÕ  c¸c ®Ò ¸n  tra c¬  ®Þa  chÊt vÒ       tµinguyªn  kho¸ng s¶n  c¸c nhiÖm   li   vµ    vô  ªnquan  îc Bé  ®   C«ng  nghiÖp  giao trong kÕ  ho¹ch hµng    n¨m (sau ®©y      gäichung        lµ®Ò ¸n ®Þa  chÊt).  §iÒu    c¨n cø    to¸n®Ò     3. C¸c    lËp dù    ¸n ®Þa  chÊtgåm:   1. Quy    chÕ t¹m      thêivÒ lËp  to¸n,cÊp  dù    ph¸t,qu¶n      lý,quyÕt to¸n kinh     phÝ  nghiÖp  sù  kinh tÕ            ®èi víi ho¹t®éng  c¸c ®iÒu    b¶n  trac¬  ®Þa chÊt vÒ      tµi nguyªn kho¸ng s¶n      ban hµnh theo QuyÕt    ®Þnh  204/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  19  th¸ng10    n¨m  1998  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  Th«ng     vµ  tLiªntÞch  36/1999/ sè  TTLB­BTC­BCN   ngµy  th¸ng  n¨m   02  4  1999  cña  ªnbé    li   Bé Tµi  chÝnh,  Bé  C«ng  nghiÖp    vÒ viÖc  híng dÉn  thùc hiÖn  QuyÕt  ®Þnh   204  sè  /1998/Q§­ TTg. 2.C¸c    kü    c¨n cø  thuËt:   +            §èivíi ®Ò ¸n ®iÒu    c¸c tra®Þa  chÊt­kho¸ng  s¶n    lµmôc    tiªunhiÖm     vô, c¬  ®Þa  së  chÊt,c¸cph¬ng       ph¸p kü    thuËtvµ    khèil      îng c¸cd¹ng  c«ng viÖc ® îc     x©y dùng  trong    ®Ò ¸n  theo  quy chÕ  lËp    b¸o  ®Ò ¸n­ c¸o ®Þa  chÊt  Bé  do  C«ng  nghiÖp ban hµnh  i t¹ quyÕt  ®Þnh  12/1999/Q§­ sè  BCN   ngµy  th¸ng 3  17    n¨m 1999  quy  vµ  ®Þnh cña    c¸c chuyªn ngµnh    kh¸c ® îc cÊp  thÈm       cã  quyÒn  ban  hµnh.   +          nghiªncøu  §èivíic¸c ®Ò ¸n    ®Þa  chÊt lµ ph¬ng      ph¸p  c¸c khèil   vµ     îng c«ng  viÖc cÇn thiÕt® îcx¸c®Þnh        trong ®Ò     c¬ng  nghiªncøu.  
 3. 3 +        §èi víic¸c nhiÖm   li   vô  ªnquan      lµ néi dung    , khèi l c«ng   îng  viÖc    ®Ó hoµn  thµnh  nhiÖm  ® îcgiao . vô      3. C¸c    ®Þnh  møc  kinh tÕ    thuËt,®¬n    hÖ   ®iÒu    ­ kÜ    gi¸vµ  sè  chØnh    gi¸, c¸cchÕ  chÝnh    ®é  s¸ch vÒ      tµichÝnh  c¸cc¬  do    quan  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  ban  hµnh  cã  vµ  hiÖu    dông. lùcsö  §èi víinh÷ng      c«ng viÖc cha  ®Þnh  cã  møc   ®¬n    îc dù  vµ  gi¸®   to¸n trùc     tiÕp theo    c¸c kho¶n môc     chi phÝ    phï hîp  chÕ  ®é, chÝnh s¸ch kinh  tµi tÕ    chÝnh  hiÖn hµnh. §iÒu   .Dù        4   to¸n®Ò ¸n ®Þa  chÊt ® îclËp      theo    c¸c môc    chicña  môc  lôcNg©n    s¸ch Nhµ    danh    nícvµ  môc    c¸cc«ng  viÖc  sau: A­ §èi víi  c¸c ® Ò  ¸n ®i Ò u  tra ® Þ a   h Êt: c I­Môc    119     “Chi phÝ  ®iÒu    b¶n  trac¬  ®Þa  chÊt”. Chi phÝ    ®iÒu    b¶n  trac¬  ®Þa  chÊt:Lµ    nh÷ng   chiphÝ  cho    c¸cd¹ng  c«ng  viÖc  ªnquan  li   trùc tiÕp    ®Õn  thùc hiÖn    c¸c môc     tiªunhiÖm   ®Þa   vô  chÊt    , gåm: I­ LËp      1  ®Ò ¸n ®Þa  chÊt.   I­ Thic«ng    2    ®Ò ¸n: ­C«ng      t¸c®Þa  chÊt  ­C«ng      t¸c®Þa  chÊtthuû v¨n­     ®Þa chÊtc«ng    tr×nh­ ®Þa  chÊtm«i  êng.   tr ­C«ng      t¸c®Þa    vËtlý. ­C«ng      t¸ctr¾c  ®Þa. ­C«ng      t¸ckhoan. ­C«ng      t¸ckhai®µo.   ­C«ng          t¸clÊy,giac«ng,ph©n    tÝch  mÉu. ­C«ng      t¸cnghiªncøu    chuyªn ®Ò     (nÕu  cã). I­ LËp      3  b¸o c¸o,trong®ã:   ­ LËp b¸o c¸o th«ng      tin giai®o¹n    nhu  (khicã  cÇu,  îc cÊp  thÈm  ®   cã  quyÒn duyÖt) ­LËp        b¸o c¸o tæng  kÕt      ®Ò ¸n. I­ Can    4  in,nép u        l tr÷b¸o c¸o ®Þa  chÊt II­  Môc    chi134  “ChiphÝ    kh¸c”:   Chi phÝ    kh¸clµnh÷ng        chiphÝ  cÇn  thiÕt®Ó       t¹o®iÒu  kiÖn  thùc hiÖn    vµ  n©ng cao chÊtl           îng ®Ò ¸n .Chi phÝ  kh¸cbao    gåm: ­Chi phÝ      lµm  nhµ  ,thuªnhµ  t¹m     . ­Chi phÝ      kiÓm    tra,nghiÖm    thu,thÈm  ®Þnh, xÐt duyÖt ®Ò   b¸o          ¸n­ c¸o.
 4. 4 ­ TrÝch    lËp  quü: Khen  ëng, phóc    ph¸ttr   3    th   lî vµ  i   iÓn c«ng nghÖ  ®Þa  chÊt. ­Chi phÝ      lµm  êng,nÒn  ®   khoan,lµm    cÇu,lµm    ngÇm... ­Chi phÝ        lÊp c«ng  tr×nh. ­Chi phÝ      ®Òn     b¶o  m«i  êng. bïvµ  vÖ  tr ­Chi phÝ        nícngätcho    vïng thiÕu nícsinh ho¹t.         ­Chi phÝ      phßng  chèng    sètrÐt. ­Chi phÝ        thuªthiÕtbÞ, ph¬ng      tiÖn,chuyÓn    giao c«ng    nghÖ. ­Chi phÝ          hîp t¸ckhoa  häc     ,thuªchuyªn gianícngoµi.       ­Mua    i        c¸clo¹ tµi   liÖu ,b¶n  ®å,     tliÖu viÔn  th¸m... ­ Chi    phÝ vËn chuyÓn ngoµi vïng    ®èi    víingêi,thiÕtbÞ        , thu dän thùc  ®Þa. ­C¸c    kho¶n  kh¸c:Nhµ u    l mÉu,  b¶o  qu¶n  lýmÉu... xö    B­ §èi víi  c¸c ® Ò  ¸n n g hiªn  ø u  ® Þ a  ch Êt: c I­Môc    119     “Chi phÝ  ®iÒu    b¶n  trac¬  ®Þa  chÊt”. Chi phÝ    ®iÒu    b¶n  trac¬  ®Þa  chÊt,bao    gåm: I­ LËp    1  ®Ò ¸n I­ C«ng    2  t¸cnghiªncøu    (bao  gåm     chiphÝ cho    thêigian nghiªncøu      trong  phßng, kh¶o      s¸tthùc ®Þa,    tæng    lýtµiliÖu,lËp    i hîp,xö        c¸c lo¹  c¸o vµ  b¸o    b¸o  c¸o tæng    kÕt    ®Ò ¸n) I­ Chi  3  phÝ kh¶o    s¸tthùc ®Þa  (chØ bao gåm     c¸c kho¶n    chi phÝ ph¸t   sinhthªm    ngoµichiphÝ  êng      th xuyªn ®∙  to¸në    dù    môc  2    I­ nãitrªn) I­ C¸c  4  d¹ng c«ng    t¸c®Þa  chÊt cã    ®¬n   gi¸quy  ®Þnh  (kh«ng bao  gåm   khèi l c«ng     îng  t¸c®Þa  chÊt tËp thÓ      t¸cgi¶ ph¶i thùc    hiÖn trong qu¸ tr×nh  nghiªncøu  ®i    vµ  thùc ®Þa).   I­ Chi phÝ  5    ®¸nh  m¸y,can          inb¸o c¸o,nép u  l tr÷. II­  Môc  134  “ChiphÝ    kh¸c” Chi phÝ    kh¸cbao    gåm: ­Chi phÝ      kiÓm    tra,nghiÖm    thu,thÈm  ®Þnh, xÐt duyÖt ®Ò   b¸o          ¸n­ c¸o ­ TrÝch    lËp  quü: Khen  ëng, phóc    ph¸ttr   3    th   lî vµ  i   iÓn c«ng nghÖ  ®Þa  chÊt.   ­ Chi phÝ hîp    t¸ckhoa häc      víiníc ngoµi (chØ    thùc hiÖn    quyÕt  khi cã  ®Þnh cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn). ­Chi phÝ      céng      t¸cviªntrong níc.   ­Chi phÝ        héith¶o khoa    häc. ­Thu    thËp   ,mua    i      c¸clo¹ tµiliÖu ,b¶n  ,tliÖu viÔn    ®å      th¸m  . ..
 5. 5 ­Thuª    thiÕtbÞ, ph¬ng      tiÖn,chuyÓn    giao c«ng    nghÖ. ­Chi phÝ      vËn  chuyÓn  ngoµivïng ®èi víi         ngêi,thiÕtbÞ.     ­Chi phÝ      ®Òn     b¶o  m«i  êng. bïvµ  vÖ  tr ­Phßng    chèng    sètrÐt ­Chi phÝ        nícngätcho    vïng thiÕu nícsinh ho¹t         ­C¸c    kho¶n  kh¸c. C . §èi víic¸c nhiÖm   li           vô  ªnquan  îc giao  ®   trong kÕ    ho¹ch  n¨m  c«ng  nh  t¸cth«ng   u      tin, tr÷, l xuÊt b¶n,b¶o      tµng,tinhäc  . to¸n® îclËp      .. Dù      theo    ®Ò c­ ¬ng hoÆc   danh  môc  c«ng  viÖc  thÓ    cô  ®Ó hoµn  thµnh nhiÖm  ®ã  vô  . §iÒu    to¸n®Ò     5. Dù    ¸n ®Þa  chÊt ® îcx©y      dùng ph¶i®¶m     b¶o ®óng  ®Þnh  møc, ®¬n    îccÊp  thÈm  gi¸®   cã  quyÒn  ban hµnh  phï hîp víichÕ  vµ        ®é  chitiªutµichÝnh        hiÖn hµnh.  §èivíic¸c c«ng        viÖc  thêi®iÓm   dù    ë    lËp  to¸ncha  ®ñ     cø  cã  c¸c c¨n  quy  ®Þnh  i t¹ ®iÒu    îc ghikh¸ito¸nkÌm  3, ®         theo    gi¶itr×nh cô    thÓ  néidung  vÒ    vµ  khèil c«ng   îng  viÖc,vµ    chØ   thùc hiÖn    ®ñ     khicã  c¨n  dù  cø  to¸n ® îc cÊp      cã  thÈm quyÒn duyÖt. §iÒu 6. §èi víic¸c ®Ò   ®Þa           ¸n  chÊt cã    khèil lín,phøc     îng    t¹p hoÆc   ph¶i thic«ng      trong    thêigian    îc chia ra        a  dµi,®     c¸c bíc ®Ó ® vµo    kÕ ho¹ch   hµng n¨m. §iÒu  .ViÖc  7  mua  s¾m     tµis¶n  ®Þnh  cè  cho    c¸c ®¬n  sù  vÞ  nghiÖp  kinh tÕ    ®Þa   chÊt (Môc    145) ® îc ®¶m       b¶o b»ng nguån  kinh phÝ    mua  s¾m   thiÕtbÞ,    c«ng nghÖ  phôc  c«ng    vô  t¸c®iÒu    tra®Þa  chÊt,thùc hiÖn        trªnc¬  së      ®Ò ¸n mua s¾m  thiÕtbÞ    hoÆc   ho¹ch mua  kÕ    s¾m  thiÕtbÞ  îcBé    ®   C«ng  nghiÖp    phª duyÖt. C h ¬ n g  II P h ¬ n g  p h¸p lËp d ù  to¸n  ® Ò  ¸n ® Þ a  c h Êt §iÒu  8. Ph¬ng    ph¸p chñ yÕu lËp  to¸n cho  dù    c¸c danh môc  c«ng  viÖc  chiphÝ  vµ    cña      ®Ò ¸n ®Þa chÊt,gåm:   1­      §èi víinh÷ng d¹ng c«ng viÖc  møc   gi¸,dù  cã  vµ    to¸n ® îc tÝnh      theo  c«ng  thøc  K  G {1+  (Hi 1) Z=  x    Σ  ­ } Trong  ®ã:  ­Z: Dù          to¸nchiphÝ  cña  i lo¹ c«ng    viÖc  .
 6. 6 ­  Khèi l K:   îng c«ng viÖc  theo  (  ®¬n   tÝnh  vÞ  quy ®Þnh  trong ®Þnh  møc)   . ­G:    §¬n    gi¸c«ng  viÖc. ­H i     :C¸c    ®iÒu  hÖ sè  chØnh  ®¬n  gi¸. ­i   thø      :Sè  tùcña  sè  hÖ  ®iÒu  chØnh     n  (i=1÷  ) ­n:  l       ®iÒu     Sè îng c¸chÖ sè  chØnh. a/ Khèi l      îng c«ng viÖc  ® îcthiÕtkÕ    K      thic«ng  trong ®Ò     ph¶i® îc   ¸n,vµ      ph©n  i lo¹ theo    c¸c ®iÒu kiÖn    thic«ng  nªu trong bé      gi¸hiÖn  hµnh, gåm     møc  ®é  phøc    t¹p cña cÊu    tróc ®Þa  chÊt,lo¹    i®Þa   h×nh, ®iÒu    kiÖn  giao th«ng,   kÝch  ícc«ng  th   tr×nh,  s©u  .  ®é  .. b/ §¬n      gi¸c«ng  viÖc    îctÝnh  G ®   theo  gi¸c¸c c«ng  bé      tr×nh ®Þa    chÊt do    Bé C«ng  nghiÖp ban  hµnh, øng      víi®iÒu kiÖn    thic«ng cña  ic«ng  lo¹  viÖc  thiÕtkÕ     trong      ®Ò ¸n.Trêng  hîp c«ng viÖc  c¸c ®iÒu  cã    kiÖn    thic«ng kh¸c  nhau,G           sÏlµgi¸b×nh  qu©n    giaquyÒn  theo khèil    îng. §èi víic¸c      c«ng viÖc    C«ng  mµ Bé  nghiÖp cha ban hµnh ®¬n     gi¸ dù  to¸n,khilËp dù    îcsö         to¸n®   dông   ¬ng  gi¸t øng  c¸cc¬  do    quan  thÈm  cã  quyÒn  kh¸cban    hµnh. c/C¸c    ®iÒu    hÖ sè  chØnh  ®¬n    i )gåm:  gi¸(H   ­HÖ   ®iÒu    sè  chØnh  ®¬n   theo khu  gi¸    vùc  (vïng).   ­   ®iÒu  HÖ sè  chØnh ®¬n    thay ®æi  gi¸do    ®iÒu  kiÖn    thic«ng  víi so   ®iÒu  kiÖn  “chuÈn”cña    møc    gi¸ban  hµnh. ­ HÖ   ®iÒu    sè  chØnh ®¬n    ªnquan  gi¸,   li ®Õn  thay ® æi ¬ng      ..   l ,gi¸vËt t   . theo tõng thêikú   Bé        ,do  C«ng  nghiÖp  ban  hµnh. 2­      §èi víinh÷ng  d¹ng c«ng viÖc cha  ®Þnh  cã  møc   gi¸,dù  vµ    to¸n ® îc     tÝnh    trùctiÕp theo c¸ckho¶n        môc    chiphÝ sau: a­ Chi phÝ        trùctiÕp,gåm:      ­L¬ng  b¶n  c¸ckho¶n    c¬  vµ    phô  cÊp,trong®ã:     +  L¬ng  b¶n. c¬  +  Phô  cÊp ¬ng. l ­L¬ng    phô. ­BHXH,    c«ng  ®oµn, y    tÕ. ­VËt    liÖu,nhiªnliÖu,dông        cô. ­Chi phÝ      phôc  vô. b­ Chi phÝ        gi¸ntiÕp. Trong  ®ã:  + L¬ng  c¸c kho¶n  vµ    phô cÊp ¬ng  îc tÝnh    së  th¸ng cÇn  l ®   trªn c¬  sè    thiÕttheo  cÇu    yªu  c«ng viÖc,l  ¬ng cÊp bËc  b×nh  qu©n  cña    i   c¸c lo¹  ®éng  lao vµ chÕ  tµichÝnh  ®é    hiÖn hµnh. + L¬ng phô cña c¸n  kü  bé  thuËt tÝnh    b»ng 15,5% ¬ng  b¶n  phô  l c¬  vµ  cÊp ¬ng,l l  ¬ng  phô cña c«ng nh©n  tÝnh  b»ng 12,2% ¬ng  b¶n  phô  l c¬  vµ  cÊp  l ¬ng.
 7. 7 + Chi phÝ BHXH     , c«ng ®oµn,  tÕ  y  tÝnh b»ng 19%  ¬ng  c¸c kho¶n  l vµ    phô  cÊp ¬ng l +    Chi phÝ    vËt liÖu,nhiªnliÖu,dông  tÝnh  thÓ        cô  cô  theo nhu cÇu  l sè ­ îng tõng    chñng  i    t¹ thêi®iÓm     to¸nvµ  lo¹ ,gi¸c¶  i       lËp dù    møc    tiªuhao  cho c«ng  viÖc. +    Chi phÝ phôc      vô,gi¸ntiÕp tÝnh    theo c¸ctûlÖ  Bé        do  C«ng  nghiÖp  ban  hµnh    t¹ quyÕt ®Þnh  29/1999/Q§­ i   sè  BCN   ngµy  th¸ng6  02    n¨m  1999. 3­ §èivíimét  c¸c d¹ng        sè    c«ng    chiphÝ  t¸cvµ    kh¸c,dù      to¸ntÝnh  theo    tû lÖ    c¬  % do  quan  thÈm  cã  quyÒn  quy ®Þnh . §iÒu 9. Quy    ®Þnh lËp  to¸n cho      ®iÒu    dù    c¸c ®Ò ¸n  tra ®Þa  chÊt ­    kho¸ng s¶n      to¸n®Ò   ®Þa   Dù    ¸n  chÊt ® îc lËp    së  to¸nc¸c h¹ng      trªnc¬  dù      môc c«ng  viÖc  t¹ §iÒu    nªu    i 4,gåm: A­ C hi p h Ý  ®i Ò u  tra c ¬ b ¶ n  ® Þ a  c h Êt: I­ C « n g  t¸c lËp ® Ò  ¸n:       Thµnh phÇn  c«ng  viÖc  gåm: Thu thËp,tæng            hîp c¸c tµiliÖu ®Þa  chÊt ,    kinhtÕ  ªnquan,x©y    li     dùng      ®Ò ¸n tr×nh duyÖt.   ­ §èivíi             ®Ò ¸n ®Þa  c¸c chÊt ®∙  møc  gi¸cho    cã  vµ    c«ng          t¸clËp ®Ò ¸n nh  ®o    vÏb¶n  ®Þa  ®å  chÊtvµ    ®¸nh    gi¸kho¸ng s¶n    1/50.000 ­1/10.000 ;c¸c   tûlÖ          ®Ò     ¸n tr¾c  ®Þa... to¸nchiphÝ  ®Ò      dù      lËp  ¸n tÝnh theo  quy ®Þnh  i t¹ Kho¶n    1  §iÒu  Quy  8  chÕ nµy. ­ §èi víic¸c ®Ò   ®Þa           ¸n  chÊt kh¸c:Dù       to¸n cho    c«ng    t¸clËp    ® îc ®Ò ¸n    tÝnh    trùctiÕp theo      c¸ckho¶n môc    chiphÝ  quy  ®Þnh  i t¹ Kho¶n      2, §iÒu  Quy  8  chÕ nµy,trong ®ã:     +    Chi phÝ  phôc  tÝnh  vô  theo hÖ   0,66 so   ¬ng  b¶n.   sè    víi l c¬  +    Chi phÝ    gi¸ntiÕp tÝnh    b»ng  20,49%    chiphÝ    trùctiÕp .   Trêng      ®Ò     hîp khilËp  ¸n cÇn tiÕn hµnh    kh¶o    s¸t,ph©n  tÝch  bé     s¬  tliÖu viÔn th¸m hoÆc     thic«ng  mét  khèi l c«ng  sè   îng  tr×nh (sau    îc cÊp  khi ®   cã  thÈm quyÒn  duyÖt    to¸nchiphÝ    ),dù      c¸c h¹ng môc  nµy  îclËp  ®   theo    c¸c quy  ®Þnh  i t¹ Kho¶n    §iÒu  Quy  1, 2  8  chÕ  nµy  tæng  vµ  hîp chung trong dù    to¸n   c«ng    t¸clËp    . Khi lËp  to¸n cho  ®Ò ¸n      dù    c«ng    t¸ckh¶o    s¸tthùc ®Þa   îc ¸p ®     dông    chiphÝ  hÖ sè    phôc  lµ 0,66 ¬ng  b¶n  chiphÝ    vô    l c¬  vµ    gi¸ntiÕp b»ng  20,49%    chiphÝ    trùctiÕp. II­  §èi víi  c«n g  t¸c thi c«n g  ® Ò  ¸n: 1­ C¸c    danh môc c«ng viÖc sau ®©y   îclËp  to¸ntheo  ®   dù    ®¬n    gi¸hiÖn  hµnh  Bé  do  C«ng  nghiÖp  ban  hµnh: 
 8. 8 +  Ph©n  tÝch     tliÖu ¶nh  viÔn  th¸m. +  vÏ®Þa  §o    chÊttheo c¸ctûlÖ          . +  §Þa chÊt thuû      v¨n,®Þa chÊt c«ng    tr×nh ,gåm   vÏlËp     ®o    b¶n  theo  ®å  c¸ctûlÖ   nghiÖm      ,thÝ  ®Þa chÊtthuû v¨n­®Þa        chÊtc«ng    tr×nh,quan    tr¾c  . .. +  §Þa      vËtlýtheo c¸cph¬ng      ph¸p ®iÖn,tõ,x¹,tränglùc,karota..               . +  Khai®µo    (theo c¸clo¹ c«ng      i   tr×nh). +  Khoan  (theo c¸clo¹ m¸y  chiÒu      i   vµ  s©u). +  LÊy     ,giac«ng  ph©n  vµ  tÝch      c¸clo¹ mÉu. i +  Tr¾c  ®Þa  ®Þa  h×nh  tr¾c  vµ  ®Þa  c«ng  tr×nh. Dù      to¸nc¸c d¹ng  c«ng  viÖc    îctÝnh  trªn®   theo  quy  ®Þnh  i t¹ Kho¶n1§iÒu    8  Quy  chÕ nµy. 2­   to¸nc«ng     Dù    t¸cnghiªncøu    chuyªn ®Ò:    C¨n  vµo  cø  môc    tiªunhiÖm     vô, khèil c«ng   îng  viÖc nªu trong ®Ò     c¬ng  chuyªn      ®Ò , lËp  to¸n theo    dù    c¸c kho¶n  môc    chiphÝ  quy ®Þnh  i t¹ Kho¶n  2  §iÒu  Quy  8  chÕ nµy,trong ®ã chiphÝ          phôc  tÝnh  vô  b»ng 0,56 l  ¬ng  b¶n   c¬  , chiphÝ      gi¸ntiÕp tÝnh    b»ng 20,49%    chiphÝ    trùctiÕp.    Trêng    hîp trong c«ng      t¸cnghiªncøu    chuyªn ®Ò     cÇn thiÕtph¶ithic«ng        bæ  sung mét  khèil c«ng  sè   îng  tr×nh,dù    to¸n chiphÝ      cho    c¸c khèil nµy   îng  tÝnh theo quy    ®Þnh    t¹ Kho¶n  §iÒu  Quy  i 1  8  chÕ nµy. III­ « n g    lËp b¸o c¸o:  C t¸c Thµnh  phÇn c«ng viÖc gåm: Thu thËp    tµiliÖu    bæ sung, chØnh        lý tµi liÖu trong phßng lËp b¸o            c¸o tr×nh duyÖt.   1­ Dù        to¸nchiphÝ  cho  c«ng      c¸o tæng  t¸clËp b¸o    kÕt  îctÝnh  sau: ®   nh  1.1­§èivíi   i           lo¹ ®Ò ¸n ®Þa  c¸c   chÊt®∙  møc  gi¸cho    cã  vµ    c«ng      t¸clËp b¸o  c¸o tæng    kÕt  ®Ò     vÏb¶n  ®Þa   nh  ¸n ®o    ®å  chÊt vµ    ®¸nh   gi¸kho¸ng  s¶n    tû lÖ  1/50.000­1/10.000 ;   vÏ b¶n  ®Þa        §o    ®å  chÊt thuû      v¨n­®Þa  chÊt c«ng    tr×nh  theo      ; §Ò   tr¾c  c¸c tû lÖ    ¸n  ®Þa   .dùto¸n chi phÝ  ..       cho c«ng    t¸clËp  b¸o    c¸o tæng kÕt  îctÝnh  ®   theo quy    ®Þnh   t¹ Kho¶n  §iÒu  . i 1  8  1.2­§èivíi             ®Ò ¸n ®iÒu    c¸c tra®Þa  chÊt­kho¸ng s¶n      kh¸c: 1.2.1­Nh÷ng    d¹ng c«ng viÖc  cã  ®∙  møc     gi¸cho c«ng    t¸ctæng kÕt,chi     phÝ  tæng  kÕt  îctÝnh  ®   theo quy    ®Þnh    t¹ Kho¶n  §iÒu  Quy  i 1  8  chÕ nµy. 1.2.2­C¸c    d¹ng c«ng viÖc cha  møc     cã  gi¸tæng  kÕt     ,chiphÝ tæng kÕt  tÝnh theo    %   víitæng      to¸ncña    tû lÖ  so    gi¸trÞ dù    c¸c c«ng viÖc  theo  ®ã  møc   quy ®Þnh    díi®©y: Gi¸trÞdù        to¸ncña    c¸cd¹ng  Tû  chiphÝ  lÖ    tæng kÕt  (%)  víi     so    trÞdù  gi¸ c«ng  viÖc to¸ncña      c¸cd¹ng c«ng  viÖc 1 2 D íi  200  iÖu® tr   8%
 9. 9 Tõ 200  iÖu  tr ®Õn  500  iÖu 8%   tr   cho  200  iÖu®Çu tr   ® 4%   cho  cßn    sè  l¹i Tõ 501  iÖu ®Õn   tr   1000  iÖu 6%   tr   cho  501  iÖu®Çu tr   ® 3%   cho  cßn  i sè  l¹ Tõ  1001  triÖu ®Õn  1500  4%   cho  1001  iÖu®Çu tr   tr   iÖu® 2%   cho  cßn  i sè  l¹ Tõ  1501  iÖutrëlªn tr     3%   cho  1501  iÖu®Çu tr   1,5%  cho  cßn  i sè  l¹ Chi phÝ  cho c«ng    t¸c tæng kÕt    ® îc tÝnh  ®Ò ¸n    b»ng  tæng  sè  cña  Kho¶n  1.2.1vµ    1.2.2. 2­ §èivíi       c«ng      c¸o th«ng      t¸clËp b¸o    tingiai®o¹n: Dù  to¸n ® îc tÝnh      trùc tiÕp    theo c¸c kho¶n môc     chi phÝ quy ®Þnh   i t¹  Kho¶n  §iÒu    2  8, trong ®ã       chiphÝ  phôc  tÝnh  vô  b»ng 0,39 ¬ng  b¶n, chi l c¬      phÝ    gi¸n tiÕp b»ng  20,49%     chi phÝ    trùc tiÕp  kh«ng  îc vîtqu¸  vµ  ®     15%     chi phÝ    c¸o tæng  lËp b¸o    kÕt cña      ®Ò ¸n ®Þa  chÊtt ¬ng øng. IV­ « n g  t¸c  C  can in, né p     lu tr÷ b¸o c¸o: Dù    to¸n c«ng    t¸ccan    in,nép u    l tr÷b¸o  ® îc x¸c ®Þnh  thÓ    c¸o      cô  trªnc¬  së khèil     i tµiliÖu ,b¶n     îng c¸c lo¹         ®å cña b¸o    c¸o cÇn can     in ,®¸nh m¸y  nép  vµo u    l tr÷theo  quy ®Þnh  ®¬n    vµ  gi¸can    in hiÖn  hµnh    . Mét  lo¹    sè  i phÝ  chi nh mua  hßm,  èng ®ùng    tµiliÖu,®ãng    quyÓn  ,vËn  chuyÓn    tµiliÖu,lùa chän      giao nép    mÉu     .®   vËt.. îctÝnh      to¸ntrùctiÕp trong dù      to¸n. B­ C¸c c hi p h Ý  k h¸c: 1­    Chi phÝ lµm nhµ    t¹m,lµm nhµ u  l ®éng, tr¶tiÒn      thuªnhµ    tÝnh b»ng  2%       to¸ncña ®Ò     gi¸trÞdù      ¸n (môc  119). 2­ Chi phÝ      kiÓm    tra,nghiÖm    thu,thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt            ®Ò ¸n­b¸o c¸o  tÝnh  b»ng 1,5%      to¸ncña      gi¸trÞdù    ®Ò ¸n(môc 119). 3­ TrÝch lËp  qòy  3  bao gåm, quü khen  ëng, quü  th   phóc  i quü  lî   , ph¸t   tr   iÓn c«ng nghÖ  ®Þa  chÊt vµ        c¸c chiphÝ  ph¸p  hîp  kh¸c tÝnh    b»ng  6,5%    gi¸ trÞdù          to¸n®Ò ¸n (môc  119). 4­ Chi phÝ      ®Òn     bïhoa  mÇu   b¶o  m«i  êng  îctÝnh    së  vµ  vÖ  tr ®   trªnc¬  dù  kiÕn thiÖth¹ido  dông      sö  ®Êt ®ai trong c«ng    t¸c®iÒu    tra ®Þa  chÊt vµ      gi¸ ®Òn     bïtheo quy    ®Þnh  cña  chÝnh  quyÒn ®Þa  ph¬ng.
 10. 10 5­ §èivíi         c«ng    lÊp  c¸c t¸cnh  c«ng  tr×nh,lµm  êng,lµm    ®   cÇu, ngÇm       t¹m, nÒn  khoan..  to¸n chi phÝ  îc tÝnh    së  .dù      ®   trªn c¬  ®Þnh   møc,  ®¬n     gi¸x©y  dùng  cña tõng ®Þa  ph¬ng  khèil cô  vµ   îng  thÓ  cña tõng  i lo¹ c«ng tr×nh theo    thiÕtkÕ  thuËt® îcduyÖt theo quy    kü          ®Þnh  cña Nhµ níc. 6­ Dù        to¸nchiphÝ    nícngätcho    nh÷ng  vïng thiÕu nícsinhho¹t           C¨n  vµo  l   cø  sè îng ngêilµm    viÖc  i t¹  vïng c«ng       t¸c,khèil      îng nícph¶isö    dông, cù      lyvËn chuyÓn  ®¬n  vµ  gÝa  m 3    i 1  níc t¹  ®Þa  ph¬ng    dù    ®Ó lËp  to¸n cho    phïhîp. 7­    Chi phÝ thuªthiÕtbÞ,      ph¬ng tiÖn  îc tÝnh  thÓ  ®   cô  theo  thêigian sè      thuª(ngµy,giê­     m¸y) vµ      gi¸thuªthiÕtbÞ,      ph¬ng  tiÖn Nhµ    níc quy ®Þnh    ­ ; tr êng  kh«ng  gi¸Nhµ    hîp  cã    níc quy ®Þnh  ph¶itÝnh  th×    theo    lývµ  îc gi¸hîp    ®   thÓ hiÖn    së    trªnc¬  hîp ®ång  kÕt  ký  theo quy    ®Þnh.   8­ Dù        to¸nchiphÝ      hîp t¸ckhoa  häc,thuªchuyªn gianícngoµi:            Chi phÝ  t¸ckhoa  hîp    häc  thuª chuyªn      vµ    gia níc ngoµi thùc hiÖn      theo  chÕ  tµichÝnh  ®é    hiÖn  hµnh 9­ Chi phÝ      vËn  chuyÓn  ngoµivïng ®èi víi ngêi,thiÕtbÞ:                 Thµnh phÇn  c«ng viÖc:VËn    chuyÓn ngêi,thiÕtbÞ  tõ trôsë            cña  ®¬n  vÞ  ®Õn  vïng c«ng      t¸ccña      trël¹. ®Ò ¸n vµ      i Chi  phÝ cho c¸c  c«ng viÖc    îc tÝnh  trªn ®   theo  ca­ vËn  sè  xe  chuyÓn  nh©n    víi®¬n    ca  xe  chiphÝ  gi¸1  ­ vµ    tiÒn l  ¬ng,chÕ  c«ng      ®é  t¸cphÝ  cña    c¸n bé  c«ng nh©n  trong thêigian vËn        chuyÓn  ngêivµ    thiÕtbÞ    . Trêng  hîp vËn chuyÓn  b»ng ph¬ng  tiÖn tÇu  c«ng  xe  céng      , chi phÝ  h¹ng môc  nµy  îc tÝnh  ®   gåm  ¬ng, chÕ     l   ®é c«ng    t¸c phÝ cña c¸n  c«ng  bé  nh©n  gi¸vР vµ    tÇu  theo quy  xe    ®Þnh . §iÒu    10. Quy  ®Þnh    to¸n®Ò     lËp dù    ¸n nghiªncøu    ®Þa  chÊt   . Dù      to¸nchiphÝ      ®Ò ¸n nghiªncøu    ®Þa chÊt® îclËp c¨n cø          vµo    c¸cdanh  môc  c«ng  viÖc quy  ®Þnh    t¹ Kho¶n  §iÒu  Quy  i B  4  chÕ  nµy. I­ hi p h Ý  ®i Ò u    C tra c¬  ¶ n  ® Þ a  ch Êt: b 1­        §èi víic¸c d¹ng c«ng viÖc  møc   gi¸nh  cã  vµ    khai ®µo;    ®Þa        vËt lý ; ®Þa  chÊt thuû      v¨n,®Þa   chÊt c«ng    tr×nh;lÊy,gia c«ng,ph©n          tÝch mÉu...dù   to¸nchiphÝ      tÝnh  theo quy    ®Þnh    t¹ Kho¶n  §iÒu  i 1  8. 2­ to¸nchiphÝ    Dù      c¸c h¹ng môc  c«ng viÖc cha  møc   gi¸tÝnh    cã  vµ    trùc tiÕp theo    c¸c kho¶n môc    chiphÝ  quy ®Þnh  i t¹ Kho¶n  §iÒu    2  8, trong ®ã       chi phÝ phôc  tÝnh  vô  0,56 ¬ng  b¶n, chiphÝ    l c¬      gi¸n tiÕp:11,52%      chiphÝ    trùc tiÕp. 3­ Chi phÝ      kh¶o    s¸tthùc ®Þa:   Bao gåm:    Chi phÝ phô cÊp  c«ng    t¸cphÝ, tiÒn thuªchç  trong thêigian       ë        ®i thùc ®Þa  theo møc  kho¸n      tèi®a 60.000 ®/ngµy­ ngêi.Thêi gian  thùc     ®i    ®Þa  hëng  ®∙  chÕ  nµy    ®é  th× kh«ng  îchëng  ®   chÕ  phô  ®é  cÊp ¬ng. l
 11. 11 4­ Chi phÝ céng      t¸cviªn trong níc,gåm         chi phÝ tiÒn ¬ng  l kiªm nhiÖm  cña céng      t¸cviªntrongthêigian hîp t¸cnghiªncøu    .             ®Ò tµi Tæng    quü    thêigian  dù    to¸ncho céng      t¸cviªnkh«ng  îcvîtqu¸ 15%   ®       quü    thêigian cña    tËp  thÓ    t¸c gi¶.CÇn       x¸c ®Þnh  thÓ  cô  danh  s¸ch,cÊp    bËc ¬ng  l thùc tÕ, sè      th¸ng c«ng,     lÜnh vùc tham    giacña tõng céng      t¸cviªn.  Tæng   thêigian kiªm    nhiÖm cña mét  céng      t¸cviªntrongc¸c®Ò         ¸n kh«ng      th¸ngtrongn¨m. vîtqu¸ 3      II­ hi p h Ý  k h¸c:  C Dù    to¸nmôc    chi134 “ChiphÝ    kh¸c “ thùc hiÖn       theo    c¸c danh môc c«ng  viÖc quy ®Þnh   iKho¶n    t¹  B­II§iÒu    4. Ph¬ng  ph¸p lËp  to¸n ¸p  dù    dông  quy  ®Þnh ¬ng      t tùt¹ Kho¶n  §iÒu  Quy  i B  9  chÕ nµy.  §iÒu      to¸nchiphÝ  11 .Dù      cho    c¸c nhiÖm   li   vô  ªnquan  îcgiao  ®   thùc  hiÖn  trongkÕ    ho¹ch n¨m      lËp theo c¸cmôc      chi: 1­ Môc 119: Dù    to¸n chiphÝ      cña môc    chinµy  îc x¸c ®Þnh    së  ®     trªnc¬  néidung,khèil   thÓ       îng cô  cña    c¸cd¹ng  c«ng  viÖc   ,trong®ã:    ­      §èi víinh÷ng khèi l c«ng   îng  viÖc  ®¬n       to¸n lËp  cã  gi¸, dù    theo quy  ®Þnh    t¹ Kho¶n  §iÒu  i 1  8. ­ §èivíinh÷ng        khèil    îng c«ng viÖc cha  møc  gi¸,dù      cã  vµ     to¸ntrùctiÕp  theo c¸ckho¶n      môc    chiphÝ quy ®Þnh    t¹ Kho¶n  §iÒu  . i 2  8  Tuú  tõng  c«ng  viÖc       to¸n® îclÊy c¸chÖ   chiphÝ  ,khilËp dù          sè    phôc  , vô   chiphÝ      gi¸ntiÕp theo    QuyÕt ®Þnh  29/1999/Q§­ sè  BCN   ngµy  th¸ng 6  02    n¨m  1999 cña  C«ng  Bé  nghiÖp. 2­ Môc    134: Danh    môc    c¸c c«ng viÖc trong môc      chinµy  ph¶iphï hîp víi         tÝnh  chÊt cña      nhiÖm   ® îcgiao     vô    ,néidung  dù        to¸nchiphÝ  tÝnh theo quy  ®Þnh ¬ng  t øng    t¹ Kho¶n  §iÒu  Quy  i B  9  chÕ  nµy.   §iÒu   Dù        12.   to¸n®Ò ¸n ®Þa  chÊt® îclËp theo c¸cmÉu             biÓu  sau: ­B¶ng    tæng    hîp khèil   gi¸trÞdù       îng vµ      to¸n®Ò ¸n: +          §èivíi®Ò ¸n ®iÒu    tra®Þa  chÊt­kho¸ng s¶n:       mÉu   01/DT sè  +          §èivíi®Ò ¸n nghiªncøu    ®Þa  chÊt:mÉu   03/DT   sè   MÉu   to¸ntµichÝnh  dù      cho  nh÷ng  d¹ng  c«ng  viÖc  kh«ng  møc  gi¸: cã  vµ    mÉu   02/DT. sè  ­ Dù     to¸n bíc ®Þa       chÊt trong n¨m        kÕ ho¹ch  îc lËp  ®   theo biÓu mÉu  sè  04/DT.     C h ¬ n g  III.  tr×nh tù lËp,  ®i Ò u  c h Ø n h  v µ  p hª d u y Öt d ù  to¸n ® Ò  ¸n ® Þ a  c h Êt 
 12. 12 §iÒu 13. §¬n  chñ    chñ    vÞ  tr×vµ  nhiÖm     , c¨n  vµo    ®Ò ¸n    cø  c¸c quy  ®Þnh  c¸c mÉu   vµ    biÓu nªu  trong quy    chÕ nµy lËp  to¸n®Ò         dù    ¸n ®Þa chÊt.  Dù  to¸n ®Ò       ¸n,sau    îc   khi®   th«ng  qua  Héi ®ång nghiÖm  thu  së  söa  c¬  vµ  ch÷a  hoµn chØnh, tr×nh Héi ®ång xÐt  duyÖt    b¸o  ®Ò ¸n­ c¸o  îc thµnh    ®   lËp theo quyÕt ®Þnh      cña  C«ng  Bé  nghiÖp.  §iÒu 14. Tríc khi® a  Héi        ra  ®ång xÐt duyÖt    quan  , c¬  thÈm  ®Þnh  gióp viÖc    cho    Héi ®ång  ph¶ikiÓm    s¬,c¸csè    trahå      liÖu,c¸cph¬ng      ph¸p tÝnh    to¸nvµ  dù      lËp  to¸ntheo  quy chÕ nµy        ®Ó c¸ctµiliÖu,sè    a        liÖu ® ra Héi ®ång  ®¶m   b¶o tÝnh ®óng ®¾n,  ®Çy  ®ñ, kh«ng chång chÐo  ®óng  vµ  chÕ      ®é tµi chÝnh  quy ®Þnh.   §¬n  ® îcgiao  vÞ    nhiÖm   vµ  vô  chñ  nhiÖm       ®Ò ¸n ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm     vÒ  liÖu tr×nh bÇy  sè      trong ®Ò     quan    ¸n,c¬  thÈm ®Þnh  chÞu tr¸chnhiÖm       vÒ c¸csè    kiÓm      liÖu ®∙  tratr×nh ra Héi ®ång          xÐt duyÖt. Héi ®ång      xÐt duyÖt    b¸o      vµo      ®Ò ¸n­ c¸o,c¨n cø  c¸c v¨n b¶n thÈm ®Þnh,   tæ chøc xÐt duyÖt  to¸n­   vµ  dù  ®Ò ¸n  tr×nh Bé    C«ng nghiÖp  hoÆc  Côc §Þa  chÊt  Kho¸ng  vµ  s¶n  ViÖt Nam  (nÕu  îc Bé   ®   C«ng  nghiÖp  quyÒn)    uû  phª duyÖt. Dù      to¸n bíc ®Þa  chÊt trong n¨m  ho¹ch  dù          kÕ  vµ  to¸n c¸c nhiÖm   li   vô  ªn quan giao trong kÕ    ho¹ch  Côc  do  §Þa chÊt vµ    Kho¸ng s¶n  ViÖt Nam     duyÖt  cho    c¸c®¬n  trùcthuéc Côc. vÞ      §iÒu 15. Dù             to¸n ®Ò ¸n,bíc ®Þa  chÊt   îc ®iÒu   ®   chØnh    c¸c khicã    ®iÒu  kiÖn sau:Do    biÕn  ®éng kh¸ch quan    hoÆc   yÕu      vÒ  tè rñido  ®iÒu  kiÖn  ®Þa  chÊt dÉn    ®Õn   ph¶i®iÒu    chØnh  môc    tiªu,nhiÖm     vô,ph¬ng  ph¸p,khèil    ­ îng,tiÕn ®é      cña      ®Ò ¸n;®¬n    gi¸hoÆc   chÕ  c¬  chÝnh s¸ch Nhµ      nícthay ®æi    . 1­ NÕu  viÖc ®iÒu chØnh  to¸n kh«ng  dù    lµm thay ® æi    môc    to¸n lôc dù    Ng©n  s¸ch  tæng  vµ  møc  Ng©n   s¸ch cña ®¬n   thô  vÞ  hëng, th× viÖc    phª duyÖt  to¸n®iÒu  dù    chØnh  cÊp  thÈm  do  cã  quyÒn  phª duyÖt  to¸n®Ò   dù    ¸n  vµ   ®Þa  bíc  chÊtthùc hiÖn      .  Trêng        gi¸trÞdù    hîp ®Ò ¸n cã      to¸n®iÒu  chØnh kh«ng      vîtqu¸ 10%   víi so    dù    îcduyÖt ban  to¸n®     ®Çu     C«ng  th× Bé  nghiÖp  quyÒn  uû  cho  Côc §Þa chÊt  vµ  Kho¸ng  s¶n  ViÖtNam       phª duyÖt cho      c¸c®¬n  trùcthuéc Côc. vÞ      2­ Trêng  ®iÒu  hîp  chØnh  to¸n lµm  dù    thay ®æi    môc    to¸n Ng©n  lôc dù    s¸ch Nhµ    tæng  níc vµ  møc  Ng©n  s¸ch cña ®¬n  thô  vÞ  hëng  th× ph¶i cã    ý  kiÕn thèng nhÊt b»ng      v¨n b¶n  cña  TµichÝnh. Bé    3­    Khi Nhµ    níc ban hµnh    c¸c chÕ    ®é chÝnh s¸ch míi li       ªnquan  ®Õn  dù  to¸nmµ         ®Ò ¸n cha  kÞp ®iÒu chØnh, th× phÇn      “chªnh lÖch”ph¸tsinh ® îc® a            thµnh mét môc    chitrong dù        to¸nbíccña  n¨m  ho¹ch (môc    kÕ    chi119). 4­ Tr×nh      tù®iÒu  chØnh  to¸n: dù  4.1 §¬n  cã  vÞ  yªu  cÇu ®iÒu chØnh  to¸n cã  dù    tr¸chnhiÖm     lËp  s¬  hå  ®Ò  nghÞ  ®iÒu    chØnh  to¸ngöic¬  dù      quan  qu¶n    lýcÊp      trªntrùctiÕp.Hå    s¬  ®Ò   nghÞ  ®iÒu chØnh  to¸ngåm: dù    ­ C«ng        v¨n ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh  to¸n(cÇn  dù    nªu     îng,lýdo  râ ®èi t     vµ  møc  to¸n®Ò   dù    nghÞ  ®iÒu chØnh). 
 13. 13 ­    Dù to¸n chi tiÕt ®Ò         nghÞ ®iÒu chØnh(  so  cã  s¸nh    to¸n ® îc víidù      duyÖt ban    ®Çu). ­ C¸c    tµiliÖu  ªnquan  li   ®Õn  viÖc    gi¶itr×nh  to¸n ®Ò   dù    nghÞ ®iÒu  chØnh. 4.2 C¬    quan  qu¶n    lýcÊp      trªntrùctiÕp cã    tr¸chnhiÖm     thÈm    traxem   xÐt  vµ phª duyÖt  to¸n ®iÒu  dù    chØnh  theo thÈm  quyÒn  îc giao  ®   hoÆc   v¨n cã    b¶n    ®Ò nghÞ  C«ng  Bé  nghiÖp    phª duyÖt(nÕu      vîtthÈm  quyÒn  îcgiao). ®   4.3 Trªn c¬  ®Ò       së  nghÞ  ®iÒu  chØnh  to¸ncña  dù    ®¬n  (nªu t¹ ®iÓm   vÞ    i   4.1, 4.2      trªn ®©y)    Bé C«ng  nghiÖp  xem  xÐt  phª  vµ  duyÖt  to¸n ®iÒu  dù    chØnh  cho  ®¬n    vÞ. Trêng  viÖc  hîp  ®iÒu  chØnh  to¸nlµm  dù    thay ®æi    tæng  møc  ng©n  s¸ch vµ    môc    lôcNg©n  s¸ch Nhµ      nícn¨m  ho¹ch cña  kÕ    ®¬n    vÞ, Bé  C«ng  nghiÖp      kiÕn  sÏlÊyý  tho¶ thuËn    cña  TµichÝnh  íckhiphª duyÖt. Bé    tr       C h ¬ n g  IV §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §iÒu    16. 1­ Quy    chÕ  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõ ngµy  vµ  îc¸p dông  15  kÓ    ký  ®     kÓ    tõngµy  th¸ng01  01    n¨m 1999. 2­ Quy  chÕ  nµy  thay thÕ cho    c¸c quy  ®Þnh     vÒ lËp  to¸n c«ng    dù    t¸c nghiªncøu,®iÒu        trath¨m  ®Þa  dß  chÊtban    hµnh theo c¸cquyÕt ®Þnh  86/       sè  CNNg­TCKT   ngµy  th¸ng 02  23    n¨m  1993  sè  vµ  1829/Q§­ KH§T ngµy  th¸ng 04    7 n¨m  1996  cña  C«ng  Bé  nghiÖp  Æng   N (nay lµBé      C«ng  nghiÖp).Trong       qu¸ tr×nh thùc hiÖn       ,nÕu  g×  cã  víng m ¾c,      c¸c®¬n  cÇn  vÞ  ph¶n    Bé  ¸nh vÒ  C«ng  nghiÖp    ®Ó söa  æi  ® cho    phïhîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2