Quyết định 56/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định 56/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 56/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá Tân Sơn, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 56/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH  cña bé trëng Bé TµI CHÝNH Sè 56/2005/Q§­BTC  ngµy 08 th¸ng 8 n¨m 2005 VÒ viÖc quy ®Þnh møc thu,  chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ sö dông  c¶ng c¸ T©n S¬n, huyÖn Th¸i Thuþ, tØnh Th¸i B×nh Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03/6/2002 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ   phÝ;  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh;  Theo ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh (t¹i   v¨n b¶n sè 01/TT­UB ngµy 07/01/2005) vµ theo ®Ò nghÞ cña   Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ,  QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy biÓu møc  thu phÝ sö dông c¶ng c¸ T©n S¬n, huyÖn  Th¸i Thuþ,  tØnh  Th¸i B×nh (sau ®©y gäi lµ c¶ng c¸ T©n S¬n).  §èi tîng ¸p dông møc thu phÝ quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh  nµy lµ c¸c tµu, thuyÒn ®¸nh c¸ vµ c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i  ®êng bé, hµng ho¸ qua c¶ng.  §iÒu   2.   §¬n vÞ ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn  giao tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng c¶ng c¸ T©n S¬n cã tr¸ch  nhiÖm thu phÝ sö dông c¶ng c¸ T©n S¬n (sau ®©y gäi lµ ®¬n  vÞ thu phÝ) theo møc thu quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy.  §iÒu   3.   TiÒn thu phÝ sö dông c¶ng c¸ T©n S¬n quy  ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ  níc, ®îc qu¶n lý, sö dông nh sau:  1. §¬n vÞ thu phÝ ®îc trÝch 70% sè tiÒn phÝ thu ®îc  ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc thu phÝ theo néi dung chi  quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   4­b   môc   C   phÇn   III   Th«ng   t  sè  63/2002/TT­BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ;
  2. 2 2.   §¬n   vÞ   thu   phÝ   cã   tr¸ch   nhiÖm   kª   khai,   nép   vµ  quyÕt to¸n 30% sè tiÒn phÝ thu ®îc vµo ng©n s¸ch nhµ níc  theo quy ®Þnh cña Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh.  §iÒu   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  C¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn viÖc thu, nép, qu¶n lý  vµ sö dông phÝ kh«ng ®Ò cËp t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®îc thùc  hiÖn   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè   63/2002/TT­BTC   ngµy  24/7/2002   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thùc   hiÖn   c¸c   quy  ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ.  §iÒu   5.   Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép  phÝ,   ®¬n   vÞ   ®îc   giao   nhiÖm   vô   tæ   chøc   thu   phÝ   sö   dông  c¶ng c¸ T©n S¬n vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm  thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. 
  3. 3 BIÓU MøC THU PHÝ Sö DôNG C¶NG C¸ T¢N S¥N,  HUYÖN TH¸I THUþ, TØNH TH¸I B×NH (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 56/2005/Q§­BTC  ngµy 08 th¸ng 8 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) STT §èi tîng thu §¬n vÞ  Møc thu (®ång) tÝnh Møc thu  Møc thu tõ  ngµy ®Çu ngµy thø hai  trë ®i I Tµu, thuyÒn ®¸nh b¾t c¸ cËp bÕn c¶ng Mét lÇn Cã c«ng suÊt tõ 6 CV  1 vµo, ra  5.000 2.000 ®Õn 12 CV c¶ng Mét lÇn Cã c«ng suÊt tõ   13  2 vµo, ra  10.000 4.000 CV ®Õn 30 CV c¶ng Mét lÇn Cã   c«ng   suÊt   tõ   31  3 vµo, ra  15.000 8.000 CV ®Õn 90 CV c¶ng Mét lÇn Cã   c«ng   suÊt   tõ   91  4 vµo, ra  20.000 10.000 CV ®Õn 200 CV c¶ng Mét lÇn Cã   c«ng   suÊt   trªn  5 vµo, ra  30.000 20.000 200 CV c¶ng II C¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ hµng hãa qua c¶ng Xe   m¸y   hai   b¸nh,  Mét lÇn  1 xÝch l«, ba g¸c chë  vµo, ra  1.000 hµng c¶ng Ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i  Mét lÇn  2 cã   träng   t¶i   díi   1  vµo, ra  5.000 2.000 tÊn c¶ng Ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i  Mét lÇn  3 cã   träng   t¶i   tõ   1  vµo, ra  10.000 4.000 tÊn ®Õn 2,5 tÊn c¶ng Ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i  Mét lÇn  4 cã   träng   t¶i   trªn  vµo, ra  15.000 6.000 2,5 tÊn ®Õn 5 tÊn  c¶ng Ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i  Mét lÇn  5 cã träng t¶i trªn 5  vµo, ra  20.000 8.000 tÊn ®Õn 10 tÊn  c¶ng Ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i  Mét lÇn  6 cã träng t¶i trªn 10  vµo, ra  25.000 10.000 tÊn c¶ng 7 Hµng   thuû,   h¶i   s¶n  TÊn 2.000 1.000
  4. 4 STT §èi tîng thu §¬n vÞ  Møc thu (®ång) tÝnh Møc thu  Møc thu tõ  ngµy ®Çu ngµy thø hai  trë ®i tõ   tµu,   thuyÒn   lªn  b∙i C¸c hµng ho¸ kh¸c tõ  b∙i   xuèng   tµu,  8 TÊn 3.000 1.500 thuyÒn   vµ   tõ   tµu,  thuyÒn lªn b∙i  Ghi chó:  ­ §¬n vÞ tÝnh c«ng suÊt m¸y cña tµu, thuyÒn ®îc tÝnh  b»ng CV; phÇn lΠdíi 01 CV tÝnh trßn 01 CV.  ­ §¬n vÞ khèi lîng hµng ho¸ qua c¶ng (kÓ c¶ bao b×)  ®îc tÝnh b»ng tÊn; phÇn lΠdíi 0,5 tÊn kh«ng tÝnh, tõ 0,5  tÊn   trë   lªn   tÝnh   1   tÊn.   Trong   mét   chuyÕn   hµng   ho¸   qua  c¶ng, khèi lîng tèi thiÓu ®Ó tÝnh phÝ lµ 1 tÊn.
Đồng bộ tài khoản