Quyết định 58/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
145
lượt xem
6
download

Quyết định 58/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 58/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu lệ phí kiểm định ký thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các loại máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 58/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé trëng Bé Tµi chÝnh Sè 58/2000/Q§/BTC ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2000 VÒ viÖc ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt vµ lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn Bé trëng Bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc; Sau khi cã ý kiÕn tham gia cña c¸c Bé liªn quan vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy biÓu møc thu lÖ phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt, lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn. §èi víi lÖ phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt ¸p dông thu nh sau: 1. KiÓm ®Þnh lÇn ®Çu ®Ó cÊp giÊy phÐp, kiÓm ®Þnh ®Þnh kú ®Ó gia h¹n giÊy phÐp thu 100% møc thu quy ®Þnh t¹i biÓu møc thu. 2. KiÓm ®Þnh ®Þnh kú theo tiªu chuÈn kü thuËt an toµn kh«ng gia h¹n giÊy phÐp thu b»ng 50% møc thu quy ®Þnh t¹i biÓu møc thu. 3. KiÓm ®Þnh bÊt thêng theo qui ®Þnh cña tiªu chuÈn kü thuËt an toµn hoÆc theo yªu cÇu cña c¬ së thu 100% møc thu quy ®Þnh t¹i biÓu møc thu. §iÒu 2: §èi tîng nép lÖ phÝ theo møc thu quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n (kÓ c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, c¸c ®¬n vÞ quèc phßng lµm kinh tÕ) khi ®îc c¸c Trung t©m kiÓm ®Þnh an toµn thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn kiÓm ®Þnh kü thuËt m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn vµ Thanh tra nhµ níc vÒ an toµn lao ®éng cÊp giÊy phÐp sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
  2. 2 §iÒu 3: C¸c Trung t©m kiÓm ®Þnh an toµn thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn thùc hiÖn thu lÖ phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt vµ lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn (gäi chung lµ c¬ quan thu) vµ qu¶n lý, sö dông nh sau: 1. §èi víi lÖ phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt: a) Trêng hîp c¬ quan thu lÖ phÝ ®îc ng©n s¸ch nhµ níc cÊp kinh phÝ thêng xuyªn cho ho¹t ®éng kiÓm ®Þnh th× ®îc t¹m trÝch tèi ®a 10% (mêi phÇn tr¨m) sè tiÒn lÖ phÝ thùc thu ®îc ®Ó chi phÝ cho viÖc tæ chøc thu lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5.b môc III Th«ng t sè 54/1999/TT/BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh. Sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc cßn l¹i (90%) ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc. b) Trêng hîp c¬ quan thu lÖ phÝ kh«ng ®îc ng©n s¸ch nhµ níc cÊp kinh phÝ thêng xuyªn cho ho¹t ®éng kiÓm ®Þnh th× ®îc t¹m trÝch sè tiÒn lÖ phÝ kiÓm ®Þnh thu ®îc tríc khi nép ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi phÝ cho c«ng t¸c tæ chøc thu vµ c«ng t¸c kiÓm ®Þnh kü thuËt theo dù to¸n chi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt sau khi cã sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh, nhng møc trÝch tèi ®a kh«ng qu¸ 90 % sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc; Sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc cßn l¹i (tèi thiÓu lµ 10%) ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc. 2. §èi víi lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn c¬ quan thu lÖ phÝ ®îc trÝch 10% sè tiÒn lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi phÝ cho viÖc tæ chøc thu, sè tiÒn lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp cßn l¹i (90%) ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc. C¬ quan thu lÖ phÝ cã nhiÖm vô tæ chøc thu, nép, qu¶n lý tiÒn lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc vµ Th«ng t sè 54/1999/ TT-BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn. §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. BiÓu møc thu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ biÓu møc thu kÌm theo Th«ng t sè 66 TT/LB ngµy 29/8/1995 cña liªn Bé Tµi chÝnh- Lao ®éng Th¬ng binh vµ x· héi. §iÒu 5: Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép lÖ phÝ; ®¬n vÞ tæ chøc thu lÖ phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt vµ lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 BiÓu møc thu lÖ phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt vµ lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 58 /2000/Q§/BTC ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) I. BiÓu møc lÖ phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn STT Tªn lo¹i thiÕt §¬n vÞ C«ng suÊt, dung tÝch, Møc thu mét bÞ tÝnh träng t¶i lÇn (®ång) 1 2 3 4 5 01 Nåi h¬i c¸i/kiÓm Nhá h¬n 0,5T/h 300.000 ®Þnh -nt- Tõ 0,5 T/h ®Õn 1 T/h 500.000 -nt- Trªn 1 T/h ®Õn 2T/h 1.000.000 -nt- Trªn 2 T/h ®Õn 4T/h 1.500.000 -nt- Trªn 4 T/h ®Õn 6T/h 1.800.000 -nt- Trªn 6 T/h ®Õn 10T/h 2.200.000 -nt- Trªn 10 T/h ®Õn 25T/h 4.000.000 -nt- Trªn 25 T/h ®Õn 75T/h 6.000.000 -nt- Trªn 75 T/h ®Õn 125T/ 8.000.000 h -nt- Trªn 125 T/h ®Õn 13.000.000 200T/h -nt- Trªn 200 T/h ®Õn 18.000.000 400T/h -nt- Trªn 400 T/h 22.000.000 02 B×nh chÞu ¸p B×nh/kiÓ Nhá h¬n 1m3 150.000 lùc m ®Þnh -nt- Tõ 1m3 ®Õn 2 m3 300.000 -nt- Trªn 2 m3 ®Õn 5m3 400.000 -nt- Trªn 5m3 ®Õn 10 m3 600.000 -nt- Trªn 10m3 ®Õn 25 m3 800.000 -nt- Trªn 25m3 ®Õn 50 m3 1.000.000 -nt- Trªn 50m3 ®Õn 100 2.500.000 m3 -nt- Trªn 100 m3 ®Õn 4.000.000 500m3 -nt- Trªn 500 m3 6.000.000 03 Chai chøa khÝ Chai/kiÓm Chai tiªu chuÈn 60.000 ®Þnh -nt- Chai phi tiªu chuÈn 80.000 04 HÖ thèng l¹nh HÖ thèng/ kiÓm ®Þnh -nt- Díi 30.000Kcal/h 1.000.000 -nt- Tõ 30.000Kcal/h ®Õn 1.500.000
  4. 4 50.000Kcal -nt- Trªn 50.000Kcal/h ®Õn 2.000.000 100.000Kcal/h -nt- Trªn 100.000 Kcal/h 2.500.000 ®Õn 250.000Kcal/h -nt- Trªn 250.000Kcal/h 3.000.000 ®Õn 1.000.000 Kcal/h -nt- Trªn 1.000.000 Kcal/h 4.000.000 05 HÖ thèng HÖ thèng/ ®iÒu chÕ vµ kiÓm n¹p khÝ ®Þnh -nt- HÖ thèng cã 20 2.000.000 miÖng n¹p trë xuèng -nt- HÖ thèng cã 21 3.000.000 miÖng n¹p trë lªn 06 §êng èng dÉn mÐt/kiÓm c¸c lo¹i (kh«ng ®Þnh kÓ dung m«i) -nt- §êng kÝnh b»ng hoÆc 10.000 nhá h¬n 150mm -nt- §êng kÝnh trªn 150mm 15.000 07 Thang cuèn c¸i/kiÓm (kh«ng kÓ ®Þnh 2.000.000 n¨ng suÊt) 08 Thang m¸y c¸i/kiÓm Díi 10 tÇng 1.500.000 ®Þnh -nt- Tõ 10 tÇng trë lªn 2.500.000 09 M¸y trôc c¸i/kiÓm ®Þnh -nt- Díi 1 tÊn 500.000 -nt- Tõ 1 tÊn ®Õn 3 tÊn 600.000 -nt- Trªn 3 tÊn ®Õn 5 tÊn 800.000 -nt- Trªn 5 tÊn ®Õn 7,5 tÊn 1.000.000 -nt- Trªn 7,5 tÊn ®Õn 10 1.500.000 tÊn -nt- Trªn 10 tÊn ®Õn 15 1.700.000 tÊn -nt- Trªn 15 tÊn ®Õn 20 2.000.000 tÊn -nt- Trªn 20 tÊn ®Õn 30 2.500.000 tÊn -nt- Trªn 30 tÊn ®Õn 50 3.000.000 tÊn -nt- Trªn 50 tÊn ®Õn 75 3.500.000 tÊn -nt- Trªn 75 tÊn ®Õn 100 4.000.000 tÊn -nt- Trªn 100 tÊn 6.000.000
  5. 5 II. Møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông: Møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lµ: 40.000 ®ång/1giÊy.
Đồng bộ tài khoản