Quyết định 58/2003/QĐ-BCCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định 58/2003/QĐ-BCCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 58/2003/QĐ-BCCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế áp dụng cho các khu công nghiệp phần mềm tập trung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 58/2003/QĐ-BCCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   u  c h Ý n h, vi Ô n  th«ng  è  58/2003/Q§­B B C V T  n g µ y 20  ë b S th¸ng 03 n¨ m  2003  a n  h µ n h   íc d Þ c h  v ô  c µi  Æ t   B c ® vµ  thuª c æ n g  k Õ t  èi trù c ti Õ p Internet u è c t Õ   n  q ¸p d ô n g   h o  c¸c k h u  c«n g  n g hi Ö p  p h Ç n  m Ò m  t Ë p trung c   B é  tr ng b é  b u ch Ý nh, vi Ô n th«ng ë ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 90/2002/N§­   µy  CP ng 11/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ­   v  h   c c tæ  c BB u  Ýnh,ViÔn  ch   th«ng; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 55/CP  µy  ng 23/08/2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ý, l  cung  Êp  µ  ö  ông  Þch  ô  c vsd d v Internet; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 99/1998/Q§­TTg  µy  ng 26/05/1998  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò     ph v qu¶n  ýgi¸vµ  ícbu  Ýnh,viÔn  l     c   ch   th«ng; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 128/2000/Q§­ TTg  µy  ng 20/11/2000  ña  ñ ­ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ò   ét  è  Ýnh  Ch ph v m s ch s¸ch  µ  Ön  v bi ph¸p  khuyÕn  Ých  u     kh ®Ç t ph¸ttr Ónc«ng   i   nghiÖp  Çn  Ò m; ph m ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 81/2001/Q§­TTg  µy  ng 24/5/2001  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi phª  Öt  ¬ng  ×nh hµnh  ng  iÓn khaiChØ   Þ  duy Ch tr   ®é tr     th sè 58/CT­   ña  é   Ýnh  Þ vÒ   y  ¹nh  TW c B Ch tr   ®È m øng  ông  µ    iÓn c«ng   d v ph¸ttr   nghÖ  th«ng    tintrong sù    nghiÖp  c«ng nghiÖp ho¸  µ  Ön  iho¸    o¹n  v hi ®¹   giai® 2001­2005. ­ C¨n  Th«ng   è    cø  ts 03/1999/TT­TCB§  µy  ng 11/5/1999 cña    Tæng  ôc  ­ c tr ëng Tæng   ôc  u  iÖn  íng  Én    µnh  cB® h d thih NghÞ   nh   è  ®Þ s 109­   µy  CP ng 12/11/1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   u  Ýnh  µ  Ôn  c Ch ph v B ch v Vi th«ng  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­TTg  µy  ng 26/5/1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v qu¶n  ýgi¸vµ  l    cícbu  Ýnh,viÔn    ch   th«ng; ­ C¨n  Th«ng   è    cø  t s 04/2001/TT­ TCB§  µy  ng 20/11/2001  ña  c Tæng  ôc  c tr ng  ë Tæng  ôc  u  iÖn  íng dÉn  ùc hiÖn  c B® h  th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 55/2001/N§­   CP ngµy 23/08/2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ý,cung  Êp  µ  ö  ông  Þch  ô  l  c vsd d v kÕt  èi Intenet,dÞch  ô  n    v truy nhËp    Internetvµ  Þch  ô   d v øng  ông  d Internet   trongbu  Ýnh,viÔn    ch   th«ng; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K ho      Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  íc dÞch  ô  µi ® Æt   µ    h c  vc  v thuª cæng  Õt  èi trùc k n    tiÕp Internet quèc  Õ  ña    tc c¸c Doanh  nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  Õt  èi c d vk n  Internet(IXP)¸p dông       cho    c¸cKhu  c«ng  nghiÖp  Çn  Ò m   Ëp  ph m t trung nh    sau: 1.C íccµi® Æt:      2.275.500 ®ång/cæng    ét  Çn).   (thum l 2.C ícthuªcæng  Õt  èitrùctiÕp Internetquèc  Õ:     k n        t
  2. 2 STT Tèc    ®é (Kb/s) Møc  íc(1.000®/th¸ng) c  1 64 12.335 2 128 18.542 3 192 24.604 4 256 30.666 5 320 35.777 6 384 40.888 7 448 46.177 8 512 51.466 9 576 56.636 10 640 61.807 11 704 66.977 12 768 72.754 13 832 76.619 14 896 80.485 15 960 84.350 16 1.024 88.216 17 1.088 91.167 18 1.152 94.119 19 1.216 97.070 20 1.280 100.022 21 1.344 102.973 22 1.408 105.925 23 1.472 108.877 24 1.536 111.827 25 1.600 115.828 26 1.664 119.828 27 1.728 123.829 28 1.792 127.829 29 1.856 131.829 30 1.920 135.829 31 1.984 139.830 32 2.048 143.830 33 4Mb/s 230.128 34 8Mb/s 431.491 35 16Mb/s 791.066 36 34Mb/s 1.438.302 37 45Mb/s 1.797.878 3. C¸c    møc  ícquy  nh  ôc  ¹ 1, 2  c  ®Þ m t i   nªu    a    trªnch bao  å m   Õ    Þ g thu gi¸tr   gia  t¨ng (VAT)  µ  íc thuª kªnh  Ôn    vc    vi th«ng  õ  t c¸c khu c«ng  nghiÖp  Çn   ph m Ò m   Ëp  t trung ®Õ n       c¸cdoanh  nghiÖp cung  Êp  Þch  ô  Õt  èiInternet cd vk n  .
  3. 3 §i Ò u    2. Doanh nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  Õt  èiInternet(IXP)® îc cd vk n       quy  nh  ×nh  ®Þ h thøc  Ýnh  µ  cíc kh¸c trªnnguyªn  ¾c  t v thu       t tæng  íc sö  ông  c  d trong th¸ng kh«ng  îtqu¸      v  møc   íc thuª cæng  Õt  èi trùc tiÕp  c    k n    Internetquèc    tÕ quy  nh  ¹ §iÒu  nªu  ®Þ t i 1  trªn. §i Ò u    3. C¨n  møc  ícquy  nh  ¹i Òu  khu  cø  c  ®Þ t §i 1  c«ng nghiÖp  Çn   ph m Ò m   Ëp  t trung quy  nh    ®Þ møc  íctruynhËp  c    Internet¸p dông     cho    c¸c doanh  nghiÖp  ®èit ng)phÇn  Ò m   (  î   m trong khu    c«ng nghiÖp  ö  ông    ¬  ë    sd trªnc s ®ñ b﮾ p     Ý    chiph (kh«ng  ã  înhuËn). c l i §i Ò u 4. Chi  Ý   ¾p  Æt   êng  ph l ® ® truyÒn  Én  Ôn  d vi th«ng  õ  t doanh  nghiÖp cung  Êp  Þch  ô  Õt  èiInternet®Õ n   cd vk n    khu  c«ng nghiÖp  Çn  Ò m   ph m tËp  trung do    tho¶ thuËn    ¬  ë    µnh.   c¸cbªn    trªnc s gi¸th §i Ò u 5. C íc thuª kªnh  Ôn      vi th«ng    Õt  èi tõ  ®Ó k n   khu  c«ng nghiÖp  phÇn  Ò m   Ëp  m t trung ®Õ n     doanh  nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  Õt  èiInternet cd vk n    do    c¸c bªn tho¶  Ën    ¬  ë    µnh  ng  thu trªnc s gi¸th nh kh«ng  îtqu¸  v  70%  møc   íc c  thuªkªnh  Ôn    vi th«ng  trong níchiÖn  µnh.    h §i Ò u 6. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc tõ  µy  ®Þ n c hi l   ng 01/04/2003  µ  v thay  thÕ Quy Õt  nh  è  ®Þ s 15/2002/Q§­ TCB§   µy  ng 11/01/2002  ña  c Tæng   ôc  u  cB ®iÖn  Ò   Öc  v vi ban  µnh  íc dÞch  ô  µi ® Æt   µ  h c  vc  v thuª cæng    Ëp  ùc   truy nh tr   tiÕp Internetquèc  Õ    ông      t ¸p d cho    c¸ckhu  c«ng  nghiÖp  Çn  Ò m   Ëp  ph m t trung. §i Ò u    7. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,Thñ  ­ V¨n    tr V K ho        tr ëng    n  Þ  éc Bé   u  Ýnh, ViÔn  c¸c ®¬ v thu   B ch   th«ng;Tæng    Gi¸m  c, Gi¸m  c  ®è   ®è c¸cdoanh    nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  Ôn  cd v vi th«ng,c¸cdoanh     nghiÖp  cung  Êp  c dÞch  ô  Õt  èi Internet(IXP),Gi¸m  c    vk n      ®è c¸c khu c«ng  nghiÖp  Çn  Ò m   ph m tËp trung  µ  ñ  ëng    n  Þ   ã  ªnquan  Þu  v Th tr c¸c ®¬ v c li   ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih quyÕt ®Þnh  µy.   n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản