Quyết định 59/2000/QĐ-BNN-KHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định 59/2000/QĐ-BNN-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 59/2000/QĐ-BNN-KHCN về việc công nhận phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 59/2000/QĐ-BNN-KHCN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 59/2000/Q -BNN-KHCN Hà N i, ngày 05 tháng 6 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 59/2000/Q -BNN-KHCN NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 2000 V VI C CÔNG NH N PHÒNG TH NGHI M NGÀNH NÔNG NGHI P B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Căn c Quy t nh s 139/1999-Q -BNN-KHCN ngày 11 tháng 10 năm 1999 c a B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn v vi c ban hành " Quy ch công nh n và qu n lý phòng th nghi m nông nghi p" Xét ngh c a ông V trư ng V Khoa h c công ngh - CLSP QUY T NNH i u 1: Công nh n Phòng ki m nh ch t lư ng và dư lương thu c b o v th c v t thu c Trung tâm Ki m nh ch t lư ng và dư lư ng thu c b o v th c v t phía B c c a C c b o v th c v t là phòng th nghi m nông nghi p i v i các lo i phép th như Ph l c 1 i u 2: Phòng có con d u mang mã hi u 05, có hình th c, n i dung như ph l c 2 , con d u này ch ư c s d ng vào vi c xác nh n k t qu th nghi m. i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký, các ông Chánh văn phòng, V trư ng V Khoa h c công ngh - CLSP, Giám c Trung tâm ki m nh ch t lư ng và dư lư ng thu c b o v th c v t phía B c, C c trư ng C c b o v th c v t và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Th Dân ( ã ký) PH L C 1
 2. DANH M C PHƯƠNG PHÁP TH Ư C TH C HI N T I PHÒNG KI M NNH CH T LƯ NG VÀ DƯ LƯ NG THU C BVTV (Kèm theo quy t nh s 59/2000/Q -BNN-KHCN ngày 5 tháng 6 năm 2000) 1. Danh m c các phương pháp th ki m nh ch t lư ng thu c BVTV 1.1 Thu c tr sâu STT Tên ho t ch t Tên s n ph m Phương pháp th ư c ki m nh 1 2 3 4 1 Abamectin Thu c k thu t và Tài li u hãng Novatis (HPLC) - thành phNm. Th y Sĩ 2 Acetamipid nt Tài li u hãng Nipon Soda Co. Ltd. (HPLC) - Nh t 3 Acephate nt Tài li u hãngUnited Phosphorus Ltd, n (GC) 4 Acrinathrin nt Tài li u agrEvo - M 5 Alpha cypermethrin nt 10TCN 388-99 6 Amitraz nt Tài li u agrEvo (GC) -M 7 Beta-cyfluthrin nt Tài li u hãng Bayer - c (GC) 8 Benfuracarb nt 10TCN 389-99 9 S-bioallethrin nt Tài li u hãng Russel Uclaf. Ltd (GC) - M 10 Buprofezin nt 10TCN 387-99 11 Carbaryl nt TC 68/96CL 12 Carbosulfan nt Tài li u Group FMC (GC) 13 Cartap nt 10TCN 232-95 14 Chlorfluazuron nt 10TCN 323-98 15 Chlorpyrifos nt TC 102/99CL 16 Cyfluthrin nt TC 94/98CL 17 Cypermethrin nt TC 65/95 CL 18 Cyromazin Thu c k thu t và Tài li u hãng Novatis (GC)- thành phNm Th y Sĩ 19 Deet nt Tài li u hãng Nipp Fine Chemical Co., Ltd (GC)- Nh t
 3. 20 Deltamethrin nt 10TCN 233-95 (decamethrin) 21 Diafenthiuron nt TC 79/98CL 22 Diazinon nt 10TCN 214-95 23 Dimethoat nt 10TCN 290-97 24 Endosulfan nt TC 101/99CL 25 Esbiothrin nt Tài li u hãng Russel Uclaf. Ltd (GC) - M 26 Esfenvalerate nt Tài li u hãng Sumitomo Chemical Co., Ltd (GC)- Nh t 27 Etofenprox nt 10TCN 229-95 (ethofenprox; ethofenprop) 28 Flufennoxuron nt 10 TCN -2000 29 Fenitrothion nt TC 16/87CL 30 Fenobucarb (BPMC) nt 10TCN 212-95 31 Fenpropathrin nt TC 89/98CL 32 Fenthoate nt TC 80/98CL 33 Fenpyroximate nt Nihon NohyakuCo., Ltd (HPLC) - Nh t 34 Fenvalerate nt 10TCN 213-95 35 Fenthion nt Tài li u hãng Bayer - c (GC) 36 Fipronil nt Tài li u Rhone- Poulenc (HPLC) - Pháp 37 Phosalon nt TC 77/97CL 38 Halfenprox nt Tài li u hãng Mitsui chemical.inc (HPLC)- Nh t 39 Hexythiazox nt Tài li u hãng Nippon Soda Co,. Lt ( HPLC)- Nh t 40 Imidacloprid nt TC 71/97CL 41 Isoprocarb nt TC 31/89CL 42 Lambda cyhalothrin Thu c k thu t TC 81/98CL và thành phNm
 4. 43 Lufenuron nt Tài li u hãng Novatis- Th y Sĩ 44 Metaldehyte nt CIPAC (ChuNn ) 45 Methidathion nt TC 95/98CL 46 Methomyl nt TC 70/97CL 47 Methamidophos nt TC 42/89CL 48 Monocrotophos nt TC 23/89CL 49 Nereistoxin nt TC 91/98CL (Dimehypo) 50 Omethoate nt TC 92/98CL 51 Permethrin nt TC 66/96CL 52 Phenthoate- nt TC 80/98CL dimefenthoate 53 Profenofos nt 10TCN 325-98 54 Propagite nt Tài li u Uniroyal Chemical Co., Inc (GC) - Anh 55 Propoxur nt Tài li u Bayer (GC)- c 56 Pyraclofos nt Takeda chemical Industries Lt ( HPLC) - Nh t 57 Pyridaphenthion nt Tài li u hãng Mitsui Toatsu chemical Inc. (GC)- Nh t 58 Quinalphos nt Tài li u c a hãng Novatis (GC)- Th y Sĩ 59 Rotenone nt AOAC method 60 Silafluofen nt Tài li u hãng agrEvo- M (HPLC) 61 Tebufenozide nt 10TCN 325-98 62 Tebuconazole nt Tài li u hãng Bayer AG (GC)- c 63 Thiodicarb nt Tài li u hãng Rhône poulenc (HPLC) Pháp 64 Tralomethrin nt TC 99/99CL 65 Transfluthrin nt Tài li u hãng Bayerb AG (GC)- c 66 Triazophos nt Tài li u hãng Hoechst (HPLC)- c
 5. 67 Trichlofon nt 10TCN 215-95 (Chlorophos) 1.2. Thu c tr b nh 1 2 3 4 1 Acibenzolar-s-Methyl Thu c k thu t và 10TCN 407 -2000 thành phNm 2 Benomyl nt 10TCN 408 -2000 3 Carbendazim nt TC 72/97CL 4 Chlorothalonil nt TC 108/99CL 5 Copper hydrocid nt Tài li u hãng Hokko (chuNn )- Nh t 6 Copper nt Tài li u hãng Hokko (chuNn )- oxychloride Nh t 7 Copper sulfate nt Tài li u hãng Hokko (chuNn )- Nh t 8 Cyprocozole nt Tài li u hãng Nichimen (GC)- Nh t 9 Dicofon nt TC 43/89CL 10 Difenoconazole nt Tài li u hãng Novatis (GC)- Th y Sĩ 11 Diniconazole nt hãng Sumitomo chemical Co., Ltd (GC).- Nh t 12 Edifenphos nt TC 15/87CL 13 Epoxiconazole nt Tài li u hãng Basf (HPLC)- M 14 Flusilazole nt TC 107/99CL 15 Flutriafol nt Tài li u hãng Geneca (GC)- Anh 16 Fosetyl aluminium nt Rhône poulenc - Pháp (chuNn ) 17 Fthalide nt Tài li u hãng Nichimen (GC)- Nh t 18 Hexaconazole nt 10TCN 326-98 19 Imibenconazole nt Tài li u hãng Hokko chemical industry Co., Ltd (HPLC)- Nh t 20 Iprobenphos nt 10TCN 210-95
 6. 21 Iprodion nt TC 74/97 CL 22 Isoprothiolane nt 10TCN 209-95 23 Kasugamycin nt TC 88/98CL 24 Mancozeb nt TC 62/95CL 25 Maneb nt TC 62/95CL 26 Metalaxyl nt TC 62/95CL 27 Oxolinic acid nt Tài li u hãng Sumitomo- Nh t (HPLC) 28 Pencycuron nt T i li u hãng Bayer (HPLC)- c 29 Propiconazole nt TC 76/97CL 30 Propineb nt Tài li u hãng Bayer (chuNn )- c 31 Saikuzuo nt TC 98/99CL (MBAMT) 32 Sulfur nt 10TCN 288-97 33 Thiophanate nt 10TCN 230-95 methyl 34 Triadimefone nt Tài li u hãng Bayer (GC)- c 36 Tricyclazole nt Tài li u hãng DowElanco (GC)- M 37 Validamycin nt 10TCN 211-95 (ValidamycinA) 38 Zineb nt 10TCN 231-95 1.3. Thu c tr c 1 2 3 4 1 Alachlor Thu c k thu t và TC 75/97CL thành phNm 2 Ametryn nt TC 86/98CL 3 Anilofos nt 10TCN 409 -2000 4 Atrazin nt Tài li u hãng Novatis (GC)- Th y Sĩ 5 Butachlor nt TC 69/96 CL 6 Cinmethylin nt Tài li u hãng Shell agriculture (GC)- Hà Lan
 7. 7 Cyhalofop butyl nt Tài li u hãng Dow Elanco Pacific - M 8 2,4 D nt TC 78/98 CL 9 Dalapon nt TC 20/89 CL 10 Diuron nt TC 96/98 CL 11 Ethoxysulfuron nt TC 93/98 CL 12 fenoxaprop- nt Tài li u hãng Hoechst (HPLC)- M Pethyl 13 Fluazifopbutyl nt Tài li u hãng Ishihara Sangyo Kaisha- n 14 Glufosinate Thu c k thu t và Tài li u hãng Hoechst (HPLC)- M amonium thành phNm 15 Glyphosate IPA nt TC 82/98 CL salt 16 Lactofen nt Tài li u hãng Cianamid (GC)- M 17 Linuron nt 10TCN 410-2000 18 MCPA nt TC 30/89 CL 19 Metolachlor nt TC 104/99 CL 20 Metribuzin nt TC 106/99 CL 21 Metsulfuron nt TC 103/99 CL methyl 22 Molinate nt Tài li u hãng Zeneca agrochemical (GC) - Anh 23 Oxadiargyl nt Tài li u hãng Rhone-Poulenc (HPLC)- Pháp 24 Oxadiazon nt 10TCN 327-98 25 Paraquat nt TC 73/97 CL 26 Pendimethalin nt Tài li u hãng Cianamid (GC)- M 27 Pretilarchlor nt 10TCN 289-97 28 Propanil nt TC 105/99 CL 29 Pyrazosulfuron nt TC 97/98 CL ethyl 30 Quinclorac nt Tài li u hãng BASF (HPLG)- M 31 Sethoxydim nt Tài li u Nippon Soda Co., Ltd.
 8. (HPLC)- Nh t 32 Simazin nt TC 35/89 CL 33 Terbuthyllazin nt Tài li u hàng Novatis (GC)- Th y Sĩ 34 Thiobencarb nt TC 61/95 CL 1.4. Thu c tr chu t 1 2 3 4 1 Brodifacoum Thu c k thu t và TC 90/98 CL thành phNm 2 Bromadiolon nt TC 100/99 CL 3 Flocoumafen nt 10TCN 405-2000 4 Zin phosphide nt CIPAC HAND BOOK 2. Danh m c các phương pháp th ki m nh dư lư ng thu c BVTV STT Thu c BVTV Tên s n ph m th Phương pháp th 1 2 3 4 1 Phương pháp l y m u 10TCN 386-99 ki m nh ch t lư ng và dư lư ng thu c BVTV 2 Các thu c BVTV Táo, chu i, các lo i Phương pháp xác nh dư thu c g c lân h u cơ, u, bia, cà r t, ngũ lư ng thu c BVTV g c clo h u cơ và các c c, dâu tây, các lo i lân h u cơ, thu c BVTV thu c BVTV khác. cam quýt, các s n ch a nitơ trong nông s n phNm ca cao, cà phê, th c phNm. DFG phương dưa leo, các s n phNm pháp S19 trang 383/ t tr ng, ch t béo ( u quy n 1. th c v t, m ng v t), nho b p c i, ngô, hành, th t và các s n phNm t th t, dưa h u, s a và các s n phNm t s a, n m, lê, tiêu, d a, khoai tây, trà, thu c lá, rư u. 3 2,4D Nho, khoai tây, ngũ Qui trình phân tích dư c c, c lư ng DFG trang 163/Quy n 2
 9. 4 Cyfluthrin, Bifethrin, Rau qu , t nư c Qui trình phân tích dư Cyhalothrin, lư ng các h p ch t Cypermethrin, pyrethroid trong rau qu , Deltamethrin, t nư c DFG-trang Fenpropathrin, 333/quy n 2 Fenvalerate, Flucuthrinate, Permethrin 5 Methyl bromide Th c phNm Xác nh Methyl bromide trong th c phNm - S19/DFG trang 377/ Quy n 1 6 Aldrin,Enldrin, Lindan Th t (gà, l n, bò) TC/ 04DL-93 Heptachlor, DDT, Dieldrin 7 Aldrin,Enldrin, Lindan M ng v t TC/ 06DL-93 Heptachlor, DDT, Dieldrin 8 Aldrin,Enldrin, Lindan D u th c v t TC/ 07DL-93 Heptachlor, DDT, Dieldrin 9 Aldrin,Enldrin, Lindan G o TC/ 03DL-93 Heptachlor, DDT, Dieldrin 10 Diazinon, Thóc, g o TC/ 02DL-93 Methamidophos, Sumithion, Methyl parathion, Malathion 11 Methyl parathion Thóc, g o, u tương TCVN4719-89 12 Lindan Thóc, g o, u tương TCVN4718-89 13 Aldrin,Enldrin, Lindan L c, v ng, , ngô, h t TC/ 05DL-93 Heptachlor, DDT, i u Dieldrin 14 Benomyl L c, v ng, , ngô, 10TCN 293-97 15 Captan L c, , ngô TC 19/95-DL 16 Aldrin,Enldrin, Lindan Chè, cà phê, c ng TC/ 11DL-93 Heptachlor, DDT, thu c lá, tiêu Dieldrin 17 Alpha-cypermethrin Chè TC25/96-DL 18 Cypermethrin Chè TC 25/96-DL
 10. 19 Diazinon, Chè, cà phê TC/ 10DL-93 Methamidophos, Sumithion, Methyl parathion, Malathion 20 Padan Chè TC/ 16DL-93 21 Lambdacyhalothrin Chè, cà phê TC 21/95-DL 22 Diazinon Chè, cà phê 10-TCN225-95 Fenitrothion 23 Lindan Chè, cà phê 10-TCN226-95 Aldrin 24 Methamidophos Chè 10TCN 291-97 25 Dimethoat Chè TCVN5161-90 26 Methyl parathion Chè TCVN5159-90 27 Lindan Chè TCVN5160-90 28 Aldrin,Enldrin, Lindan Rau (b p c i, u, cà TC/ 09DL-93 Heptachlor, DDT, chua...) Dieldrin 29 Diazinon, Rau qu TC/ 08DL-93 Methamidophos, Sumithion, Methyl parathion, Malathion 30 Buprofezin Rau qu TC 27/97-DL 31 Cypermethrin Rau qu TC 22/95-DL 32 Padan Rau qu TC/ 17DL-93 33 Diniconazol Rau qu TC/ 26/96-DL 34 Lambdacyhalothrin Rau qu TC 24/96-DL 35 Methyl parathion Rau qu 10-TCN227-95 Fenitrothion 36 Lindan DDT Rau qu 10-TCN228-95 37 Captan Rau 10TCN292-97 38 Benomyl Rau TC 23/96-DL 39 Sumi-eight Chu i TC 20/95-DL 40 Metalaxyl Nho TC28/97-DL
 11. 41 Aldrin,Enldrin, Lindan t TC/ 13DL-93 Heptachlor, DDT, Dieldrin 42 Diazinon, t TC/ 12DL-93 Methamidophos, Sumithion, Methyl parathion, Malathion 43 Carbaryl t TC 29/99-DL 44 Buprofezin t TC 30/99-DL 45 Methoxychlor t TC 31/99-DL 46 Aldrin,Enldrin, Lindan Nư c TC/ 15DL-93 Heptachlor, DDT, Dieldrin 47 Diazinon, Nư c TC/ 14DL-93 Methamidophos, Sumithion, Methyl parathion, Malathion 48 Iprobenfos Nư c TC 33/99-DL 49 Trichlorfon Nư c TC 32/99-DL PH L C 2 HÌNH TH C VÀ N I DUNG D U C A PHÒNG KI M NNH CH T LƯ NG VÀ DƯ LƯ NG THU C B O V TH C V T (Kèm theo quy t nh s 59/2000/Q -BNN-KHCN ngày 5 tháng 6 năm 2000) - D u hìnhvuông, m i c nh dài 3,0cm - D u chia làm 2 ph n có v ch ngang 2/3 t trên xu ng - Phía trên ghi thành 2 dòng ch : dòng 1 ghi: phòng th nghi m, dòng 2 ghi: nông nghi p, phía dư i là mã s 05 c a phòng th nghi m - M c d u màu tím PHÒNG TH NGHI M NÔNG NGHI P 05
Đồng bộ tài khoản