Quyết định 600/2003/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
6
download

Quyết định 600/2003/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 600/2003/QĐ-BTNMT về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 600/2003/QĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 600/2003/Q -BTNMT Hà N i, ngày 08 tháng 5 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG S 600/2003/Q - BTNMT NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2003 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C QU N LÝ TÀI NGUYÊN NƯ C B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 91/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Qu n lý tài nguyên nư c, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng C c Qu n lý tài nguyên nư c là t ch c tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng, có ch c năng giúp B trư ng th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v tài nguyên nư c bao g m nư c mưa, nư c m t, nư c dư i t, nư c bi n thu c lãnh th và vùng bi n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng trình B trư ng các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm, hàng năm, chương trình, m c tiêu v b o v , khai thác, s d ng, phát tri n tài nguyên nư c; theo dõi và ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; 2. Xây d ng trình B trư ng quy trình, quy ph m, tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t v qu n lý tài nguyên nư c theo s phân công c a B ; ch o th c hi n và ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c B trư ng phê duy t; 3. Xây d ng trình B trư ng quy nh vi c phân công, phân c p i u tra cơ b n tài nguyên nư c; t ch c th c hi n, theo dõi và ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t;
  2. 4. Xây d ng trình B trư ng quy nh các bi n pháp b o v tài nguyên nư c, phòng, ch ng suy thoái, c n ki t, ô nhi m ngu n nư c, khôi ph c ngu n nư c nh m nâng cao hi u qu qu n lý t ng h p lưu v c sông, h ch a, t ng ch a nư c, b o m khai thác, s d ng h p lý, ti t ki m, an toàn, b n v ng tài nguyên nư c; theo dõi và ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c B trư ng phê duy t; 5. Ph i h p v i các cơ quan trong B , các B , ngành, a phương liên quan trong vi c phòng ch ng và kh c ph c tác h i do nư c gây ra. 6. T ng h p s li u, qu n lý k t qu i u tra cơ b n, ki m kê, ánh giá tài nguyên nư c; xây d ng cơ s d li u và h th ng trao i d li u qu c gia v tài nguyên nư c theo s phân công c a B ; 7. Xây d ng trình B trư ng quy nh thNm quy n, th t c c p, gia h n, thu h i, cho phép tr l i gi y phép ho t ng i u tra, thăm dò, khai thác, s d ng tài nguyên nư c, x nư c th i vào ngu n nư c; t ch c, ch o th c hi n và ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; 8. ThNm nh các d án, công trình thu c lĩnh v c i u tra cơ b n tài nguyên nư c, quy ho ch, k ho ch, d án chuyên ngành b o v , khai thác, s d ng và phát tri n t ng h p tài nguyên nư c theo s phân công c a B ; ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c phê duy t; 9. Trình B trư ng quy t nh các ch trương, bi n pháp, cơ ch ho t ng c th i v i các t ch c d ch v công trong lĩnh v c tài nguyên nư c; ch o th c hi n và ki m tra vi c th c hi n theo s phân công c a B ; 10. Ch o, hư ng d n chuyên môn, nghi p v v qu n lý tài nguyên nư c iv i các cơ quan qu n lý nhà nư c v tài nguyên nư c a phương; 11. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c tài nguyên nư c theo s phân công c a B ; 12. Th c hi n các chương trình, d án, tài nghiên c u, áp d ng ti n b khoa h c, công ngh , ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v v qu n lý tài nguyên nư c theo s phân công c a B ; 13. Tuyên truy n, hư ng d n các t ch c và công dân th c hi n pháp lu t v tài nguyên nư c; tr l i t ch c, cá nhân v chính sách, pháp lu t tài nguyên nư c theo s phân công c a B ; 14. Gi m i liên h v i các h i, t ch c phi Chính ph ; theo dõi, báo cáo B trư ng v ho t ng c a các h i, t ch c phi Chính ph trong lĩnh v c tài nguyên nư c; 15. Th c hi n nhi m v Văn phòng H i ng qu c gia v tài nguyên nư c; 16. Th c hi n công tác ki m tra và ph i h p v i Thanh tra B thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, tranh ch p v tài nguyên nư c theo s phân công c a B ;
  3. 17. Qu n lý và s d ng có hi u qu m i ngu n tài chính, tài s n Nhà nư c giao; th c hi n trách nhi m qu n lý tài chính - k toán c a ơn v d toán c p II i v i các ơn v tr c thu c C c theo quy nh c a pháp lu t; 18. Qu n lý t ch c, biên ch , công ch c, viên ch c, lao ng; ào t o, b i dư ng chuyên môn cho công ch c, viên ch c, lao ng thu c C c theo phân c p; 19. Th ng kê, báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình th c hi n nhi m v ư c giao; 20. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c a) Lãnh o C c có C c trư ng và m t s Phó C c trư ng. C c trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng v các nhi m v ư c giao; quy nh ch c năng, nhi m v c th c a các ơn v thu c C c, quy ch làm vi c và i u hành m i ho t ng c a C c. Phó C c trư ng ch u trách nhi m trư c C c trư ng v lĩnh v c công tác ư c phân công. b) B máy giúp vi c C c trư ng: 1. Văn phòng; 2. Phòng Chính sách, Quy ho ch; 3. Phòng Qu n lý i u tra tài nguyên nư c; 4. Phòng Qu n lý nư c m t; 5. Phòng Qu n lý nư c dư i t; 6. Phòng B o v tài nguyên nư c; 7. Phòng ào t o và nâng cao nh n th c c ng ng. c) Các ơn v s nghi p tr c thu c C c: 1. Trung tâm Công ngh và ánh giá tài nguyên nư c; 2. Trung tâm Qu n lý cơ s d li u tài nguyên nư c. d) C c Qu n lý tài nguyên nư c, các Trung tâm tr c thu c C c có con d u riêng, ư c m tài kho n theo quy nh hi n hành. i u 4. Hi u l c và trách nhi m thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  4. C c trư ng C c Qu n lý tài nguyên nư c, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Mai Ái Tr c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản