Quyết định 62/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định 62/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

của Bộ Tài chính ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải đối với tàu thuỷ vận tải nội địa và phí, lệ phí hàng hải đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 62/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  bé  tµi ën  ch Ý n h  S è  62/2003/Q§­B T C   n g µy  25 th¸ng 4 n¨ m  2003 B a n  h µ n h  Bi Ó u   ø c  thu p h Ý,  m lÖ p h Ý   µ n g  h ¶i ® èi   tµu  h víi thuû v Ë n  t¶i éi ® Þ a    n vµ  h Ý, lÖ p h Ý   µ n g  h ¶i ® Æ c   Öt P h bi B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  Bé  cø  LuËt Hµng      h¶iViÖtNam     ban  hµnh  ngµy  30/6/1990; C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ  vµ lÖ phÝ  sè 38/2001/PL­ UBTVQH10  ngµy  28/8/2001; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/2002/N§­   sè  CP ngµy 05/11/2002 cña    ChÝnh  phñ  qui ®Þnh    chøc n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña    bé, c¬  quan ngang bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm  quyÒn    tæ  vô  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  57/2002/N§­   sè  CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ  Quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p  lÖnh  phÝ  lÖ  vµ  phÝ; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Giao  Bé  th«ng VËn    i t¶it¹ c«ng  sè  v¨n  1665/GTVT­ PC  ngµy 24/4/2003  theo    vµ  ®Ò nghÞ cña Côc  ëng  tr Côc    Tµi chÝnh doanh  nghiÖp, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  nµy BiÓu møc    thu phÝ, lÖ    phÝ hµng        thuû  h¶i®èi víitµu  vËn      t¶inéi®Þa   phÝ, lÖ  vµ    phÝ  hµng    Æc   h¶i® biÖt.   §iÒu    quan  îcgiao  2: C¬  ®   nhiÖm   tæ  vô  chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  hµng  h¶icã    tr¸chnhiÖm   chøc      tæ  thu phÝ, lÖ    phÝ  hµng    ® îctrÝch theo    h¶ivµ      tû lÖ  phÇn  tr¨m (%)    trªntæng  tiÒn  sè  phÝ,  phÝ  ® îc tr     lÖ  thu    íc khinép  vµo ng©n  s¸ch Nhµ      níctheo quy    ®Þnh  sau ®©y: a. C¶ng  Hµng    îcthu phÝ    vô  h¶i®     träng t¶i phÝ    ;   neo ®Ëu  i t¹ vòng,vÞnh,       phÝ  dông  sö  cÇu, bÕn, phao      neo  Ng©n  do  s¸ch Nhµ      níc®Çu    do  quan  tvµ  c¬  c¶ng  qu¶n    phÝ  vµo  vô  lý;lÖ  ra  c¶ng biÓn; lÖ    phÝ  chøng thùc (kh¸ng nghÞ      hµng    ® îctrÝch ®Ó     h¶i)vµ      l¹ 35%     i trªntæng  tiÒn phÝ, lÖ  sè      phÝ    îc.Côc  thu ®   Hµng    h¶iViÖt Nam   îcphÐp    ®   ®iÒu hoµ  kinh phÝ          ®Ó l¹ chigi÷a c¸c ®¬n  i     vÞ  C¶ng  vô. b. B¶o    ®¶m   toµn  An  Hµng    h¶iViÖtNam   îcthu phÝ    ®     b¶o  ®¶m   hµng    h¶i vµ  îc®Ó     ®   l¹100%   i tæng  tiÒn phÝ    îc. sè    thu ® c.C¸c    c«ng    tyHoa    tiªuHµng    îcthu phÝ  h¶i®     hoa    thùc hiÖn  tiªuvµ    chÕ  ®é    tµichÝnh theo qui®Þnh      hiÖn  hµnh.
  2. 2 ViÖc qu¶n    dông  tiÒn  lýsö  sè  phÝ, lÖ    phÝ  îc trÝch theo  ®     quy ®Þnh    t¹i tiÕta,b  c      vµ  §iÒu  nµy thùc hiÖn    theo híng dÉn      cña  TµichÝnh. Bé    §iÒu  3: C¸c  møc  phÝ  neo ®Ëu   ivòng, vÞnh, phÝ  dông  t¹      sö  cÇu  bÕn,  phao  neo  kh«ng  Nhµ    do  níc ®Çu    hoÆc   Nhµ     t do  níc ®Çu    nhng  t ®∙  chuyÓn  giao cho      c¸c doanh  nghiÖp c¶ng biÓn  phÝ  vµ  b¶o ®¶m  hµng      h¶ic¸c luång  chuyªn  dïng cña  c¸c doanh  nghiÖp  thùc hiÖn theo nguyªn  t¾c h¹ch  to¸n,     chñ    tù tµichÝnh  bao  ®∙  gåm   thuÕ        Gi¸trÞgiat¨ng.   §iÒu 4: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy 15/5/2003;   C¸c quy ®Þnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  hµng    gi¸dÞch  c¶ng  h¶ivµ    vô  biÓn  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  48/2001/Q§/BTC  sè  ngµy 28/5/2001 cña  Tµi chÝnh, QuyÕt  Bé      ®Þnh  sè  86/2000/Q§­ BVGCP,  QuyÕt  ®Þnh  sè  87/2000/Q§­ BVGCP  ngµy  10/11/2000 cña    Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ  c¸cqui®Þnh  vµ      kh¸ctr¸víi       i quy  ®Þnh  t¹ QuyÕt    i ®Þnh  nµy  ®Òu       b∙ibá. §iÒu      5: Tæ chøc,c¸nh©n      thuéc ®èi t      îng ph¶inép    phÝ, lÖ    phÝ  hµng  h¶i;C¬     quan, tæ    chøc  phÝ, lÖ  thu    phÝ  hµng    c¸c ®¬n  cã  ªnquan  h¶ivµ    vÞ  li   chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  3. 3 Bi Ó u  p h Ý, lÖ p h Ý  h µ n g  h ¶i ® èi víi tµu thuû v Ë n  t¶i éi ® Þ a  v µ   n p h Ý, lÖ p h Ý  h µ n g  h ¶i ® Æ c  bi Öt (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  62/2003/Q§/BTC  sè  ngµy  25/4/2003 cña  TµichÝnh)   Bé    A­ N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g I­  §¬ n   Þ  Ti Ò n  tÖ tÝnh P h Ý, lÖ  h Ý  h µ n g  h¶i: v p §ång tiÒn thu phÝ, lÖ        phÝ hµng          h¶i®èi víitµu thuû  vËn      t¶inéi®Þa  îc ®   qui®Þnh    b»ng ®ång  ViÖtNam.    II  ­ §¬ n   Þ  tÝnh p h Ý, lÖ  h Ý  h µ n g  h¶i vµ c¸ch q u y  trßn: v p Møc  thu phÝ,  phÝ  lÖ  hµng    îc tÝnh    së  h¶i ®   trªn c¬  tæng  dung  tÝch  (GROSS  TONNAGE  ­ GT); c«ng suÊt m¸y chÝnh ® îc tÝnh b»ng m∙ lùc   (HORSE   W E R     PO ­ HP) hoÆc  KWAT   (KW) cña tµu thuû;thêigian  îc tÝnh      ®   b»ng    giê,ngµy;kho¶ng    c¸ch tÝnh    b»ng      thÓ: h¶ilý,cô  1.§¬n  träng t¶i   vÞ    : 1.1.§èivíitµu        thuû  chë hµng kh«  (kÓ  container)­ DRY   c¶     CARRIERS:  Träng    t¶itÝnh phÝ,  phÝ  lÖ  hµng      h¶i lµ tæng  dung tÝch (GT)    línnhÊt    ghi tronggiÊy chøng      nhËn  cña §¨ng kiÓm. 1.2.§èivíitµu        thuû  chë hµng láng ­ LIQUID     CARG O  TANKERS:  Träng  t¶itÝnh    phÝ,  phÝ  lÖ  hµng    h¶i b»ng 85%       GT línnhÊt    ghi trong giÊy chøng  nhËn  cña §¨ng kiÓm  kh«ng ph©n biÖt tµu  hay    cã  kh«ng  c¸c kÐt    cã    níc d»n  hoÆc  ph©n  ly. 1.3.§èi víitµu        thuû  vµo    ra  ®Ó chë kh¸ch,söa    ch÷a, ph¸      dì:Träng    t¶i tÝnh phÝ, lÖ    phÝ  hµng    h¶ib»ng  50%       GT línnhÊt ghitrong giÊy chøng          nhËn  cña §¨ng kiÓm. 1.4.Tµu    thuû kh«ng    ghi GT, träng    t¶itÝnh phÝ,  phÝ  lÖ  hµng    îc h¶i ®   quy  ®æi  sau: nh  ­Tµu    thuû chë    hµng:1,5 tÊn      träng t¶i     ®¨ng  tÝnh  ký  b»ng  GT. 01  ­Tµu    kÐo,tµu ®Èy: 01        HP tÝnh  b»ng    0,5 GT. ­Sµ      lan: 01  träng t¶i tÊn      ®¨ng  tÝnh  ký  b»ng  GT. 01  1.5.§èivíitµu        thuû    lµ ®oµn  lan,tµu  sµ    kÐo  (hoÆc  ®Èy):Träng    tµu    t¶i tÝnh phÝ, lÖ    phÝ  hµng      h¶ilµtæng    GT cña  ®oµn  lanvµ    c¶  sµ    tµu kÐo  (hoÆc  tµu ®Èy).   2. §¬n  tÝnh    vÞ  c«ng suÊt m¸y: Lµ  lùc (HP)      m∙    hoÆc  KW; PhÇn      lÎdíi1  HP   (hoÆc  KW)  tÝnh    HP   trßn1  (hoÆc  KW). 3.§¬n  thêigian:   vÞ   
  4. 4 ­ §èi víi®¬n  thêigian          vÞ    lµ ngµy: 1    ngµy  tÝnh    giê;PhÇn     lµ 24    lÎcña  ngµy    giêtrëxuèng  tõ12      tÝnh  b»ng    1/2 ngµy,trªn12        giêtÝnh  ngµy. 1  ­ §èivíi®¬n  thêigian lµ giê:1          vÞ          giê tÝnh b»ng  phót;PhÇn      60    lÎtõ 30  phóttrëxuèng      tÝnh  b»ng        phóttÝnh  1/2 giê,trªn30    b»ng  giê. 1  4. Kho¶ng    c¸ch tÝnh    phÝ hµng    h¶ilý;PhÇn    h¶i:Lµ      lÎcha  mét      ®ñ  h¶ilý tÝnh    h¶ilý.§¬n  tÝnh  lµ 1      vÞ  phÝ cÇu bÕn  thuû    tµu  lµ mÐt, phÇn      lÎcha ®ñ  mÐt tÝnh b»ng  mÐt. 1  III.P h © n   hia c¸c kh u   ùc c¶n g  bi Ó n:   c v ­ Khu    vùc    1: C¸c c¶ng n»m  trong khu    vùc    tuyÕn  trëlªnphÝa  tõ vÜ  20      B¾c. ­ Khu vùc  C¸c  2:  c¶ng n»m  trong khu vùc  vÜ  tõ  tuyÕn 11,5 ®Õn  vÜ  tuyÕn  20. ­ Khu    vùc    3:C¸c  c¶ng  n»m   trong khu    vùc    tuyÕn  tõvÜ  11,5 trëvµo      phÝa  Nam. iV. Gi¶i thÝch tõ n g ÷: Mét  tõng÷  sè    trong QuyÕt    ®Þnh  nµy  îchiÓu  sau: ®   nh  1. Hµng      ho¸ (kÓ  container)xuÊt khÈu: Lµ  c¶        hµng    n¬i göihµng  ho¸ cã      (gèc)ë    ViÖtNam   cã      vµ  n¬inhËn  hµng (®Ých)ë      nícngoµi. 2. Hµng      ho¸ (kÓ  container)nhËp  c¶    khÈu: Lµ    hµng    n¬igöihµng  ho¸ cã      (gèc)ë      nícngoµivµ      n¬inhËn  hµng (®Ých)ë    ViÖtNam.   3. Tµu    thuû:Bao    gåm     tµu biÓn,tµu s«ng  c¸c lo¹        vµ    i tµu,thuyÒn,ph¬ng    tiÖn kh¸c (kh«ng      ph©n biÖtcã    ®éng  hoÆc   c¬  kh«ng  ®éng      cã  c¬) ho¹t®éng  trªnbiÓn  c¸cvïng nícli     vµ        ªnquan  ®Õn   biÓn ViÖtNam.   4. Tµu    c«ng tr×nh:Lµ  chuyªn dïng        tµu    ®Ó thic«ng x©y dùng    c¸c c«ng  tr×nh thuû.   5. VËn      t¶iquèc    vËn    tÕ: Lµ  t¶ihµng  ho¸,container,    hµnh kh¸ch    tõ ViÖt  Nam   níc ngoµi vµ      ®i      tõ níc ngoµi ®Õn     ViÖt Nam,    vËn    t¶iqu¸ c¶nh, vËn      t¶i trungchuyÓn  vËn      vµ  t¶ivµo hoÆc     ra khu  chÕ  xuÊt. 6. VËn        t¶inéi®Þa:  vËn    Lµ  t¶ihµng    ho¸,hµnh  kh¸ch gi÷a c¸c c¶ng        biÓn  ViÖtNam.   7. ChuyÕn:    Tµu thñy vµo c¶ng  l   rêic¶ng  l   îc tÝnh    01 îtvµ    01 ît®   lµ 01  chuyÕn. B. Bi Ó u  p h Ý, lÖ p h Ý  h µ n g  h ¶i  ® èi víi tµu thuû v Ë n  t¶i éi ® Þ a  n
  5. 5 I.  §èi tîng ¸p  ô n g: d BiÓu phÝ,  phÝ  lÖ  hµng    h¶i ®èi    víitµu thuû vËn      t¶inéi ®Þa   îc qui ®     ®Þnh cho     îng sau: c¸c®èi t   1. Lµ    chøc, c¸ nh©n  tµu    c¸c tæ      cã  thuû vËn    t¶ihµng ho¸,hµnh    kh¸ch  gi÷a    c¸c c¶ng ViÖt Nam     thùc  vµo, rêi®i  tÕ      qua  hoÆc  neo ®Ëu   i t¹ khu vùc  hµng    h¶i,vïng nícthuéc c¸cc¶ng          biÓn  ViÖtNam.   2. Tµu    thuû cña     îng vò  c¸c lùc l   trang,c«ng        an, h¶iquan  c¶ng  khi vµ  vô    thùc  hiÖn c«ng  kh«ng  vô  thuéc ®èi  îng  t ®iÒu  chØnh  cña QuyÕt  ®Þnh nµy  (tr ng  lµm  ê hîp  kinh tÕ  chë    vµ  hµng thuª th×    ph¶inép    phÝ,  phÝ  lÖ  hµng    h¶i theo quy    ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  nµy). II.  C¸c q u y   Þ n h  cô  th Ó: ® 1.PhÝ    trängt¶i   : 1.1.Tµu    thuû vµo, rêic¶ng      biÓn ViÖt Nam     ph¶inép    phÝ träng t¶itheo      møc  sau: nh  ­Lîtvµo:     250  ®ång/GT ­Lîtrêi:     250  ®ång/GT 1.2.Tµu    thuû vµo, rêic¶ng      lÊy nhiªn liÖu,thùc      phÈm,    níc ngät,thay     ®æi thuyÒn      viªnmµ kh«ng  xÕp    dì hµng  ho¸,kh«ng    nhËn    tr¶kh¸ch  dông  ¸p  møc    thu b»ng  70%   víi so   møc    t¹ ®iÓm     thu nªu   i 1.1 môc nµy 1.3.Tµu    thuû chØ  ë    ®ç  phao,vòng,vÞnh      suètthêigian dìhµng            ¸p dông  møc    thu b»ng 50%   víi so   møc    t¹ ®iÓm     thu nªu    i 1.1 môc  nµy. 1.4.Tµu    thñy vËn      t¶ihµng    ho¸,hµnh  kh¸ch vµo,rêic¶ng        trong cïng mét      khu vùc hµng    h¶i thuéc mét  ®¬n  c¶ng  qu¶n    vÞ  vô  lý nhiÒu  h¬n  chuyÕn  4  trong mét    th¸ng th×      tõ chuyÕn  thø  trë®i  5    trong th¸ng ® îc ¸p        dông  møc     thu b»ng 50%  møc    thu cña  cïng tr   êng  hîp. 1.5.Nh÷ng  êng      tr hîp sau  ®©y  kh«ng    thu phÝ  träng t¶i   : ­ Tµu    thuû vµo, rêic¶ng      tr¸nhb∙o,cÊp      cøu bÖnh nh©n,    mµ kh«ng bèc  dìhµng    kh«ng nhËn,tr¶kh¸ch.     ­ Tµu    thuû  chuyªn dïng    ®¸nh  b¾t    thuyÒn  c¸ vµ  buåm   thÓ  thao  cña  ViÖt  Nam. 1.6.Tµu    thuû mçi îtvµo, rêic¶ng  l      ®ång    nhiÒu  thêicã  møc     ® îc thu th×    ¸p dông    møc    thu thÊp  nhÊt. 2.PhÝ    b¶o  ®¶m   hµng  h¶i: 2.1.Tµu    thñy vµo,rêic¶ng        biÓn  ViÖtNam     ph¶inép    phÝ  b¶o  ®¶m   hµng  h¶inh    sau: 2.1.1.  Tµu  thuû cã    trängt¶i       2.000      tõ GT trëxuèng: ­Lîtvµo:     250  ®ång/GT. ­Lîtrêi:     250  ®ång/GT.
  6. 6 2.1.2.  Tµu  thuû cã    trängt¶i       2.001      tõ GT trëlªn: ­Lîtvµo:     500  ®ång  /GT. ­Lîtrêi:     500  ®ång  /GT. 2.2.Tµu    thuû  vËn    t¶ihµng    ho¸,hµnh  kh¸ch vµo,rêic¶ng        trong cïng mét      khu vùc hµng    h¶i thuéc mét  ®¬n  c¶ng  qu¶n    vÞ  vô  lý nhiÒu  h¬n  chuyÕn  4  trong mét    th¸ng th×      tõ chuyÕn  thø  trë®i  5    trong th¸ng ® îc ¸p        dông  møc     thu b»ng 70%  møc    thu cña  cïng tr   êng  hîp. 2.3.Tµu    thñy ®Õn   trÝ hµng    îc phÐp      vÞ    h¶i ®   ®Ó nhËn  dÇu,    níc ngät,   thùc phÈm, thay ®æi  thuyÒn viªn,cÊp    cøu  bÖnh  nh©n   dông  ¸p  møc     thu b»ng 70%  møc    thu quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm       i 2.1 trªn®©y. 2.4.Kh«ng      thu phÝ  b¶o  ®¶m   hµng          êng    h¶i®èi víi tr c¸c hîp sau: ­ Tµu    s«ng,bao    gåm:  Tµu kÐo, ®Èy, sµ        lan biÓn,sµ      lan Lash  thuéc ph­   ¬ng tiÖn vËn    êng  t¶i® s«ng  tr¶phÝ  ®∙    b¶o  ®¶m   êng  ® s«ng  kh«ng  th×  ph¶i   nép  phÝ  b¶o ®¶m   hµng h¶i. 2.5.Tµu    thñy mçi îtvµo, rêic¶ng    l      ®ång    nhiÒu  thêicã  møc     ® îc thu th×    ¸p dông    møc    thu thÊp  nhÊt. 3.PhÝ    hoa  tiªu 3.1.Tµu    thñy vµo, rêic¶ng      biÓn ViÖt Nam   dông    ¸p  møc  thu phÝ hoa  tiªunh    sau:   ­Lîtvµo:                    20  ®ång/GT­ HL   ­Lîtrêi:                                  20  ®ång/GT­ HL   Møc      thu tèithiÓu 300.000  ®ång ­Di chuyÓn      cÇu:                     60 ®ång/GT   Møc      thu tèithiÓu:                       200.000 ®ång   3.2.Møc    phÝ  hoa    tiªumét  tuyÕn: sè  a.TuyÕn      tõ§Þnh  qua  An  luång S«ng    HËu ­Lîtvµo:                                25  ®ång/GT­ HL   ­Lîtrêi:                                    25  ®ång/GT­ HL   Møc      thu tèithiÓu 1.500.000 ®ång   ­Di chuyÓn      trongc¶ng:   60        ®ång/GT Møc      thu tèithiÓu:   200.000  ®ång b.TuyÕn    dÉn    tµu khu  vùc  dµn  khoan  dÇu  khÝ: ­DÉn    cËp             120  tµu:           ®ång/GT ­DÉn                120    rêitµu:           ®ång/GT c.TuyÕn    dÉn    tµu khu  vùc    KiªnGiang: ­Khu    vùc  B×nh  TrÞ,Hßn    Ch«ng  30  ®ång/GT­ HL   ­Khu    vùc  Phó  Quèc:  40  ®ång/GT­ HL  
  7. 7 d.TuyÕn    VÞnh  GÒnh     R¸i®Õn     C¸iMÐp     trªns«ng  ThÞ  V¶i: ­Lîtvµo:                                40  ®ång/GT­ HL   ­Lîtrêi:                                   40  ®ång/GT­ HL   ®.  TuyÕn  Cöa    Lß,Xu©n    H¶i,BÕn   Thuû  (khu vùc    C¶ng  NghÖ   TÜnh): ­Lîtvµo:                                55  ®ång/GT­ HL   ­Lîtrêi:                                   55  ®ång/GT­ HL        Møc      thu tèithiÓu mçi l      ît dÉn    tµu vµo  hoÆc     rêic¶ng:   500.000  ®ång e.TuyÕn    c¶ng  §Çm   M«n  (vÞnh  V©n  Phong): ­Lîtvµo:              30                     ®ång/GT­ HL   ­Lîtrêi:                                    30  ®ång/GT­ HL   Møc      thu tèithiÓu: ­Mçi lÇn      dÉn    tµu vµo  hoÆc     rêic¶ng:             300.000  ®ång ­Mçi lÇn        dichuyÓn  trong c¶ng:                          200.000  ®ång g. TuyÕn    Phao    O ®Õn  c¶ng Nghi S¬n    (Thanh Ho¸),Ch©n     M©y, Dung  QuÊt,Vòng    ¸ng: ­Lîtvµo:                                55  ®ång/GT­ HL   ­Lîtrêi:                                   55  ®ång/GT­ HL   Møc      thu tèithiÓu: 500.000  ®ång ­Di chuyÓn      trongc¶ng:   50        ®ång/GT Møc      thu tèithiÓu: 200.000  ®ång 3.3.Khi xin hoa          tiªu,chñ  ph¶ib¸o  tµu    cho hoa    íc 6    tiªutr   giê.Trêng   hîp thay ® æi      giê hoÆc  hñy  viÖc    bá  xin hoa    tiªuph¶ib¸o    cho  hoa    tiªubiÕt tr     íc 3  giê;qu¸ thêih¹n trªnchñ              tµu ph¶itr¶tiÒn chê            ®îivíimøc  thu: ­Hoa  :                    tiªu                  20.000    ®ång/ngêi­ giê. ­Hoa    ph¬ng    tiªuvµ  tiÖn:   200.000  ®ång/giê C¸ch  tÝnh    thêigian chê    sau:   ®îinh  a.Hoa      tiªucha    trÝxuÊtph¸t: rêivÞ       TÝnh    giê lµ1  b.Hoa    rêivÞ      tiªu®∙    trÝxuÊtph¸t:     Thêigian chê        ®îitÝnh      tõlócxuÊtph¸t     ®Õn     khihoa      vÞ    tiªutrëvÒ  trÝban ®Çu. c.Hoa      tiªuchØ chê    i ®îit¹  ®Þa  ®iÓm  ®ãn  kh«ng    giê,qu¸ thêi tµu  qu¸ 4        gian trªnviÖc        xinhoa      ®∙  tiªucoinh  huû    bá; nÕu hoa    lªntµu  tiªu®∙    nhng  chñ  tµu huû  yªu  bá  cÇu  ph¶itr¶tiÒn  th×      hoa    tiªutheo luång  xin dÉn  êng  ®∙    ® vµ  møc    thu quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm     3.2 môc  i 3.1 vµ    nµy. d. Hoa    lµm    tiªu®∙  xong viÖc dÉn  êng, nÕu  ®   thuyÒn  ëng  tr vÉn    gi÷ hoa  tiªul¹sÏtÝnh        i thªm tiÒn chê      ®îitheo sè      i   giêgi÷l¹ . 3.4.Trêng    hîp tµu thuû  hµnh  cã  tr×nh    ®Ó thö m¸y mãc thiÕtbÞ,    hiÖu  chØnh    labµn    ¸p dông møc    thu b»ng  110%  møc    thu quy  ®Þnh. 3.5.TÇu    biÓn kh«ng    tù vËn hµnh  îc v×    sù  kü  ®   lýdo  cè  thuËt ¸p    dông  møc    thu b»ng  150%  møc    thu quy ®Þnh theo qu∙ng ® êng      thùc tÕ.  
  8. 8 3.6.Tµu    thuû kh«ng      títh¼ng  i c¶ng ®Õn       mµ xinneo    l¹däc  êng      i ® (trõc¸c tuyÕn kh«ng  îc ch¹y ®ªm)  ®     chñ  tµu ph¶i tr¶ chi phÝ        ph¬ng tiÖn ph¸tsinh     thªm  trongviÖc  a    ® ®ãn  hoa tiªu. 3.7.Trêng    hîp tµu thuû  ®Õn   trÝ chê  ®∙  vÞ    hoa    tiªutheo ®óng      giê ®¹i diÖn  chñ  thuû  yªu  tµu  ®∙  cÇu  ®∙  îc c¶ng  vµ  vµ  ®   vô  hoa    tiªuchÊp thuËn    mµ hoa    tiªucha  ikhiÕn  ph¶ichê    hoa    tí   , tµu    ®îith×  tiªuph¶itr¶tiÒn cho  thuû        tµu  tiÒn chê        ®îilµ230.000  ®ång/giêtheo sè        giêthùc tÕ    ph¶ichê    ®îi. 3.8.Trêng      hîp hoa    ®Õn   trÝnhng    tiªu®∙  vÞ    tµu thuû kh«ng vËn  hµnh  ­ ® îc v×    bÊt    lýdo  kh¶ kh¸ng    ( theo    x¸c nhËn cña c¶ng  ) th×  vô    kh«ng  phÝ  thu  hoa tiªu. 4.PhÝ    neo  ®Ëu    t¹ vòng,vÞnh: i   Tµu  thñy neo    ®Ëu  i t¹ vòng,vÞnh      ph¶inép    phÝ  dông  trÝ neo  sö  vÞ    ®Ëu   theo møc    ®ång/GT­   thu:4  giê 5.PhÝ  dông    sö  cÇu, bÕn, phao      neo  thuéc khu    vùc  c¶ng  biÓn: ­Tµu    thuû ®ç      t¹ cÇu  i ph¶itr¶phÝ      theo møc:    15  ®ång  /GT­  giê ­Tµu    thñy ®ç      t¹ phao  i ph¶itr¶phÝ      theo møc:   10  ®ång  /GT­  giê 6.LÖ    phÝ    ra,vµo  c¶ng  biÓn:   6.1.Tµu    thñy vµo, rêic¶ng      biÓn ViÖt Nam     ph¶i thùc    hiÖn    c¸c thñ    tôc qu¶n    lýnhµ    níc theo quy ®Þnh cña ph¸p    luËtViÖt Nam   ph¶inép  phÝ    vµ    lÖ  ra,vµo    c¶ng  biÓn  sau: nh  TT Lo¹iph¬ng    tiÖn Møc  thu (®ång/chuyÕ n) 1 Tµu thñy, thuyÒn  nhá    gç  chë kh¸ch, sµ    lan  hµnh  tù  cã  20.000 trängt¶i       200  trëxuèng tõ tÊn    2 Tµu thñy cã    träng t¶idíi       200GT,  ®oµn  lan vËn    êng  30.000 sµ    t¶i® s«ng (gåm      tµu lai kÐo, ®Èy) ,   3 Tµu thuû cã    träng t¶i       200GT  tõ ®Õn     díi1000GT 50.000 4 Tµu thuû cã    träng t¶i       1000GT  tõ ®Õn     díi5000GT 100.000 5 Tµu thuû cã    träng t¶i       trªn5000GT 200.000 6.2.     LÖ phÝ  chøng  thùc (kh¸ng nghÞ      hµng  h¶i):   100.000  ®ång/lÇn. C. Bi Ó u  p h Ý, lÖ p h Ý  h µ n g  h ¶i ® Æ c  bi Öt: I.  §èi tîng ¸p  ô n g: d BiÓu  phÝ, lÖ    phÝ  hµng    Æc   h¶i® biÖt® îc¸p dông        cho     îng sau: c¸c®èi t   1. Tµu    thuû (kÓ  tµu  c¶  thuª mua)    thuéc  h÷u  së  cña  chøc, c¸ nh©n  tæ      ViÖt Nam     êng      níc ngoµi)vµ    (trõtr hîp treo cê      doanh  nghiÖp ®Çu      tníc ngoµi  ho¹t®éng    theo LuËt ®Çu          tnícngoµit¹ ViÖtNam         i   ho¹t®éng vËn    t¶i quèc tÕ.
  9. 9 2.Tµu    thuû thuéc së      h÷u cña    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      ViÖtNam     cho    c¸ctæ  chøc    c¸nh©n    nícngoµithuª®Ó         ho¹t®éng  vËn    t¶iquèc  tÕ. 3. Tµu    thuû chuyªn dông      mµ ViÖt Nam     cha s¶n xuÊt ® îc (gåm  chë      tµu  dÇu    th«,khÝ    ho¸ láng,xim¨ng    c¸ctµu thuû thuéc lo¹ trong níccha     rêi)vµ          i      s¶n  xuÊt ® îcdo    chøc,c¸ nh©n      c¸ctæ      ViÖt Nam       thuªcña    nícngoµi®Ó       ho¹t®éng  vËn    t¶i quèc  tÕ. 4. Tµu    thuû  (kh«ng ph©n  biÖt tµu    cña  chøc,c¸ nh©n    tæ      níc ngoµihay    cña  chøc,c¸ nh©n  tæ      ViÖt Nam)    vËn    t¶ihµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu, qu¸ c¶nh      cho chñ  hµng    lµ doanh  nghiÖp    ho¹t®éng  theo LuËt ®Çu        t níc ngoµit¹    iViÖt  Nam     (trõhµng    ho¸ s¶n  xuÊtt¹ ViÖtNam       i   vËn      t¶i ®Þa  tiªuthô néi®Þa). néi vµ        §èit      îng ¸p dông    êng    Æc   c¸ctr hîp ® biÖtquy    ®Þnh  i t¹ môc    nµy  ph¶ixuÊt     tr×nh cho  quan      c¬  thu phÝ  s¬    hå  x¸cminh  thuéc ®èi t   îc¸p dông     îng ®     theo qui     ®Þnh  cña Côc Hµng    h¶iViÖtNam.   II.Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó:   1. Møc      thu phÝ  hµng      h¶i¸p dông         îng quy  ®èi víi ®èi t   c¸c ®Þnh  i t¹ môc     I phÇn nµy  sau: nh  1.1.PhÝ    trängt¶i   : ­Lîtvµo:0,05 USD/GT.         ­Lîtrêi:0,05 USD/GT.           1.2.PhÝ    B¶o  ®¶m   hµng  h¶i: §¬n  tÝnh:USD/GT vÞ    TT Lo¹itµu   Khu  vùc  vµ  1  3 Khu  vùc  2 1 Tµu thuû (trõtµu LASH)       ­Lîtvµo     0,14 0,11 ­Lîtrêi     0,14 0,11 2 Tµu LASH a. Tµu mÑ ­Lîtvµo     0,05 0,04 ­Lîtrêi     0,05 0,04 b. Sµ    lancon (ChØ            trªnluång) thu khirêitµu mÑ ®i    ­Lîtvµo     0,08 0,05 ­Lîtrêi     0,08 0,05 2. C¸ch      x¸c ®Þnh phÝ, lÖ    phÝ hµng    h¶icho    c¸c ®èi îng t¹  t   i môc   IphÇn  nµy  sau: nh  2.1.Trêng      hîp nhËn  hµng  xuÊtkhÈu      t¹ nhiÒu  i c¶ng  ViÖtNam:   ­ Lîtrêic¶ng        bèc    dì cuèicïng  dông    ¸p  møc   ®èi    vËn    thu  víitµu  t¶iquèc  tÕ. ­ Lît®Õn   l             vµ îtrêit¹ c¸cc¶ng  íc®ã    i tr   ¸p dông  møc          thu ®èi víi vËn    tµu t¶i néi®Þa.   2.2.Trêng    hîp    tr¶hµng nhËp khÈu sau    ®ã nhËn hµng    ®Ó vËn      t¶inéi ®Þa:
  10. 10 ­Lîtvµo      c¶ng      dì¸p dông  møc          thu ®èi víi vËn    tµu t¶iquèc  tÕ. ­Lîtrêi¸p dông          møc          thu ®èi víi vËn      tµu t¶i ®Þa. néi 2.3.Trêng        hîp tr¶hµng    néi®Þa  sau  nhËn  ®ã  hµng  xuÊtkhÈu:   ­Lîtvµo        ¸p dông  møc          thu ®èi víi vËn      tµu t¶i ®Þa. néi ­Lîtrêi¸p dông          møc          thu ®èi víi vËn    tµu t¶iquèc  tÕ. 2.4.Trêng  tr¶hµng    hîp    nhËp khÈu  i t¹ nhiÒu c¶ng ViÖt Nam     (kÓ  cã  c¶  hoÆc   kh«ng nhËn hµng    ®Ó vËn      t¶i ®Þa): néi ­ Lîtvµo  c¶ng        ë  dì hµng ®Çu     dông  tiªn¸p  møc  thu ®èi    víitµu vËn    t¶i quèc  tÕ. ­ Lîtrêië        c¶ng    dì hµng ®Çu     t¹    tiªnvµ  i c¶ng  c¸c tiÕp theo  dông  ¸p  møc   thu ®èi víi         vËn      tµu t¶i ®Þa. néi 3. Thêi gian      tÝnh phÝ neo ®Ëu   i t¹ vòng, vÞnh; phÝ  dông      sö  cÇu, bÕn,     phao  neo         îng qui®Þnh    ®èi víi ®èi t     c¸c t¹ môc   i IphÇn  nµy  sau: nh    3.1.Trêng        hîp tr¶hµng  nhËp  khÈu: ­ Kho¶ng      thêigian tõ khitµu vµo          c¶ng ®Õn     khikÕt  thóc lµm    hµng  nhËp  khÈu:¸p dông      møc          thu ®èi víi vËn    tµu t¶iquèc  tÕ. ­ Kho¶ng      thêigian      tõ khikÕt thóc lµm    hµng nhËp khÈu      dông  trë®i:¸p  møc          thu ®èi víi vËn      tµu t¶i ®Þa. néi 3.2.Trêng    hîp    tr¶hµng vËn      t¶inéi ®Þa  hoÆc  ch¹y rçng    vµo c¶ng    ®Ó nhËn hµng xuÊtkhÈu  sau:   nh    ­ Trong      thêigian tµu  vµo    ®∙  c¶ng nhng cha bèc hµng: ¸p dông      møc    thu ®èi víi       vËn      tµu t¶i ®Þa. néi ­ Kho¶ng      thêigian      tõ khib¾t ®Çu  bèc hµng ®Õn       khirêic¶ng:¸p    dông  møc          thu ®èi víi vËn    tµu t¶iquèc tÕ. 4. Tµu c«ng tr×nh cña    níc ngoµi vµo, rêil∙nh h¶i ViÖt            Nam     ®Ó ho¹t   ®éng    thic«ng  c«ng tr×nh thu phÝ, lÖ        phÝ  hµng    sau: h¶inh  ­ Lîtvµo      ®Çu     l     tiªnvµ îtrêicuèicïng  dông    ¸p  møc  thu ®èi    víitµu thuû  vËn    t¶iquèc tÕ. ­ Trong      qu¸ tr×nh thic«ng  vµo, rêic¸c khu      cã        vùc hµng    îc¸p  h¶i®   dông  møc          thu ®èi víi vËn      tµu t¶i ®Þa.  néi 5.LÖ    phÝ    thñ tôc: Trêng  hîp  i t¹ mét c¶ng, tµu    thuû  ph¶i thanh    to¸n mét îtcíc,phÝ    l    c¶ng  biÓn theo møc          thu ®èi víitµu vËn    t¶iquèc  vµ  tÕ  mét îttheo  l  møc        thu ®èi víi tµu vËn        t¶inéi®Þa    phÝ        th× lÖ  thñ tôcthu b»ng  50%   møc          thu ®èi víitµu vËn  t¶i  quèc  céng   )víi tÕ  (+     50%   møc          thu ®èi víi vËn      tµu t¶i ®Þa. néi
Đồng bộ tài khoản