Quyết định 68/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
5
download

Quyết định 68/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 68/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước Chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 68/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 68/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 68/2003/Q -TTG NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C THÀNH L P BAN I U PH I QU C GIA TH C HI N CÔNG Ư C CH NG SA M C HOÁ C A LIÊN H P QU C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i Công văn s 689/BNN-HTQT ngày 28 tháng 3 năm 2003, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban i u ph i qu c gia th c hi n Công ư c ch ng sa m c hoá c a Liên h p qu c (sau ây g i t t là Ban i u ph i), g m các thành viên sau: 1. Trư ng Ban: Th trư ng thư ng tr c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Các Phó Ban: - C c trư ng C c Phát tri n lâm nghi p, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Phó Ban thư ng tr c). - 01 Lãnh o C c B o v môi trư ng, B Tài nguyên và Môi trư ng. - 01 Lãnh o C c Qu n lý nư c và Công trình thu l i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. Các u viên: Cán b c a các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, Ngo i giao, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng và Văn phòng Chính ph . 4. Thư ký Ban i u ph i do Trư ng Ban quy t nh. i u 2. Ban i u ph i có nhi m v sau: 1. Giúp Th tư ng Chính ph ch o các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan trong vi c th c hi n Công ư c ch ng sa m c hoá c a Liên h p qu c.
  2. 2. i u ph i, t ch c tri n khai và ánh giá vi c th c hi n Chương trình hành ng qu c gia ch ng sa m c hoá. 3. Ki m tra, ánh giá các chương trình, d án ch ng thoái hoá t, gi m nh thiên tai, h n hán, qu n lý phát tri n b n v ng tài nguyên và xoá ói gi m nghèo vùng b nh hư ng ho c có nguy cơ b nh hư ng b i sa m c hoá; xúc ti n vi c thi t l p h th ng c nh báo s m các vùng nh y c m. 4. H p tác ch t ch v i các t ch c qu c t , các t ch c phi chính ph nư c ngoài trong vi c th c hi n Công ư c; tranh th s h tr c a c ng ng qu c t v tài chính và k thu t th c hi n Chương trình hành ng qu c gia ch ng sa m c hoá. 5. Nghiên c u, xu t vi c so n th o các văn b n pháp lu t quy nh ho c hư ng d n vi c th c hi n Công ư c, trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét, quy t nh. i u 3. Ch làm vi c: 1. Ban i u ph i có tr s và b ph n giúp vi c t t i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Các thành viên và b ph n giúp vi c c a Ban i u ph i làm vi c theo ch kiêm nhi m. Nhân s c a b ph n giúp vi c do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh. 2. Trư ng Ban i u ph i ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v các m t ho t ng c a Ban; ban hành Quy ch làm vi c và nhi m v c th c a các thành viên trong Ban. i u 4. Kinh phí ho t ng c a Ban i u ph i ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan và Trư ng Ban i u ph i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản