Quyết định 68/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định 68/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 68/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng rượu nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 68/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 68/2004/Q§­BTC  n g µ y   1 6   t h ¸ n g   0 8     n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   s ö a   ® æ i   t h u Õ   s u Ê t   t h u Õ  nhËp khÈu ®èi víi mÆt hµng rîu nhËp khÈu  Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003 cña   ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø   §iÒu   1   NghÞ   ®Þnh   sè   94/1998/N§­CP   ngµy   17/11/1998 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/5/1998; C¨n   cø  BiÓu   thuÕ   theo  Danh   môc   nhãm  hµng   chÞu   thuÕ   nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ­UBTVQH10   ngµy 10/10/1998 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ X ®∙ ®­ îc   söa   ®æi,   bæ   sung   theo   NghÞ   quyÕt   sè   399/2003/NQ­ UBTVQH11   ngµy   19/06/2003   cña   Uû   ban   thêng   vô   Quèc   héi   kho¸ XI; C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng   v¨n  sè  19/CP­QHQT  ngµy   29/03/2004  vÒ  viÖc  xö  lý  mét  sè   cam kÕt trong HiÖp ®Þnh dÖt may VN­EU; Trªn c¬ së ý kiÕn cña Bé Th¬ng m¹i t¹i C«ng v¨n sè  198 TM­§B ngµy 2/6/2004 vµ theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô  ChÝnh s¸ch thuÕ; QUYÕT §ÞNH §iÒu   1:  Söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i  cña mét sè mÆt hµng rîu thuéc c¸c nhãm 2204, 2205, 2206,  2208   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   110/2003/Q§­BTC   ngµy  25/07/2003   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ   viÖc   ban   hµnh  BiÓu thuÕ   thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i thµnh c¸c møc thuÕ suÊt  thuÕ nhËp khÈu u ®∙i míi nh sau: 
  2. 2 ThuÕ  M« t¶ hµng ho¸ M∙ hµng suÊt  (%) 220 Rîu vang lµm tõ nho t¬i, kÓ c¶ rîu vang  4 cao   ®é;   hÌm   nho   trõ   lo¹i   thuéc   nhãm  20.09 220 10 00 ­ Rîu vang cã ga nhÑ 80 4 ThuÕ  M« t¶ hµng ho¸ M∙ hµng suÊt  (%) ­ Rîu vang kh¸c; hÌm nho ®∙ pha cån ®Ó  ng¨n ngõa hoÆc c¶n sù lªn men: 220 21 ­ ­ Lo¹i trong ®å ®ùng kh«ng qu¸ 2 lÝt: 4 ­ ­ ­ Rîu vang: 220 21 11 ­   ­   ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo   thÓ  80 4 tÝch kh«ng qu¸ 15% 220 21 12 ­   ­   ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo   thÓ  80 4 tÝch trªn 15% ­ ­ ­ HÌm nho: 220 21 21 ­   ­   ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo   thÓ  80 4 tÝch kh«ng qu¸ 15% 220 21 22 ­   ­   ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo   thÓ  80 4 tÝch trªn 15% 220 29 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 4 ­ ­ ­ Rîu vang: 220 29 11 ­   ­   ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo   thÓ  80 4 tÝch kh«ng qu¸ 15% 220 29 12 ­   ­   ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo   thÓ  80 4 tÝch trªn 15% ­ ­ ­ HÌm nho: 220 29 21 ­   ­   ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo   thÓ  80 4 tÝch kh«ng qu¸ 15% 220 29 22 ­   ­   ­   ­   Cã   nång   ®é   cån   tÝnh   theo   thÓ  80 4 tÝch trªn 15% 220 30 ­ HÌm nho kh¸c: 4 220 30 10 ­ ­ Cã nång ®é cån tÝnh theo thÓ tÝch  80 4 kh«ng qu¸ 15% 220 30 20 ­ ­ Cã nång ®é cån tÝnh theo thÓ tÝch  80 4 trªn 15% 220 Rîu   vermourth   vµ   rîu   vang   kh¸c   lµm   tõ  5 nho t¬i ®∙ pha thªm h¬ng vÞ tõ th¶o méc  hoÆc chÊt th¬m
  3. 3 220 10 ­ Lo¹i trong ®å ®ùng kh«ng qu¸ 2 lÝt: 5 220 10 10 ­ ­ Cã nång ®é cån tÝnh theo thÓ tÝch  80 5 kh«ng qu¸ 15% 220 10 20 ­ ­ Cã nång ®é cån tÝnh theo thÓ tÝch  80 5 trªn 15% 220 90 ­ Lo¹i kh¸c: 5 220 90 10 ­ ­ Cã nång ®é cån tÝnh theo thÓ tÝch  80 5 kh«ng qu¸ 15% 220 90 20 ­ ­ Cã nång ®é cån tÝnh theo thÓ tÝch  80 5 trªn 15% 220 §å   uèng   ®∙   lªn   men   kh¸c   (vÝ   dô:   vang  6 t¸o,   vang   lª,   vang   mËt   ong);   hçn   hîp  cña ®å uèng ®∙ lªn men vµ hçn hîp cña  ®å   uèng   ®∙   lªn   men   víi   ®å   uèng   kh«ng  chøa   cån,   cha   ®îc   chi   tiÕt   hoÆc   ghi   ë  n¬i kh¸c 220 00 10 ­ Vang t¸o, vang lª 80 6 220 00 20 ­ Rîu sa kª (rîu g¹o) 80 6 220 00 30 ­ T« ®i (Toddy) 80 6 ThuÕ  M« t¶ hµng ho¸ M∙ hµng suÊt  (%) 220 00 40 ­   Shandy   cã   nång   ®é   cån   trªn   0,5%   ®Õn  80 6 1% tÝnh theo thÓ tÝch 220 00 50 ­ Shandy cã nång ®é cån trªn 1% ®Õn 3%  80 6 tÝnh theo thÓ tÝch 220 00 90 ­ Lo¹i kh¸c, kÓ c¶ vang mËt ong 80 6 220 Cån ª­ti­lÝch cha biÕn tÝnh cã nång ®é  8 cån   díi   80%   tÝnh   theo   thÓ   tÝch;   rîu  m¹nh, rîu mïi vµ ®å uèng cã rîu kh¸c 220 20 ­ Rîu m¹nh cÊt tõ rîu vang nho hoÆc tõ  8 rîu b∙ nho: 220 20 10 ­ ­ Rîu Brandy cã nång ®é cån kh«ng qu¸  80 8 46% tÝnh theo thÓ tÝch 220 20 20 ­ ­ Rîu Brandy cã nång ®é cån trªn 46%  80 8 tÝnh theo thÓ tÝch 220 20 30 ­ ­ Lo¹i kh¸c, cã nång ®é cån kh«ng qu¸  80 8 46% tÝnh theo thÓ tÝch 220 20 40 ­ ­ Lo¹i kh¸c, cã nång ®é cån trªn 46%  80 8 tÝnh theo thÓ tÝch 220 30 ­ Rîu Whisky: 8 220 30 10 ­ ­ Cã nång ®é cån kh«ng qu¸ 46% tÝnh  80
  4. 4 8 theo thÓ tÝch 220 30 20 ­ ­ Cã nång ®é cån trªn 46% tÝnh theo  80 8 thÓ tÝch 220 40 ­ Rîu Rum vµ rîu Rum cÊt tõ mËt mÝa: 8 220 40 10 ­ ­ Cã nång ®é cån kh«ng qu¸ 46% tÝnh  80 8 theo thÓ tÝch 220 40 20 ­ ­ Cã nång ®é cån trªn 46% tÝnh theo  80 8 thÓ tÝch 220 50 ­ Rîu Gin vµ rîu Cèi: 8 220 50 10 ­ ­ Cã nång ®é cån kh«ng qu¸ 46% tÝnh  80 8 theo thÓ tÝch 220 50 20 ­ ­ Cã nång ®é cån trªn 46% tÝnh theo  80 8 thÓ tÝch 220 60 ­ Rîu Vodka: 8 220 60 10 ­ ­ Cã nång ®é cån kh«ng qu¸ 46% tÝnh  80 8 theo thÓ tÝch 220 60 20 ­ ­ Cã nång ®é cån trªn 46% tÝnh theo  80 8 thÓ tÝch 220 70 ­ Rîu mïi vµ rîu bæ: 8 220 70 10 ­ ­ Cã nång ®é cån kh«ng qu¸ 57% tÝnh  80 8 theo thÓ tÝch 220 70 20 ­ ­ Cã nång ®é cån trªn 57% tÝnh theo  80 8 thÓ tÝch 220 90 ­ Lo¹i kh¸c: 8 220 90 10 ­ ­ Rîu samsu y tÕ cã nång ®é cån kh«ng  80 8 qu¸ 40% tÝnh theo thÓ tÝch 220 90 20 ­ ­ Rîu samsu y tÕ cã nång ®é cån trªn  80 8 40% tÝnh theo thÓ tÝch 220 90 30 ­ ­ Rîu samsu kh¸c cã nång ®é cån kh«ng  80 8 qu¸ 40% tÝnh theo thÓ tÝch ThuÕ  M« t¶ hµng ho¸ M∙ hµng suÊt  (%) 220 90 40 ­ ­ Rîu samsu kh¸c cã nång ®é cån trªn  80 8 40% tÝnh theo thÓ tÝch 220 90 50 ­   ­   Rîu   arrack   vµ   rîu   døa   cã   nång   ®é  80 8 cån kh«ng qu¸ 40% tÝnh theo thÓ tÝch 220 90 60 ­   ­   Rîu   arrack   vµ   rîu   døa   cã   nång   ®é  80 8 cån trªn 40% tÝnh theo thÓ tÝch  220 90 70 ­ ­ Rîu ®¾ng vµ lo¹i ®å uèng t¬ng tù cã  80 8 nång ®é cån kh«ng qu¸ 57% tÝnh theo thÓ  tÝch 220 90 80 ­ ­ Rîu ®¾ng vµ lo¹i ®å uèng t¬ng tù cã  80 8 nång ®é cån trªn 57% tÝnh theo thÓ tÝch
  5. 5 220 90 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 80 8 §iÒu   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p  dông cho c¸c Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu nép cho c¬ quan  H¶i quan sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
Đồng bộ tài khoản