Quyết định 69/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
71
lượt xem
1
download

Quyết định 69/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 69/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép sử dụng máy phát tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 69/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng bé tµi chÝnh Sè 69/2001/Q§-BTC ngµy 6 th¸ng 7 n¨m 2001 Ban hµnh møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông m¸y ph¸t tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn vµ phÝ sö dông tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 109/1997/N§-CP ngµy 12/11/1997 cña ChÝnh phñ vÒ Bu chÝnh vµ ViÔn th«ng; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc; Sau khi thèng nhÊt víi Tæng côc Bu ®iÖn vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông m¸y ph¸t tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn vµ phÝ sö dông tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn (díi ®©y gäi chung lµ phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn). PhÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn thu b»ng tiÒn ViÖt Nam. Trêng hîp møc thu quy ®Þnh b»ng §« la Mü (USD) th× quy ®æi tõ USD ra tiÒn ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm thu tiÒn; NÕu tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã nhu cÇu nép phÝ, lÖ phÝ b»ng ngo¹i tÖ th× thu b»ng USD theo møc thu quy ®Þnh. §iÒu 2. §èi tîng nép phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn theo møc thu quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp sö dông m¸y ph¸t tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn, sö dông tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 3. MiÔn gi¶m phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn ®èi víi c¸c tr- êng hîp sau ®©y: 1. T¹m thêi cha thu phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn ®èi víi c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l·nh sù cña níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, c¸c c¬ quan vµ tæ chøc quèc tÕ thuéc diÖn u ®·i, miÔn trõ ngo¹i giao.
 2. 2 2. MiÔn phÝ sö dông tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn ®èi víi: a) §µi ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn phôc vô trùc tiÕp an ninh, quèc phßng. b) Thêi gian c¸c ®µi ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn phôc vô phßng chèng thiªn tai, b·o lôt vµ c¸c trêng hîp ®ét xuÊt kh¸c. c) §µi ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn cña c¸c tæ chøc tõ thiÖn phôc vô ho¹t ®éng nh©n ®¹o. d) §µi ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn thuéc hÖ ®Æc biÖt phôc vô trùc tiÕp sù chØ ®¹o cña Trung ¬ng §¶ng vµ ChÝnh phñ. e) C¸c tÇn sè cÊp cøu, cøu hé do c¸c ®µi ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn sö dông. 3. §èi víi ®µi Ph¸t thanh, TruyÒn h×nh c¸c tØnh (kÓ c¶ c¸c ®µi ph¸t thanh truyÒn h×nh huyÖn, x· thuéc c¸c tØnh nµy) thu phÝ sö dông tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn b»ng 30% møc thu quy ®Þnh t¬ng øng (trõ ®µi TiÕng nãi ViÖt Nam; ®µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam; ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh cña c¸c thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ph¶i nép ®ñ phÝ, lÖ phÝ theo møc thu quy ®Þnh t- ¬ng øng). §iÒu 4. Côc TÇn sè v« tuyÕn ®iÖn thuéc Tæng côc Bu ®iÖn tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn (sau ®©y gäi lµ c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ) ®îc trÝch 90% (chÝn m¬i phÇn tr¨m) tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn thùc thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi phÝ cho c«ng viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn vµ viÖc thu phÝ, lÖ phÝ theo chÕ ®é quy ®Þnh. C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu, nép, qu¶n lý sö dông vµ quyÕt to¸n phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn víi c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 vµ Th«ng t sè 21/2001/TT-BTC ngµy 3/4/2001 cña Bé Tµi chÝnh söa ®æi mét sè néi dung t¹i Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 5. C¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i thu phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn cã tr¸ch nhiÖm ph¸t hµnh chøng tõ thu tiÒn phÝ, lÖ phÝ vµ híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn thu phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn theo ®óng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy vµ Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999, Th«ng t sè 21/2001/TT-BTC ngµy 3/4/2001 cña Bé Tµi chÝnh h- íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 6. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. B·i bá c¸c quy ®Þnh vÒ phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy.
 3. 3 §iÒu 7. Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng nép phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn, ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. BiÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ tÇn sè v« tuyÕn §iÖn (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 69/2001/Q§-BTC ngµy 6 th¸ng 7 n¨m 2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) A. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp: STT ChØ tiªu Møc thu mét lÇn cÊp Tæ chøc, c¸ Tæ chøc, c¸ nh©n nh©n trong níc ngoµi vµ ngêi níc ViÖt Nam ®Þnh (1.000 c ë níc ngoµi ®ång) (USD) 1 2 3 4 I CÊp míi GiÊy phÐp: 1 M¸y ph¸t thuéc c¸c nghiÖp vô (trõ c¸c ®iÓm tõ 2 ®Õn 12) (1): 0,05 w < P ≤ 1 w 50 7 1w 500 w 950 150 2 M¸y ph¸t vi ba (1). 400 70 3 M¸y ph¸t v« tuyÕn ®iÖn (VT§) nghiÖp d 240 35 (1) . 4 §iÖn tho¹i kh«ng d©y lo¹i kÐo dµi thuª bao (2): 1w 15 w 150 22 5 Tr¹m mÆt ®Êt vÖ tinh (1): P≤5w 200 30 5 w < P ≤ 50 w 360 50 50 w < P ≤ 500 w 1.200 170 500 w < P ≤ 1.000 w 2.000 330 P > 1.000 w 2.500 430 6 HÖ thèng ®iÒu khiÓn tõ xa, c¶nh b¸o vµ c¸c lo¹i t¬ng ®¬ng (3):
 4. 4 0,05 w < P ≤ 0,5 w 50 7 P > 0,5 w 500 70 (4) 7 Th«ng tin di ®éng qua vÖ tinh : - HÖ thèng 10.000 1.500 - M¸y lÎ 100 10 8 HÖ thèng th«ng tin c«ng céng cÊu tróc 3.000 430 m¹ng tÕ bµo, ®iÖn tho¹i v« tuyÕn cè ®Þnh, th«ng tin di ®éng trung kÕ vµ c¸c lo¹i t¬ng ®¬ng (5). 9 §µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh (1): P ≤ 100 w 300 45 100 w < P ≤ 300 w 500 70 300 w < P ≤ 500 w 700 100 500 w < P ≤ 1.000 w 900 130 1.000 w < P ≤ 5.000 w 1.000 150 5.000 w < P ≤ 20.000 w 1.100 170 P > 20.000 w 1.200 200 (6) 10 §µi tµu biÓn, m¸y bay . 500 80 11 §µi VT§ ®Æt trªn c¸c ph¬ng tiÖn nghÒ c¸ 50 7 (6) . II GiÊy phÐp thö nghiÖm hoÆc gi÷ chç tÇn sè: 1 Viba; Ph¸t thanh, truyÒn h×nh; Di ®éng B»ng møc cÊp míi giÊy phÐp trung kÕ; Tr¹m th«ng tin vÖ tinh; Nh¾n cña lo¹i t¬ng øng tin c«ng céng; Th«ng tin cÊu tróc m¹ng tÕ bµo vµ c¸c lo¹i t¬ng ®¬ng. 2 C¸c dÞch vô kh¸c. 300 45 III Gia h¹n GiÊy phÐp. B»ng 20% møc cÊp míi giÊy phÐp cña lo¹i t¬ng øng IV CÊp l¹i giÊy phÐp (nÕu viÖc thay ®æi, bæ sung c¸c néi dung ®· ®îc quy ®Þnh trong giÊy phÐp): 1 Kh«ng ph¶i tÝnh to¸n l¹i tÇn sè. B»ng 20% møc cÊp míi giÊy phÐp cña lo¹i t¬ng øng 2 Ph¶i tÝnh to¸n l¹i tÇn sè. B»ng møc cÊp míi giÊy phÐp cña lo¹i t¬ng øng
 5. 5 B. PhÝ sö dông tÇn sè: STT ChØ tiªu Møc thu cho 12 th¸ng Tæ chøc, c¸ Tæ chøc, c¸ nh©n trong n- nh©n níc ngoµi íc vµ ngêi ViÖt (1.000 ®ång) Nam ®Þnh c ë níc ngoµi (USD) 1 2 3 4 I NghiÖp vô cè ®Þnh (tÝnh trªn mçi tÇn sè ph¸t ®îc Ên ®Þnh trªn 1 m¸y ph¸t, tÝnh theo b¨ng tÇn vµ ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông) (7): 1 §èi víi c¸c tÇn sè < 30 MHz. 800 130 2 §èi víi c¸c tÇn sè tõ 30 MHz trë lªn, kÓ c¶ vi ba ®iÓm-®iÓm: - B¨ng tÇn tõ 30 MHz ®Õn 500 MHz: cã ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông 1 - 800 120 18 KHz > 18 - 36 KHz 1.200 170 > 36 - 200 KHz 1.800 260 > 200 - 500 KHz 3.000 430 > 500 - 2.000 KHz 5.400 770 - B¨ng tÇn trªn 500 MHz ®Õn 1.000 MHz: cã ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông 1 - 700 100 18 KHz > 18 - 36 KHz 1.000 150 > 36 - 200 KHz 1.600 230 > 200 - 500 KHz 2.800 400 > 500 - 2.000 KHz 5.200 740 - B¨ng tÇn trªn 1 GHz ®Õn 3 GHz: cã ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông 1 - 850 125 36 KHz > 36 - 200 KHz 1.000 150
 6. 6 > 200 - 500 KHz 1.200 170 > 500 - 2.000 KHz 1.400 200 > 2.000 - 7.000 KHz 1.600 230 > 7.000 - 14.000 KHz 2.200 320 > 14.000 KHz 3.400 490 - B¨ng tÇn trªn 3 GHz ®Õn 8,5 GHz: cã ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông 1 - 600 90 36 KHz > 36 - 200 KHz 850 125 > 200 - 500 KHz 1.000 150 > 500 - 2.000 KHz 1.100 160 > 2.000 - 7.000 KHz 1.300 190 > 7.000 - 14.000 KHz 1.500 220 > 14.000 - 28.000 KHz 2.000 290 > 28.000 KHz 2.700 390 - B¨ng tÇn trªn 8,5 GHz ®Õn 15,35 GHz: cã ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông ≤ 900 130 2.000 KHz > 2.000 - 7.000 KHz 1.100 160 > 7.000 - 14.000 KHz 1.300 190 > 14.000 - 28.000 KHz 1.800 260 > 28.000 KHz 2.500 360 - B¨ng tÇn trªn 15,35 GHz ®Õn 23,6 GHz: Cã ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông ≤ 800 120 2.000 KHz > 2.000 - 7.000 KHz 900 130 > 7.000 - 14.000 KHz 1.100 160 > 14.000 - 28.000 KHz 1.600 230 > 28.000 KHz 2.300 330 - B¨ng tÇn trªn 23,6 GHz: Cã ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông ≤ 700 100 2.000 KHz > 2.000 - 7.000 KHz 800 120 > 7.000 - 14.000 KHz 900 130 > 14.000 - 28.000 KHz 1.400 200 > 28.000 KHz 2.100 300 - Vi ba ®iÓm-®iÓm cã tÇn sè lµm viÖc B»ng 120% møc t¬ng øng trong b¨ng tÇn tõ 1 GHz ®Õn 3 GHz ë Hµ Néi, TP.Hå ChÝ Minh vµ c¸c tØnh tiÕp gi¸p Hµ Néi, TP.Hå ChÝ Minh. 3 Vi ba ®iÓm-®a ®iÓm: a. §èi víi c¸c tr¹m chÝnh: - B¨ng tÇn ≤ 1 GHz: cã ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông 1 - 3.000 430 36 KHz > 36 - 200 KHz 4.800 690 > 200 KHz 8.400 1.200 - B¨ng tÇn trªn 1 GHz: Cã ®é réng b¨ng tÇn chiÕm dông 1 - 2.600 370
 7. 7 36 KHz > 36 - 200 KHz 3.000 430 > 200 - 500 KHz 3.600 520 > 500 - 2.000 KHz 4.200 600 > 2.000 - 7.000 KHz 4.800 690 > 7.000 - 14.000 KHz 6.600 950 > 14.000 KHz 10.000 1.500 b. §èi víi c¸c tr¹m ®Çu cuèi: B»ng vi ba ®iÓm-®iÓm. 4 Vi ba tr¶i phæ: TÝnh nh c¸ch tÝnh nh viba ë ®iÓm 2, 3 môc nµy cã cïng tèc ®é truyÒn vµ ph¬ng thøc ®iÒu chÕ. II TruyÒn h×nh vi ba (MMDS) (tÝnh theo ®¬n vÞ tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng): 1 TruyÒn h×nh: - TP. Hå ChÝ Minh. 20.000/1 kªnh - TP. Hµ Néi. 18.000/1 kªnh - C¸c tØnh, thµnh phè kh¸c. 10.000/1 kªnh 2 TruyÒn h×nh cã ph¸t kÌm theo c¸c d÷ B»ng 140% møc phÝ t¬ng øng liÖu phô. III Vi ba truyÒn h×nh lu ®éng: B»ng tr¹m chÝnh cña vi ba ®iÓm-®a ®iÓm. IV §µi ven biÓn dïng riªng thuéc nghiÖp B»ng nghiÖp vô cè ®Þnh. vô lu ®éng hµng h¶i vµ ®µi mÆt ®Êt thuéc nghiÖp vô lu ®éng hµng kh«ng: V C¸c ®µi duyªn h¶i, ®µi viÔn th«ng 2.500 400 c«ng céng biÓn (tÝnh trªn mçi tÇn sè ph¸t ®îc Ên ®Þnh trªn 1 m¸y ph¸t) (8). VI Ra-®a (trõ ra-®a ®Æt trªn tµu biÓn, B»ng viba. m¸y bay, ph¬ng tiÖn nghÒ c¸): VII §iÖn tho¹i kh«ng d©y lo¹i kÐo dµi thuª bao (tÝnh trªn mçi tÇn sè ph¸t ®îc Ên ®Þnh trªn 1 m¸y ph¸t): 1w 15 w 250 36 VIII HÖ thèng ®iÒu khiÓn tõ xa, c¶nh b¸o vµ c¸c lo¹i t¬ng ®¬ng (tÝnh trªn mçi tÇn sè ph¸t ®îc Ên ®Þnh theo ph¹m vi ho¹t ®éng): - Lín h¬n 1 tØnh, thµnh phè trùc thuéc 10.000 1500 Trung ¬ng. - Mét tØnh, thµnh phè phè trùc thuéc 5.000 720 Trung ¬ng. - Mét quËn, huyÖn, thÞ x· hoÆc ®¬n 1.000 150 vÞ hµnh chÝnh t¬ng ®¬ng. - Mét phêng, x· hoÆc ®¬n vÞ hµnh 500 70 chÝnh t¬ng ®¬ng. - Mét khu nhµ. 200 30
 8. 8 IX §µi tµu biÓn (tÝnh trªn 01 ®µi tµu): 1 §èi víi tµu chë hµng, tµu dïng riªng: a. Tµu cã tæng dung tÝch trªn 1.000 tÊn: - §i biÓn kh«ng h¹n chÕ. 4.500 720 - §i biÓn h¹n chÕ I, h¹n chÕ II. 3.000 570 - §i biÓn h¹n chÕ III. 2.500 500 b. Tµu cã tæng dung tÝch trªn 300 tÊn ®Õn 1.000 tÊn: - §i biÓn kh«ng h¹n chÕ. 3.500 570 - §i biÓn h¹n chÕ I, h¹n chÕ II. 2.500 430 - §i biÓn h¹n chÕ III, ven biÓn ViÖt 2.000 360 Nam, c¸c c¶ng nam Trung Quèc. - §i s«ng. 1.500 290 c. Tµu cã tæng dung tÝch trªn 150 tÊn 1.200 260 ®Õn 300 tÊn: d. Tµu cã tæng dung tÝch tõ 150 tÊn 1.000 170 trë xuèng vµ c¸c lo¹i tµu kh¸c khuyÕn khÝch sö dông th«ng tin VT§. 2 §èi víi tµu chë kh¸ch: - Díi 50 chç. 1.200 170 - Tõ 50 ®Õn 100 chç. 1.800 260 - Trªn 100 chç. 2.000 290 X §µi VT§ ®Æt trªn c¸c ph¬ng tiÖn nghÒ c¸: - Cã tæng dung tÝch díi 50 tÊn. 50 7 - Cã tæng dung tÝch tõ 50 tÊn ®Õn 200 30 100 tÊn. - Cã tæng dung tÝch trªn 100 tÊn. 500 72 XI §µi m¸y bay (tÝnh trªn 01 ®µi tµu): 1 §èi víi m¸y bay hµnh kh¸ch: - Díi 38 chç. 2.400 420 - Tõ 38 ®Õn 100 chç. 3.800 620 - Trªn 100 chç. 4.200 720 2 §èi víi m¸y bay vËn t¶i: - Träng t¶i díi 20 tÊn. 2.400 420 - Träng t¶i tõ 20 ®Õn 80 tÊn. 3.800 620 - Träng t¶i trªn 80 tÊn. 4.200 720 3 §èi víi c¸c m¸y bay kh«ng theo tuyÕn 2.000 290 cè ®Þnh (OR). XII Th«ng tin di ®éng vµ c¸c hÖ thèng th«ng tin cÊu tróc m¹ng tÕ bµo (9): 1 HÖ thèng th«ng tin cã b¨ng tÇn ph¸t cña tr¹m gèc: (864-894) MHz, (935- 960) MHz, (1.805-1.850) MHz, (1.885- 2.025) MHz vµ (2.110-2.200) MHz (tÝnh theo ®¬n vÞ tØnh, thµnh phè trùc thuéc T¦) (10): - TP. Hå ChÝ Minh. 300.000/1MHz 42.900 - TP. Hµ Néi. 260.000/1MHz 37.200
 9. 9 - §µ N½ng, H¶i Phßng, CÇn Th¬, Bµ 130.000/1MHz 18.600 RÞa Vòng Tµu, §ång Nai. - Kh¸nh Hoµ, Qu¶ng Ninh, B×nh D¬ng, 50.000/1MHz 7.200 Thõa Thiªn HuÕ, L©m §ång. - C¸c tØnh kh¸c. 20.000/1Mhz 2.900 2 Nh¾n tin c«ng céng (tÝnh trªn mçi tÇn sè ph¸t ®îc Ên ®Þnh vµ theo ®¬n vÞ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng): - TP. Hå ChÝ Minh. 18.000 2.600 - TP. Hµ Néi. 15.000 2.200 - §µ N½ng, H¶i Phßng, CÇn Th¬, Bµ 12.000 1.800 RÞa Vòng Tµu, §ång Nai. - C¸c tØnh kh¸c. 9.000 1.300 3 Nh¾n tin dïng riªng (tÝnh trªn tÇn sè ph¸t ®îc Ên ®Þnh trªn 1 m¸y ph¸t, theo ph¹m vi ho¹t ®éng): - Lín h¬n mét tØnh, thµnh phè trùc 10.000 1.500 thuéc T¦. - Trong mét tØnh, thµnh phè trùc thuéc 5.000 720 Trung ¬ng. - Trong mét quËn, huyÖn, thÞ x· hoÆc 2.000 290 ®¬n vÞ hµnh chÝnh t¬ng ®¬ng. - Trong mét phêng, x· hoÆc ®¬n vÞ 500 70 hµnh chÝnh t¬ng ®¬ng. 4 §iÖn tho¹i v« tuyÕn ®a truy cËp c«ng céng (TDMA/TDD) vµ c¸c lo¹i t¬ng ®- ¬ng (tÝnh trªn mçi MHz cña b¨ng tÇn ®îc cÊp vµ theo ®¬n vÞ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng): - TP. Hå ChÝ Minh. 130.000 21.500 - TP. Hµ Néi. 110.000 18.600 - §µ N½ng, H¶i Phßng, CÇn Th¬, Bµ 60.000 9.300 RÞa Vòng Tµu, §ång Nai. - Kh¸nh Hoµ, Qu¶ng Ninh, B×nh D¬ng, 20.000 3.600 Thõa Thiªn HuÕ, L©m §ång. - C¸c tØnh kh¸c. 6.500 1.200 - C¸c m¹ng dïng riªng trong mét khu 2.000 290 nhµ (tÝnh trªn mçi MHz cña b¨ng tÇn ®îc cÊp). 5 Th«ng tin di ®éng trung kÕ (11): - TP. Hå ChÝ Minh. 1.500/1 kªnh 220 - TP. Hµ Néi. 1.000/1 kªnh 150 - §µ N½ng, H¶i Phßng, CÇn Th¬, Bµ 800/1 kªnh 120 RÞa Vòng Tµu, §ång Nai. - Kh¸nh Hoµ, Qu¶ng Ninh, B×nh D¬ng, 300/1 kªnh 45 Thõa Thiªn HuÕ, L©m §ång. - C¸c tØnh kh¸c. 100/1 kªnh 15 6 Th«ng tin di ®éng qua vÖ tinh (4): - HÖ thèng (tÝnh trªn mçi MHz cña 15.000 2.200 b¨ng tÇn ph¸t ®îc cÊp). - M¸y lÎ. 240 36
 10. 10 7 HÖ thèng th«ng tin di ®éng dïng riªng: - M¸y ph¸t trung t©m. B»ng nghiÖp vô cè ®Þnh. - M¸y ph¸t lu ®éng (tÝnh trªn mçi tÇn 250 40 sè ph¸t ®îc Ên ®Þnh trªn 1 m¸y ph¸t). XIII §µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh: 1 §µi ph¸t thanh: a. Ph¸t thanh: - §µi Trung ¬ng. 1.500/1 kªnh - §µi thµnh phè, tØnh trùc thuéc Trung 1.200/1 kªnh ¬ng. - §µi thµnh phè, tØnh kh¸c. 700/1 kªnh - §µi huyÖn, thÞ x·. 500/1 kªnh - §µi do phêng, x· qu¶n lý. 300/1 kªnh - §µi dïng riªng thuéc c¸c c¬ quan, 600/1 kªnh 120 doanh nghiÖp ngoµi ngµnh ph¸t thanh- truyÒn h×nh. b. Ph¸t thanh cã ph¸t kÌm theo c¸c d÷ B»ng 140% møc phÝ liÖu phô. cña lo¹i t¬ng øng 2 §µi truyÒn h×nh: a. TruyÒn h×nh: - §µi Trung ¬ng. 7.500/1 kªnh - §µi thµnh phè, tØnh trùc thuéc Trung 4.000/1 kªnh ¬ng. - §µi thµnh phè, tØnh kh¸c. 3.000/1 kªnh - §µi huyÖn, thÞ x·. 2.000/1 kªnh - §µi do phêng, x· qu¶n lý. 1.000/1 kªnh - §µi dïng riªng thuéc c¸c c¬ quan, 1.200/1 kªnh 290 doanh nghiÖp ngoµi ngµnh ph¸t thanh- truyÒn h×nh. b. TruyÒn h×nh cã ph¸t kÌm theo c¸c B»ng 150% møc phÝ d÷ liÖu phô. cña lo¹i t¬ng øng XIV Tr¹m mÆt ®Êt vÖ tinh (12): 1 Tr¹m lo¹i A. 800 120 - Tr¹m chØ thu lo¹i A. 500 70 2 Tr¹m lo¹i B. 1.000 200 - Tr¹m chØ thu lo¹i B. 600 90 3 Tr¹m lo¹i C. 2.000 290 - Tr¹m chØ thu lo¹i C. 1.000 150 4 Tr¹m lo¹i D. 5.000 720 - Tr¹m chØ thu lo¹i D. 1.000 150 5 Tr¹m lo¹i E. 30.000 4.500 - Tr¹m chØ thu lo¹i E. 30.000 4.500 6 Tr¹m lo¹i F. 60.000 9.000 - Tr¹m chØ thu lo¹i F. 60.000 9.000
 11. 11 XV V« tuyÕn ®iÖn nghiÖp d (tÝnh trªn 240/1 b¨ng 36 b¨ng tÇn ®îc cÊp phÐp). tÇn XVI PhÝ thö nghiÖm tÇn sè, kªnh tÇn sè (Thêi h¹n tèi ®a lµ 03 th¸ng, kh«ng ¸p dông ®èi víi trêng hîp ®· tr¶ phÝ gi÷ chç): - §Õn 1 th¸ng. B»ng 10% møc phÝ c¶ n¨m cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t- ¬ng øng - Trªn 1 th¸ng ®Õn 3 th¸ng. B»ng 30% møc phÝ c¶ n¨m cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t- ¬ng øng XVII PhÝ thö nghiÖm tÝnh n¨ng kü thuËt cña hÖ thèng cho b¨ng tÇn sè cho phÐp, kÓ c¶ tr¹m mÆt ®Êt vÖ tinh lo¹i D, E vµ F (Thêi h¹n tèi ®a lµ 12 th¸ng, kh«ng ¸p dông ®èi víi trêng hîp ®· tr¶ phÝ gi÷ chç): - §Õn 3 th¸ng. B»ng 3% møc phÝ c¶ n¨m cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t¬ng øng - Trªn 3 th¸ng ®Õn 6 th¸ng. B»ng 6% møc phÝ c¶ n¨m cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t¬ng øng - Trªn 6 th¸ng ®Õn 12 th¸ng. B»ng 10% møc phÝ c¶ n¨m cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t- ¬ng øng Ghi chó: Qu¸ c¸c thêi h¹n qui ®Þnh ë môc XVI vµ XVII, phÝ ®îc tÝnh b»ng møc phÝ sö dông tÇn sè cña lo¹i t¬ng øng. XVIII PhÝ gi÷ chç tÇn sè (kªnh tÇn sè): 1 Vi ba: - Víi c¸c m¹ng nhá h¬n 5 tuyÕn hoÆc B»ng 20% møc phÝ c¶ n¨m c¸c tuyÕn lÎ (Thêi h¹n tèi ®a lµ 6 th¸ng). cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t- ¬ng øng - Víi c¸c m¹ng lín h¬n 5 tuyÕn (Thêi h¹n B»ng 20% møc phÝ c¶ n¨m tèi ®a lµ 1 n¨m). cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t- ¬ng øng 2 Nh¾n tin, di ®éng trung kÕ, ph¸t thanh, truyÒn h×nh (Thêi h¹n tèi ®a lµ 24 th¸ng): - §Õn 3 th¸ng. B»ng 2% møc phÝ c¶ n¨m cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t¬ng øng - Trªn 3 th¸ng ®Õn 6 th¸ng. B»ng 4% møc phÝ c¶ n¨m cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t¬ng øng - Trªn 6 th¸ng ®Õn 12 th¸ng. B»ng 7% møc phÝ c¶ n¨m cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t¬ng
 12. 12 øng - Trªn 12 th¸ng ®Õn 24 th¸ng. B»ng 20% møc phÝ c¶ n¨m cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t- ¬ng øng 3 C¸c dÞch vô kh¸c (Thêi h¹n tèi ®a 6 B»ng 20% møc phÝ c¶ n¨m th¸ng). cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t- ¬ng øng XIX PhÝ gi÷ chç b¨ng tÇn sè, kÓ c¶ tr¹m mÆt ®Êt vÖ tinh lo¹i D, E vµ F (Thêi h¹n tèi ®a lµ 36 th¸ng): - §Õn 6 th¸ng. B»ng 2% møc phÝ c¶ n¨m cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t¬ng øng - Trªn 6 th¸ng ®Õn 12 th¸ng. B»ng 5% møc phÝ c¶ n¨m cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t¬ng øng - Trªn 12 th¸ng ®Õn 24 th¸ng. B»ng 20% møc phÝ c¶ n¨m cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t- ¬ng øng - Trªn 24 th¸ng ®Õn 36 th¸ng. B»ng 60% møc phÝ c¶ n¨m cña lo¹i phÝ sö dông tÇn sè t- ¬ng øng Ghi chó: Qu¸ c¸c thêi h¹n qui ®Þnh ë môc XVIII vµ XIX, phÝ ®îc tÝnh b»ng møc phÝ sö dông tÇn sè cña lo¹i t¬ng øng. XX PhÝ kiÓm tra l¾p ®Æt thiÕt bÞ thu ph¸t VT§ ®èi víi 1 m¸y ph¸t, thu/ph¸t VT§: - Ph¸t thanh, truyÒn h×nh, th«ng tin vÖ 400 80 tinh. - Th«ng tin cÊu tróc m¹ng tÕ bµo; di 200 40 ®éng trung kÕ; vi ba; ®µi m¸y bay; ®µi tµu biÓn. - C¸c lo¹i kh¸c 50 10 Ghi chó: 1. §èi víi thiÕt bÞ ho¹t ®éng ë 2 hay nhiÒu b¨ng tÇn cã møc phÝ sö dông tÇn sè kh¸c nhau, th× phÝ sö dông tÇn sè cña thiÕt bÞ ®ã trong c¶ ®o¹n b¨ng tÇn sö dông ®îc tÝnh chung theo cïng mét møc phÝ cña phÇn b¨ng tÇn sö dông nhiÒu h¬n. 2. §èi víi c¸c thiÕt bÞ lµm viÖc ë b¨ng tÇn kh«ng ®óng víi nghiÖp vô theo quy ho¹ch th× trong thêi gian ®îc t¹m thêi khai th¸c cho ®Õn hÕt thêi h¹n ph¶i chuyÓn ®æi tõ hiÖn tr¹ng sang quy ho¹ch, phÝ sö dông tÇn sè cña thiÕt bÞ ®ã ®îc tÝnh theo nghiÖp vô cã møc phÝ cao nhÊt. 3. §èi víi c¸c ®¬n vÞ cã vèn ®Çu t níc ngoµi, thu theo tû lÖ gãp vèn cña c¸c bªn tham gia. 4. Mét sè ký hiÖu trong BiÓu møc thu ®îc hiÓu nh sau:
 13. 13 (1): PhÝ cÊp giÊy phÐp ®îc tÝnh cho tõng thiÕt bÞ ph¸t, thu-ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn. (2): PhÝ cÊp giÊy phÐp ®îc tÝnh theo c«ng suÊt ph¸t cña m¸y mÑ cho mét bé gåm m¸y mÑ vµ c¸c m¸y con. (3): PhÝ cÊp giÊy phÐp ®îc tÝnh theo c«ng suÊt ph¸t lín nhÊt cho mét hÖ thèng. (4): PhÝ cÊp giÊy phÐp vµ sö dông tÇn sè ®îc tÝnh cho nhµ cung cÊp dÞch vô hoÆc nhµ khai th¸c t¹i ViÖt Nam; trong trêng hîp kh«ng cã nhµ cung cÊp dÞch vô hoÆc nhµ khai th¸c t¹i ViÖt Nam, phÝ cÊp phÐp vµ sö dông tÇn sè ®îc thu tõ ngêi sö dông theo tõng m¸y lÎ. (5): PhÝ cÊp giÊy phÐp ®îc tÝnh cho nhµ cung cÊp dÞch vô hoÆc nhµ khai th¸c theo tõng tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng. (6): PhÝ cÊp giÊy phÐp ®îc tÝnh cho tõng tµu, ph¬ng tiÖn nghÒ c¸. (7): §é réng b¨ng tÇn chiÕm dông ®îc tÝnh theo c¸c th«ng sè cña m¸y ph¸t ®îc cÊp phÐp hoÆc ®îc ghi cô thÓ trong giÊy phÐp. (8): Møc phÝ sö dông tÇn sè lµ 3.000.000 ®ång/1 tÇn sè chØ ¸p dông ®èi víi c¸c tÇn sè phôc vô th«ng tin c«ng céng biÓn. §èi víi c¸c tÇn sè kh¸c, møc phÝ sö dông tÇn sè b»ng møc phÝ cña lo¹i t¬ng øng. (9): PhÝ tÇn sè tÝnh cho c¸c nhµ khai th¸c theo tõng tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng trªn b¨ng tÇn ®îc cÊp. (10): PhÝ tÇn sè cho hÖ thèng th«ng tin di ®éng sö dông trong b¨ng tÇn 2500-2690 MHZ ®îc tÝnh nh ®iÓm 1 môc XII. (11): Th«ng tin di ®éng trung kÕ: - Lo¹i cÊp phÐp theo b¨ng tÇn, møc phÝ sö dông tÇn sè ®îc tÝnh cho mçi MHz cña b¨ng tÇn ®îc cÊp (quy íc 1 kªnh t¬ng ®¬ng 25 KHz) vµ theo ®¬n vÞ tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng. - Lo¹i cÊp phÐp theo kªnh tÇn, møc phÝ sö dông tÇn sè ®îc tÝnh cho mçi kªnh tÇn theo ®¬n vÞ tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng. (12): Tr¹m mÆt ®Êt vÖ tinh: - Tr¹m lo¹i A lµ tr¹m cã kh¶ n¨ng truyÒn kh«ng qu¸ 1 kªnh tho¹i hoÆc tèc ®é truyÒn sè liÖu kh«ng vît qu¸ 16 Kbps. - Tr¹m lo¹i B lµ tr¹m cã kh¶ n¨ng truyÒn kh«ng qu¸ 1 kªnh tho¹i hoÆc tèc ®é truyÒn sè liÖu kh«ng vît qu¸ 32 Kbps. - Tr¹m lo¹i C lµ tr¹m cã kh¶ n¨ng truyÒn kh«ng qu¸ 1 kªnh tho¹i hoÆc tèc ®é truyÒn sè liÖu kh«ng vît qu¸ 64 Kbps. - Tr¹m lo¹i D lµ tr¹m cã kh¶ n¨ng truyÒn kh«ng qu¸ 12 kªnh tho¹i hoÆc tèc ®é truyÒn sè liÖu kh«ng vît qu¸ 12 x 64 Kbps. - Tr¹m lo¹i E lµ tr¹m cã kh¶ n¨ng truyÒn trªn 12 kªnh tho¹i (hoÆc tèc ®é truyÒn sè liÖu trªn 12 x 64 Kbps) nhng cã kh¶ n¨ng sö dông kh«ng qu¸ 1 bé ph¸t ®¸p qua vÖ tinh. - Tr¹m lo¹i F lµ tr¹m cã kh¶ n¨ng sö dông tõ 1 bé ph¸t ®¸p trë lªn qua vÖ tinh.
Đồng bộ tài khoản