intTypePromotion=1

Quyết định 71/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
171
lượt xem
17
download

Quyết định 71/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 71/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ (ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 71/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. Q UY Ế T Đ Ị NH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 71/2005/QĐ-BTC N G À Y 2 1 T H Á N G 1 0 N Ă M 2 0 0 5 V Ề V I Ệ C S Ử A Đ Ổ I , B Ổ S UN G M Ộ T S Ố Đ I Ề U C Ủ A Q U Y C H Ế T Ổ C H Ứ C VÀ H O Ạ T Đ Ộ N G C Ủ A Q U Ỹ Đ Ầ U T Ư C H Ứ N G K H O Á N V À C Ô N G T Y Q U Ả N L Ý Q U Ỹ ( B AN H À N H K È M T H E O Q U Y Ế T Đ Ị N H S Ố 7 3 / 2 0 0 4 / Q Đ - B T C N GÀ Y 3 / 9 / 2 0 0 4 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH) B Ộ T R Ư Ở N G B Ộ T À I C H Í NH - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; - Căn cứ Nghị định số 144/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, QUY Ế T Đ Ị NH: Đi ề u 1. Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 42 Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty quản lý quỹ (Ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) như sau: “d. Công ty quản lý quỹ trực thuộc công ty bảo hiểm, có cổ đông hoặc thành viên góp vốn chi phối là công ty bảo hiểm được quản lý vốn và tài sản do công ty bảo hiểm đó uỷ thác trên cơ sở hợp đồng uỷ thác đầu tư giữa công ty quản lý quỹ và công ty bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Vốn và tài sản uỷ thác đầu tư được lưu ký tại thành viên lưu ký là ngân hàng thương mại trên cơ sở hợp đồng lưu ký”. Đi ề u 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Đ i ề u 3. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty quản lý quỹ và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Thị Băng Tâm
  2. 2 (đã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2