Quyết định 74/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
54
lượt xem
5
download

Quyết định 74/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 74/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng bóng đèn hình do Công ty điện tử Samsung Vina nhập khẩu theo cơ chế AICO

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 74/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 74/2002/Q§/BTC ngµy 6 th¸ng 6 n¨m 2002 vÒ viÖc quy ®Þnh thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®èi víi mÆt hµng bãng ®Ìn h×nh do C«ng ty ®iÖn tö Samsung Vina nhËp khÈu theo c¬ cÊu AICO bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø §iÒu 4 LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc Quèc héi níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ VIII, kú hîp thø 10 th«ng qua ngµy 26/12/1991; C¨n cø HiÖp ®Þnh khung vÒ Hîp t¸c c«ng nghiÖp ASEAN do c¸c Bé tr- ëng kinh tÕ c¸c níc ASEAN ký ngµy 27/04/1996 t¹i Xing-ga-po; C¨n cø ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c¸c c«ng v¨n sè 1896/VPUB ngµy 22/04/1996 vÒ HiÖp ®Þnh Hîp t¸c C«ng nghiÖp ASEAN; c«ng v¨n sè 5949/VPCP-TCQT ngµy 05/12/2001 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vµ c«ng v¨n sè 1488/CV-HTQT ngµy 29/04/2002 cña Bé C«ng nghiÖp vÒ tæ chøc thùc hiÖn c¬ cÊu AICO cña Samsung; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 07/1998/Q§-BCN ngµy 02/02/1998 cña Bé C«ng nghiÖp vÒ viÖc ban hµnh “quy ®Þnh vÒ thÈm ®Þnh, phª chuÈn vµ qu¶n lý thùc hiÖn C¬ cÊu Hîp t¸c C«ng nghiÖp ASEAN (AICO)”, QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§-BCN ngµy 12/10/2001 cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý thùc hiÖn C¬ cÊu hîp t¸c c«ng nghiÖp ASEAN (C¬ cÊu AICO) vµ giÊy chøng nhËn s¶n phÈm AICO sè Samsung/2002/1 cÊp ngµy 08/04/2002 cña Ban th ký HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸; quyÕt ®Þnh: §iÒu 1: C«ng ty ®iÖn tö Samsung Vina (Samsung Vina Electronics Co.,Ltd) khi nhËp khÈu bãng ®Ìn h×nh cÇu 14’’ CRT, bãng ®Ìn h×nh ph¼ng 15’’ flat CTR vµ bãng ®Ìn h×nh cÇu 20’’CTR tõ C«ng ty Samsung SDI (Malaysia) Berhad., theo c¬ cÊu AICO, tuú tõng chñng lo¹i, thuéc m· sè 8540.11.10 hoÆc 8540.11.90 trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ®îc h- ëng møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 5% (n¨m phÇn tr¨m). Trêng hîp thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña bãng ®Ìn h×nh trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i hoÆc trong danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) do ChÝnh phñ ban hµnh quy ®Þnh thÊp h¬n 5% th× sÏ ¸p dông møc thuÕ thÊp h¬n ®ã.
  2. 2 §iÒu 2: Khi nhËp khÈu, C«ng ty ®iÖn tö Samsung Vina ph¶i xuÊt tr×nh: - GiÊy chøng nhËn s¶n phÈm AICO sè Samsung/2002/1 do Ban th ký ASEAN cÊp ngµy 08/04/2002 (b¶n sao c«ng chøng); - GiÊy chøng nhËn xuÊt xø MÉu D do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña Malaysia cÊp theo quy ®Þnh cña Bé Th¬ng m¹i vÒ GiÊy chøng nhËn xuÊt xø cña HiÖp ®Þnh CEPT §iÒu 3: Sè lîng bãng ®Ìn h×nh do C«ng ty ®iÖn tö Samsung Vina nhËp khÈu ®îc hëng møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé C«ng nghiÖp §iÒu 4: C¸c quy ®Þnh vÒ tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý c¬ cÊu AICO thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 07/1998/Q§-BCN ngµy 02/02/1998, sè 46/2001/Q§-BCN ngµy 12/10/2001 cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp vµ c¸c quy ®Þnh vÒ c¬ chÕ b¸o c¸o kh¸c cña Bé C«ng nghiÖp. Trêng hîp ph¸t hiÖn C«ng ty ®iÖn tö Samsung Vina sö dông sai môc ®Ých theo c¸c cam kÕt vµ c¸c söa ®æi kÌm theo t¹i hå s¬ xin ¸p dông C¬ cÊu AICO cña doanh nghiÖp ®· ®îc ChÝnh phñ phª duyÖt, Bé C«ng nghiÖp th«ng b¸o cho Tæng côc H¶i quan ®Ó chØ ®¹o Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng truy thu thuÕ nhËp khÈu vµ xö ph¹t theo quy ®Þnh. §iÒu 5: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®· nép cho c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu tõ ngµy 22 th¸ng 05 n¨m 2002.
Đồng bộ tài khoản