Quyết định 75/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định 75/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 75/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thành lập, đăng ký, hành nghề đối với tổ chức Luật sư nước ngoài và Luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 75/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 75/2004/Q§ ­ BTC  n g µ y   1 6   t h ¸ n g   9   n ¨ m   2 0 0 4   Q u y   ® Þ n h   c h Õ   ® é   t h u ,   n é p ,   q u ¶ n   l ý  vµ sö dông lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp thµnh lËp, ®¨ng ký,  hµnh nghÒ ®èi víi tæ chøc luËt s níc ngoµi  vµ luËt s níc ngoµi t¹i ViÖt Nam Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03/6/2002 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ   phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 87/2003/N§­CP ngµy 22/7/2003 cña  ChÝnh phñ vÒ hµnh nghÒ cña tæ chøc luËt s níc ngoµi, luËt   s níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; Theo ®Ò nghÞ cña Bé T  ph¸p (t¹i c«ng v¨n sè 1108/T­ BTTP   ngµy   16/7/2004)   vµ   theo   ®Ò   nghÞ   cña   Vô   trëng   Vô  ChÝnh s¸ch ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc  thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp thµnh  lËp, ®¨ng ký, hµnh  nghÒ  ®èi víi tæ chøc luËt s níc ngoµi vµ luËt s níc ngoµi t¹i  ViÖt Nam. §iÒu   2.  Tæ chøc luËt s níc ngoµi, luËt s níc ngoµi  xin cÊp giÊy phÐp thµnh lËp, ®¨ng ký ho¹t ®éng, thay ®æi  néi dung giÊy phÐp, xin cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ t¹i ViÖt  Nam   ph¶i   nép   lÖ   phÝ   theo   møc   thu   t¹i   BiÓu   møc   thu   quy  ®Þnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy khi nép hå s¬ xin cÊp giÊy  phÐp thµnh lËp, ®¨ng ký ho¹t ®éng, thay ®æi néi dung giÊy  phÐp, xin cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ t¹i ViÖt Nam.
  2. 2 §iÒu   3.   C¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp, thay  ®æi néi dung giÊy phÐp thµnh lËp tæ chøc hµnh nghÒ luËt  s níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, cho phÐp lËp chi nh¸nh, c«ng ty  luËt níc ngoµi, c«ng ty luËt hîp danh níc ngoµi vµ ViÖt  Nam,   cÊp   giÊy   phÐp   cho   luËt   s  níc   ngoµi   hµnh   nghÒ   t¹i  ViÖt Nam cã nhiÖm vô tæ chøc thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông  lÖ   phÝ   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   nµy   (díi   ®©y   gäi  chung lµ c¬ quan thu). §iÒu   4.   LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp thµnh lËp, ®¨ng ký,  hµnh nghÒ ®èi víi tæ chøc luËt s níc ngoµi vµ luËt s níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy lµ kho¶n  thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, ®îc qu¶n lý, sö dông nh sau: 1. C¬ quan thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp thµnh lËp, hµnh  nghÒ ®èi víi tæ chøc luËt s níc ngoµi vµ luËt s níc ngoµi  t¹i ViÖt Nam ®îc trÝch 50% (n¨m m¬i phÇn tr¨m) trªn tæng  sè tiÒn thu vÒ lÖ phÝ ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc thu  lÖ phÝ. 2. C¬ quan thu lÖ phÝ cÊp ®¨ng ký ho¹t ®éng ®èi víi  tæ chøc luËt s níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®îc trÝch 90% (chÝn  m¬i phÇn tr¨m) trªn tæng sè tiÒn thu vÒ lÖ phÝ ®Ó trang  tr¶i chi phÝ cho viÖc thu lÖ phÝ. 3. PhÇn lÖ phÝ ®Ó l¹i cho c¬ quan thu theo quy ®Þnh  t¹i ®iÓm 1 vµ ®iÓm 2 §iÒu nµy ®îc chi dïng cho c¸c néi  dung sau: a) Chi phÝ phôc vô c«ng t¸c thÈm ®Þnh hå s¬; b) Chi phÝ in giÊy phÐp, biÓu mÉu, hå s¬; c) Chi phÝ mua v¨n phßng phÈm, vËt t v¨n phßng, th«ng  tin liªn l¹c, thiÕt bÞ cÇn thiÕt vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn  quan trùc tiÕp ®Õn viÖc cÊp giÊy phÐp, ®¨ng ký ho¹t ®éng,  thay ®æi néi dung giÊy phÐp thµnh lËp cña tæ chøc luËt s  níc   ngoµi,   cÊp   giÊy   phÐp   hµnh   nghÒ,   gia   h¹n   giÊy   phÐp  hµnh nghÒ cña luËt s níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; d)   Chi   phÝ   söa   ch÷a   thêng   xuyªn,   söa   ch÷a   lín   tµi  s¶n, thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp c«ng t¸c thu lÖ phÝ; ®)   TrÝch   quü   khen   thëng,   phóc   lîi   cho   c¸n   bé,   nh©n  viªn   thÈm   ®Þnh   hå   s¬   vµ   thu   lÖ   phÝ   trong   ®¬n   vÞ.   Møc  trÝch  lËp  2 (hai)  quü  khen  thëng vµ quü phóc lîi, b×nh  qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng  thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m nay cao h¬n n¨m tríc vµ b»ng 2  (hai)  th¸ng  l¬ng  thùc  hiÖn nÕu sè thu n¨m nay thÊp h¬n  hoÆc b»ng n¨m tríc. Toµn bé sè tiÒn lÖ phÝ ®îc trÝch theo quy ®Þnh trªn  ®©y, c¬ quan thu lÖ phÝ ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých, cã  chøng tõ hîp ph¸p theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ quyÕt to¸n n¨m; 
  3. 3 nÕu sö dông kh«ng hÕt trong n¨m th× ®îc chuyÓn sang n¨m  sau ®Ó tiÕp tôc chi theo chÕ ®é quy ®Þnh. 4. Tæng sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc, sau khi trõ sè tiÒn  ®îc trÝch ®Ó l¹i theo tû lÖ nªu t¹i ®iÓm 2 vµ ®iÓm 3 §iÒu  nµy, sè cßn l¹i ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo ch­ ¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 047, tiÓu môc 29 cña môc  lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh. §iÒu  5.   1. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. 2.   B∙i   bá   Th«ng   t  sè   842/LB­TT   ngµy   21/9/1995   cña  Liªn bé T ph¸p ­ Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, qu¶n lý,  sö dông lÖ phÝ cÊp GiÊy phÐp ®Æt Chi nh¸nh cña tæ chøc  luËt s níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, gia h¹n ho¹t ®éng cña Chi  nh¸nh, thay ®æi néi dung GiÊy phÐp. 3. C¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn viÖc thu, nép, qu¶n  lý, sö dông vµ c«ng khai chÕ ®é thu lÖ phÝ kh«ng ®Ò cËp  t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng  t  sè 63/2002/TT­BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng  dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. 4. Mäi quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu  b∙i bá. §iÒu   6.   Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép  lÖ phÝ, ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ cÊp  giÊy phÐp thµnh lËp, ®¨ng ký, hµnh nghÒ ®èi víi tæ chøc  luËt s níc ngoµi vµ luËt s níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ c¸c  c¬   quan   liªn   quan  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  4. 4 BIÓU MøC THU LÖ PHÝ CÊP GIÊY PHÐP THµNH LËP,  §¡NG Ký, HµNH NGHÒ §èI VíI Tæ CHøC LUËT S¦ N¦íC NGOµI  Vµ LUËT S¦ N¦íC NGOµI T¹I VIÖT NAM (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè  75/2004/Q§­BTC  ngµy 16/9/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) ST §¬n vÞ  Møc thu  Tªn lÖ phÝ T tÝnh (®ång) LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp thµnh lËp chi  nh¸nh cña tæ chøc luËt s níc ngoµi,  15.000.00 1 c«ng   ty   luËt   níc   ngoµi,   c«ng   ty  LÇn cÊp 0 luËt   hîp   danh   níc   ngoµi   vµ   ViÖt  Nam. LÖ phÝ thay ®æi néi dung giÊy phÐp  thµnh   lËp   chi   nh¸nh   cña   tæ   chøc  luËt s  níc ngoµi, c«ng ty luËt níc  2 ngoµi,   c«ng   ty   luËt   hîp   danh   níc  ngoµi   vµ   ViÖt   Nam,   bao   gåm   mét  trong c¸c néi dung sau ®©y: a) Tªn gäi; b)   Trô   së   tõ   tØnh,   thµnh   phè   trùc LÇn thay  3.000.000 thuéc   Trung  ¬ng   nµy   sang   tØnh,  ®æi thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng  kh¸c; c)   Trëng   Chi   nh¸nh,   Gi¸m   ®èc   c«ng  ty luËt níc ngoµi, Gi¸m ®èc c«ng ty  luËt   hîp   danh   níc   ngoµi   vµ   ViÖt  Nam; d) LÜnh vùc hµnh nghÒ. LÖ   phÝ   ®¨ng   ký   ho¹t   ®éng   cña   chi  nh¸nh cña tæ chøc luËt s níc ngoµi,  LÇn ®¨ng  3 c«ng   ty   luËt   níc   ngoµi,   c«ng   ty  300.000 ký luËt   hîp   danh   níc   ngoµi   vµ   ViÖt  Nam. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ cña  4 LÇn cÊp 1.500.000 luËt s níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. LÖ phÝ gia h¹n giÊy phÐp hµnh nghÒ  LÇn gia  5 500.000 cña luËt s níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. h¹n
Đồng bộ tài khoản