Quyết định 78/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định 78/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 78/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ đoạn An Sương - An Lạc, Quốc lộ 1A

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 78/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 78 /2004/Q§­BTC  ngµy 06 th¸ng 10 n¨m 2004 VÒ viÖc ban hµnh møc thu phÝ  sö dông ®êng bé ®o¹n An S¬ng ­ An L¹c, quèc lé 1A Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   57/2002/N§   ­   CP   ngµy   03/6/2002  cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ  lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Giao th«ng vËn t¶i t¹i v¨n  b¶n sè 5095/GTVT ­ TC ngµy 23/9/2004; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc  thu phÝ sö dông ®êng bé ®o¹n An S¬ng ­ An L¹c, quèc lé  1A. §iÒu   2.   §èi tîng ¸p dông thu phÝ sö dông ®êng bé  ®o¹n An S¬ng ­ An L¹c, quèc lé 1A thùc hiÖn theo quy ®Þnh  t¹i   môc   III,   phÇn  I   cña   Th«ng  t  sè  90/2004/TT­BTC   ngµy  07/9/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép, qu¶n  lý   vµ  sö   dông  phÝ  sö   dông  ®êng  bé   (sau  ®©y  gäi  t¾t  lµ  Th«ng t 90/2004/TT ­ BTC).  §iÒu   3.  PhÝ sö dông ®êng bé ®o¹n An S¬ng ­ An L¹c,  quèc lé 1A ®îc qu¶n lý, sö dông theo quy ®Þnh ®èi víi ®­ êng bé ®Çu t  ®Ó kinh doanh quy ®Þnh t¹i môc IV, phÇn II  cña Th«ng t 90/2004/TT­BTC.
  2. 2 §iÒu   4.   C«ng ty TNHH BOT An S¬ng An L¹c ­ ®¬n vÞ  ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i giao nhiÖm vô tæ chøc thu phÝ  sö dông ®êng bé ®o¹n An S¬ng ­ An L¹c, quèc lé 1A thùc  hiÖn ®¨ng ký, kª khai, thu, nép phÝ, sö dông chøng tõ thu  phÝ, thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc thu phÝ theo ®óng  quy ®Þnh t¹i Th«ng t 90/2004/TT ­ BTC. §iÒu   5.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu   6.   Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép  phÝ, C«ng ty TNHH BOT An S¬ng An L¹c ­ ®¬n vÞ ®îc Bé Giao  th«ng vËn t¶i giao nhiÖm vô tæ chøc thu phÝ sö dông ®êng  bé ®o¹n An S¬ng ­ An L¹c, quèc lé 1A vµ c¸c c¬ quan liªn  quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 BIÓU MøC THU PHÝ Sö DôNG §¦êNG Bé  §O¹N AN S¦¥NG ­ AN L¹C, QUèC Lé 1A (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 78/2004/Q§­BTC  ngµy 06/10/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) MÖNH GI¸ PH¦¥NG TIÖN VРlît VРth¸ng  STT CHÞU PHÝ §¦êNG Bé (®ång/vÐ/ (®ång/vÐ/th lît) ¸ng) Xe   lam,   xe   b«ng   sen,   xe   c«ng  1 5.000 150.000 n«ng, m¸y kÐo. Xe díi 12 ghÕ ngåi, xe t¶i cã  t¶i   träng   díi   2   tÊn   vµ   c¸c  2 10.000 300.000 lo¹i   buýt   vËn   t¶i   kh¸ch   c«ng  céng. Xe   tõ   12   ghÕ   ngåi   ®Õn   30   ghÕ  3 ngåi; Xe t¶i cã t¶i träng tõ 2  15.000 450.000 tÊn ®Õn díi 4 tÊn. Xe tõ 31 ghÕ ngåi trë lªn; Xe  4 t¶i cã t¶i träng tõ 4 tÊn ®Õn  25.000 750.000 díi 10 tÊn. Xe t¶i cã t¶i träng tõ 10 tÊn  5 ®Õn díi 18 tÊn vµ xe chë hµng  30.000 900.000 b»ng Container 20 fit. Xe t¶i cã t¶i träng tõ 18 tÊn  6 trë   lªn   vµ   xe   chë   hµng   b»ng  40.000 1.200.000 Container 40 fit. Ghi chó:  ­ T¶i träng cña tõng lo¹i ph¬ng tiÖn ¸p dông mÖnh gi¸  trªn lµ t¶i träng theo thiÕt kÕ.  ­   §èi   víi   viÖc   ¸p   dông   møc   thu   phÝ   ®èi   víi   xe   chë  hµng   b»ng   Container   (bao   gåm   c¶   ®Çu   kÐo   moãc   chuyªn  dïng):  ¸p dông  møc thu theo t¶i träng  thiÕt  kÕ cña xe,  kh«ng ph©n biÖt cã chë hµng hay kh«ng chë hµng, kÓ c¶ tr­ êng hîp chë hµng b»ng Container cã t¶i träng Ýt h¬n t¶i  träng thiÕt kÕ vÉn ¸p dông møc thu theo t¶i träng thiÕt  kÕ.
Đồng bộ tài khoản